نوع فایل
Word
حجم فایل
1Mb
نویسنده
تاریخ انتشار
3 فروردین 1401
دسته بندی
تعداد بازدید
392 بازدید
29,000 تومان
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نارسایی هیجانی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی می باشد

بررسی رابطه بین نارسایی هیجانی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نارسایی هیجانی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی شهرستان …….. می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران ابتدایی …….. 450 نفر تشکیل می دهند. که با توجه به جدول مورگان 200 نفر از کلیه معلمان ابتدایی …….. به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بين نارسایی هیجانی و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی شهرستان ……..، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت منفی و معکوس وجود دارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید می‌شود.بين رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی شهرستان ……..، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید می‌شود. بين بعد ناتوانی در شناسایی احساسات و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت منفی و معکوس وجود دارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید می‌شود. بين بعد ناتوانی در بیان احساسات و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت منفی و معکوس وجود دارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید می‌شود.بين بعد سبک تفکر عینی و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت منفی و معکوس وجود دارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید می‌شود.بين بعد نظام پرداخت و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت منفی و معکوس وجود دارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید می‌شود.بين بعد نوع شغل و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید می‌شود.بين بعد فرصت‌های پیشرفت و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید می‌شود.بين بعد جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید می‌شود.بين بعد سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید می‌شود. بين بعد شرایط فیزیکی و کیفیت زندگی کاری در معلمان ابتدایی، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار وجود ندارد و فرض تحقیق (وجود رابطه) تایید نمی‌شود.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 4
1-1-مقدمه: 5
1-2-بیان مساله: 6
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 8
1-4-اهداف تحقيق: 10
1-4-1-هدف اصلی: 10
1-4-2-اهداف فرعی: 10
1-5-فرضیه‌های تحقیق: 10
1-5-1-فرضیه اصلی: 10
1-5-2-فرضیه‌های فرعی: 11
1-6-تعریف متغیرهای تحقیق: 11
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی 13
مقدمه 14
الف) مبانی نظری پژوهش 14
2-1-مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری 14
2-2-تعاريف كيفيت زندگي كاري 17
2-3-تاریخچه کیفیت زندگی کاری 18
2-4-رویکرد کیفیت زندگی کاری 19
2-5-مؤلفه‌هاي كيفيت زندگي كاري 28
2-6-اهداف کیفیت زندگی کاری 29
2-7-نسل‌های سه گانه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری 30
2-8-شاخص‌های کیفیت زندگی کاری 32
2-9-مولفه‌های کیفیت زندگی کاری والتون 32
2-9-1-پرداخت منصفانه و کافی 32
2-9-2-مقاصد و اهمیت نظام پرداخت: 32
2-9-3-محیط کار ایمن و بهداشتی 33
2-9-4- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم 34
2-9-5-وابستگی اجتماعی زندگی کاری 34
2-9-6-فضای کلی زندگی 34
2-9-7-یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان 35
2-9-8-قانون‌گرایی در سازمان 35
2-9-10-توسعه قابلیت‌های انسانی 36
2-10-راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری 36
2-10-1-انسانی‌تر کردن کار 36
2-10-3-طراحی شغل 37
2-11- نارسایی هیجانی 39
2-12-تاريخچه 40
2-13-انواع نارسایی هیجانی 41
2-14-ساختار انواع نارسایی هیجانی 41
2-15-نارسایی هیجانی به عنوان پیش بینی کننده یا تعدیل کننده نتایج درمانی 42
2-16-مداخله برای تغییر نارسایی هیجانی 43
2-17-رضایت شغلی 44
2-18-عوامل موثر بر رضایت شغلی 45
2-18-1-عوامل سازمانی 45
2-18-2-عوامل محیطی 46
2-18-3-عوامل فردی 46
2-18-4-غنی‌سازی شغلی 48
2-18-5-مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها 48
2-18-6-زمان کاری شناور 48
2-19-رضایت شغلی از دیدگاه صاحب نظران 49
2-20-نظریه‌های رضایت شغلی 50
2-20-1-نظریه سلسله مراتب نیازها 50
2-20-2-نظریه انگیزش اجتماعی 50
2-20-3-نظریه واسطه‌ای انگیزشی 50
2-20-4-نظریه روابط انسانی 51
2-20-5-نظریه برابری 51
2-20-6-نظریه نقشی 52
2-21-چند بعدی بودن رضایت شغلی 52
2-22-پیامدهای رضایت شغلی 52
2-23-بعضی از شاخص‌های روحیه پایین رضایت شغلی 53
2-23-1-آشفتگی کارمند 53
2-32-2-غیبت کاری 54
2-23-3-تأخیر در کار 54
2-23-4-ترک خدمت 54
2-23-5-فعالیت اتحادیه 54
2-23-6-بازنشستگی زودرس 55
ب) مبانی پژوهشی 56
فصل سوم: روش تحقیق 60
3-1-روش تحقيق: 61
3-2-جامعه آماري: 61
3-3-روش نمونه گيري و حجم نمونه: 61
3-4-روش گردآوري اطلاعات: 61
3-5-ابزار پژوهش: 61
3-6-روش تجزيه و تحليل داده ها: 65
فصل چهارم: تحلیل داده ها 66
4-1-آمار توصیفی 67
4-2- آمار استنباطی 74
فصل پنجم: نتیجه گیری 100
5-1-نتایج فرضیه های تحقیق: 101
5-2-تبیین نتایج پژوهش 102
5-3-پیشنهادات پژوهش: 114
5-4-محدوديت هاي پژوهش: 115
منابع و مآخذ: 116
پرسشنامه نارسایی هیجانی 125

