تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاری شرطی و غیرشرطی

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
106 صفحه
حجم
500 KB
10,000 تومان
در این پژوهش به تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم

چکیده

عملکرد مديريتي و اطلاعاتي از ديد ذينفعان بسيار حائز اهميت مي باشد از طرفي ديگر محافطه كاري نيز يكي از مفاهيم كيفي در گزارشگري مالي مي باشد ممكن است اين وي‍ژگي كيفي از سوي مدير تغيير كند. بر همين اساس در این پژوهش به تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی طی سالهای 1387 الی 1392 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب چهار فرضیه پرداختیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب و طی سال های 1387 الی 1392 با استفاده از نرم افزار های سازمان بورس اوراق بهادار و گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اقدام به جمع آوری داده های پژوهش گردید. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته بدین گونه است که آزمون های كولموگروف- اسميرنوف برای نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون برای همبستگی داده ها و در نهایت از روش رگرسیون پارامتریک برای آزمون فرضیات استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد مدیریتی تاثیر منفی و معناداری با محافظه کاری شرطی و تاثیر مثبت و معناداری با محافظه کاری غیر شرطی دارد، بدین معنی که هرچه عملکرد و کارایی مدیریت یک شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد می توان محافظه کاری شرطی کمتری را در گزارشگری مالی آنها مشاهده نمود و همچنین هرچه عملکرد مدیریت در سطح مناسبتری قرار گیرد محافظه کاری بیشتری در گزارشات مالی (به طور مشخص در ترازنامه) شرکت لحاظ می گردد. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیات سه و چهار مبین این است که شرکت هایی که خطای پیش بینی سود بالاتری دارند از محافظه کاری شرطی کمتری استفاده می نمایند. در ادامه نتایج نشان دهنده این بود که معیار تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری شرطی و نیز هر دو عامل عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر معناداری ندارند.
واژگان کلیدی: عملکرد مدیریتی، محافظه کاری، عملکرد اطلاعاتی، محافظه کاری شرطی و غیرشرطی

مقدمه

سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تامين كنندگان منابع شركت ها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند تا با استفاده از آن بتوانند عملکرد مدیریت را ارزیابی نموده و حاصل آن را در جهت تصمیم گیری های آتی خود بکار بندند. در بازارهاي كاراي سرمايه چنين فرض مي شود كه كليه اطلاعات موجود به سرعت به وسيله افراد جذب شده و اثرات آن در قيمت اوراق بهادار منعكس مي شود. يعني قضاوت افراد و تصميم هاي آنان در قيمت هاي اوراق بهادارتجسم مي يابد.
محافظه كاري نیز به عنوان يكي از اصول محدود كننده حسابداري سالهاست كه مورد استفاده حسابداران قرار دارد و عليرغم انتقاد هاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است. اصل محافظه كاري موجب مي شود تا از ميان روش هاي مختلف، روشی اعمال گردد كه حداقل اثر فزاينده را بر سود خالص و جمع دارايي هاي شركت داشته باشد. به عبارت ديگر بر اساس اين اصل، شركت نبايد از روش هايي استفاده كند كه درآمد ها و دارايي هاي خود را بيش از واقع هزينه ها و بدهي هاي خود را كمتر از واقع نشان دهد(واتز ، 2003).
بنابراین آنچه که واضح است اینست که ارزیابی و سنجش عملکرد مدیریت و وجود کارایی اطلاعاتی از عوامل قابل توجه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشند. در این پژوهش به دنبال این پاسخ این سوال خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) تاثیر گذار باشد یا خیر.
در اين فصل از پژوهش پس از بیان مسئله به ارائه و توضيح در خصوص اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته شده است و در ادامه فرضيه هاي تحقيق و قلمرو تحقيق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقيق توضيح داده مي شود.

