بررسی رابطه بین کیفیت تدریس و حمایت اجتماعی ادراک شده با اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
125 صفحه
حجم
500 KB
21,000 تومان
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت تدریس  و حمایت اجتماعی ادراک شده با اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان است

بررسی رابطه بین کیفیت تدریس و حمایت اجتماعی ادراک شده با اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان

 

چکیده:

تدريس بيان صريح استاد درباره آنچه بايد ياد گرفته شود و یا همورزي متقابلي می‌دانند که بين استاد، دانشجو و محتوا در کلاس درس جريان دارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت تدریس و حمایت اجتماعی ادراک شده با اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزو پژوهش های همبستگی می باشد.. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که تعدادشان 5500 می باشد. برای انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. که بر اساس جدول مورگان 359 نفر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمنت و همکاران(1988) ، پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی فردريكز، بلومنفيلد، پاريس (2004) و پرسشنامه کیفیت تدریس سراج(2003) جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بين کیفیت تدریس و حمایت اجتماعی ادراک شده با اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد. بين منبع حمایتی خانواده ، منبع حمایتی دوستان و منبع حمایتی از دیگران و اشتیاق تحصیلی در دانشجویان، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد. مدل‌های رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام بین متغیرهای‌ مستقل (پیش‌بین) حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت تدریس با متغیر وابسته (ملاک) اشتیاق تحصیلی در سطح معنی‌داری 05/0 معني دار است. لذا می‌توان از روی متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت تدریس دانشجویان میزان اشتیاق تحصیلی آنها را پیش‌بینی کرد و نیز آن را به جامعه تعمیم داد.
کلمات کلیدی : کیفیت تدریس، حمایت اجتماعی، اشتیاق تحصیلی

