بررسی رابطه هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
100 صفحه
حجم
500 KB
28,000 تومان
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد ایثارگر متوسطه دوره دوم می باشد.

بررسی رابطه هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد ایثارگر متوسطه دوره دوم استان یزد می باشد. تحقيق موجود، به روش‌ همبستگی و کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان شاهد و ایثارگر دوره دوم متوسطه استان یزد در سال تحصیلی 96- 1395 به تعداد 207 نفر است و با توجه به جدول مورگان 132 نفر از کلیه دانش آموزان شاهد و ایثارگر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو که مشتمل بر 21 مولفه با هفت درجه ای و پرسشنامه اهمال کاری سولومون وراث بلوم (1984) که مشتمل بر 12 مولفه شش درجه‌ای ، می باشد. یافته پژوهش نشان داد که بین هوش اجتماعی و آگاهی اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد و ایثارگر در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار و به صورت مثبت وجود دارد. بين اهمال کاری و بعد اهمال‌کاری عمدی و اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی و پیشرفت تحصیلی ، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی دار و به صورت منفی وجود دارد. بين بعد مهارت‌های اجتماعی، بعد پردازش اطلاعات اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی دار وجود ندارد. اهمال‌کاری ناشی از بی‌برنامگی و روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی دار وجود ندارد. متغیر هوش اجتماعی(184/0) در پیش بینی نمره پیشرفت تحصیلی نقش مثبت دارد ومتغیر اهمالکاری (171/0-) در پیش بینی نمره پیشرفت تحصیلی نقش منفی دارد.
کلمات کلیدی: هوش اجتماعی، اهمال کاری؛ پیشرفت تحصیلی

مقدمه

با وجود آن‌که مفهوم هوش از جمله مفاهیمی است که از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است، اما نکته‌ی مهم این است که در واقع از آغازِ مطالعه‌ی هوش غالباً بر جنبه‌های شناختی آن نظیر حافظه، حل مسئله و تفکر تأکید شده است؛ در حالی‌که امروزه نه‌تنها جنبه‌های غیرشناختی هوش یعنی توانایی‌های عاطفی، هیجانی، شخصی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند، بلکـه در پیش‌بینی توانایی فرد برای موفقیت و سازگاری در زندگی نیـز مورد اهمیـت واقـع شده‌اند. در همین رابطه، یکی از مهم‌ترین مفاهیم تلفیق دهنده‌ی جنبه‌های شناختی (مانند تفکر) و غیرشناختی (مانند هیجان)، هوش اجتماعی است.
روانشناسان معتقدند انسان نه یک نوع هوش بلکه انواع مختلف هوش دارد. هوش عاطفی، هوش ارتباطی، هوش اجتماعی وهوش ریاضی و … ادوارد تورندایک، روانشناس دانشگاه کلمبیا و نخستین کسی که مفهوم هوش اجتماعی را طرح نمود، در مقاله‌ای که به سال 1920 در مجلة ماهانة هارپر به چاپ رساند، چنین نوشت: هوش اجتماعی به طور مکرر در مهد کودک‌ها،مدارس، زمین بازی، سربازخانه‌ها، کارخانجات و سالن‌های حراج خودنمایی می‌کند، اما در شرایط رسمی و استاندارد آزمایشگاهی نمی‌توان آن را یافت. تورندایک اشاره می‌کند که هوش اجتماعی برای موفقیت در بسیاری از عرصه‌ها، بویژه رهبری، اهمیت حیاتی دارد. دیوید وکسلر، روانشناس توانایی که پر استفاده ترین معیار سنجش بهره هوشی تا به امروز را ایجاد نموده هوش اجتماعی را رد نموده و آن را همان هوش عمومی می‌داند که در موقعیت‌های اجتماعی به کار گرفته می‌شود. تمام عواطف، اجتماعی هستند. نمی‌توان پیدایش یک احساس را از دنیای روابط انسانی مجزا دانست- تبادلات اجتماعی ما موجب برانگیخته شدن احساساتمان می‌گردند[1].

