بررسی رابطه رضايت شغلی و رضايت زناشويی زنان شاغل

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
84 صفحه
حجم
500 KB
12,000 تومان
پژوهش حاضر، به منظور بررسي رابطه رضايت شغلي و رضايت زناشويي زنان شاغل شبکه بهداشت مي باشد

چکیده:

پژوهش حاضر، به منظور بررسي رابطه رضايت شغلي و رضايت زناشويي زنان شاغل شبکه بهداشت شهرستان —– مي باشد در اين پژوهش از روش همبستگي استفاده شده است و پژوهش در شرايط طبیعي انجام پذيرفته و پژوهشگر از انجام هرگونه دستکاري و کنترل خودداري نموده است. جامعه آماري در اين پژوهش77 نفر بوده است که نمونه مورد مطالعه30 نفرکه اين تعداد را به روش تصادفي انتخاب و به عنوان آزمودني مورد بررسي قرارگرفتند. جهت گردآوري داده ها بااستفاده از پرسشنامه رضايت شغلي ،که مشتعل بر70 سوالي که در مقياس ليکرت پنج درجه اي مي باشد، و پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH که شامل 47سوالي به کارگرفته شده است. داده هاي آماري به کمک نرم افزار spss17 مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته نتايج بدست آمده نشان داد که بين رضايت شغلي و رضايت زناشويي زنان شاغل شبکه بهداشت شهرستان —–، درسطح معني داري 05%رابطه معنادار وجود ندارد و فرض صفر رد نمي شود و فرض تحقيق رد مي شود. و فرضيه هاي فرعي که مبني رابطه رضايت شغلي و مولفه هاي رضايت زناشويي (موضوعات شخصيتي، ارتباط زناشويي، حل تعارض، مديريت مالي، فعاليت هاي اوقات فراغت، روابط جنسي، ازدواج فرزندان، اقوام ودوستان، جهت گيري مذهبي) درسطح معني داري 05%رابطه معنادار وجود ندارد و فرض صفر رد نمي شود و فرض تحقيق رد مي شود.
کليد واژه: رضايت شغلي، رضايت زناشويي، زنان شاغل

مقدمه:

انسان به حکم فطرت و طبيعت اجتماعي خود نيازمند به همدل و ياوري است که با او زندگي کند و در کنار او آرامش و سکون بيابد. اين امر در عين حا ل ضروري کمال انسان نيز مي باشد و بدون آن امکان رشد همه جانبه، شکوفائي استعدادها و قابليت ها نخواهد بود.
زندگي مرد و زن به تنهايي ميسر نيست و انسان ناگزير است روزي تن به تشکيل خانواده دهد و در پناه آن زندگي و مالي پيدا نمايد و حيات مشفقانه اي را آغاز نمايد. ازدواج يک قرار داداست. قرار داد زندگي مشترک، تکميل و تکامل، وحدت و هماهنگي که مي بايست براساس صلح و همدلي ادامه يابد.
با تشکيل خانواده حيات مانوس و الفت ها بايد آغاز کرد. طرفين در برابر يکديگر مسئول و موظف مي شوند و مي بايست بار تحمل اين مسئوليت را بردوش کشند متاسفانه در اثر تحريکات نادرست، فشار هاي رواني و گاهي هم عصبانيت ها عدم تفاهم ها، کار و اشتغال خسته کننده زن و شوهر قادر به تحمل هم نبوده و بناي درگيري با يکديگر را آغاز مي کند. اين امر آرامش و امنيت حيات خانواده را به خطر انداخته و موجبات درگيري را فراهم مي سازد.
شاملو مهمترين عوامل موفقيت در زندگي زناشويي را رشد عاطفي و فکري، تشابه علايق و طرز تفکر، تشابه مذهبي، تشابه تحصيلي و طبقاتي، تشابه طرز تفکر نسبت به امور جنسي، تشابه علايق در زندگي و سرعت عمل در کارها و بالاخره رابطه با خانواده زن و شوهر مي داند.
اهميت سخن پيرامون روابط زناشويي از آنجا ناشي مي شود که تمامي زندگي بر سلامت اين پيوند استواراست و اگراين روابط تزلزلي بيابد تمام مسايل مربوط به انسان نيز تزلزل خواهد يافت. براي مثال: يک ازدواج موفق بر پايه روابط موفق زناشويي استوار است و تربيت سالم بر روابط سالم زناشويي تکيه دارد و حتي برخورداري از لذات ضروري نيز به روابط مطلوب زناشويي بستگي دارد.