بیان مساله

سازه اشتیاق تحصیلی در روند تحصیلی زندگی دانش آموز و ازجمله مهم ترین مؤلفه ها در مواجه موفقیت آمیز با چالش های تحصیلی، شغلی، خانوادگی، اجتماعی که هر جوانی در مسیر رسیدن به آرزوها و اهدافش با آن مواجه می شود، محسوب می گردد باید به شور و شوق و اشتیاق و عوامل وابسته به آن به عنوان بخشی از عناصر مؤثر بر موفقیت دانش آموز توجه ویژه مبذول شود [1].
اشتیاق تحصیلی سازه ای است که برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و به عنوان پایه و اساسی برای تلاش های اصلاح گرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت. مک کین (2001) اشتیاق تحصیلی را به صورت عملکرد هوش شناختی و پشتکار و شرکت در یادگیری گروهی هدفمندی تعبیر کرده است. با توجه به سطوح روانشناختی، اینگونه گزارش شده است که اشتیاق تحصیلی به معنی اشتیاق دانش آموز به درس هایش در مدرسه است و اینگونه تعریف شده است “مقدار انرژی فیزیکی و روانشناختی که دانش آموز به تجارب تحصیلی خود اختصاص می دهد [1].
تدريس يكي از عناصر اصلي فرآيند آموزش و پرورش است كه در كارايي نظام آموزشي نقش موثري ايفا مي كند. در جامعه اي که سيستم تعليم و تربيت آن بدون بحث و انتقاد، مسائل آموزش داده شده را مي پذيرد و بدون تفكر منعكس مي كند، خطر پديد آمدن انسان هايي فاقد نيروي استدلال و تفكر در جامعه افزايش مي يابد. امروزه تدريس بيشتر به معناي انتقال معلومات از ذهن معلم به شاگرد است و ذهن فراگير انباشته از مطالبي مي شود كه با نياز و فكر آنها متناسب نيست و زمينه ركود علمي و دلزدگي از فعايت هاي علمي را فراهم مي سازد[2].
سازمان جهانی استاندارد، کیفیت را عبارت از: مجموع ویژگی ها و خصوصیات یک فرآورده یا خدمت که نمایانگری توانایی آن در برآوردن خواسته های بیان شده یا اشاره شده است[3]. ريچاردسون (2005) كيفيت تدريس را داشتن احساس وظيفه (هنر تدريس) و احساس موفقيت (يادگيري دانشجو) تعریف می کند. احساس وظيفه تدريس زماني كه بخوبي حاصل شود تدريس خوب است و زماني كه احساس موفقيت تدريس ايجاد شود تدريس موفق ناميده مي شود.و زماني كه هردوحس حاصل شود كيفيت تدريس اتفاق مي افتد. هنسون (2003) معتقد است كه كيفيت مطلوب تدريس برايند كيفيت مطلوب يادگيري قلمداد و در مراكز آموزش عالي اصولا ارتقاي فرصتهاي يادگيري موثر براي دانشجويان تعريف مي شود. هدف از آموزش همانا تسهيل يادگيري دانشجويان است[2].
حمایت اجتماعی ادراک شده بر ارزیابی شناختی فرد از محیطش و سطح اطمینان فرد به این که در صورت لزوم کمک و حمایت در دسترس خواهد بود، متمرکز می‌باشد. از جمله نهادهای اجتماعی که در خودپنداره فرد، حمایت اجتماعی و در نتیجه پیشرفت تحصیلی او در موقعیت یادگیری تأثیر به سزایی دارد، خانواده و محیط آموزشی می‌باشد.
شاروک (1967) می‌گوید موقعیت و محیط خانوادگی بیش از بهره هوشی کودکان در موفقیت تحصیلی آنها مؤثر است. در بسیاری از موارد افت تحصیلی و بی‌علاقگی تحصیلی به نگرش‌های منفی، تضادها و مساعد نبودن شرایط خانواده از نظر عاطفی، روانی و غیره برمی‌گردد [2].
علاوه بر محیط حمایتی خانواده، دریافت حمایت اجتماعی از سوی افراد مهم زندگی، برای مقابله با رویدادهای استرس‌زا اهمیت دارد و هر قدر این حمایت بیشتر باشد افسردگی و مشکلات روانی در جوانان کاهش می‌یابد.
حمایت اجتماعی به شیوه‌های گوناگونی تعریف شده است. کایلان (1974) به نقل از هوپ قول و وکس (1993: 686) حمایت اجتماعی را محصولی از فعالیت‌های اجتماعی می‌داند که از خلال مشارکت در وظایف دادن چیزهای ضروری و مساعدت شناختی و فراهم کردن آرامش عاطفی، احساس چیزگی شخص را ارتقاء می‌دهد [3].
یکی دیگر از نخستین نظریه‌پردازان حمایت اجتماعی است که این مفهوم را به عنوان اطلاعاتی تعریف کرده است که شخص را به این باور راهیابی می‌کند که مورد عشق و علاقه، تأیید و ارزش قرار گرفته و متعلق به شبکه‌ای از ارتباطات و وظایف متقابل است[3].ساراسون و ساراسون (1373) دو تن از برجسته‌ترین پژوهشگران معاصر، حمایت اجتماعی را چنین تعریف کرده‌اند: این احساس که دیگران آدم را دوست دارند و برای او ارزش قائلند و آماده‌اند در صورت لزوم به او کمک کنند و پشتوانه عاطفی او باشند[5].حمایت اجتماعی ادراک شده را کاترونا و همکاران (1990) چنین تعریف کرده‌اند: حمایت اجتماعی ادراک شده به این حقیقت باز می‌گردد که اگر کسی نیازی داشته باشد در خانواده، دوستان و وابستگان فرد، حداقل یک شخص یا بیشتر در دسترس خواهد بود[5].
منظور از کیفیت تدریس بکارگیری مجموعه ای از فعالیت های بهینه و منطقی تدریس است که باعث دستیابی به هدف های یادگیری می گردد. البته یادگیری به عامل های چندی از جمله رفتارهای دانشجو، انگیزه یادگیری، محتوای برنامه درسی، محیط و منابع فیزیکی، نیز بستگی دارد[6] .
مارش و همکاران( 2009 )، کیفیت تدریس را آن چیزی می دانند که دانشجویان و اعضای هیات علمی، آن را تدریس اثربخش می دانند و در بردارنده ی مؤلفه های کلی تدریس و یادگیری بوده و بیشتر با موقعی تهای آموزش عالی مرتبط است [7].
با توجه به این که بررسی متغیر های بررسی رابطه بین کیفیت تدریس و حمایت اجتماعی ادراک شده با اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام نشده است این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که آیا کیفیت تدریس و حمایت اجتماعی ادراک شده با اشتیاق تحصیلی رابطه معنادار دارد؟