بیان مساله

امروزه نظام تـعلیم و تـربیت هر جامعه زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار میرود. بررسی‌ عوامل پیشرفت جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند، مؤثر و کارآمد برخوردارند. نهاد آمـوزش و پرورش عهده دار ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد ها و توانایی‌هایی‌ افراد‌ است. بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم برنامه ریزیهای وسیع، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عـمومی آمـوزش و پرورش هر جامعه است[2].
هدف هر‌ گونه‌ فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری است. یادگیری فعالیتی است که از سوی یادگیرنده انجام می‌شود تا به تغییر در او منتهی شود. در جریان فعالیت یـادگیری عـوامل مختلفی‌ می‌توانند‌ بر دانش آموز تأ ثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازند یکی از بهترین شاخصهایی که می‌توان از آن برای بررسی میزان یادگیری و موفقیت نظام آموزشی در‌ دستیابی‌ به‌ هدفهای خـود اسـتفاده کرد پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزان است. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ممکن است به دلایل مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون با مشکل مواجه شود. بنابراین شناسایی‌ عوامل‌ تأثیر‌ گذار بـرپیشرفت تـحصیلی یـکی از مهمترین و اساسی‌ترین فعالیت‌ها‌ در‌ هرنظام آمـوزشی اسـت. ملاحظه‌ پژوهشهای‌ موجود نشان میدهد که مطالعات زیادی در مورد عوامل مؤثر بر‌ پیـشرفت‌ تـحصیلی انـجام شده و در هر یک از پژوهشها تعدادی از عوامل مورد بررسی قرار گـرفته است[3].
اهمالکاری تحصیلی یا طفره رفتن از انجام امور درسی بر میزان یادگیری، عملکرد تحصیلی و بر موفقیت فعلی و آتی فراگیران تأثیر منفی میگذارد [4]. اهـمال‌کاری در اصطلاح به عقب‌ انداختن‌ انجام‌ کـاری بـه ویژه به علت بی‌دقتی عادتی‌،یا‌ تنبلی‌ و به‌ تعویق‌ انداختن‌ یا تأخیر غـیرضروری اسـت. با آنکه دامنه تـعریف اهـمال‌کاری گـسترده و از تأخیر در شروع یـا کـامل کردن یک جریان عـمل، تا تأخیر‌ در پیوستگی عمل همراه با ناراحتی ذهنی ؛و تأخیر غیرمنطقی رفـتار قـرار دارد.اما‌ در‌ مـجموع،آن را بـه تـأخیر انداختن یا به تـعویق انداختن عملی تعریف کرده‌اند که شخص باید آن را انجام دهد و در نتیجه سطحی از اضطراب ناشی از اهمال‌کاری را‌ تـجربه‌ مـی‌کند.اهمالکاری به تعبیری که آلیس آن را بکار می برد نوعی سندروم فرد است یعنی کاری را که تصمیم به اجرای آن گرفته می شود و آن کار حداقل می توانددر آینده برای فرد نتایجی در بر داشته باشد بدون دلیل به آینده محول میشود اما در عین حال عدم انجام ان نیزبه زیان فرد است و از این بابت خود را سرزنش میکند چنین فرایندی فرد وادار می سازد که برای موجه جلوه دادن عادت مورد نظر دلایل متعددی را بیاورد به گونه ای که به گفته فستینگر بتواند درگیریهای ذهنی وناهماهنگی های شناختی خود را مرتفع سازد[5]. ازنظر روانشناسی اهمالکاری یعنی کاری را به آینده محول کردن که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم. اما این کلمه نزد افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و وجوه مختلفی از آن برداشت می گردد. فرد مایل به انجام کاری است و آن دست کم میتواند برای وی در آینده نتیجه بخش باشد هر چند در حال حاضر ضروری به نظر نمی رسد .تعویق انداختن ممکن است گاهی حتی در بهتر ادامه دادن ان کار به فرد کمک کند اما به طور کلی پیامدهای ناخوشایندی دربردارد.اهمالکاری به هرنحوی که باشد ناپسندونکوهیده است[6].به همین ترتیب تکالیف درسی به شدت به اهمال کاری یا تاخیر در آغاز یا تکمیل یک تکلیف به نحو مطلوب در محدوده زمانی مورد انتظار وابسته است. اهمالکاری به طور قطع بر عملکرد تحصیلی تاثیر دارد و اهمالکاری رابطه معکوسی با میانگین نمره تحصیلی دارد[7].
حدود یک قرن در بین روان‌شناسان صحبت بر سر هوش بوده است‌، تعریفی‌ که‌ آنان برای این سازه در نظر گرفته‌اند‌، شامل دانش واقعی، مهارت‌های کلامی و ریاضی است. اما‌ بر اساس تحقیقات این یک نگرش کوته‌بینانه نسبت به هوش بوده و این‌ مهارت‌ها به تنهایی معرف‌ ظرفیت‌ کلی هوش افراد نیستند[3]. مغز انسان دارای دو نوع متفاوت هوش شناختی وهوش اجتماعی است، این دو نوع هوش اساساً متفاوت از یکدیگر، ولی درزندگی روانی فرد در تعامل‌ هستند. هر یک از این دو توسط منطقه خاصی از مغز کنترل می‌شوند. هوش اجتماعی توسط منطقه لیمبیک و هوش شناختی توسط منطقه نئوکورتیکال پردازش‌ می‌شوند[7].
