×

الزامات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در قبال نحوه اجرای مجازات حبس

۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه سیاست کیفری افتراقی ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی بانوان

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در نظام کیفری ایران

۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
0