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1-بیان مساله 2
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 5
1-3-اهداف تحقیق: 7
1-3-1-هدف اصلی: 7
1-3-2-اهداف فرعی: 8
1-4-فرضیه ها 8
1-4-1- فرضیه اصلی: 8
1-4-2-فرضیه‌های فرعی: 8
1-5- تعاریف متغیرها 9
1-5-1-تعاریف مفهومی 9
1-5-2- تعریف عملیاتی 9
فصل دوم: پیشینه پژوهش 11
مقدمه 12
2-1-اشتیاق تحصیلی 12
2-2-اشتیاق 12
2-3-اشتیاق تحصیلی 13
2-4-مدل های اشتیاق تحصیلی 15
2-4-1-مدل بلومنفیلد و پاریس (2004) 15
2-4-2-مدل رومبرگر و لارسون (1998) 16
2-4-3-مدل نیومن، والگ، لامبورن (1992) 16
2-4-4-مدل شوفلی و سالانوا 16
2-5-ابعاد اشتیاق تحصیلی 16
2-6- اشتیاق شناختی 17
2-8-اشتیاق رفتاری 18
2-9-اشتیاق انگیزشی (عاطفی) 18
2-10-مفهوم کیفیت: 19
2-11-تدریس چیست؟ 22
2-12-ضرورت توجه به کیفیت تدریس اساتید 22
2-13-عوامل مؤثر در بهبود کیفیت تدریس 23
2-14-علل کم توجهی به کیفیت تدریس 25
2-15-عوامل مؤثر در کاهش نتایج کیفیت تدریس اساتید 27
2-15-1-عوامل مربوط به ویژگی‌های دانشجویان 27
2-15-1-1-سبک یادگیری دانشجو : 27
2-15-1-2-توانایی‌های یادگیری‌: 28
2-15-1-3-مراحل رشد شخصیتی : 29
2-15-1-4-نمرات مورد انتظار دانشجو 29
2-15-1-5-نگرش دانشجو به درس،استاد و دانشگاه: 30
2-15-1-6-ویژگی‌های مردم‌شناختی دانشجو: 31
2-15-1-7-وضعیت اقتصادی-اجتماعی دانشجو: 32
2-15-2-عوامل مربوط به ویژگی‌های درس 32
2-15-2-1-نوع درس: 32
2-15-2-2-زمان ارائه درس: 33
2-15-2-3-سطح درس‌ : 34
2-15-3-عوامل مربوط ویژگی‌های استادان 34
2-15-3-1-رتبه‌ی دانشگاهی و تجربه‌ی درس‌ 34
2-15-3-2- ویژگی‌های شخصیتی مدرس‌ : 35
2-15-3-3-فعالیت‌ها و تولیدات پژوهشی مدرس‌ : 35
2-15-4-سایر عوامل 35
2-15-4-1-زمینه‌های فرهنگی‌ جامعه: 35
2-15-4-2-اندازه‌ی کلاس: 36
2-15-4-3- پرسش‌نامه‌ی ارزش‌یابی: 36
2-15-4-4-نحوه اجرای ارزش‌یابی: 37
2-16-ارزش‌یابی کیفیت تدریس 37
2-17-دیدگاه های مربوط به تدریس 38
2-17-1-دیدگاه ایستایاغیرفعال 38
2-17-2-دیدگاه پویایافعال 39
2-18- تقسيم بندي سبک های تدريس 40
2-19- سبکهای سنتی و نوین درفرایند یاددهی یادگیری 42
2-19-1- سبکهای تدریس سنتی و متداول 42
2-19-2-سبک تدریس نوین 44
2-19-3- ادغام سبک ها، بهترین الگوی آموزش 46
2-20-حمایت اجتماعی 46
2-21-انواع حمایت اجتماعی 47
2-22-منابع حمایت اجتماعی 49
2-23-تعریف حمايت اجتماعي 50
2-24-ديدگاه های نظری در مورد حمايت اجتماعي 56
2-24-1-ديدگاه روان پويشي 56
2-24-2-ديدگاه يادگيري اجتماعي– شناختي 57
2-24-3-ديدگاه پديدار شناختي 57
2-24-4-ديدگاه شناختي 58
2-24-5-ديدگاه تحولي 58
2-25-منابع حمايت اجتماعي 59
2-26-ابعاد حمايت اجتماعي 60
2-27-سيستم هاي حمايت اجتماعي 61
2-28-افزايش حرمت نفس 62
2-29-تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت جسمانی و روانی 63
2-30-طبقه بندي حمايت اجتماعي 64
2-31-دلایل عدم احساس حمایت اجتماعی 67
ب) پیشینه پژوهشی 68
تحقیقات داخلی 68
تحقیقات خارجی 72
فصل سوم: روش تحقیق 74
3-1-روش تحقيق: 75
3-2-جامعه آماري 75
3-3-روش نمونه گيري و حجم نمونه: 75
3-4-ابزار پژوهش 75
4-5-روش تجزيه و تحليل داده‌ها: 80
فصل چهارم: یافته های پژوهش 81
4-1- آمار توصیفی 82
4-3- آمار استنباطی 87
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 99
5-1-مقدمه 100
5-2-خلاصه نتایج فرضیه‌های تحقیق: 100
5-4-پیشنهادات پژوهش 107
5-4-1-پیشنهاد کاربردی: 107
5-4-2-پیشنهاد پژوهشی 107
5-5-محدوديت هاي پژوهش: 108
منابع 109
پیوست 116