شرح و بیان مسئله

سیل عظیم رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان، از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا، سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت های مالی هسته اصلی فرآیند گزارش گری مالی را تشکیل میدهند. صورت های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. در سال های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه‌های کیفیت سود محافظه‌کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه‌کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. مفهوم محافظه‌کاری در حسابداری سابقه ای طولانی دارد و به قول باسو ( 1997) نفوذ محافظه‌کاری در حسابداری حداقل به 500 سال می‌رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را “قانون پیشی گرفتن زیانها‌ و عدم سبقت سودها” معرفی کرده اند باسومحافظه‌کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبارخوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می‌کند. حال در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که دو عامل عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی را میتوان از عوامل تاثیر گذار بر محافظه کاری نامید یا این دو متغیر فاقد اثرگذاری بر محافظه کاری می باشند.
ارزیابی عملکرد مديريت پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسك سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موارد دیگر است و نيز يكي از شاخص هاي بسيار مهم براي واحد اقتصادي مي باشد زيرا در صورت مناسب بودن اين شاخص واحد اقتصادي به اهداف خود دست مي يابد روشهاي اندازه گيري عملكرد مدیریت شركت و يافتن راهكارهاي كنترل عملكرد آنها دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می باشد اما يكي از مهم ترين اين شاخص هاي نسبت سود خالص بر كل دارايي ها (ROA) مي باشد (یوشی ساتو ،2012). در مورد عملکرد و كارايي اطلاعاتي مي توان گفت مبنای تصمیم¬گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهره¬گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم-گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز ،2001).
اما مسئله مهم این است كه آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می توانند به عنوان دو عامل موثر محافظه کاری را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر؟ بر همين اساس در اين تحقيق با توجه به مباني نظري مذكور به بررسي رابطه بين عملکرد مديريتي و اطلاعاتي با محافظه كاري شرطی و غیر شرطی پرداخته مي شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تشریح و بیان مسئله 3
1-3- ضرورت انجام پژوهش 4
1-4- پرسش پژوهش 5
1-5- اهداف پژوهش 5
1-5-1- اهداف علمی پژوهش 5
1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش 5
1-6- بیان فرضیه های پژوهش 6
1-7- قلمرو پژوهش 7
1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش 7
1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش 7
1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش 7
1-8- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش 7
1-8-1- عملکرد مدیریتی 7
1-8-2- عملکرد اطلاعاتی 8
1-8-3- محافظه کاری 8
1-9- ساختار کلی پژوهش 9
1-10- خلاصه فصل 9
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش 13
2-1- مقدمه 14
2-2- عملکرد و کارایی مدیریت 15
2-2-1- تعریف کارایی 17
2-3- ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت 17
2-4- نسبت دوپونت ROA)) 20
2-4-1- دوپونت تعدیل شده : 22
2-4-2 موارد استفاده ROA 23
2-4-3- نقاط ضعف ROA 23
2-5- کارایی مدیران موظف و غیر موظف 24
2-6- عملکرد و کارایی اطلاعاتی 25
