نوع فایل
Word
حجم فایل
200 کیلوبایت
نویسنده
تاریخ انتشار
11 اردیبهشت 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
724 بازدید
15,000 تومان
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی پرستاران بود

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی پرستاران بود. نمونه پژوهش حاضر را 50 نفر از پرستاران بیمارستان ——– تشكيل دادند، که با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفی ساده انتخاب شده بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی (36-SF) و پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی جمع آوري شدند. این پژوهش دارای 8 فرضیه زیر است:
فرضيه 1. بین عملکرد جسمانی و هوش هیجانی در افراد نمونه رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه 2. بین محدودیت های ناشی از وضعیت سلامت جسمانی و هوش هیجانی در افراد نمونه رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه 3. بین محدودیت های ناشی از مشکلات هیجانی و هوش هیجانی در افراد نمونه رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه 4. بین خستگی و نشاط و هوش هیجانی در افراد نمونه رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه 5. بین سلامت عاطفی و هوش هیجانی در افراد نمونه رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه 6. بین عملکرد اجتماعی و هوش هیجانی در افراد نمونه رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه 7. بین درد و هوش هیجانی در افراد نمونه رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه 8. بین سلامت عمومی و هوش هیجانی در افراد نمونه رابطه معنادار وجود دارد.
که این فرضیه ها با استفاده از روش ضريب همبستگي مورد بررسي قرار گرفتند و در پايان، تبيين هاي اين يافته ها، محدوديت ها و پبشنهادات ارائه شده اند.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-4-1- هدف اصلی پژوهش : 6
1-4-2- اهداف فرعی پژوهش : 6
1-5- فرضیه های پژوهش : 7
1-6- تعاریف متغیرها 7
1-6-1- هوش هيجاني 7
1-6-2- کیفیت زندگی 8
فصل دوم : پيشينه نظري و عملي پژوهش 9
الف) پیشینه نظری پژوهش 10
2-1- هوش هیجانی 10
2-2- تاریخچه پیدایش هوش هیجانی: 11
2-3- راههای افزایش میزان هوش هیجانی: 14
2-4- پنج توانایی اصلی در هوش هیجانی: 15
2-5- رابطه رفتار و هوش هیجانی: 16
2-6- عملکرد ذهن هیجانی در مقابل ذهن خردگرا: 18
2-7- خود آگاهي هيجاني – خويشتن داري ، همدلي و ياري به ديگران 19
2-8- هوش هيجاني و سرنوشت 23
2-9- نوع متفاوتي از هوش با توجه به افراد منزوي 23
2-10- هيجان چيست 27
2-11- يادگيري اجتماعي و هيجاني : 30
2-12- تعریف کیفیت زندگی: 30
2-13- ابعاد کیفیت زندگی 31
2-13-1- بعد فیزیکی: 31
2-13-2- بعد اجتماعی: 31
2-13-3- بعد روانی: 31
2-13-4- بعد جسمی: 31
2-13-5- بعد روحی: 32
2-13-6- بعد محیطی: 32
2-14- ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی : 32
2-15- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی : 33
2-16- سنجش کیفیت زندگی : 35
ب) پیشینه عملی پژوهش 38
2-17- کارهای انجام شده در ارتباط با موضوع در خارج از کشور 38
2-18- کارهای انجام شده در ارتباط با موضوع در داخل کشور 40
فصل سوم : روش پژوهش 44
3-1- طرح کلی پژوهش 45
3-2- جامعه آماری 45
3-3- نمونه و روش نمونه گیری 45
3-4- ابزار پژوهش 45
3-4-1- کیفیت زندگی 45
3-4-2-پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی 47
3-5- روشهای تجزيه و تحليل داده‎ها 49
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 50
4-2- يافته هاي توصيفي 51
4-3- يافته هاي استنباطي 54
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 58
5-2- نتایج مربوط به فرضیه های پژوهش 59
5-3- تبيين نتايج پژوهش 60
5-4- محدودیت های پژوهش 61
5-5- پيشنهادات پژوهشی 62
منابع 63
پیوست 65
پرسشنامه های پژوهش 66
پرسشنامه كيفيت زندگي 66
پرسشنامه هوش هیجانی 68

 