 

منابع

1. عباسی، مسلم، درگاهی، شهریار، پیرانی، ذبیح، بنیادی، فرزانه. (1394). ﻧﻘﺶﺗﻌﻠﻞ ورزي و خودتنظیمی انگیزشی درﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺷﺘﻴﺎق ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. آموزش در علوم پزشکی، 15 (23)، 160-169.
2. عرفانیان عالی منش، منصوره. (1387). آموزش محور اعداد. رشد آموزش ابتدایی، 26(2)، 79-68.
3. فرازنده، شهناز، سهرابی، نادره ، عابدی، محمدرضا .(۱۳۹۱).مقایسه اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان مدارس دارای مشاور و فاقد مشاور شهر اصفهان، سومین همایش ملی مشاوره، خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
4. Fredericks JA, Blumenfeld PC, Paris AH.(2004).School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research. 74(1): 59–109.
5. Kebritchi, M., & Hirumi, A., & Bai, H. (2010). The effects of modern mathematics computer games on mathematics achievement and class motivation.Computers &Education, 55(2), 427-443.

6. قریب، میترا، عارفائیان، حسین، خلخالی، حمیدرضا. (1382). مقایسه تأثیر دو روش آموزش سنتی و همیاري بر میزان یادگیري دانشجویان. دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 12،13-23.
7. قزلقاش، علی و همکاران. (1387). مقایسه میزان یادگیري خواندن صحیح الکتروکاردیوگرام با استفاده از روش سخنرانی و حل مسئله و یادگیري به روش خودآموز با رایانه در دانشجویان پرستاري. پژوهش پرستاري. 11، 88-95.
8. کرامتی محمد رضا. (1382). نگاهی نو و متفاوت به رویکرد مشارکتی، چاپ اول. تهران: نشر آئین تربیت.
9. کریمی، یوسف. (1380). روان‌شناسی تربیتی، تهران، ارسباران، چاپ اول.
10. گيج و برلاينر. (1384). روان شناسي تربيتي. ترجمه رضا خويي نژاد و همکاران. مشهد: نشر پاژ.
11. لطف‌آبادی، حسین. (1384). روان‌شناسی تربیتی، تهران، سمت، چاپ اول.
12. Cohen, D. (2007). The development of play. Routledge.‏
13. Drake, S.M & Burn, R.C. (2004). “Meeting standards through integrated curriculum”. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Virginia USA.
14. ابراهيمي قوام، صغري (1370 ).‍ هنجاريابي سه مفهوم حمايت اجتماعي، منبع كنترل و عزت نفس، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي.
15. باوی، ساسان (1383). بررسی رابطه بین خود بیمارانگاری و حمایت اجتماعی در بین زنان و مردان شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اسلامی، واحد اهواز.
16. بختیاری، فردین؛ سجادی، همیرا (1383). نقش حمایت¬های اجتماعی در کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان، مجله سالمندی ایران، سال چهارم، شماره11، بهار 1388.
17. بركابي، بيژن؛ خوئيني، حسين (1382). بررسي سلامت رواني دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني و دانشگاه علوم پزشكي قزوين، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه بين المللي امام خميني.
18. بشارت، محمدعلی (1384). اعتباریابی مقیاس هوش هیجانی، مجله¬ی علوم روانشناختی، شماره¬ی 12.
19. بنی جمال¬واحدی، شکوه السات؛ احدی، حسن (1370). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی، تهران، نشر نی.
20. بهبهانی، نسرين؛ نجف¬يارندی، اکرم؛ حسينی، فاطمه (1385). ارتباط بين تنش شغلی با حمايت اجتماعی پرستاران. فصل¬نامه پرستاری ايران، شماره 46.
21. بهرامی، فاضل؛ رمضانی¬فرانی، عباس (1384). نقش باورهای مذهبی درونی و بیرونی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان. مجله توانبخشی، شماره 20.
22. بهرامي، هادي (1381)، آزمون هاي رواني (مباني نظري)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
23. بهرامی¬احسان، هادی (1381). بهداشت روانی در قرن بیست ویکم و چالش¬های پیش¬رو، مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران، سال سی و دوم، شماره 1.
24. بيابانگرد، اسماعيل (1383). روش هاي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان. تهران، انتشارات انجمن اولياء و مربيان.
