بررسی تاثیر تنوع جنسیت اعضای هئیت مدیره بر عملکرد، ریسک و پاداش هیئت مدیره

نوع فایل
Word
حجم فایل
500 Kb
تاریخ انتشار
15 بهمن 1398
دسته بندی
تعداد بازدیدها
391 بازدید
36,000 تومان
هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تنوع جنسیت اعضای هئیت مدیره بر عملکرد، ریسک و پاداش هیئت مدیره است

بررسی تاثیر تنوع جنسیت اعضای هئیت مدیره بر عملکرد، ریسک و پاداش هیئت مدیره در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تنوع جنسیت اعضای هئیت مدیره بر عملکرد، ریسک و پاداش هیئت مدیره در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. برای ارزیابی تنوع جنسیت اعضای هئیت مدیره از حضور یا عدم حضور زن در هیئت مدیره و برای ارزیابی عملکرد از شاخص کیوتوبین استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، شرکت‏های پذیرفته شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1390 تا 1394 بود، که با نمونه‏گیری صورت گرفته، تعداد 73 شرکت انتخاب گردید. محدوده زمانی در نظر گرفته شده اين تحقيق در سال مالی 1390 تا 1394 بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردي و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی بود. اطلاعات صورت‏هاي مالی شرکتها به روش کتابخانه‏ای و با مراجعه به لوح‎هاي فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارتدبیر پرداز، سایت سازمان بورس استفاده اطلاع رسانی شرکت بورس گردآوری شد. به منظور آزمون فرضیه‏ها، ابتدا مدل‏هاي رگرسيون آماري تخمين زده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان داد تنوع جنسیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد، اما تنوع جنسیت اعضای هیئت مدیره بر ریسک و پاداش هئیت مدیره شرکت‏ها در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی: تنوع جنسیت اعضای هیئت مدیره، ریسک، عملکرد، پاداش هئیت مدیره

مقدمه

با رشد امور تجاری و بازرگانی در دنیای امروز و تخصصی شدن اداره شرکت‏ها، مدیریت از مالکیت جدا شده و اداره شرکت‏ها، چه به صورت تجارت و چه به صورت تجارت بین المللی به مدیران حرفه‏ای و آگاه به مسائل پیچیده اقتصادی و مالی سپرده شده است. مالکان، ثروت خود را در اختیار مدیران قرار دادند و به منظور تصمیم گیری در مواردی همچون حفظ یا فروش سرمایه گذاری‏ها و ارزیابی و ظیفه مباشرت مدیران به منظور انتخاب مجدد یا جایگزینی آسان، خواهان حسابدهی مدیریت از طریق ارائه اطلاعات و پاسخگویی در قبال عملکرد خود می‏باشند. در این مسیر، اطلاعات حسابداری بخش عظیمی از نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان را تامین می‏سازد. در واقع حسابداری، سامانه اطلاعاتی واحد تجاری است که به تهیه و ارائه اطلاعات مالی می‏پردازد. بیشتر اطلاعات حسابداری در صورت‏های مالی اساسی منعکس می‏شود و اکثریت قریب به اتفاق نیاز اطلاعاتی تصمیم گیرندگان از جمله صاحبان سرمایه، سرمایه گذاران بالقوه، اعتبار دهندگان، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان با استفاده از صورت‏های مالی تحقق می‏پذیرد. یکی از صورت‏های مالی اساسی که بیشتر مورد استفاده قرار می‏گیرد، گزارش سود و زیان می‏باشد. این گزارش منعکس کننده عملکرد واحد تجاری در یک دوره مالی است. محصول صورت سود و زیان سود خالص است و سود خالص یکی از اطلاعات مالی بسار مهمی است که توسط سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت‏های مالی استفاده می‏گردد [1].
یکی از مشخصه‏های شرکت‏های بزرگ، ساختار مالکیت گسترده و تفکیک مالکیت از مدیریت است. این بدین معناست که سهامداران کنترل اثر بخشی را بر مدیران اعمال نمی کنند و در نتیجه احتمال این که مدیران برای دستیابی به منافع خاص خود به گونه‏ای فرصت طلبانه رفتار کنند افزایش می‏یابد.
با توجه به این تفاوت‏ها و پیامد‏های بالقوه ی آن در رابطه با اداره شرکت‏ها، موضوع تنوع جنسیتی در حیطه سرمایه گذاری‏های شرکت‏های بزرگ مالی به خصوص شرکت‏های دولتی در طول چند سال گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. علی رغم تعداد بالای فارغ التحصیلان زن در رشته حسابداری، مدیریت مالی و…، هنوز زنان اعتماد لازم را از سوی مدیران ارشد کسب نکرده‏اند و تعداد بسیار اندکی از شرکت‏ها مسئولیت مدیریت مالی و اجرایی شرکت را به عهده زنان واگذار می‏کنند.
به همین دلیل تلاش می‏شود تا ضمن مقایسه عملکرد مالی مدیران مالی و اجرایی زن و مرد، تاثیر تفاوت جنسیتی این مدیران را بر ریسک، عملکرد و پاداش هیئت مدیره در شرکت‏های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‏گیرد.
در اين فصل پس از بيان مساله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي‏گیرد و به بيان اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته می‏شود، همچنين اهداف تحقيق در قالب اهداف كلي و ويژه بيان مي‏شود. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سوال و موضوع تحقيق بوده است، در اين فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحليلي و فرضي‏ه‏هايي تحقيق نيز اشاره شده است در پايان اين فصل متغيرهاي عملياتي تحقيق و تعاريف واژ‏ه‏ها و اصطلاحات خواهدآمد.

