بازاریابی شبکه ای

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
60 صفحه
حجم
200 KB
12,000 تومان
در این‌ مقاله‌ هدف آن اسـت کـه ابـعاد مختلف بازاریابی شبکه‌ای به عنوان یک ابزار مشروع و قانونی مـشخص گردد

بازاریابی شبکه ای

مقدمه

موضوع بـازاریابی شـبکه‌ای از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در ادبیات تجاری‌ و بازاریابی‌ تلقی می‌شود، علت این امر پنداشت نادرست از این مفهوم و یکی دانستن آن با ساختارهای هرمی است. پیدایش ساختارهای هرمی راهی برای اغوای افراد عـجول اسـت. در این ساختارها‌ فرد‌ به‌ کسب درآمد عالی در وقت‌های‌ مازاد‌ خود‌ نوید داده می‌شود. اما نتایج نشان می‌دهد که ساختارهای هرمی در نهایت به نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز منجر شـده‌ اسـت‌. دلیـل‌ بازر پیامدهای خطرناک سیاسی سـاختارهای هـرمی شـورش‌های مردمی‌ 1997‌ در آلبانی است. در طی آن شورش مردم زیان‌دیده در اثر فعالیت‌های هرمی به خیابان‌ها ریختند و ناآرامی‌های سیاسی ایجاد‌ نمودند‌. یکی‌ دیگر از آشوب‌های مـلی در نـتیجه شـیوع ساختارهای هرمی در‌ کلمبیا و در سال 1987 رخ داد. علی‌رغم اینکه بازاریابی شـبکه‌ای یـک پدیده اقتصادی و بازاریابی بوده و اثرات مثبتی دارد‌، اما‌ بسیاری‌ از ساختارهای هرمی از نقاب بازاریابی شبکه‌ای استفاده می‌کنند. در این‌ مقاله‌ هدف آن اسـت کـه ابـعاد مختلف بازاریابی شبکه‌ای به عنوان یک ابزار مشروع و قانونی مـشخص گردد‌ و تفاوت‌های‌ آن‌ با ساختارهای هرمی به عنوان پدیده‌ای نامشروع و غیر قانونی تبیین شود.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1
1-1- مقدمه 2
1-2- معناشناسی‌ بازاریابی‌ شبکه‌ای‌ 2
1-2-1- مفهوم بـازاریابی 3
1-2-2- مفهوم شبکه 5
1-2-3- مفهوم بازاریابی شبکه‌ای 8
1-2-4- مفهوم شبکه بازاریابی 11
1-2-5- انـگیزه‌های پیـوستن بـه بـازاریابی شـبکه‌ای 11
1-2-6- بازاریابی شبکه‌ای و فروش مستقیم‌ 14
1-2-7- آمادگی استقرار‌ بازاریابی‌ شبکه‌ای 15
1-3- تحلیل آماری فروش بازاریابی شـبکه‌ای 17
1-3- روش‌های جبران خدمات در بازاریابی شبکه‌ای 22
1-4- مـزایای بـازاریابی شـبکه‌ای 24
فصل دوم: مقایسه بازاریابی شبکه ای با ساختارهای هرمی 26
2-1- ساختارهای هرمی 27
2-2- پیـش‌زمینه‌های بـروز و شیوع ساختار هرمی 30
2-3- سـاختارهای هرمی در ایران 31
2-4- انواع ساختارهای‌ هرمی‌ 33
2-5- پیامدهای سـاختارهای هـرمی 34
2-5-1- اثرات اجتماعی و فـرهنگی 35
2-5-2- اثرات سیاسی 36
2-5-3- اثرات اقتصادی 37
2-6- مقایسه بازاریابی شبکه‌ای و ساختارهای هرمی 37
فصل سوم: بازاریابی شبکه ای ناسالم 41
3-1- مقدمه 42
3-2- تاريخچه بازاريابى شبكه اى ناسالم 42
3-3- تعريف و انواع بازاريابى شبكه اى ناسالم 44
3-4- بازاريابى شبكه اى ناسالم از منظر علم اقتصاد 47
3-5- نتیجه گیری 48
منابع و مآخذ 50

 

