بررسی رابطه پرخاشگری با سازگاری فردی – اجتماعی دانشجویان

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
100 صفحه
حجم
500 KB
14,000 تومان
هدف از تحقيق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری با سازگاری فردی – اجتماعی دانشجویان است.

بررسی رابطه پرخاشگری با سازگاری فردی – اجتماعی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از تحقيق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری با سازگاری فردی – اجتماعی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شهرستان —— می باشد. تحقيق موجود، به روش های همبستگی و رگرسیونی است، و پژوهش در شرايط طبيعي انجام پذیرفته و پژوهشگر از انجام هر گونه دستكاري و كنترل خودداري نموده است. جامعه آماري کلیه دانشجویان علوم تربیتی پیام نور —— که 120 نفر می باشند . تعداد 100 نفر از دانشجویان علوم تربیتی پیام نور —— با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند . یافته های نشان داد که بين پرخاشگری و سازگاری فردی‌- ‌اجتماعی دانشجویان ، در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار و به صورت مثبت وجود دارد.
کلمات کلیدی: پرخاشگری، سازگاری فردی- اجتماعی ، دانشجویان

مقدمه

پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني -اجتماعي است پرخاشگري امروزه در مدارس و حتي در خانواده و خانه ها در بين زنان و مردان خود را نشان مي دهد كه به صورت زني كه از شوهر خود انتقاد مي كند يا مردي كه حضور همسرش را در يك مهماني ناديده مي گيرد و تمام اين موارد كه مي تواند در زندگي زناشويي باعث پرخاشگري شود و بدون در نظر گرفتن فرزندان كه چه ضربه اي به روحيات آنها خواهد خورد و تمام اين کودکان سرخورده مي تواند حاصل اين زندگي هاي بدون برنامه باعث پرخاشگري به دليل خشم يا براي هيجان ايجاد نمي شود. بلكه هدف به دست آوردن پاداشهاي مطلوب مثل پول يا كالاي با ارزش است و تمام اين موارد ممكن است كه در نظر فرد ديگر امري نامطلوب جلوه كند كه تمام مشكلات را بوجود آورد و پرخاشگري ناشي از خشم كه اين نوع پرخاشگري عموماَ با علائم برانگيختگي هيجاني و اغلب ناشي از ناكامي است كه در زندگي زوجين ديده مي شود كه تمام موارد مي تواند در مشکلات رفتاری کودکان تاثير بگذارد كه اين مسأله باعث مي شود كودك بعدها دچار ناراحتيها مي شود كه عامل اصلي ناراحتي خود را در والدين خود مي دانند(احمدی ،1378).
بااین توضیحاتی که درموردپرخاشگری داده شد بهتراست افراد آشنایی نسبت به مشکلات رفتاری نیز داشته تادرک بهتری نسبت به این دومقوله داشته باشند. به نظرمی رسدکه اصطلاح اختلال رفتاری درموردافرادی قابل استفاده است که ازسازگاری وانطباق باضوابط رفتاری جامعه ناتوان هستند،درمقابل آموزش اجتماعی مقاوم هستند وهمچنین،ضداجتماعی،ستیزه جو،بی کفایت، غیرعادی وتحریک پذیرمی باشندوالگوهای رفتاری آنها غیرانطباقی تلقی می شود.معمولا این گونه نشانه های مرضی دردوره نوجوانی یا پیش از آن،ظاهرمی گردند. مطالعات همه گیرشناسی بیانگر این نکته است که عوامل خطرزای خانواده مانندفرزندپروری ضعیف وتعارضات خانوادگی بررشدکودکان تاثیرگذار است.به خصوص عدم وجودیک ارتباط مثبت وگرم باوالدین،دلبستگی ناایمن،قوانین خشک،نظارت ناکافی برکودکان،جدایی ومشکلات روان شناختی والدین به( ویژه افسردگی مادر) خطرابتلای کودکان به مشکلات عمده رفتاری وهیجانی نظیرسوء مصرف مواد،رفتارهای ضداجتماعی وجرایم اجتماعی راافزایش میدهد. ازطرف دیگر،اکثر کودکانی که درسال های نخستین کودکی واجد مشکلات رفتاری و عاطفی هستند نه تنها به سادگی از آن عبور نمی کنند بلکه ممکن است این مشکلات تا دوران بلوغ و حتی بزرگ سالی نیز در آن ها تداوم داشته باشد . با توجه به این واقعیت که مشکلات رفتاری و عاطفی اغلب به طور طبیعی کاهش نخواهند یافت ، توجه فزاینده ای به پیش گیی و درمان این مشکلات معطوف شده است (جلالی ، 1385).