بیان مساله تحقیق

پیدایش نظریه نمایندگی، جدایی مدیریت و مالکیت است. در این نظریه سهامداران و مدیران قرارداد مشخص را امضا می‏کنند که چگونه مدیران باید منابع مالی سهامداران را استفاده نمایند و چگونه بازده بین آنها تقسیم شود. نظارت مؤثر هیئت مدیره می‏تواند تخصیص نامناسب منابع مالی را کاهش دهد در نتیجه ارزش سهام را بهبود بخشد. تأثیر مثبت نظارت هیئت مدیره بر ارزش شرکت در مطالعات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. اگر حضور زنان نظارت هیئت مدیره را بهبود بخشد، در نتیجه نمایندگی زنان در هیئت مدیره منجر به افزایش ارزش شرکت می‏شود [2]. بسیاری از مطالعات در زمینۀ هیئت مدیره دارای تنوع جنسیتی (هردو جنس زن و مرد) بر اساس این ایده می‏باشد که نمایندگی زنان، ارزش شرکت را بهبود می‏بخشد با این حال، مطالعات آکادمیک نتیجه‏گیری متضاد با توجه به رابطه بین زنان در هیئت مدیره و ارزش شرکت فراهم نموده است. برخی مطالعات یافته‏اند که شرکت با تنوع جنسیتی هیئت مدیره عملکرد بهتری خواهند داشت، چرا زنان دارای ویژگی منحصر به فردی از منابع و سرمایه انسانی برای کسب وکار به ارمغان آورده‏اند [3]. تنوع هیئت مدیره، در افزایش عملکرد کنترل، نقش مهمی دارد. تنوع هیئت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیئت مدیره است. بنابراین، تنوع هیئت مدیره، عامل مهمی در توضیح توانایی اعضا برای انجام وظایف و کمک به عملکرد خوب شرکت می‏باشد. موضوع تنوع هیئت مدیره مورد توجه سه دهه گذشته است. بجث و بررسی در مورد هیئت مدیره شرکت‏ها و ساختار آنها در طول ده‏ه‏های گذشته مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. مطالعات تجربی در مورد ارتباط بین تنوع هئیت مدیره با عملکرد، ریسک و پاداش هیئت مدیره در سراسر کشورهای غربی فراوان است[4].
در بسیاری از کشورها، افزایش حضور زنان در هیئت مدیره و همچنین در مشاغل اجرای بالا تبدیل به یک مساله بسیار مورد بحث شده است. برای مثال، در نروژ، قوانین سیاسی حضور زنان در میان اعضای هیئت مدیره اجباری است. نتایج بدست آمده در شرکت‏های دانمارکی نیز نشان می‏دهد که افزایش تنوع جنسیت هیئت مدیره باعث بهبود عملکرد مالی می‏شود. استدلال شده است که مدیران زن در هیئت مدیره شرکت مزیت‏های بسیاری دارد. شرکت می‏تواند مزیت رقابتی زیادی را با پذیرا بودن به سهم زنان بدست آورد [5]. با توجه به مطالب بیان شده در فوق محقق بدنبال این است که آیا تنوع جنسیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد، ریسک و پاداش هیئت مدیره در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد یا خیر؟

 