2-6-1- کارایی بازار 26
2-7- عدم تقارن اطلاعاتی 27
2-8-خطای پیش بینی سود 29
2-8-1- عوامل موثر بر خطاي پیش بینی سود 30
2-9- نوسان بازدهی 31
2-10- تعریف محافظه کاری 33
2-11-تقسیم بندی محافظه کاری 34
2-11-1- محافظه كاري شرطی 35
2-11-2- محافظه كاري غير شرطی 36
2-12- روش های اندازه گیری محافظه کاري: 36
2-12-1- روش ها اندازه گیری محافظه کاری شرطی 37
2-12-1-1- روش عدم تقارن زمانی سود: 37
2-12-1-2- روش کاربرد اقلام عملیاتی: 37
2-12-2- روش های اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی 38
2-12-2-1- روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB) 38
2-12-2-2- روش Res: 39
2-12-2-3- روش به کارگیری اقلام تعهدی: 39
2-12-2-4- روش ارزش دفتری به ارزش بازار 39
2-13- نقش اطلاعاتی محافظه کاری 40
2-14- پیشینه پژوهش 41
2-14-1- تحقیقات داخلی 41
2-14-2- تحقیقات خارجی 45
2-15- خلاصه فصل 49
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 51
3-1- مقدمه 52
3-2- روش تحقیق 52
3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق 53
3-3-1- روش نمونه گیری 53
3-4- فرضیه های تحقیق 54
3-5- بيان فرضيه هاي آماري 55
3-6 – ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق 55
3-7- قلمرو تحقیق 56
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق 56
3-7-2 – قلمرو زمانی انجام تحقیق 56
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق 56
3-8- روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها 56
3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها 57
3-9-1- متغیرهاي وابسته 57
3-9-1-1- محافظه کاری شرطی (CONS_C) 57
3-9-1-2- محافظه کاری غیر شرطی (CONS_UC) 58
3-9-2- متغیرهاي مستقل 58
3-9-2-1- عملکرد مديريتي 59
3-9-2-2- عملکرد اطلاعاتي 60
3-9-2-2-1- دقت پیش بینی سود 60
3-9-2-2-2- تغييرپذيري بازده(RV) 60
3-9-3- متغیرهاي كنترلي 60
3-10- تابع آماره (ملاک آزمون کننده) 61
3-10-1- آمار توصیفی 61
3-10-2- آمار استنباطی: 61
3-10-2-1 : آزمونK-S نرمالیته داده ها 61
3-10-2-2 : آزمونD-W (دوربین واتسون) 62
3-10-2-3 : آزمون ریشه واحد (آزمون مانایی) 63
3-10-2-4 : آزمون برازش مدل 63
3-10-2-6 : آزمون رگرسیون چند متغیره 65
3-10-2-7 : آزمون معنادار بودن ضرایب 65
3-10-2-8 : آزمون وايت 66
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 67
4-1- مقدمه 68
4-2- آمارتوصیفی دادهها 69
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها 70
4-4- همبستگی بین متغیرها 71
4-5- آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش 72
4-6- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 73
4-6-1- نتایج آزمون فرضیهی اول 73
4-6-2- نتایج آزمون فرضیهی دوم 75
4-6-3- نتایج آزمون فرضیهی سوم 76
4-6-4- نتایج آزمون فرضیهی چهارم 78
4-7- خلاصه نتایج تحقیق 80
4-8- خلاصه فصل 80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81
5-1- مقدمه 82
5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 82
5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول 82
5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم 83
5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه سوم 83
5-2-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه چهارم 83
5-3- مقایسه نتایج یافته ها با پژوهش های مشابه 84
5-4- بحث و نتیجه گیری کلی 84
5-5- پیشنهادات پژوهش 85
5-5-1- پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش 85
5-5-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 86
5-6- خلاصه فصل 87
منابع و ماخذ 88
پیوست. 95