تعریف و بیان موضوع پژوهش

صاحب نظران و روان شناسان در زمینه چگونگی تعریف پرخاشگری و علل آن اعتقادات نظري متفاوتي دارند و در این رابطه اساساً با هم توافق ندارند. گروهي از روانشناسان پرخاشگري را رفتاري مي دانند که به ديگران آسيب مي رساند يا بالقوه مي تواند آسيب برساند. پرخاشگري ممکن است بدني باشد مانند زدن ، لگد زدن ، گاززدن يا لفظي مانند فرياد زدن، رنجاندن يا به صورت تجاوز به حقوق ديگران مثل چيزي را به زور گرفتن، نقطه قوت اين تعريف عيني بودن آن است که به رفتار قابل مشاهده اطلاق مي گردد ونقطه ضعف آن اين است که شامل بسياري از رفتارهايي است که ممکن است به طور معمول پرخاشگري تلقي نشود میگردد پرخاشگري را بايد از جرئت ورزي متمايز دانست. جرئت ورزي، دفاع از حقوق يا متعلقات (مانند ممانعت کودک از اين که کسي به اسباب بازي و سایر وسایلش دست بزند) يا بيان اميال و آرزوها را بر مي گيرد.مردم معمولاً شخص با جرئت را پرخاشگر مي دانند، در صورتي که کسي که از حق خود دفاع مي کند با جرئت است نه پرخاشگر(فیض الهی، 1391).
پرخاشگري را رفتاري تعريف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود يا ديگري باشد و آنچه در اين تعريف حائز اهميت است، قصد و نيت رفتار كننده است يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر، پرخاشگري نيست در عمل بسياري از پژوهشگران تركيبي از اين دو تعريف را به كار مي برند رفتاري كه به ديگران آسيب مي رساند به خصوص وقتي كه كودك بداند رفتارش به ديگري آسيب مي رساند همه مسأله اي مثلاَ در زندگي زناشويي يا محل كار و … ديگر مي تواند باعث پرخاشگري فرد شود ولي در محيط خانواده و پرخاشگري در بين زنان و مردان بايد در نظر داشته باشيم كه ضربه نهايي به فرزند خانواده وارد نشود زيرا گاهي بعضي از رفتارها باعث اختلال رفتاري و رواني كودكان مي شود مانند افسردگي، بيش فعالي، گوشه گيري، شب ادراري و… كه اينها در وهله اول وظيفه والدين كودك است كه زندگي و محيط خانه را محيطي امن و آرام براي فرزند بوجود آورند تا مشكلات روحي و رواني به سراغ آنها نيايد.(احمدی،1378)
به نظر من تمام افراد در طول زندگی خود به نوعی پرخاشگری را تجربه می کنند زیرا کمتر کسی را می توان یافت که با بیانهای تند و انتقاد های شدید به دیگران آزار نرسانده باشد یا در هنگام خشم رفتار خشن انجام نداده باشد از طرفی بسیاری از پژوهش های انجام شده نشان می دهد که نوجوانان و جوانانی که پرخاشگر هستند در دوره کودکی خود از طرف والدین خود مورد پرخاشگری زیادی قرار گرفته اند (عزیزی، 1389)
روان‌شناسان سازگاری فرد را در مقابل محیط مورد توجه قرار داده و خصوصیاتی از شخصیت را به هنجار تلقی كرده‌اند كه به فرد كمك می‌كند تا خود را با جهان پیرامون سازگار كند، و با دیگران در صلح و صفا زندگی و در جامعه جایگاهی كسب نماید. در این میان سازگاری اجتماعی انعكاسی از تعامل فرد با دیگران، و رضایت از نقش‌های خود و نحوه عملكرد در نقش‌ها است كه به احتمال زیاد تحت تاثیر شخصیت، فرهنگ و انتظارات خانواده قرار دارد. سازگاری اجتماعی معمولا در اصطلاحات نقش‌های اجتماعی، عملكرد نقش، درگیر شدن با دیگران و رضایت با نقش‌های متعدد مفهوم‌سازی شده است. عواملی چون: عوامل پزشكی، تربیت و اختلالات عاطفی و هیجانی، ارثی، محیطی و اجتماعی بر سازگاری اجتماعی موثر است. سازگاری اجتماعی به عنوان مهم‌ترین نشانه سلامت روان، از جمله مباحثی است كه در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و