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول
کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله تحقیق 4
1-3- اهمیت موضوع 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-4-1- هدف کلی 6
1-4-2- اهداف فرعی 6
1-5- فرضیه‏های پژوهش 6
1-5-1 فرضیه اصلی 6
1-5-2 فرضیه‏های فرعی 6
1-6- قلمرو تحقیق 7
1-7- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 7
1-7-1- متغیر مستقل: 7
1-8- جمع‏بندی 8
فصل دوم
ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش 9
2-1- مقدمه 10
2-2- حاکمیت شرکتی 12
2-2-1 مفاهیم حاکمیت شرکتی 12
2-2-2 جنبه‏های مختلف اصول راهبری شرکت 18
2-2-2-1 ترکیب مدیران شرکت 19
2-2-2-2 نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت 19
2-2-2-3 تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 22
2-2-2-4 حقوق و مزایای مدیران موظف 23
2-2-4- جنسیت مدیران 26
2-2-5- تعریف مدیریت 28
2-2-6 تفاوت مدیریتی میان مرد و زن 32
2-3- عملکرد 33
2-3-1 روش‏های ارزیابی عملکرد 34
2-3-3 Q توبین 35
2-3-4 مزایای Q توبین 35
2-3-5 معایب Q توبین 36
2-4 ریسک 36
2-4-1 منشا ایجاد ریسک 38
2-5 پاداش هیئت مدیره 39
2-5-1 تعریف پاداش هیئت مدیره 39
2-5-2 انواع طراحهاي پاداش 41
2-5-3 مباني نظري مربوط به مديريت سود 42
2-6 پیشینه تحقیق 55
2-6-1 پیشینه خارجی 55
2-6-2 پیشینه داخلی 60
2-6 جمع بندی 67
فصل سوم:
روش‏شناسی تحقیق 68
3-1- مقدمه 69
3-2- روش تحقیق 69
3-3- جامعه آماری 70
3-4- مدل تحلیلی 71
3-5- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات: 71
3-6- شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق 72
3-7- روش تجزيه و تحليل داد‏ه‏ها 73
3-7-1- روش تجزیه و تحلیل توصیفی 73
3-8- مدل مفهومي‏از مراحل تعيين نوع مدل داد‏ه‏های تركيبي 77
3-9- جمع‌بندی 82
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داد‏ه‏ها 83
4-1- مقدمه 84
4-2) آمار توصیفی 84
4-3- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق 85
4-3-1- نرمال بودن توزیع متغیرها 85
4-3-2- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانايی متغيرها 86
4-3-3- آزمون چاو و آزمون‏هاسمن 86
4-3-4- آزمون همسانی واریانس 88
4-4-نتایج آزمون فرضیه‏ها 89
4-4-1- فرضیه اول تحقیق 89
4-4-2- فرضیه دوم تحقیق 90
4-4-3- فرضیه سوم تحقیق 92
فصل پنجم
بحث و نتیجه‏گیری 94
5-1- مقدمه 95
5-2 تحلیل و مقایسه نتایج ازمون فرضیه‏ها 96
5-2-1 تحلیل و مقایسه نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 96
5-2-2 تحلیل و مقایسه نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 97
5-2-3 تحلیل و مقایسه نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم 98
5-3- پیشنهادها 99
5-3-1- پیشنهادهای تحقیق 99
5-3-2 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 99
5-3-3- پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی 100
5-4 محدودیت‏های تحقیق 100
منابع 102

 