افراد در موقعیتهاي اجتماعی، بخاطر تفاوتهاي فردي یکسان عمل نمی کنند این تفاوتهاي فردي در ادبیات روانشناسی به هوش اجتماعی اشاره دارد. هوش اجتماعی براي نخستین بار زمانی که ثرندایک هوش را به عنوان هوش اجتماعی، مکانیکی و انتزاعی در تبیین رفتار و کردار انسان تعریف کرد به صورت جدي مورد بحث قرار گرفت، وي هوش اجتماعی را به عنوان توانایی درك دیگران و رفتار عاقلانه در ارتباطات انسانی تعریف کرده است[8]. هوش اجتماعی عبارت است از توانایی برقراري روابط بین فردي در گروه و همکاري با دیگران، استفاده از توان ذهن و جسم براي برقراري ارتباط با دیگران و درك بهتر آنان، رشد و توسعه روابط بین فردي و رفتار دوستانه در دیگران. در حقیقت ایجاد روابط سالم یا به دیگر سخن”سیاست برقرار کردن رابطه” یک توان خاص و ارجمند است که هوش اجتماعی نام دارد[9]. همچنین هوش اجتماعی عبارت است از توانایی بکارگیري مهارتهاي ارتباطی، روابط دوستانه با دیگران، رفتارهاي اجتماعی وهم دلی با دیگران[10]. هوش اجتماعی را به عنوان یک توانایی ضروري براي افراد به منظور ارتباط، درك و تعامل مؤثر با دیگران تعریف کرده اندکه مؤلفه هاي آن عباتند از: پردازش اطلاعات اجتماعی؛ یعنی توانایی درك و فهم و پیش بینی رفتار و احساسات دیگران. آگاهی اجتماعی؛ درك مناسب از نگرانی ها و احساسات سایرین از ارکان موفقیت در فعالیت هاي اجتماعی. و مهارتهاي اجتماعی؛ حساسیت به دیگران، براي کسب عملکرد شغلی برتر، توانایی شناخت نیازهاي دیگران؛ و در نهایت توانایی شناسایی نگرانیهاي دیگران[11]. براي شکوفایی هر چه بیشتر این هوش توجه به نکات زیرلازم است: 1-هماهنگی حرکات بدنی با گفتار 2- افزایش معاشرت و ارتباط با دیگران 3-آموزش اولیه در خانواده 4- ارتباط و تبادل افکار و اطلاعات 5-نهادینه کردن آموزش هوش اجتماعی در مدرسه و جامعه 6 تقویت هنرِ شنونده بودن 7- برخورد با هر فرد به آن صورتی که هست و استحقاق دارد 8- ارزش قائل شدن براي سخنان افراد مقابل 9- استفاده از کلمات سنجیده و به موقع[12]. مطالعات و تحقیقات متعدد در زمینه هوش اجتماعی بیانگر این است که، این پژوهشها همواره با مشکلاتی همراه بوده اند، یکی از مشکلات اصلی در مطالعه ي هوش اجتماعی این واقعیت است که پژوهشگران، این سازه را در طول سالها به شیوه هاي متفاوتی تعریف. برخی از این تعاریف بر اساس مؤلفه هاي شناختی هستند یا به عبارت دیگر بر توانایی درك و فهم افراد دیگر تأکید می کنند[13]. برخی دیگر از پژوهشگران بر مؤلفه هاي رفتاري نظیر توانایی تعامل موفق با افراد دیگر اشاره دارند[14].
مفهوم‌ هوش اجتماعی ژرفای تازه‌ای به هوش انسان بخشیده است، این هوش توانمندی تاکتیکی (عملکرد فردی) است، در حالی که هوش شناختی قابلیت استراتژیک‌ (قابلیت‌ دراز مدت‌) است، هوش اجتماعی پیش‌بینی موفقیت را ممکن می‌سازد، زیرا نشان‌ می‌دهد که چگونه فردی دانشی را در موفقیت بلادرنگ به کار می‌برد [13]. اینجاست که افراد باید بدانند برای موفقیت بیشتردر‌ محیط‌های‌ کار‌، تحصیل ویا زندگی صرفاَ استفاده از هوش شناختی کافی نیست و هوش اجتماعی هم در‌ دستیابی‌ به موفقیت بیشتر، نقش دارد[12].
گلمن (1997) معتقد است که برنامه‌های‌ آموزشی‌ مهارت‌های‌ هیجانی بایستی در مدارس به کار برده شوند، این برنامه‌ها نه تنها به آگاهی دانش‌آموزان از‌ حالات‌ هیجانی‌شان کمک می‌کنند و عزت نفس آنان را تقویت می‌نمایند، بلکه موجب می‌شوند‌ که‌ آنان‌ در آزمون‌های شناختی نیز نمرات بهتری را کسب کنند. او بر این باور است که مدارس‌ باید‌ چگونگی‌ اداره و کنترل هیجان‌ها را به کودکان بیاموزند و معلمان باید با تعامل محترمانه‌ با کودکان‌ و مراقبت از آنان الگوهای مناسبی برای تقویت این نوع رفتار باشند، در صورت عدم توجه به‌ این‌ مسأله در سیستم تعلیم و تربیت، کسانی که امروز دانش‌آموز هستند فردا به‌ عنوان‌ بزرگسالان و جوانان در محیط‌های کار، تحصیل و زندگی‌ قادر‌ نخواهند‌ بود به نحو مطلوبی به موفقیت‌های بالایی دست‌ پیدا‌ کنند و جامعه خود را به سطح بالاتری ارتقاء دهند[12].
در اين ميان توانایی بکارگیري مهارتهاي ارتباطی، روابط دوستانه با دیگران، رفتارهاي اجتماعی وهم دلی با دیگران و انتخاب راهكارهايي براي افزايش توانمندي هاي نوجوانان شاهد و ايثارگر كه دوره هاي رشدي خود را با فقدان و يا آسيب ديدگي پدر سپري نموده اند، نيازمند توجه بيشتري است. نتايج به دست آمده از آخرين پژوهش ها نشان مي دهد كه فرزندان جانبازان، نسبت به فرزنداني كه پدران با اين اختلال نداشتند، مشكلات رفتاري و هيجاني بيشتري را نشان مي دهند و همبستگي مثبتي بين مشكلات رفتاري فرزندان جانباز وميزان آسيب ديدگي پدران آنها وجود دارد.بنابراين با توجه به در نظر گرفتن اهميت اين پژوهش از يك سو با اذعان به حساس بودن دوران نوجواني و به طور اخص در نوجوانان شاهد و ايثارگر و از ديگرسو با توجه به اينكه احتمالا يكي از عوامل پیشرفت تحصیلی رابطه آن با هوش هیجانی و اهمالکاری است .
والدین دانش آموزان شاهد و ایثارگر در برهه های مختلف زمانی در دفاع از کشور حماسه های بزرگی خلق کردند و امروز فرزندان شهدا و ایثارگران در عرصه علمی با درخشش خود ادامه دهنده راه والدین هستند. نیمی از دانش آموزان شاهد و ایثارگر افراد ممتاز تشکیل می دهند که این عزیزان در مدارس شاهد و غیر شاهد تحصیل می کنند که مایه افتخار و مباهات است[15].
در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا رابطه ی بین هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد ایثارگر متوسطه دوره دوم استان یزد وجود دارد؟