مقدمه

هوش هیجانی مفهومی است که با حوزه های گوناگونی از توانایی افراد برای درگیر شدن با هیجانات ارتباط دارد و تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. در این پژوهش از تعریف ساده هوش هیجانی استفاده شده است. دلیل استفاده از این تعریف کاربرد بهتر آن در تقابلات اجتماعی می باشد زیرا مذاکره نیز نوعی تقابل اجتماعی است. همچنین این تعریف هوش هیجانی را از دیگر انواع هوش جدا می سازد. این تعریف به این شکل است:هوش هیجانی توانایی درک دقیق، ارزیابی و بروز هیجان است، توانایی دسترسی به و/یا تولید احساسات هنگامی که آنها فکر کردن را اسان می کنند، توانایی درک هیجان و دانش هیجانی، توانایی تنظیم هیجانات برای ارتقاء رشد هیجانی و هوشی (میرسپاسی، 1378).
در بیشتر موارد مذاکرات به صورت چهره به چهره بین طرفین مذاکره صورت می گیرند. در مناسبات اجتماعی هیجانات نقش مهمی ایفا می کنند. مردم به هنگام مذاکرات وابسته به هیجانات فرد هستند. همچنین توانایی افراد در ارتباط و مذاکره با دیگران متفاوت است(برتی،2001). با توضیح این تفاوت های فردی روان شناسان اجتماعی مفهوم هوش هیجانی را مطرح نمودند. با وجود برخورداری از پتانسیل بالا در توضیح تفاوت افراد در مذاکره، هوش هیجانی مورد توجه زیادی واقع نشده است. این مفهوم به این دلیل یافته های کمی می باشد که به رابطه ی شخصیت فرد با توانایی مذاکره ی او اشاره دارند. تلاش های اخیر برای برجسته سازی نقش هیجانات در مذاکره ممکن است بتوانند نقش هوش هیجانی را نیز بهتر نشان دهند. بنابراین ما سعی می کنیم نشان دهیم هوش هیجانی چگونه می تواند به لحاظ راهکاری به مذاکره کننده کمک کند.با مرور یافته های تجربی ما قصد داریم این موضوع را تحلیل کنیم که چگونه در مذاکرات دوتایی –یکپارچه و توزیعی- هیجانات می توانند به مذاکره کننده کمک راهکاری ارائه دهند و توانایی مذاکره کننده در استفاده از این راه کار ها چه ارتباطی با هوش هیجانی دارد.همانطور که می دانیم هیجانات نقش مهمی در مذاکره ایفا می کنند. حال باید پرسید چگونه این هیجانات را می توان به لحاظ راهکاری استفاده نمود و چه ارتباطی میان هوش هیجانی و موفقیت مذاکره کننده وجود دارد(حسینیان، 1372).
پرستار‌ان‌ ‌ا‌غلب‌ ‌از کار زياد و دريافت‌ کم‌ شکايت‌ د‌ارند. مشکلات‌ موجود پرستار‌ان‌، رضايت‌ شغلي‌، ‌استرس‌، فرسودگي‌ و ‌امنيت‌ شغلي‌، تعهد سازماني‌، ترک‌ خدمت‌، ‌غيبت‌، مشارکت‌ و ‌ارتقاء شغلي‌ مي‌ باشد. به‌ نظر مي‌ رسد ‌ارتباط بين‌ کيفيت‌ بين‌ زندگي‌ کار‌ي‌ و درجه‌ مشارکت‌ پرستار‌ان‌ در کارشان‌ يک‌ فاکتور بحر‌اني‌ در دست‌ يابي‌ به‌ يک‌ سطح‌ بالايي‌ ‌از کيفيت‌ مر‌اقبت‌ باشد.

 