منابع

1. پورحيدري، اميد و همتي، داوود (1383) “بررسي اثر قراردادهاي بدهي، هزينه هاي سياسي، طرح هاي پاداش و مالكيت بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهار تهران” بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال يازدهم، شماره 36، صص 47-62.
2. Alexa A. Perryman, Guy D. Fernando, Arindam Tripathy. Do gender differences persist? An examination of gender diversity on firm performance, risk, and executive compensation. Journal of Business Research 69 (2016) 579–586.
3. سپاسی، سحر؛ عبدلی، لیلا. تأثیرات حضور زنان در هیئت مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی. فصلنامه پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 39-58.
4. بیابانی، سروش؛ گرکز، منصور. بررسی رابطه بین حضور مدیران زن در هیئت مدیره با عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت، سال سوم / شماره 12 /زمستان 1393.
5. عباسی، مجید. بررسی تاثیر تنوع هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه. دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه پیام نور استان مازندران – دانشکده حسابداری و مدیریت. 1392. کارشناسی ارشد. استاد راهنما: سیدحسن صالح‌نژاد.
6. Healy. P. and wahlen (1999) Areviw of the earnings management literature and is implications for standard setting Accounting horizons 13(4). 36583.
7. Mc.Nicolas M.(2002)” Discussion of the quality of accruals and earnings the role of accrual estimation errors” . The Accounting reviw vo..pp.61-9.
8. Brennan N. and McCaffery,J. (1997), Corporate governance practiced in irish companies, irish Journal of management. Col 17.pp.116.35.
9. Carter, D. Simkins B. and simpson , W. (2003). Corporate governance , board diversity, and frim value the financial reviw col.38.pp.33-53.
10. Clikman . Paul M. Henning Steven L. 2000 The socialization of undergraduate accounting students. Issues in Accountings Education 15. 1-17.
11. مشايخي، بيتا، مهراني، ساسان، مهراني، كاوه، كرمي، غلامرضا (1384)” نقش اقلام تعهدي اختياري در مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال دوازهم، شماره 42 ، صص61-74.
12. فهندژ سعدی, سید محسن و وحید پورمحمد، ۱۳۹۴، تأثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق
13. آذین فر, کاوه؛ محمد محمودی و مریم احمدنژادآبکنار، ۱۳۹۲، بررسی تاثیر تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها، گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
14. ایرانی, مهرو؛ مهدی صفری گرایلی و علیرضا حسن ملکی، ۱۳۹۴، تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر پاداش مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران، بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز
15. Wolfers. J. (2006). Diagnosing discrimination : stock returns and CEO gender. Journal of the European Economic Association. Vol4. Nos2/3.pp.531-41.
16. merchant. Kenneth A. Rockness J. 1994 The ethics of managing earnings: An empirical investigation. Journal of Accounting and public policy 13.79-94.
17. محسنی ملکی, بهرام؛ عسکری رضازاده و عبدالله خواجوندصالحی، ۱۳۹۲، تاثیر پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی

18. Campbell. K. and Minguez-vera,A. (2008), gender diversity in the boardroom and frim financial performance, Journal of Business Ethics, vol.83. pp.435-51.
19. نوري تاجر، مريم (1379)” تأثير جنسيت و شخصيت مديران در ارزيابي عملكرد سازمان” تدبير، شماره 108 ، صص25-31.
20. خطیری, محمد و حسین زند، ۱۳۹۴، بررسی تأثیر اندازه، استقلال و پاداش اعضای هیئت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان
21. بهارمقدم، مهدي (1385) ،”محرك هاي موثر بر مديريت سود” رساله دكتري، رشته حسابداري، دانشگاه علامه طباطبايي.
22. Rose. C.(2007)” Does frmale board represenrtional influence firm performance?” The Danish ewidence. Corporate governance. An international review vol 15 no.2pp.404-13.
23. Rovchoedhuy. S. (2006) Earnings management through real activities manipulation. Journal of accounting and Economics 42 (December) .335370.
24. اعتمادی، حسین، رحمانی، حلیمه (1388) ، بررسی تجربی اخلاق در مدیریت سود، فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری ، سال چهارم، شماره های 3 و 4 ، صص 1-2.
25. Vathunyoo Sila, Angelica Gonzalez, Jens Hagendorff. Women on board: Does boardroom gender diversity affect firm risk? Journal of Corporate Finance 36 (2016) 26–53.
26. Martin Bugeja, Zoltan Matolcsy, Helen Spiropoulos. The Association Between Gender-Diverse Compensation Committees and CEO Compensation. J Bus Ethics (2016) 139:375–390.
27. Neeti Khetarpal Sanan. Board gender diversity and firm performance: evidence from India. Asian J Bus Ethics (2016) 5:1–18.
28. Bernile, Gennaro and Bhagwat, Vineet and Yonker, Scott E., Board Diversity, Firm Risk, and Corporate Policies (June 1, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2733394 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2733394
29. John Puthenpurackal , Arun Upadhyay. Board gender diversity and firm performance: The impact of information environment.
30. Christopher She Dongfa Siantar. Effects of Board Gender Diversity on Firm Performance and Director Compensation in India. Economics H195B: Senior Honors Thesis. Advisor: Professor Aprajit Mahajan.
31. Nick Stellingwerf. The influence of board gender diversity on corporate risk taking in US non-financial firms. Msc Thesis IFM DD (2016) 1-44. Supervisor: Prof. M. Ararat, Co-assessor: Prof. Dr. C.L.M. Hermes, January 8th, 2016. Uppsala University Department of Business Studies, Msc Business and Economics.
32. Merve Kılıç Cemil Kuzey , (2016),”The effect of board gender diversity on firm performance: evidence from Turkey “, Gender in Management: An International Journal, Vol. 31 Iss 7 pp. 434 – 455.
33. Daniel C.M. Low, Helen Roberts, Rosalind H.Whiting. Board gender diversity and firm performance: Empirical evidence fromHong Kong, South Korea, Malaysia and Singapore. Pacific-Basin Finance Journal 35 (2015) 381–401.
34. İrge Şener, Abubakar Balarabe Karaye. Board Composition and Gender Diversity: Comparison of Turkish and Nigerian Listed Companies. Procedia – Social and Behavioral Sciences 150 ( 2014 ) 1002 – 1011.
35. Romano, G., Guerrini, A. (2014). The effects of ownership, board size and board composition on the performance of Italian water utilities. Utilities Policy 31, 18-28
36. Mary Jane Lenard Bing Yu E. Anne York Shengxiong Wu , (2014),” Impact of board gender diversity on firm risk “, Managerial Finance, Vol. 40 Iss 8 pp. 787 – 803.
37. Loukil, Nadia and Yousfi, Ouidad, Does Gender Diversity on Board Lead to Risk-Taking? Empirical Evidence from Tunisia (December 24, 2013). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2371698 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2371698
38. cohen D.A zarowin p (2008) Accrual bosed and real earnings management Activities around seasoned Equity offerings.
39. Al Farooque, O., and Zijl, T., Dunstan, K., and Karim, W., (2007), “Ownership Structure and Corporate Performance: Evidence from Bangladesh” Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Vol.: 14, Pp: 127–150.
40. Chung Kee H, John Elder, and Jang-Chul Kim, (2008),”Corporate Governance and Liquidity”, European Financial Management Association Journal.
41. Driffield, N., Mahambare, V., and Sarmistha., P, (2007), “How Does Ownership Structure Affect Capital Structure and Firm Performance? Recent Evidence from East Asia”, Economics of Transition, Vol.: 15, Pp: 235-273.
42. Gursoy, D. and Rutherford, D. (2004). Host Attitudes Toward Tourism. An improved Structural Model, Annals of Tourism Research, 31(3): 495-516.
43. Na Suk kwon., (2002), “Ownership Structure and Firm Performance in Korea” University of Missouri- Columbia.
44. Vafeas, N. (2000). Board structure and the informativeness of earnings. Journal of Accounting and Public Policy, 19(2), 139-160. http://dx.doi.org/10.1016/S0278-4254(00)00006-5.
45. Malakian, E. & Adili, M. (2013). Institual Ownership and Cash Balance. Journal of Science and research Accounting, 8(32): 67-93.
46. محمدی, بهناز و سینا خردیار، ۱۳۹۴، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ، دانشگاه پیام نور نکا
47. صالحی, مینا، ۱۳۹۳، تاثیر پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشهای دانشگاه تهران
48. زارع بهنمیری, محمد جواد؛ علی فاطری و مصطفی ملکیان کله بستی، ۱۳۹۲، تاثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
49. عباسی، مجید. بررسی تاثیر تنوع هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه. دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه پیام نور استان مازندران – دانشکده حسابداری و مدیریت. 1392. کارشناسی ارشد. استاد راهنما: سیدحسن صالح‌نژاد.
50. خدامی پور، احمد و محرومی، رامین (1391). تأثیر افشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هر سهم. مجله حسابداری مدیریت. شماره 5. ص 12-1.
51. نوروش ايرج ، نيك بخت، محمدرضا، سپاسي، سحر (1384) “بررسي مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” مجله علوم اجتماعي و انسانس دانشگاه شيراز، شماره 43، صص 166-177.
52. حسن قالیباف اصل؛ فاطمه رضائی؛ ررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ نشریه تحقیقات مالی؛ مقاله 3، دوره 9، شماره 2، پاییز 1387
53. ابراهيمي، شهلا، ابراهيمي، مهرداد (1389) ،”مديريت سود، انگيزه ها و راه كارها” بررسي هاي حسابدراي و حسابرسي، سال دوازدهم، شماره38 ، صص49-63.
54. آذر، عادل و مومني، منصور(1381)، آمار و كاربرد آن در مديريت، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.
55. خاكي، غلامرضا (1387)، روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي، تهران، مركز تحقيقات علمي كشور.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

114 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تاثیر تنوع جنسیت اعضای هئیت مدیره بر عملکرد، ریسک و پاداش هیئت مدیره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.