به ویژه مربیان را به خود جلب كرده است. همه تحقیقات نظریه روانی – اجتماعی سازگاری بر این ضرورت متکی است، که نوجوانان ناسازگار متعلق به خانواده هایی هستند که الگوی رفتاری غلط – نظام ارزشی نادرست و ناهمگن و عملکردهایی نامناسب از ویژگی های آن است. بررسی این موضوع که شیوه های فرزندپروری نیز می تواند باعث اختلال های روانی در کودک شود نیز ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده است(امامی، 1390) چرا که اختلال های روانی از جمله افسردگی که از دیدگاه روان پویایی مثل (جان بولبی) از دست دادن والدین ((به صورت ذهنی)) یا جدایی آنها خواه به علت مسافرت، بیماری و … باعث خشم، اضطراب و غم می شود. یعنی از دست دادن هایی که از نظر ذهنی معنادار هستند. با توجه به توضیحات فوق پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی و تعیین رابطه بین پرخاشگری با سازگاری فردی – اجتماعی دانشجویان علوم تربیتی پیام نور —— بپردازد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح کلی پژوهش
1-1-مقدمه 1
1-2-تعریف و بیان موضوع پژوهش 3
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- متغیرهای اساسی پژوهش 6
1-5- اهداف پژوهش 7
1-5-1-هدف کلی 7
1-5-2-اهداف جزیی: 7
1-6-فرضیه‌های تحقیق 7
1-7-تعاريف مفهومي و عملياتي واژه‌ها 8
فصل دوم: پيشينه تحقيق
الف) پيشينه نظري پژوهش 10
2-1-تعريف پرخاشگری 11
2-2-انواع پرخاشگری 13
2-3-نظریه های پرخاشگری 19
2-3-1-نظریه زیست شناختی: 19
2-3-2-نظریه روان تحلیل گری: 20
2-3-3-الگوی ناکامی- پرخاشگری 22
2-3-4-نظریه یادگیری پرخاشگری: 24
2-3-5-نظریه پردازش اطلاعات: 25
2-3-6-نظریه بوم شناختی: 25
2-4-علل پرخاشگری: 27
2-4-1-رفتارهای واکنشی: 27
2-4-2-اختلال جسمی: 28
2-4-3-واکنش به درمان: 28
2-4-4-اختلال روانی یا هیجانی: 29
2-4-5-رفتار بومی به نشانه پاسخ: 30
2-5- تفاوت های فردی در پرخاشگری: 31
2-5-1-نمودهای رفتار پرخاشگرانه از کودکی تا جوانی 32
2-5-2-ثبات رفتار پرخاشگرانه از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی 33
2-6-تشدید رفتارهای پرخاشگرانه 34
2-7-پیشامدهای هیجانی و شناختی رفتار پرخاشگرانه: 35
2-8-تاثیر عوامل اجتماعی بر بروز پرخاشگری 37
2-9-تفاوت های جنسی در رفتار پرخاشگرانه 38
2-10-عوامل محیطی موثر در پرخاشگری 39
2-11-درمان پرخاشگری 43
2-12- سازگاری فردی و اجتماعی 45
2-12-1-سازگاري اجتماعی چیست؟ 45
2-13-تعریف سازگاري اجتماعی 45
2-14-سازگاري اجتماعی به عنوان یک علم 47
2-15-شیوه های جامعه پذیری 48
2-16-دو نقش اساسی جامعه پذیری 48
2-17-جامعه پذیری انتظاری 49
2-18-نظریه ها در سازگاري اجتماعی 51
ب) پیشینه پژوهشی 54
2-19- پشینه داخلی 54
2-20- پژوهش‌های خارجی: 56
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-روش پژوهش : 58
3-2-جامعه آماري : 59
3-3-نمونه و روش نمونه گيري : 59
3-4-ابزار پژوهش : 59
3-4-1پرسشنامه پرخاشگری 59
3-4-2-پرسشنامه سازگاری اجتماعی 61
3-5-روش هاي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق 64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه 66
4-1. یافته های توصیفی 68
4-3- یافته های استنباطی 77
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین 87
5-2- نتیجه گیری 89
5-3-كاربرد يافته ها 90
5-4- پیشنهادات پژوهشی: 90
5-5- محدوديت هاي پژوهش: 91
چکیده به زبان لاتین 92
فصل ششم: صفحات تکمیلی
منابع 93