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مساله 2
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 6
1-4-اهداف تحقیق: 10
1-4-1-هدف اصلی: 10
1-4-2-اهداف فرعی: 10
1-5-فرضیه های تحقیق: 10
1-6-تعاریف مفهومی و عملیاتی 11
1-6-1-تعریف مفهومی : 11
1-7-تعاریف عملیاتی: 12
فصل دوم: پیشینه پژوهش 13
الف) مبانی نظری 14
2-1-مقدمه 14
2-2-تاریخچه پیدایش هوش اجتماعی: 14
2-3-هوش اجتماعی چیست؟ 16
2-4-رابطه رفتار و هوش اجتماعی: 17
2-5-عملکرد ذهن هیجانی در مقابل ذهن خردگرا: 18
2-6-تفاوت هوش اجتماعی و هوش: 19
2-7-نظریه های مختلف درباره هوش اجتماعی 21
2-8- هوش اجتماعی و مدیریت بازار: 22
2-9- راههای افزایش میزان هوش اجتماعی: 22
2-10-پنج توانایی اصلی در هوش اجتماعی: 22
2-11-اهمال کاری 23
2-12-تعاریف 24
2-13-رویکردهای اهمال کاری 25
2-13-1-رویکردهای رفتاری 25
2-13-2-رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی 25
2-13-3-رویکردهای شناختی 29
2-13-4-رویکرد انگیزشی (تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی) 30
2-14-همال کاری به عنوان یک عادت 31
2-15-اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی 31
2-16-تعلل تحصیلی (اهمال کاری تحصیلی) و تعلل غیر تحصیلی 32
2-17-اهمال کاری و اهمال کاری فعال 34
2-18-پیشرفت تحصیلی 36
2-19-معیارهای پیشرفت تحصیلی 37
2-20-بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 39
ب) مبانی پژوهشی 43
فصل سوم: روش تحقیق 49
3-1-روش تحقيق: 50
3-2- جامعه آماري 50
3-3-حجم نمونه 50
3-4-روش گردآوري اطلاعات: 50
3-5-ابزار پژوهش 50
3-5-1-پرسشنامه اهمال کاری سولومون وراث بلوم 50
3-5-2-هوش اجتماعی ترومسو 53
3-6-روش هاي تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق: 54
فصل چهارم: تحلیل داده ها 56
4-1- مقدمه 57
4-2- آمار توصیفی 58
4-3-آمار استنباطی 65
فصل پنجم: نتیجه گیری 75
5-1-مقدمه 76
5-2-تببین نتایج پژوهش 76
5-3-پيشنهادهات پژوهش 82
3-5-1-پیشنهاد کاربردی 82
3-5-2-پیشنهاد پژوهشی 83
5-6-محدوديت هاي پژوهش: 83
منابع: 84
پیوست : 91
پرسشنامه اهمال کاری 91
پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو 92

