خرید
39,000 تومان

بررسی، تحلیل و مقایسه ریسکهای نیروی انسانی در نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی

هدف این پژوهش بررسی، تحلیل و مقایسه ریسکهای نیروی انسانی در نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی با کاربرد مدل FMEA  است