منابع

• آخوندی، علی (1392) برداشت از سایت سایت www.golshanemehr.ir
• آزاد،حسین (1377)، آسيب شناسي رواني(1)، انتشارات بعثت، تهران
• احمدی، محمد(1378)، پرخاشگری از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، انتشارات رشد
• ادیبی و انصاری ،عفت.(1358)،«مقایسهء مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به نارساییهای ویژهء یادگیری و دانش‌آموزان عادی»،مجلهء پژوهش در حیطهء‌ کودکان‌ استثنایی،سال پنجم،شمارهء 1.
• ارونسون ،زهرا.(1369)،«تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بـر رفـتار‌ سازگارانهء کودکان‌ عقب‌ماندهء ذهنی خفیف»،فصلنامهء‌ اندیشه‌ و رفتار،سال نهم،شمارهء 1.
• اطهري (1387) بررسي رابطه سازگاري اجتماعي و سلامت رواني در بين زنان مطلقه شهرستان اروميه ، پایان نامه کاشناسی آزاد ارومیه
• امامی ، حسین (1390) برداشت از سایت beytoote.com
• پاشا(1388) تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری فردی – اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانشجویان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی شماره 33
• جلالی، محمد(1385).اختلالات رفتاری کودکان وروشهای اصلاح آن.تهران:دفتر تحقیقات وانتشارات بدر
• حسینی (1384) همه گیرشناسی اختلالات روانی و رابطه آن با خشم در شهر زاهدان. انتشارات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
• دادستان، پريرح(1386) ، روان شناسي مرضي (1)،تهران، نور
• دوزن و دی (2001). پرخاشگری و رفتار کودکان ترجمه عزیزی(1389). تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
• رحيمي، عباسي و کشتکارقلاتي (1393) پيش بيني مولفه هاي مختلف پرخاشگري بر اساس پنج عامل عمده شخصيت و جنسيت در دانشجويان، جله: شخصیت و تفاوت های فردی، شماره 38
• رضایی(1391) تعیین پرخاشگری نوجوانان بر حسب مولفه های شخصیت و تاثیر شیوه درمانگری تنیدگی زدایی بر پرخاشگری، مجله رفتار کودکان، شماره 8
• شفیع آبادی (1390) اثربخشی آموزش مهارت های کنترل خشم و پرخاشگری بر سازگاری فردی – اجتماعی دانشجویان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر
• شکرکن، علی، حسینی، علی، نیازی، احمد (1381) بررسی همه گیرشناسی میزان پرخاشگری در شهر کاشان. فصلنامه اندیشه و رفتار سال دوم، شماره 4.
• صاحب زمانی، مریم.(1371)،«مقایسهء سازگاری‌ فردی-اجتماعی‌ و عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان دختر سال سوم نظام جدید»،رسالهء کارشناسی‌ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد اهواز.
• عزیزی، ابوالقاسم(1389) مشکلات نوجوانان و جوانان، چاپ دوم، نشر ساوالان، تهران
• علوی، علی، توکلی، محمد(1387) نقش مذهب در کاهش پرخاشگری، مجله: روانشناسی و دین شماره 4
• فاتحي(1391) تاثير آموزش گروهي عزت نفس بر ميزان سازگاري فردی- اجتماعي، پایان نامه کاشناسی رشته علوم تربیتی پیام نور مرکز یزد
• فیض الهی، علی. (1391). پرخاشگری نوجوانان، تهران، نشر امید.
• کاظمی(1393) رابطه پرخاشگری والدین و لجبازی کودکان دریافت که پرخاشگری والدین، پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی پیام نور اردکان.
• کریمی، سیدعباس(1379) پرخاشگری و درمان آن . انتشارات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی.
• مرضیه ،اکبری،(1393) تاثیر اجرای برنامه حرکات موزون همراه با موسیقی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).
• مریم، نعمت الهی،(1390 )تاثیرآموزش مهارتهای سازگاری به والدین در کاهش مشکلات رفتاری کودکان (دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی)
• مسعودنیا(1389) پرخاشگری ‌ ‌و ‌‌رفـتار‌ ضد اجتماعی در نوجوانان:ارزیابی نظریه پالایش پرخاشگری، : مجله روانشناسی، شماره 50
• Bell & Faster & Mash. Parent personality traits and psychopathology. Associated with childhood attention deficit hyperactivity disorder. Ph.D. Dissertation. California: University of California at Berkeley, College of psychology, 2005: 58-72.
• Hersen & Gross Nestadt G. Influences of parenting on normal personality trait. Pers Rres 2008; 111(1): 55-64.
• Hetherihgton & Prke RR. Revised Neo personality inventory. Florida: Psychological assessment resources; 1992: 152-67.
• Jamz and mak kvan. Discriminant validity of NEO-PI-R facet scales. Educ Psychol Meas 1984; 52(1): 229-37.
• Lask & Nunn SP. Parent personality traits and psychopathology associated with antisocial behaviors childhood attention deficit hyperactivity disorder. J Child Psychol Psychiatr 2003; 39: 145-59.
• Leonard Vrapapvrt MT. [Personality evaluation].: Jameh Pajoh; 1991: 117-76.
• Newman J. Personality, theory and research. New York: John Wiley and sons; 1997: 250-70.
• Nobody denim and Mac WJ. Assessing personality features and their relations with behavioral problems in adolescents: Tridimensional personality questionnaire and junior Eysenck personality questionnaire. Compr Pers 1984; 45(1): 20-8.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

100 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه پرخاشگری با سازگاری فردی – اجتماعی دانشجویان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.