فهرست جدول ها

جدول4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به جنسیت 58
جدول4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به شهرستان محل تحصیل 59
جدول4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به معدل 60
جدول4-4: توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به تحصیلات پدر 61
جدول4-5: توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به تحصیلات مادر 62
جدول 4-6: فراواني نمرات هوش اجتماعی براي گروه هاي دوگانه 63
جدول 4-7: فراواني نمرات اهمال کاری براي گروه هاي دو‌گانه 63
جدول 4-8: شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات هوش اجتماعی براي گروه هاي دو‌گانه 63
جدول 4-9: شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات اهمال‌کاری براي گروه هاي دو‌گانه 64
جدول 4-10: آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده های پژوهش 65
جدول 4-11: آماره‌هاي آزمون همبستگي هوش اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر متوسطه دوم استان یزد 66
جدول 4-12: آماره‌هاي آزمون همبستگي اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر متوسطه دوم استان یزد 67
جدول 4-13: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد پردازش اطلاعات اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر 68
جدول 4-14: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد آگاهی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر 69
جدول 4-15: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر 70
جدول 4-16: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد اهمال‌کاری عمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر 71
جدول 4-17: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد اهمال‌کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر 72
جدول 4-18: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد اهمال‌کاری ناشی از بی‌برنامگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر 73