فهرست جداول

جدول 3-1 شرایط انتخاب و تعداد شركت ها 54
جدول 3-2 متغیرهاي كنترلي و نحوه محاسبه آنها 61
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه 69
جدول 4-2 نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف 70
جدول 4-3 ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای کمی تحقیق 71
جدول 4-4 آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 73
جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه اول 74
جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه دوم 75
جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه سوم 77
جدول 4-8 نتایج آزمون فرضیه چهارم 79
جدول4-9 خلاصه نتایج تحقیق 80

فهرست اشکال

شکل1-2: عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود 31
شکل 2-2: تقسیم بندی محافظه کاری 35

منابع فارسی:

1) اصلاني حامي، ا. ( 1384 ). نقش اقتصادي حسابرسي در بازارهاي آزاد و بازارهاي تحت نظارت. مديريت. تدوين استانداردها سازمان حسابرسي، 159.
2) انواری رستمی ، علی اصغر ، سپهر قاضی نوری ، امیر خراسانی (1392) ارزیابی کارایی اطلاعاتی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بورس تهران ، مدیریت بهره وری ، سال هفتم ، شماره 25 ، ص ص126-107.
3) اوحدی ، فریدون (1390)ارزیابی سودمندی نسبتهای بکار گرفته شده در سیستم دوپونت در پیش بینی سود آوری ، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، شماره 10 ، ص ص 138-107.
4) بنی مهد ، بهمن ، تهمینه باغبانی (1388) اثر محافظه کاری حسابداری ، مالکیت دولتی ، اندازه شرکت ونسبت اهرمی بر زیان دهی شرکتها ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 58 ، ص ص 70-53.
5) پژویان،جمشید ( 1381 ) اصول علم اقتصاد ( 1) ، تهران، انتشارات درسنامه.
6) پورزمانی ، زهرا، آزیتا جهانشاد ، علی محمود آبادی (1391) تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره نوزده ، شماره 2 ، ص ص 30-17.
7) تقوی، مهدی( 1381 )مدیریت مالی 1، تهران، انتشارات درسنامه.
8) جان علیپور جلودار، محمدرضا (1393)، تاثیرعدم اطمینان اطلاعاتی و کارایی مدیریتی برمحافظه‌کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
9) جبارزاده لنگلوئی و همکاران (1389) بررسی رابطه مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، شماره 11، ص ص 106-91.
10) حاجیها ، زهره ، بهاره مرادیان (1393) بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری ، سال سوم ، شماره 12 ،ص ص 116-97.
11) حساس يگانه، يحيي و باغوميان، رافيك. ( 1385 ). نقش هيأت مديره در حاكميت شركتي .81-60 : حسابدا ر 173.
12) خدامی پور ، احمد ، رحیمه مالکی نیا (1391) بررسی رابطه بین میزان محافظه کاری شرطی و اخبار منفی آینده ، مجله دانش حسابداری ، شماره 10 ، ص ص 28-7.
13) خلیفه سلطانی ، سید احمد، مهناز ملانظری ، سجاد دل پاک (1389) ارتباط خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی ،مجله دانش حسابداری ، سال اول ، شماره 3 ، زمستان 1389 ، ص ص 76-59.
14) خواجوي شکراله،ولی پور هاشم،عسکري سهیلا.( 1389).بررسی تاثیر محافظه کاري بر پایداري سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات حسابداري و حسابرسی.شماره8.
15) داوود آبادی فراهانی ، اعظم 1389 ” بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک.
16) رامشه ، منیژه ، مهناز ملانظری (1393) بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری ، مجله دانش حسابداری ، سال پنجم ، شماره 16 ، ص ص 79-55.