 

مقدمه:

در عصر حاضر که جهان در اوایل قرن بیست و یکم قراردارد، بخش‌ مهمی از فعالیت فردی و اجتماعی را تعلیم و تربیت تشکیل می‌دهد، بـه طوری که یونسکو در گزارش جهانی اعلام کرده است: «تقریباً از هر پنج انسانی که امروز زندگی می‌کند یک نفر‌ یا‌ شاگرد است یا در نظام آموزش رسمی به عنوان معلم خدمت می‌کند» [1].
اساس خودکفایی و استقلال هر جامعه‌ای، برپایه‌های وجودی سازمان‌های آموزشی آن جامعه‌ استوار‌ است و در بین تمام نیروهای اثربخش یک سازمان آموزشی، اغلب صاحب نظران و متفکران مسائل تربیتی معتقدند کـه مـعلمان مهمترین عامل مؤثر در جریان تعلیم و تربیت هستند، لذا توجه‌ به‌ نیازهای آن‌ها و چگونگی تأمین آن توسط مدیریت یک سازمان، می‌تواند منجر به رضایتمندی شغلی نیروی انسانی و در نتیجه تعهد سازمانی آنان در سـازمان مـتبوع گردد [1].
امروزه کیفیت زندگی و رضایت مندي را که ازشاخص هاي مهم رفاه اجتماعی است، تابعی از سرمایه اجتماعی می دانند.
امروزه آموزش و پرورش را می­توان یکی از ارکان اساسی هر جامعه دانست. بقا، دوام و پیشرفت هر جامعه به کیفیت تعلیم و تربیت آن بستگی دارد و آموزش و پرورش با داشتن رسالت فردی و جمعی، هدایت­ گر توسعه و پیشرفت است یکی از مهم‌ترین نیروها و بازوهای اساسی که می‌تواند نهاد آموزش و پرورش را قدرتمند و قوی سازد، وجود مربیان شایسته و کارآمد است بهبودکیفیت زندگی کاری معلمان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست­های حمایت­گرایانه از منابع انسانی است [2]. براین اساس، استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به تدوین استراتژهای منابع انسانی و اقدام­هایی است که برای صیانت از جسم و روح و حفظ کرامت انسانی کارکنان صورت می گیرد [3].
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نارسایی هیجانی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی شهرستان میبد می باشد و در این فصل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف و فرضیه ها بیان می شود.

بیان مساله:

آموزش و پرورش یکی از سازمانهای دولتی است. چنین سازمانی برای اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت به معلمان و کارکنان ‌‌متعهد‌ و مسئولیت‌پذیر نیازدارد تا علاوه بر ماندگار بودن در سازمان و جلوگیری از‌ هـزینه‌های‌ مـجدد، کار‌ مفیدبیشتری در برابر مشاغل و وظایف خود انجام دهند. سازمان آموزش و پرورش زمانی می‌تواند حرف تازه‌ای‌ برای گفتن داشته باشد که منبع انسانی آن نسبت به حرفه، سازمان و ارزشهای‌ کـاری، تعهد و وابـستگی از‌ خود‌ نشان دهند و مشارکت شـغلی بیشتری داشـته باشند [3].
کیفیت زندگی کاری برنامه‌ای جامع و گسترده است که رضایت کارکنان را افزایش می‌دهد، یادگیری آنها را در محیط تقویت می‌کند و به آنها در امر مدیریت، تغییر و تحولات یاری می‌رساند. عدم رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری مشکلی است که تقریباً به همه کارمندان بدون توجه به مقام و جایگاه آنها آسیب می‌رساند. هدف بسیاری از سازمان‌ها افزایش رضایت کارکنان در تمام سطوح است، اما این مسئله پیچیده‌ای است، زیرا تفکیک و تعیین این که چه مشخصه‌هایی با کیفیت زندگی کاری رابطه دارند، امری دشوار است. گاهی اوقات عبارت کیفیت زندگی کاری مفاهیم فراوانی را در برمی‌گیرد که یکی از آنها رضایت شغلی است. در بسیاری از برنامه‌های کیفیت زندگی کاری تلاش بر آن بوده است تا رضایت شغلی کارکنان از طریق ارتقای سطح انگیزش درونی آنان افزایش یابد. رضایت شغلی به برداشتی که فرد از کار خود دارد، اشاره می‌کند. درباره رضایت شغلی نظریه‌های گوناگونی ارائه شده است؛ همچنین، عوامل زمینه‌ساز و ایجادکننده رضایت شغلی متنوع و متعددند که می‌توان آنها را به جنبه‌های درونی شامل ویژگی‌های شخصیتی، احساسات عاطفی و حالت‌های هیجانی و جنبه‌های بیرونی شامل شرایط و ویژگی‌های سازمانی، اجتماعی و فرهنگی دسته‌بندی کرد [3]. رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلي است. رضايت شغلي عاملي است كه سبب افزايش كارآيي و نيز احساس رضايت فردي می‌گردد (همان منبع). از سوي ديگر مدارس اثربخش، معلماني دارند كه به طور داوطلبانه و اختياري، فراتر از وظايف رسمي و از پيش تدوين شده،‌ رفتار كرده، براي موفقيت و اثربخشي مدرسه، از هيچ تلاش فروگذار نيستند. مطالعات بسیاری درباره رضایت شغلی در نقاط گوناگون انجام شده است؛ اما تحقیقات انجام شده درباره کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در دبیران بسیار محدود و انگشت شمار است. با این اوصاف، شایسته است که در زمینه کیفیت زندگی کاری مطالعات بیشتر و جامع‌تری صورت گیرد. این موضوع به خصوص زمانی اهمیت می‌یابد که مسئله بالا بردن کیفیت زندگی کاری نگبانان و درک رابطه آن با رضایت شغلی مطرح می‌شود. با توجه به سایر پرداخت‌های جبرانی برای حفظ استاندارد زندگی کاری قابل قبول، مخصوصاً در مقایسه با سایر کارها، چه مقدار پرداخت و مزایا کفایت می‌کند؟ محیط ایمن و سالم: محیط فیزیکی و روحی کار چیست؟ آیا شرایط کاری به طور ناروایی خطرآفرین است؟ چه شرایط روحی و جسمی بر سلامتی، راحتی، و فساد اداری کارکنان در حین انجام کارشان مؤثر است؟ گسترش ظرفیت‌های انسانی: کارها تا چه حد ساده شده‌اند و کنترل‌ها چقدر سخت گیرانه است؟ کار تا چه حد کارکنان را قادر می‌کند که مهارت و دانش خود را بهبود بخشیده از آن‌ها استفاده کنند و کاری را انجام دهند که برایشان معنی دار و مهم باشد. ۴- رشد و امنیت: انجام وظایف محوله تا چه حد در حفظ رشد ظرفیت اشخاص مؤثر است؟ چگونه می‌توان دانش و مهارت تازه برای انجام وظایفی که بعداً به کارکنان واگذار می‌شود بدست آورد؟ چه امکاناتی برای افزایش کارایی و بهره وری در جهت و برای پیشرفت فرد در مسیر سازمانی مربوط و به رسمیت شناختن وی با توجه به پیچیدگی ساختاری و تمرکز از طرف هم قطاران و سایر اعضا وجود دارد؟ در تعریف دیگر از کیفیت کاری آن را «میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی با استفاده از تجربیاتی که در سازمان کسب کرده‌اند» در این تعریف به شدت بر ایجاد محیطی که منجر به ارضای نیاز افراد تاکید شده‌است. [4]. تنظیم هیجان به معناي تلاش افراد براي تأثیر گذاشتن روي نوع، زمان و چگونگی تجربه و بیان، تغییر طول دوره یا شدت فرایندهاي رفتاري، تجربی و یا جسمانی هیجانها است و به طور خودکار یا کنترل شده، هشیار یا ناهشیار و از طریق به کارگیري راهبردهاي تنظیم هیجان انجام می‌گیرد، راهبردهایی مانند باز ارزیابی، نشخوار فکري، خود اظهاري، اجتناب و باز داري. [5].
نارسایی هیجانی عبارت از ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان است. این مفهوم در حیطه روانپزشکان و درمانگران اختلالات روان تنی قرار دارد و در بسیاری ازبیماران روان تنی دیده شده است. نارسایی هیجانی، بعنوان یک پدیده هیجانی به اختلال خاص در کارکرد روانی اطلاق می گردد که در نتیجه فرایند بازداری خودکار اطلاعات و احساسات هیجانی بوجود می آید. ویژگی های اصلی نارسایی هیجانی عبارت است از: ناتوانی در بازشناسی وتوصیف کلامی هیجانهای شخصی، فقرشدید تفکر نمادین که آشکار سازی با برخورد¬ها، احساسات، تمایلات وسائق ها را محدود می کند. ناتوانی در بکارگیری احساسات بعنوان علایم مشکلات هیجانی، تفکر انتفاعی در مورد واقعیت های کم اهمیت بیرونی، کاهش یادآوری رویاها، دشواری درتمایز بین حالتهای هیجانی وحس های بدنی، فقدان جلوه های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خود آگاهی. شیوع اختلال نارسایی هیجانی در جمعیت بزرگسال مرد حدود 9 تا 17 درصد و در زنان 5 تا 10 درصد گزارش شده است. فتحی آشتیانی و اسلامی (1380) دریافتند که وقتی افراد دچار احساس شدید تنهایی شده و فرصتی برای دریافت کمک پیدا نمی کنند دچار آشفتگی های هیجانی می شوند که اغلب به واکنش های بی باکانه مثل اقدام به خود زنی و خودکشی منجر می شود. [6].
با توجه به مطالب فوق هدف این پژوهش پاسخ به سوال آیا بین نارسایی هیجانی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی شهرستان …… رابطه معنادار وجود دارد؟