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ جنسیت 58
نمودار 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ شهرستان محل تحصیل 59
نمودار 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ معدل 60
نمودار 4-4: توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ میزان تحصیلات پدر 61
نمودار 4-5: توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ میزان تحصیلات مادر 62

منابع:

1- طالب زادگان، ميترا(1378) بررسي عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موفق دختر سوم راهنمايي شهر اهواز. مجله داخلي شوراي تحقيقات استان خوزستان. دوره سوم شماره1: 25-31
2- سیف، علی اکبر(1380) روان شناسی پرورشی.(ویرایش 5) – تهران: نشر آگـاه.
3- کرمی،ابوالفضل(1384)بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان، پژوهشنامه تربیتی، شماره 4: 103- 118.

4- Lakshminarayan, N.; Potdar, S. and Reddy, S. G; Relationship between procrastination and academic performance among a group of undergraduate dental students in India. Journal of dental education, 77: 524-8. 2013.

5- جوکار، بهرام و دلاور پور، محمد آقا. (1389). رابطه تعلل ورزیدن با اهداف پیشرفت اندیشه های نوین تربیتی. دانشگاه الزهرا. تهران، دوره ی 30، پاییز و زمستان 1386 شماره 3 و 4……
6- نامداری، اسرین و احمدی طهور سلطانی، محسن. (1391). رابطه بین خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر سنندج: اولین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.

7- Troia,G.A. Instruction and assessment for struggelongwriters. A devision Guilford Publications, Inc. 2009.
8- Dogan. T.M. Citin ،B. The validity ،reliabity and factorial structure of the Turkish version of the tromso social intelligence scale. Educational sciences: Theory & Practice, No.9 ،P:709-720. . 2009.
9- Bvuzan, T., Social genius, power, Translate Hurizad Salehi, The main language of 1997, Tehran: Publication of the bridge. 2005.
10- Mohammadian. H. Abadi, A. The relationship between emotional intelligence and social intelligence, Proceedings of Articles in the Second Congress of Psychology, Publications of the Esfahan University, p. 31. 2006.
11- Nijholt, A., Stock, O. & Nishida, T. Social intelligence design in ambient intelligence. AI & Soc, 24:1-3. 2009.
12- Goleman, D., 1997, working with Emotional Intelligence. New York: Bantam book..
13- Barnes, M.L, & Sternberg, R.J. Social Intelligence and Decoding of Nonverbal Cues, Intelligence, 13, 263-287. 1989
14- Ford, M.E. & Tisak, M.S. A Further Search for Social Intelligence, Journal of Educational Psychology, No75, P: 196-206. 1983.

15- بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی طرح پراکنده و متمرکز دانش آموزان شاهد و ایثارگر شهرستان شهرکرد (تهیه کننده: رضا اسیوند چم عالی ) تهیه کننده: رضا اسیوند چم عالی1395، پایگاه جامع ایثارگران

16- Jackson, T., Weiss, E., lundquiat, J., Does procrastination mediate the Relationship between optimism and subsequent? Journal of social behavioural personality, 16.p. 2005.
17- Rabin, L. A.; Fogel, J. and Nutter-Upham, K. E. Academic procrastination in college students: the role of self-reported executive function. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33(3): 344-57. 2011.
18- Schouwenburg, H. C. Procrastination in academic setting: General introduction. In H.C.C. Schouwenburg, C.H. Lay, T.A. Pychyel and J.R. Ferrari (Eds), Counseling the Procrastination in Academic Setting, pp. 3-17. 2004;Published by American Psychological Association: Washington, DC.

19- ایرجی، علی ( 1389). بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری معلمان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ، شماره 30
20- گلمن ، دانيل، (1382)، هوش هيجاني ، ترجمه شريف پارسا، تهران ، انتشارات رشد.