17) رضا زاده، ج، وعبدالله ازاد، 1387،” رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري در گزارشگري مالي بررسي هاي حسابداري و حسابرسي” ، شماره 54 .
18) رضائي، فرزين، همتي، حسن، شاملو، بهرام، سرمايه فكري وعملكرد مبتني بر ارزش و سرمايه فكري فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره هفتم، پاييز 1389 ، ص 18.
19) زنجیردار،مجید،پروانه خالقی (1393) مطالعه تاثیر دوپونت تعدیل شده واجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران ، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، سال هفتم ، شماره 21،ص ص 14-1.
20) ستایش ،محمدحسین ، عیسی کریمی پور (1392) بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره 24 ، ص ص 39-5.
21) ستایش ،محمدحسین ، محمد جواد غفاری ،ناصر رستم زاده (1392) بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه ، مجله پژوهش های تجربی حسابداری ، سال دوم ، شماره 8 ، ص ص 146-125.
22) شهابی سمانه 1390 ” عنوان ارتباط بین محافظه‌کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک .
23) شهبازی ، مجید ، بیتا مشایخی (1393) بررسی رابطه نسبت بدهی ، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط ، مجله دانش حسابداری ، سال پنجم ، شماره 16 ، بهار 1393 ، ص ص 54-33.
24) عرب مازار ، محمد ، بهروز جابری نسب (1390) بررسی کارایی استفاده از نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن به منظور پیش بینی تغییرات سود آوری آینده ، مجله دانش حسابداری ، سال دوم ، شماره 6 ،ص ص 110-93.
25) فخاری،حسین ، عصمت طاهری(1389) بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله پژوهش های حسابداری مالی ، سال دوم ، شماره 4 ،ص ص172-159.
26) کاشانی پور ، محمد، امیر رسائیان (1386) بررسی رابطه بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد ، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ،سال هفتم ، شماره 25 ، ص ص 138-121.
27) کردستانی ، غلامرضا ، مجید حدادی (1388) بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی شماره 3 ، ص ص 50-23 .
28) مرادزاده فرد ، مهدی ، زهرا علیپور درویش ، هماد نظری (1392) بررسی خطای پیش بینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، سال دوم شماره هفتم ، پاییز 1392 ، ص ص28-15.
29) مرادی ، مهدی و همکاران (1391)کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگیهای هیئت مدیره و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله پبشرفت های حسابداری ، شماره 2 ، ص ص149-119.
30) مشایخی ، بیتا و مهدی محمدآبادی و رضا حصار زاده ، 1388، “تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 56، صص107-12.
31) مشايخ شهناز، شاهرخي سيده سمانه. بررسي دقت پيشبيني سود توسط مديران و عوامل مؤثر .80-65 :50 ؛ بر آن، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، سال چهاردهم، زمستان 1386.
32) مهدي پور روشن، سياوش، ( 1385 )،”بررسي كارايي در برخي صنايع ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي دادهها در شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران “، پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، دانشكده اقتصاد وحسابداري.
33) نامدار سمیه 1390 ” بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک.