25. بيگی فرد، سليمه (1378) بررسی ارتباط ويژگی شخصيتی سخت رويی و حمايت اجتماعی با فرسودگی شغلی در بين کارمندان مراکز توانبخشی بهزيستی شيراز، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران
26. پارسا، محمد (1380)، آيا مي دانيد هوش هيجاني يا بهره هيجاني چيست؟ تهران. نشريه‌ي موفقيت، شماره 38.
27. Fengfeng, K. & Barba, G. (2007). Gameplaying for maths learning. Journal Educ Technol, 38(2), 249-259.

28. محمداسماعيل، الهه. (1385). نتايج ارزيايي مطالعه بين المللي تيمز. مركزمطالعات بين المللي تيمز و پرلز
29. مصطفی نژاد، لیلا؛ سبحانیان، سعید. (1386). بررسی تفکر انتقادي در دانشجویان آموزش مجازي و سنتی رشته کامپیوتر. گامهاي توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. دوره پنجم، 2،52-60.
30. مقدم، م. (1386). پيشگيري و درمان اختلالات رواني، عاطفي، اجتماعي و جسمي از راه بازي، چاپ اول، تهران: انتشارات خدمات آموزشي كودكان.
31. Cassel JC. (1976).,The contribution of the social environment to host resistance. Am J Epidemiol; 104:107-23.
32. Chou KL, Chi I. (2001)., Stressful life events and depressive symptoms: social support and sense of control as mediators or moderators Int J Aging Hum Dev; 52: 155-71.
33. مهر محمدی، محمود (1387). برنامه درسی نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها (ویراست دوم). تهران، سمت. مرکز تحقیقات و توسعه علوم انسانی، مشهد، شرکت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی).
34. مهرام، منوچهر؛ مهرام، بهروز؛ موسوين سب، سید نورالدین. (1386). مقایسه تأثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجومحور با شیوه سخنرانی بر یادگیري دانشجویان پزشکی، گام هاي توسعه در آموزش پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. 2، 33-43.
35. هاشمیان، احمد. (1384). اصول و مبانی روان‌شناسی تربیتی، تهران، تندیس.
36. Malinow, A. & Black, J. Integrating a multiple-linked representational program into a middle-school learning disabled classroom. Proceedings from the 2003 International Conference on Computing in Education sponsored by the Asia-Pacific Chapter of the Association for the Advancement of Computing in Education (AACE): Hong Kong
37. حاجی پور، مژگان. ضرورت و اهمیت بهبود دفتر مدیریت، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، 1378، شماره 21: 100-105.
38. شهرکی پورد، حسن، رستگاری پور، مریم. بررسی رابطه بین کیفیت تدریس معلمان دینی و رفتارهای مذهبی دانش اموزان دختر مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان منطقه یک شهر تهران. 1391، اندیشه های نوین تربیتی، دانکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا،زمستان 1391 دوره 8، شماره 4: 141-162.
39. Mehana, M; Kilani, H. (2010). “Enhancing physical Education in Omani Basic Education curriculum: Rationale and Implication”. Sultan gaboos University, Oman. International jornal for cross-Disciplinary subjects in Education (IJCDSE), Volume 1, Issue 2. June 2010.
40. Nkopodi, N. & M. Mosimege, “Incorporating the Indigenous Game of Morabaraba in the Learning of Mathematics”, South African Journal of Education, v. 29, 2009, p. 377-392.
41. Pellegrini, A. D., & Holmes, R. M. (2006). The role of recess in primary school. Play= learning: How play motivates and enhances children’s cognitive and social-emotional growth, 36-53.‏
42. Pintrich,P.R.(2004). A conceptual framework for assessing student motivation and self-regulation learning in college students. Education Psychology Review,16,385-407.
43. Pulos, S. & Shneider, C. (1994). Designing and Evaluating Effective Gamesfor Teaching Science and Mathematics, An Illustration for Coordinate Geometry, Focus on Learning Problems in Mathematics, 16, 23-42.
44. Sitzmann, T. (2011). A meta-analytic examination of the instructional effectiveness of computer-based simulation games. Personnel Psychology, 62(2), 489-528.