21- Hen, M. and Goroshit, M. Academic procrastination, emotional intelligence, academic self-efficacy, and GPA: a comparison between students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 47: 116-24. 2014

22- براون، جین.( 2004) . هوش اجتماعی. ترجمه: کرامتی، تهران ،انتشارات ساوالان . (انتشار به زبان اصلی ، ۲۰۰۵ ) .
23- حسینی، زهرا (1389) بررسی رابطه هوش اجتماعی و شوخ طبعی دانشجویان پیام نور میبد ، پایان نامه کارشناسی پیام نور میبد
24- محسنی، فاطمه (1391). بررسی ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی با هوش اجتماعی دختران و پسران دانشجو. مجله آموزش و ارزشیابی . شماره 17
25- زارع، حمید (1389) . بررسی رابطه هوش های هیجانی و اجتماعی با شادکامی دانشجویان، پایان نامه کارشناسی پیام نور میبد.
26- الیس آلبرت ، جیمزنال ویلیام. (1387) .روانشناسی اهمال کاری ترجمه محمد علی فرجاد . تهران .نشر امید

27- Ellis . A. , 8, Knaus, W.J (1979). Overcoming procrastination . New York : Institute for Rational living .

28- نامداری،اسرین و احمدی طهور سلطانی،محسن.( 1391).رابطه بین خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر سنندج:اولین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.
29- نوابی ، مرتضی. (1392) . رابطه بین پایگاه هویت تحصیلی ، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت درسی : پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات کرمانشاه
30- هاشمی ، لادن و لطیفیان ، مرتضی. (1392 ). کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی و بررسی نقش واسطه ای اضطراب امتحان : فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی ، سال دوم ، شماره 3 ، تابستان 1392

31- Bandura , A. (1994). Self – efficacy . The exercise of control . New York : w. H. freeman
32- Cassaday , J . C (2004 ) . The in fluence of cognitive test anxiety across The learning – testing cycle . learning and Instruction , 14 (6 ) , 569-592.
33- Ferla , J . Valcke, M . cai . J . (2009) . Academic Self – efficacy and academic Self – conccpt : Reconsidering structural relationships. Learning and individual Differences , 19(2009) 499-5050
34- Olatoye , R. A (2009 ) students . test anxiety , motivation for examinations and science achievement in junior secondary school in ogun state. Nigeria, International journal of psychology and counseling vol. 1 (10) , pp : 194-198 .
35- Ferrari , J .R.(1995) compulsive procrastination : some Self – reported characteristics . Annual meeting of The Eastern psychological Reports , 68, 455-4580
36- Chui and Muran, J . C (2009 ) . The in fluence of cognitive test anxiety across The learning – testing cycle . learning and Instruction , 14 (6 ) , 569-592.

37- خیر ،محمد. (1376).بررسی رابطه برخی از شاخص های طبقه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ، مجله ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز . دوره ی 12 ، شماره 2
38- طیموری فرد ، عین اله و فولاد چنگ محبوبه. (1391) . نقش فراشناخت ، هوش و خود کار آمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان . مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری ، دوره چهارم . شماره دوم .پاییز و زمستان 1391(طیموری فرد و فولاد چنگ محبوبه 1391)
39- باغانی ، مریم و دهقانی نیشابوری ، محسن. (1390). تاثیر انگیزش تحصیلی ، خودکارآمدی و رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان . اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت . دانشگاه فردوسی مشهد
40- نظری شاکر ، حسین و فتح تبار کاظم و کرامتی محمد رضا. (1390 ). رابطه ی بین عادت های مطالعه و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان راهنمایی ، شهر بابل : فصلنامه علوم تربیتی ، سال چهارم ، شماره 15 ،

41- Bandura, Albert. 2001 . Guide for . construction , Self efficacy scales. Stanford , CA, USA: Staford university .