منابع لاتین:

34) Ahmad , A.,B.Bilings , R.morton, and M .stand ford – Haris (2002),” the role of accounting conservatism in mitingating bond holder – shareholder conflicts over dividend policy and in redu cing debt costs”, .the Accounting .
35) Ahmed,A.S., and Duellman, S., ,(2005), “Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance”, On line.
36) Ahmed, S. and Duellman, S. (2007). Accounting conservatism and board of director characteristics. An empirical analysis. Journal of Accounting and Economics, 43:
37) 411-437.
38) Al-Manaseer, M. F., Al-Hindawi, R. M., Al-Dahiyat, M. A. & Sartawi, I. I. (2012). The impact of corporate governance on the performance of Jordanian banks. European Journal of Scientific Research, 67(3),349-359.
39) Amir, E. Kama, I. and Livnat, J.,2007, “The Market Reaction to ROA and ROA Components”, www.ssrn.com.
40) Amir, E. Kama, I. and Livnat, J., (2010), Conditional versus unconditionalpersistence of RNOA components: implications for valuation, Reviewaccounting study, Vol. 10.
41) Asiri Batool Kasim and Hamad Alzeera,, Is the Saudi Stock Market Efficient? A Case of Weak-Form Efficiency,Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 4, No. 6, 2013.
42) Ball,R.S&Kothari,S.P&Robin,A.(2000).The Effect Of International Institutional Factors On Properties Of Accounting Earnings.Journal Of Accounting &Economics.Vol 29.No 1.Pp 1-51.
43) Ball R Shivakumar& L. 2005).,” Earnings quality in UK prhvate firms: Comparative loss recognition timeliness”. Jornal of Accounting and Economics 39 .
44) Basu.S.(1997),”The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings”, jornal of accounthng and Economics 24 .
45) Beaver, W.H. and Ryan, S.G. (2000). Biases and logs in book value and their effects on the ability of the book –to- market ratio to predict book return on equity. Journal of Accounting Research, 38 (Spring):1359-1373.
46) Beekes, Wendy, Pope, Peter and Young, Steven (2004) « The Link Between Earnings Timeliness, Earnings Conservatism and Board Composition: Evidence from the U.K » Corporate Governance An International Review, Vol. 12(1), pp. 47-59.
47) Bichara .L, (2008),”EnstitutionalOwnership and Dividend Policy: A Framework Based on Tax Clientele, Information Signals and Agency Costs”, Ph.D. Dissertation. University of North Tax.220
48) Bontis,N.,Dargonetti,N,C., Jacobsen ,K.and Roos ,G.(1999), “ The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resource ”, European Management Journal , Vol .17 No.4 ,pp.391-402.
49) Chandra,U&Wasley,C&Waymire,G.(2004).Income Conservatism In The U.S Technology Sector.WorkingPaper.Simon Graduate School Of Business,University Of Rochester. Available At SSRN : Http ://SSRN.Com/Abstract=485064.
50) Chay J.B. , Jungwon Suh , (2009). “Payout policy and cash-flow uncertainty” , Journal of Financial Economics, Vol 93 (2009) 88–107.
51) Cheng, k. & Lu, c. (2009). “Identifying the Stock Bubble Period from Long Term S&P 500 Index”. International Conference on Business Management and Information Technology Application.
52) Daily, C. M., Dalton, D. R. & Canella, A. A. (2003). Corporate governance: Decades of dialogue and data. Academy of Management Review, 28(3), 371–382.
53) Fairfield, M. P. and Yohn, T. L., (2001), Using asset turnover and profit margin to forecast changes in profitability, Review of accounting Studies, Vol. 6, pp. 371-385.
54) Fang W, V. (2009) The role of management forecasts precision in predicting management forecast error, www.ssrn.com.
55) Fama, Eugene. F.(1965) ,”The Behavior of Stock Price”,journal of Business.
56) Famma,(1980),”Agency Problems and Theory of the Firms”, Journal of Political Economy, 287-307.
57) Givoly and Carla Hayn, (2000)The changing time-series properties of earnings, cash flows and: Has financial reporting become more conservative? Journal of Accounting and Economics, 2000, vol. 29, issue 3, pages 287-320.
58) Givoly D. HaynC. NatarajanA. (2007),” Measuring Reporting conservatism”. The Accounting and Economics 29.
59) Goldwyn Blumenthal Robin.(1998) The gift to be simple(Dupont’s framework for financial analysis). The magazine for senior Financial Ex..
60) Gong,G. Yue.L.Xie, H (2009).The association between management earnings forecast errors and accruals, Accounting review,Vol.84 No2.pp 497-530.
61) Guay, W. and R. E. Verrecchia (2007). “Conservative Disclosure.” Working paper, University of Pennsylvania.
62) Hafiz B. hoque, Jae H. Kim, Chong Soo Pyun, (2006) A comparison of variance ratio tests of random walk: A case of Asian emerging stock markets.www.SSRN.com