45. شهرکی پورد و رستگاری پور ( 1391) بررسی رابطه بین کیفیت تدریس معلمان دینی و رفتارهای مذهبی دانش اموزان دختر مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان منطقه یک شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد آزاد واحد تهران شمال
46. لطیفیان و خوشبخت( 1391) بررسی قدرت پیش بینی کیفیت تدریس معلم و جو کلاس براي یادگیري ریاضی با واسطه گري باورهاي انگیزشی و راهبردهاي یادگیري خودنظم دهی در دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
47. كيامنش ،مهرمحمدي و علي عسگري ( 1390) ارزشيابي كيفيت تدريس در آموزش عالي: بررسي برخي ديدگاه ها ، فصلنامه پایش، سال دهم، شماره 4.
48. شعبانی ورکی وحسین قلی زاده ( 1389 ) بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه بر آینده شغلی دانشجویان ، فصل نامه اصول آموزش برتر، شماره 33 و 34.
49. حيدري، محمد (1388). بررسي رابطه ي حمايت اجتماعي و افسردگي در دانش آموزان دختر شاهد و غيرشاهد مقطع متوسطة دبيرستان‌هاي شهرستان اهواز، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
50. حاجبی، احمد؛ فریدنیا، پیمان (1388). ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر، دو فصل نامه طب جنوب، سال 12. شماره 1.
51. علی پور، فردین؛ سجادی، حمیرا (1388). نقش حمایت های اجتماعی در کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان، مجله سالمندی ایران، سال چهارم، شماره11، بهار 1388.
52. باقري(1387) رابطه حمایت اجتماعی و علاقمندی به رشته تحصیلی با سلامت روان ، پايان‌نامة كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران.
53. میرسمیعی، مرضیه؛ ابراهیمی قوام، صغری (1387). بررسی رابطه ی بسن خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی، فصلنامه روان¬شناسی و علوم تربیتی، شماره 74.
54. معتمدی شلمزاری، عبداله؛ اژه ای، جواد؛ آزادفلاح، پرویز؛ کیامنش، علیرضا (13819. بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی، سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال، مجله ی روان شناسی، شماره 22
55. Astine, T.G. and et al. (2005). The General Health Question naire in India. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 319. Syndrome and Mothers Of Children without delay. Education and training in mental retardation, 25 (z).
56. Arindel. J. a,solataus, t . S, Punamaki. R.I, (2005)jurnal of child psychiatry ,44 (2), 227-41.
57. Engelberg, E. Chan A.Y.C. and Baigar, J, (2003) Measaring emotional intelligence in adolescents. Personality & Individual Difference.
58. Sikucheng and Stephen S.D (2000). Mental Health and Illnesll in young people. The Ethics of neuroscience , In formation sheet 4, 21-27.
59. Bandura, A. (1997), Self-Efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

125 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه بین کیفیت تدریس و حمایت اجتماعی ادراک شده با اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.