بیان مسأله

پرستاران به عنوان بخشی تأثیر گذار در جامعه هستند. از این رو سلامت کامل زیستی، روانی، اجتماعی آنان ها اهمیت زیادی برای جامعه دارد. پرستاران از حساسترین اقشار جامعه هستند. راهبرد شناختی به هرگونه رفتار، اندیشه یا عمل گفته می شود که یادگیرنده در ضمن یادگیری مورد استفاده قرار می دهد و هدف آن کمک به فراگیری، سازمان دهنده ها و ذخیره سازی دانش ها و مهارت ها و نیز سهولت بهره برداری از آنها در آینده است(واینستاین و هیوم ، ۱۹۹۸ به نقل از سیف 1386).
اصطلاح کیفیت زندگی برای ارزیابی نیک بودن عمومی افراد و جوامع استفاده می شود. کیفیت زندگی نباید با مفهوم استاندارد زندگی که عمدتا بر درآمد استوار است، اشتباه گرفته شود . در عوض، شاخص های استاندارد کیفیت زندگی نه تنها شامل ثروت و استخدام هستند، بلکه شامل محیط زیست، سلامت جسمی و روانی، تحصیلات، تفریح و اوقات فراغت و تعلق اجتماعی نیز می شوند.
تستا و سیمونسون کیفیت زندگی را ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می دانند که محدود به تجارب، اعتقادات انتظارات و ادراک بیمار است (تستا ،2001).
کالمن می گوید که کیفیت زندگی گستردگی و انبساط امید و آرزو است که از تجارب زندگی ناشی می شود (کالمن ، 2006).
افراد با هوش هیجانی بالا شایستگی هایی را از خود نشان می دهند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مذاکره مرتبط هستند. با توجه به حجم پژوهش حاضر نمی توان به تمام این شایستگی ها پرداخت. هدف اصلی این پژوهش این است که به بررسی تأثیر این شایستگی ها بر راهکارهای اتخاذ شده در طول مذاکره بپردازد. شایستگی های مورد نظر اعتماد به نفس و درک دیگران می باشند.در این بحث با توجه به محدودیت های پیش رو به دو راهکار عمده به هنگام مذاکره خواهیم پرداخت که راهکارهای یکپارچه و توزیعی نام دارند. دلیل استفاده از این دو راهکار این است که در تئوری مذاکره بسیار مهم هستند.در این بحث تنها افرادی که از یک فرهنگ هستند مورد نظر می باشند. تفاوت های فرهنگی باعث نشان دادن هیجانات متفاوتی می شوند و این خود موضوع را پیچیده می سازد. بنابراین هنگامی که دو طرف مذاکره دارای فرهنگ های متفاوت می باشند باید به این تفاوت ها توجه نمود.علاوه بر این پژوهش حاضر به مذاکرات صورت گرفته میان دو نفر محدود می شود. با اضافه شدن افراد بیشتری به مذاکره روند مذاکره و رفتار افراد کاملا ً تغییر می کند.اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان كيفيت و درك احساسات افراد، همدردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق و خو به كار برد. درحقيقت اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويش و ديگران و استفاده از آن براي اتخاذ تصميمات مناسب در زندگي است. به عبارتي عاملي است كه به هنگام شكست، در شخص ايجاد انگيزه مي كند و به واسطه داشتن مهارتهاي اجتماعي بالا منجر به برقراري رابطه خوب با مردم مي شود.«گلمن» اظهار مي دارد كه هوش شناختي در بهترين شرايط تنها ۲۰ درصد از موفقيتها را باعث مي شود و 80درصد از موفقيتها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موقعيتها در گرو مهارتهايي است كه هوش هيجاني را تشكيل مي دهند. درواقع هوش هيجاني عدم موفقيت افراد با ضريب هوش بالا و همچنين موفقيت غيرمنتظره افراد داراي هوش متوسط را تعيين مي كند. يعني افرادي با داشتن هوش عمومي متوسط و هوش هيجاني بالا خيلي موفقتر از كساني هستند كه هوش عمومي بالا و هوش هيجاني پايين دارند. پس هوش هيجاني پيش بيني كننده موفقيت افراد در زندگي و نحوه برخورد مناسب با استرسها است(عبدوري، 1386).

 

منابع

ابوطالبی، مجید. (1387). رابطه هوش هيجاني و رفتار مدني سازماني با عملکرد شغلي در شرکت ذوب‌آهن اصفهان. پايان‌نامه كارشناسي ارشد روانشناسي صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان.
جرارد، سيدني. ام، لندسمن، تد. (1387). شخصيت سالم. ترجمه فرهاد منصف. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.
سیاروچی، جوزف؛ فورگاس، جوزف؛ مایر، جان. (1385). هوش هیجانی در زندگی روزمره. ترجمة جعفر نجفی زند. تهران: سخن. چاپ اول.
برادبري، تی.؛ گريوز، جی. (1384). هوش هيجاني: مهارت‌ها و آزمون‌ها (مهدی گنجي، مترجم).تهران: ساوالان.
پلاچيك، آر. (1371). هيجان‌ها (محمود رمضان‌زاده، مترجم). مشهد: انتشارات آستان قدس.
دلاور، علي (1376). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي. تهران: رشد.
دلاور، علي (1379). احتمالات و آمار كاربردي در روان‌شناسي و علوم‌تربيتي. تهران : رشد.
ذراتي، ايران (1384). رابطه بين هوش هيجاني و سبك‌هاي دلبستگي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسی مشهد.
رمضاني، ولي‌اله؛ عبداللهي، محمدحسين. (1385). بررسي ارتباط هوش هيجاني با بروز مهار خشم در دانشجويان. مجله روان شناسی، شمارة 1،10.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ الهه حجازی (1386). روشهای پژوهش در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
گلمن، دانيل (1379). هوش عاطفي (حميدرضا بلوچي، مترجم). تهران: جيحون.
هومن، حيدرعلي(1386). تحليل داده‌هاي چند متغيره در پژوهش‌هاي رفتاري. تهران: نشر پارسا.
سیاروچی، جوزف؛ فورگاس، جوزف؛ مایر، جان. (1385). هوش هیجانی در زندگی روزمره. ترجمة جعفر نجفی زند. تهران: سخن. چاپ اول.
Golman, D. (1994). To 3 r’s, some add emotions. New york, Mar 10.
Micolajzak, M., Luminet, O., & Menil, C. (2006). Predicting resistance to stress: Incremental validity of trait emotional intelligence over alexithymia and optimism. Psicothema, 18, 79-88.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

75 صفحه

حجم

200 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی پرستاران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.