63) Hamilton, J., C. Ruddock, D. Stokes, and S. Taylor. (2005). “Audit partner rotation, earnings quality and earnings conservatism”. Working paper, University of Technology, Sydney, and University of New South Wales.
64) Hardin, W .III and Hill, MD.(2008),” REIT Dividend Determinate Excess Dividend and Capital Market”, Real Estate Economic. Vol. 36, PP.349-69
65) Hart, O. D. (1983). The market mechanism as an incentive scheme. Bell Journal of Economics, 14, 17-34
66) Hirst, E, koonce,L. and venkatarman, S., (2008). Management earnings forecasts:A review and framework, Accounting horizon, Vol22. No 22. Pp 315-338.
67) Jensen Michael C. (1978) ,”Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency”, Journal of Financial Economics, Vol. 6, Nos. 2/3, pp. 95- 101.
68) LaFond, R. and Watts, R. (2008). The information role of conservatism. Accounting Review, 83 (2): 447–478.
69) Lambert, Richard A. ; Leuz, Christian; Robert E. Verrecchia. (2006). Information Asymmetry, Information Precision, and the Cost of Capital. Available at: http:// www. ssrn. com.
70) Leledakis.G.N.(2004). Does firm size predict stock returns? Evidence from the London stock exchange.University of warwick.Department of Economics. Working paaer series.
71) Madhani, Pankaj, “Role of Voluntary Disclosure and Transparency in Financial Reporting”, The Icfai University Press, 3,,7, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract= 80,7041, PP 02-00.
72) Mamendier,and tate G(2005) CEO overconfidence and corporate investment., The journal of finance, Vol.60 No. 6 pp.2661-2700.
73) Moradi, M., Salehi, M., Habibzadeh, S. J. & Najari, N. (2012). A study of relationship between board characteristics and earning management: Iranian scenario. Universal Journal of Management and Social Sciences, 2(3), 12-29.
74) Penman, S. H. and Zhang, X-J. ,(2002), “Accounting conservatism and the quality of earnings and stock returns”, The Accounting Review, 77(April),, pp. 237-264
75) Pope,P.F&Walker,M.(1999).International Differences In The Timeliness,Conservatism,And Classification Of Earnings.Journal Of Accounting Research.Vol 37.Pp 53-87.
76) Raffij , J. ,(1999),”Performance Evaluation”, American Accounting Association ,113, No.2, June,147-157.
77) Roychowdhury, S., Watts, R. L. (2007). Asymmetric timeliness of earnings, market-to-book and conservatism in financial reporting. Journal of Accounting and Economics, (44), 2-31.
78) Ryan, S. ,(2006),”Identifying conditional conservatism”. European journal.
79) Sander J. Sunder S.Y. Zhang C.J. (2009),” Borrower conservatism and debt conteracting”, Working paper northwestern university.
80) Sadidi,M&Saghafi,A&Ahmadi,Sh.(2011).Accounting Conservatism And The Effects Of Earning Quality On The Return Of Assets And Stock Return.Journal Of Accounting Knowledge.Vol 2.No 6.Pp 11-24.
81) Soliman.T. M.,(2008), The use of dupont analysis by market participants,The accounting Review, Vol. 83, No. 3, pp. 823-853.
82) Soliman.T. M.,(2008), The use of dupont analysis by market participants, The accounting Review, Vol. 83, No. 3, pp. 823-853.
83) Spigelman,Joseph,(1994),”What Basis for Superior Performance?”,Financial Analysis Journal , May-June ,32- 44,Brace,Publishers ,317-325.
84) Summer Slinchter ,(1988), “The An Introduction to Principle Concept of Productivity “,526-528.
85) Tariq,H.I&Rasha,M.E.(2011).Do Conditional And Unconditional Conservatism Impact Earnings Quality And Stock Prices In Egypt?.Research Journal Of Finance And Accounting.Vol 2.No 12.Pp 7-19.
86) Wanga, W., Lub, W. & Linc, Y. (2012). Does corporate governance play an important role in BHC performance? Evidence from the U.S. Economic Modeling, 29(3), 751–760.
87) Watts, R. (2003). “Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications.” Accounting Horizons, Vol. 17, pp. 207–221.
88) Watts, R.L. 2003a. Conservatism in accounting part I: Explanations and implications.
89) Wittenberg-Moerman, R. (2008). “The Role of Information Asymmetry and Financial Reporting Quality in Debt Trading: Evidence from the Secondary Loan Market.” Journal of Accounting and Economics, Vol 46, pp. 240-260.
90) Yoshie Saito”2012,”Informational and Managerial Inefficiency And Conservatism For Intangible-Intensive Firms” Department of Accounting The J. Whitney Bunting School of Business Georgia College & State University.
91) Zafar., N. Urooj, S.F.,Durrani, T.K.,(2008). Interest rate volatility and stock return and volatility. European journal of economic, issue 14 .

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

106 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاری شرطی و غیرشرطی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.