×
خرید
12,000 تومان

بررسي رابطه ي بین خودشکوفایی و سلامت روان در بين دانش آموزان

هدف از این پژوهش، بررسي رابطه ي بین خودشکوفایی و  سلامت روان دانش آموزان می باشد

خرید
28,000 تومان

بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر مهارت حل مسئله و امید به زندگی نوجوانان

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر مهارت حل مسئله و امید به زندگی نوجوانان است

خرید
28,000 تومان

بررسی تأثير آموزش چرتکه بر یادگیری علم رياضی دانش آموزان

در این پژوهش تلاش بر این است تا تأثیر آموزش چرتکه در جهت یادگیری و پیشرفت علم ریاضی دانش آموزان بررسی کنیم.

خرید
16,000 تومان

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر فلسفی به کودکان بر افزایش توانایی فراشناختی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر فلسفی به کودکان بر افزایش توانایی فراشناختی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی می باشد.

خرید
24,000 تومان

بررسی تأثیر الگوی تدریس بارش مغزی بر یادگیری درس علوم تجربی در دانش آموزان

مسئله اصلي درپژوهش حاضر، بررسی تاثیر الگوی تدریس بارش مغزی بر یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان دخترپایه چهارم ابتدایی بود.

خرید
19,000 تومان

بررسی تطبیقی روش تدریس حل مسئله ریاضی در ایران و ژاپن و ارائه راهکار مناسب

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی روش تدریس حل مساله در ایران و ژاپن است.

خرید
16,000 تومان

بررسی رابطه بین خود نظم دهی تحصیلی و خودکارآمدی در دانش آموزان

هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بین خود نظم دهی تحصیلی و خودکارآمدی در دانش آموزان دوره اول متوسطه بود.

خرید
16,000 تومان

بررسی رابطه بین خودپنداره و مهارت حل‌ مسأله دانش‌آموزان

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین خودپنداره و مهارت حل‌ مسأله دانش‌آموزان دوره اول متوسطه می باشد.

خرید
12,000 تومان

بررسی رابطه بین خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان رشته های علوم تربیتی و حسابداری پیام نور می باشد.

0