منابع و مآخذ

اصغرى، جمشيد؛ سادات فقيه، صديقه (1384)، بررسى علمى و حقوقى بازاريابى شبكه اى، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
نكونام، محمود (1388)، خبرگزارى فارس، 21/07/1388.
خيرخواه، طاهره؛ اديبان، مهدى (1385)، گزارش نگاهى به آثار اجتماعى شركتهاى هرمى در ايران، دفتر مطالعات فرهنگى مركز پژوهشهاى مجلس، شماره مسلسل 7933.
افشار، محمد (1384)، حضور و سقوط طرح هاى بازاريابى چندسطحى درآلبانى، قابل دسترسى در www.NMS.ir، کد مطلب 106.
على، مصطفى (1388)، بازخوانى پرونده شركت هاى هرمى، قابل دسترسى در www.Fa.worldpress.com
عليان نژادى دامغانى، ابوالقاسم (1384)، بازاريابى شبكه اى يا كلاهبردارى مرموز، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع)، چاپ اول.
قاسم زاده، فريدون (1384)، بازاريابى شبكه اى و طرح هاى هرمى، مصاحبه 7/3/1384، قابل دسترسى در www.NMS.ir ، كد مطلب 7.
صحرائيان، سيد مهدى (1384)، تجارت الكترونيك و مديريت بازاريابى و فروش شبكه اى چند مرحله اى، تهران، انتشارات معارف.
والنتين، دبرا (1384)، گزارش مشاور ارشد كميسيون تجارت فدرال آمريكا در ارتباط با طرحهاى هرمى ارائه شده در سمينار صندوق بين المللى پول، مترجم نيازى، هادى، قابل دسترسى در www.NMS.ir کد مطلب 234.
گيج، رندى (1384)، علم بازاريابى شبكه اى، مترجمين تاج الدينى، مهران؛ على نژاد، فرهاد، تهران، نشر روزنگار، چاپ اول.
كورشى، جواد (1370)، اقتصاد سايه اى، مجله جامعه سالم، سال اول، شماره 4.
خلعتبرى، فيروزه ( 1369 )، اقتصاد زيرزمينى 1، رونق، سال اول، شماره اول
خلعتبرى، فيروزه ( 1369 )، اقتصاد زيرزمينى 2، رونق، سال اول، شماره دوم
Taylor- john M. (2004),The Five Red Flags,USA, www.mlm. thetruth.Com
AMA: Committee on Terms “Marketing Definitions: A Glassory of Marketing Terms”, Chicago, AMA, 1960.
Baker, M. “Encyclopedia of Marketing”, Second Edition, Routledeg, London, 2001.
CIM. Definition of Marketing, Access at: http://www.cim.co.uk/resources/ understandingmarket/definitionmkting.aspx, 2007.
Clements, L. “Inside Network Marketing” Rocklin, CA: Prima, 1997.
Competition Bureau: Industry Canada. “Pyramid Selling and Multi Level Marketing Schemes [Brochure]. Ottawa: Competition Bureau, 1996.
Coughlan, A., Grayson, K., “Network Marketing Organizations: Compensation Plans, Retailing Network Growth, & Profitability”, International Journal of Research in Marketing, Vol 15,PP 401–426, 1998.
Dyer, W.G. “Network Marketing: An Effective Business Model for Family-Owned Businesses?”, Fmaily Business Review, Vol. XIV, No. 2, PP97-104, 2001.
En.wikipedia.org/wiki/Social_Networking.
Encyclopedia.laborlawtalk.com/Social_Networ.
Federal Trade Commission (2006), Access at: http://www.ftc.gov/Bcp/Conline/ Pubs.htm
Granfield, M., & Nicolas, A. “Economic and Marketing Aspects of the Direct Selling Industry”, Journal of Retailing, Vol 51, No 1, PP33-50, 1975.
Greco, S. “Breakthrought Marketing: The Buddy System”, INC, VoL l18, No 15, PP52-63, 1996.
Harris, S. “MLM Compensation Plans”, access at: http://www.mlmstartup.com /articles/scotth, 2005. http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,25 42,t=social+network&i=55313,00.asp http://www.wfdsa.org/library/publications.asp
Kong, K.C.C. “Managing the Ambiguous and Conflicting Identities of ‘Upline’ and ‘Downline’ in a Network Marketing Firm” Discourse Studies, Vol 4, No 1, PP49-74, 2002.
Kotler, P “Marketing Management”, Prentice Hall, 11th Edition, New Jersy, 2003.
Laborlawtalk “Definition of Social Network” access at, 2006.
Nat, P.J.V. and Keep, W.W “Marketing Fraud: an Approach for Differentiating Multilevel Marketing from Pyrmaid Scemes”, Journal of Public Policy & Marketing, Volume 21, No 1, PP139-151, 2001.
Pcmag “Definitionof Social Network” access at, 2006.
Robinson, J. “Emergin Empire of Freedom: The Amway Story and what it Means to You”, Rocklin, CA: Prima, 1997.
Slater, J. “Multilevel Marketing Goes Mainstream”, Marketing News, Vol 31, No 1, p1+, 1997.
US SEC “Pyramid Schemes”, access at http://www.sec.gov/answers/pyramid.htm
WDSFA access at, 2006.
WFDSA “Definition Of Direct Selling” http://www.wfdsa.org/library/pyramidselling 2.asp,2006.
Wikipedia “Definition of Social Network” Access at, 2006.
Wlilliam G.Nicholas “AMA Boards Approves New Marketing Definition”, Marketing News, Volume 19, March, P1, 1985.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

60 صفحه

حجم

200 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بازاریابی شبکه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.