 

 

منابع و مآخذ:

1- صالح‌پور، محمد. (1387) بررسی رابطه رضایت‌ شـغلی دبیران با تعهد‌ سـازمانی‌ آنـ‌ها در آموزش و پرورش نواحی 6،7،8 مشهد، فصلنامه مدیریت در اموزش و پرورش، دوره دهم.
2- Abdolmaleki, H. et al.relationship between consumption of sports media and the social capital of athletes who participate in the first Olympiad in the neighborhoods of Tehran; 2013. Second Student Conference on Sport Sciences. Beheshti University. [Article in Farsi].
3- توکلی، زهرا (1388) رضایت شغلی معلم مدارس عادی و استثنایی، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه یزد
4- نورالله، خلیل‏زاده (1392) بررسى عوامل مؤثر در رضایت و عدم رضایت‏شغلى دانشجو معلمان دانشگاه پیام نور ارومیه
5- محمدی اصل، صادق (1387) افزایش رضایت شغلی معلمان، سایت راهکار مدیریت.
6- حـسين‌زاده، داوود. و صـائميان، آرش (1381) خشنودي شغلي، توجه به كاركنان و كيفيت زندگي كاري، مجله مديريت، شماره‌ 63‌.
7- حسینی نسب، سید داوود؛ فرنیا، محمدعلی و مولانا، فیروزه (1391) بررسی رابطه بین سبک های رهبری (بر اساس نظریه لیکرت) مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان پارس آباد، آموزش و ارزشیابی زمستان- شماره 20: 32-13.
8- اشراقی، حامد (1386). نظریه‌های‌ رضایت‌ شغلی، سایت مقالات مدیریت ورزش‌. (www.Sportmanaement.blogfa.com)
9- Norris, p. Atransathantic divide? Social capital in the United State and Europe. With James Davis. Keynote at European Social Survey Lunch Conference. Brussels 25-26 November 2003
10- اسد نیا، عیسی (1385). رابطه بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان، پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد
11- برومند، زهرا (1374). مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت
12- پورنبه خلخالی، عبداله، (1371). بررسی سبک مدیریت دبیرستانهای پسرانه در پنج منطقه آموزش و پرورش تهران بر اساس سبکهای لیکرت. پایان نامه کارشناسی ارشد
13- . الواني، سيد مهدي. (1378). نقش مديريت در ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي. ماهانه تدبير. شماره 100
14- Leigh, Reymond. (2006), Cooperation without trust: Overcoming collective action barriers to endangered species protection, The Policy Studies Journal, Vol. 34, No. 1, pp: 37-57.
15- Golembiewski, RF; Sun, BC; Lin, CH; et al 1995, Burnout among Taiwanese police: A cross-cultural replication of the phase model, Advances in International Comparative Management, Vol 10, Pp.145–162.
16- اسدی، محمد حسین. (۱۳۸۷). مدیریت بهره وری و ارتقای کیفیت شغلی، روزنامه مردمسالاری، شماره ۱۸۹۰.
17- بزاز جزایری، احمد. (۱۳۸۵). تدوین مدل بررسی کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، پایان نامه (دکترای حرفه‌ای)-دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
18- پرداختچي، محمد حسن. (1390). كيفيت زندگي كاري (ضرورت بالندگي كاركنان در سازمان‌ها)
19- تامیلنسون، آر، پال و جانکینز، میشل. (2000). نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیشگیری از ترک خدمت کارکنان، ترجمه محمد رضا زالی (1376)، تازه‌های مدیریت. ص 56-59.
20- تدینی، شیوا. (۱۳۸9). رابطه رضایت شغلی و سلامت روان با کیفیت زندگی کاری در پرسنل بهداشت خانواده مرکز بهداشت کرج، پایان نامه (کارشناسی ارشد)-دانشگاه پیام نور.
21- تعالی، حسین. (1388). بررسی اثرات عوامل کیفیت زندگی کاری بر بهره‌وری کارکنان بانکهای کشور، پایان نامه (کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبائی.
22- تمجیدی، رضا. (1390)، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه.
23- جزئی، مهسا. (1389). بررسی تأثیر بکارگیری برنامه ارتقاء صلاحیت بالینی بر کیفیت زندگی کاری پرستاران واحد مراقبت‌های ویژه قلبی، پایان نامه (کارشناسی ارشد)-دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پزشکی.
24- جمشیدی، عالیه. (1391). بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز توانبخشی روزانه دولتی بهزیستی استان تهران، پایان نامه (کارشناسی ارشد)-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
25- رائو، واسکارگاوندرا. (2000). مجموعه مقالات نقش کیفیت زندگی کاری در ارتقاء بهره‌وری/ واسکارگاوندرا رائو، ج.ک. سوری، حسین پیراسته؛ مترجم: مکیه گرمسیری: سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر.
26- Coronel, J. et al. (2003); “Qualities of Collaboration, Professional Development and Teaching Improvement: an Experience in the University Context”; Journal of Education for Teaching, Vol. 29, P. 2.
27- Frederick J Leach, Jerry D Westbrook, ” Motivation and job satisfaction in one government research and development environment “, Engineering Management Journal. Rolla: Dec 2000.Vol.12, Iss. 4; pg. 3, 6 pgs
28- سیفی، هوشنگ. (۱۳۸۵). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان‌های دانشگاهی شهر سنندج، پایان نامه (کارشناسی ارشد)-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی.
29- شاکری ارقنه، غلامرضا. (1390). بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری معلم متوسطه شهرستان نظرآباد بر عملکرد آنان، پایان نامه (کارشناسی ارشد)-دانشگاه پیام نور.
30- شریف زاد، فتاح، عباسی، یدالله. (۱۳۸۷). تبیین اثرات کیفیت زندگی کاری بر کاهش کجروی‌های سازمانی از دیدگاه کارکنان در سازمان، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال ۷، شماره ۲۱.