42- زارعی لیلا، خشوعی مهدیه سادات. رابطه اهمال‌کاری تحصیلی با باورهای فراشناختی، تنظیم هیجان و تحمل ابهام در دانشجویان . فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۱۳۹۵; ۱۳۹۵ (۳) :۱۱۳-۱۳۰
43- اکبر عطادخت؛ عیسی محمدی ؛ سجاد بشرپور (1394) بررسی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی و رابطه ی آن با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی، مقاله 4، دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-68 .
44- حیات زاده، محمد ( 1393) در پژوهشی با عنوان هوش اجتماعی و شوخ طبعی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد آزاد یزد
45- زارع ، علی؛ کمالي زارچ، رضا (1392) با موضوع هوش اجتماعی و پنج رگه شخصيت. مجله هوش برتر
46- محمدیان، رضا(1391) بررسی رابطه بین انگيزه پيشرفت و اهمال كاري دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی آزاد دمغان.
47- احمدی، مصطفی (1390) بررسی اهمال کاری دانش آموزان بر پشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی، پایان نامه کارشناسی پیام نور یزد.
48- روشنی(1390) پژوهشی با عنوان رابطه هوش معنوي، هوش اجتماعي و شادکامی در سالمندان
49- نورايي (1389)پژوهشی با عنوان بررسي اثر هوش عاطفي (هوش اجتماعي) بر عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي
50- علوی، علی (1389) تیپ‌های شخصیت و هوش اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد، پایان نامه کارشناسی آزاد یزد
51- تمدني مجتبي, حاتمي محمد, هاشمي رزيني هادي(1389) خودکارآمدي عمومي، اهمال کاري تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان، روان شناسي تربيتي (روانشناسي و علوم تربيتي) : تابستان 1389 , دوره 6 , شماره 17 ; از صفحه 65 تا صفحه 86 .
52- اکبری، محمدرضا (1388) هوش اجتماعی در پرستاران سلامت روان، پایان نامه کارشناسی پیام نور یزد
53- اسلامی، زهرا (1388) تاثیر اهمال کاری بر عزّت نفس، خودآگاهي دانش آموزان، مجله علوم تربیتی ، شماره 58
54- حسینی و خیر ( 1388) بررسی چگونگی پیش بینی اهمال کاری رفتاری تصمیم فراشناختی در دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد آزاد یزد.
55- ثمري علي اكبر، طهماسبي فهيمه (1386) بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان: اصول بهداشت رواني : پاييز و زمستان 1386 , دوره 9 , شماره 36-35 ; از صفحه 121 تا صفحه 128 .
56- جوکارو دلاپور (1386 ) بررسی رابطه ی اهمال کاری آموزشی با اهداف پیشرفت تحصیلی ، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
57- گرمارودي غلامرضا, وحداني نيا مريم سادات(1385) سلامت اجتماعي؛ بررسي ميزان مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان، نشریه: پايش : بهار 1385 , دوره 5 , شماره 2 ; از صفحه 141 تا صفحه 147 .

58- Chang&Solmon , E. D (2010) . Academic procrastination : frequency and cognitive- Behavioral correlates . Journal of counseling psychological . 31, 503-509 .
59- Olatoye, G. A . (2009) Instruction and assessment for struygelongwriters. Ad vision Guilford publications . Inc .
60- Carroll , A , shahini, M. (2009) How Does Exam Anxiety A ffect The performance of university students? Mediterranean Journal of social sciences , 2 (2 ) , 93-101 .
61- Classen, Karuchuk and Rajan (2007) Handbook of Organizational Consulting Psychology. San Francisco: Jossey-Bass.
62- Lewis (2006) Theory and practice of mental health consultation. New York: Basic Books.; Caplan, G. & Caplan, R.B. . Mental health consultation and collaboration. San Francisco: Jossey-Bass.
63- Hendert Valantree (2001) Relationship between unsafe attachment and disability of social intelligence. Kurpius, 25.
64- Jenny (1996(Ethical issues of mental health consultation. Professional Psychology, 7, 547–52
65- . McCane et al M. (1996 ) test Anxiety : The state of The Art . New York : kluwer Academic / plenum publishers.
66- Putz (1975) In the best interests of the consultee: Ethical issues in consultation. Consulting Psychology Bulletin, 43, 23–29.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

100 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.