31- بشارت، محمد. (1387). نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی. مجله علمی پژوهش اصول بهداشت روانی، سال دهم، شماره 3، ص 190-181.
32- پاپاجورجیو، کاستاس؛ ولز، آدرین (1386) نظریه های جدید در اختلال افسردگی. ترجمه یوسفی، زهرا؛ بهرامی، فاطمه؛ برکتین، مجید. اصفهان: انتشارات اردکان دانش.
33- Robinson, M. S. (2000). The Temple–Wisconsin Cognitive Vulnerability to Depression Project: Lifetime history of Axis I psychopathology in individuals at high and low cognitive risk for depression. Journal of Abnormal Psychology, 109, 403–418.
34- Andrews L, Troop N, Joseph S, Hiskey S, Coyne I. (2002) Attempted versus successful avoidance: associations with distress, symptoms, and strategies for mental control. Personality and Individual Differences;33(6):897-907.
35- Armando R. (1988) Favazza chronic self-mutilators Community Mental Health Journal Karen Conterio The plight of March Pages: 22 – 30.
36- پورافکاری نصرت اله(1369) ترجمه رواپزشکی آکسفورد، گیلدرام (مولف). تبریز انتشارات ذوقی
37- حاتمی قره خان بیگلو، قادر (1391) اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، ابراز وجود و روابط بین فردی در بین دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه محقق اردبیلی.
38- خسروی، معصومه؛ مهرابی، حسین علی و عزیزی مقدم، میعاده. (1387). بررسی مقایسه ای مولفه های نشخوار فکری در بیماران افسرده، وسواس اجباری وافراد عادی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دوره دهم، شماره 1، ص:73- 65.
39- Bagby, R.M., Parker, J.D.,Taylor, G.J. (1994). The Twenty-item Toronto Alexithymia Scale: Item Selection and Cross-validation of the Factor Structure. Journal Psychosomatic Research;38(1);23-32.
40- Bagge C, Nickell A, Stepp S, Durrett C, Jackson K, Trull TJ. (2004) Borderline personality disorder features predict negative outcomes 2 years later. Journal of Abnormal Psychology; 113: 279–88.
41- کیامرثی، آذر؛ ایل بیگی، رضا (1391) ارتباط احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دختر دارای نشانه های بیش فعالی. مجله روانشناسی مدرسه؛ دوره 1 شماره 1 ص 92-72.
42- محمدخانی، پورمند وحسن آبادی. (1392). بررسی آزمون تجربی مدل فراشناختی نشخوار فکری وافسردگی در جمعیت غیر بالینی دانشجویی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، دوره چهارم، شماره 2، ص:184-163.
43- Abramowitz JS, Deacon BJ, Woods CM, Tolin DF. (2004) Association between protestant religiosity and obsessive-compulsive symptoms and cognitions. Depression and Anxiety;20:70-6.
44- Albach.F. Moorman. P.P., & Bermond, B. (1996). Memory recovery of childhood sexual abuse. Dissociatiopn. 9, 258-269.
45- درخشان، علی (1385). ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی‌در معلمان تربیت‌بدنی سازمان آموزش و پرورشاستان ایلام”، پایاننامه ی کارشناسی ارشد
46- Locke, Cropanzano R. (1996). Affective events theory: a theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work. Research in Organizational Behavior 8: 1±74
47- سمیعی، متین (1379). بررسی میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه یزد.
48- Fyshrvhana AP, Roberson L. (1939). Job attitude organization: an exploratory study. Journal of Applied Social Psychology 19: 717±727..
49- Deyvid Fisher D. (1998). Mood and emotions while working: missing pieces of job satisfaction? Journal of Organizational Behavior 21, 185±202
50- Smith, M.K. (2002) “Howard Gardner and multiple intelligences”, The Encyclopedia of Informal Education, downloaded from http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm on October 31, 2005.
51- . عباسي اسفجير علي اصغر, دهقان محسن, آزاد محرم, خاكپور نيما (1395) ارتباط و تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت ا… آملي)، نشریه جامعه شناسي مطالعات جوانان دوره 7, شماره 22; از صفحه 65 تا صفحه 86.
52- ماجدی و لهسایی زاده (1391) بررسی رابطۀ بین متغیرهای زمینه‌ای سرمایۀ اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی کاری در بین روستاهای استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
53- غفای و اونق (1391) سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی کاری در شهر گنبد کاووس، پایان نامه کارشناسی پیام نور فارس
54- احمدنژاد و همکاران (1391) بررسي رابطه بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي کاري با سازگاري شغلي در بين معلمان رسمي و حق التدريس مقطع ابتدايي شهرستان سردشت، پایان نامه کارشناسی ارشد آزاد سردشت
-یگانه و همکاران (1391) پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بين هوش هيجانی، مديريت زمان و کيفيت زندگی با پيشرفت تحصيلی، پایان نامه کارشناسی ارشد آزاد یزد
55- علی آبادی (1389) در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، پایان نامه کارشناسی دانشگاه رفسنجان
56- ترابی (1387) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی کارکنان شرکت پالایش نفت بندرعباس، آزاد بندر عباس

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

125 صفحه

حجم

1 MB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه بین نارسایی هیجانی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری معلمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.