بيان مسئله:

هر سازماني با نيروي انساني ايجاد و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود بنابراين شناخت نياز ها، انگيزه ها، تمايلات و عوامل رضايت و عدم رضايت کارمندان نه تنها لازم است بلکه در جهت اتحاد سياست هاي صحيح راهبردهاي مناسب و برنامه هاي موثر ضروري است. رضايت يکي از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلي محسوب مي شود. رضايت شغلي عاملي است که باعث افزايش کارايي و نيز احساس خشنودي حسن مسئوليت پذيري در فرد مي گردد. تواناييها و مهارتها تنها فرد را قادر مي سازد که وظيفه اش را انجام دهد. اما براي اينکه او کارش را به نحوه مطلوب انجام دهد نياز به عاملي دارد که همان رضايت شغلي و انگيزه در کار است. پس رشد و شکوفايي هر سازماني مرهون چگونگي استفاده بهينه از تواناييهايي که کارمندان آن داراي رضايت شغلي اند در مقابل احساس تعهد و حس مسئوليت پذيري بيشتري نسبت به کارشان دارند. (ملکوتي خواه، 1388)
رضايت زناشويي يکي ديگر از عوامل بسيار مهم در موفقيت و رضايت محسوب مي شود. روابط زناشويي همچون شکوفه اي است که اگر در جايي مناسب قرار گيرد و به خوبي تغذيه شود و براي آن خاک مناسب فراهم گردد به گلي زيبا تبديل خواهد شد و پيرامون خود از بوي خوش و زيبايي خواهد آکند در صورتيکه همين شکوفه بپژمرد و بپوسد فضاي آن بوي بد پر خواهد کرد. روابط زناشويي چنين استاگر در محدوده صحيح خود قرار گيرد رشد مي کند و از آن شادي و شادابي بر مي خيزد و به گوشه اي از بهشت تبديل خواهد شد وگرنه به جهنمي تحمل نشدني بدل مي گردد.
در پژوهشي حافظ شعر بافت 1386 به عنوان ((بررسي ميزان رضايت زناشويي زوج هايي که با خانواده اصلي زندگي مي کنند و زوجهايي که مستقل هستند))به اين نتيجه رسيده است که بين رضايت زناشويي زنان شاغل و خانه دار تفاوتي وجود ندارد و همچنين بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايتمندي زنان شاغل وخانه دار ارتباط وجود دارد.
فردي که از شغلش رضايت کامل داشته باشد از ادامه کار خود لذت مي برد و درشرايط عادي موجب مي شود فرد تا مرحله باز نشستگي به کار خود ادامه دهد و به موقع در محل کار خود حاضر شوند و غيبت نکند .
کورمن (1977) در تحقيقي تحت عنوان (( رضايت شغلي در ميان افرادي که مشاغل آنها بسيار فشارزا مي باشد (مثلا : مديران، افرادحرفه اي و…)مي تواند بالا باشد))به اين نتيجه رسيده اند که رضايت شغلي با عوامل مختلفي از قبيل: سطح شغلي، محتواي شغل، دستمزد، فرصتهاي ترفيع،سرپرستي ملاحظه کار.سطح تحصيلات، سن و جنسيت رابطه همبستگي دارد (رضايي، 88.1388)
ما در اين پژوهش مي خواهيم بدانيم که بين رضايت شغلي و رضايت زناشويي زنان شاغل شبکه بهداشت رابطه معنادار وجود دارد يا نه .

فهرست مطالب

فصل اول
کليات پژوهش 1
1-1- مقدمه: 2
1-2- بيان مسئله: 3
1-3- اهميت وضرورت پژوهش: 4
1-4- متغير هاي اساسي پژوهش: 5
1-5- اهداف پژوهش: 7
1-5-1- هدف کلي : 7
1-5-2- اهداف جزئي: 7
1-6- فرضيه هاي پژوهش: 8
1-6-1- فرضيه اصلي: 8
1-6-2-فرضيه هاي فرعي: 8
1-7- تعاريف مفهومي وعملياتي واژه ها: 8
1-7-1-تعريف مفهومي: 8
1-7-2-تعريف عملياتي: 9
فصل دوم
پيشينه پژوهش 11
الف) پيشينه نظري: 12
1-2-تعريف رضايت شغلي: 12
2-2-نظريه هاي مرتبط به رضايت شغلي: 13
2-3-پيامد هاي رضايت شغلي وعدم رضايت شغلي: 14
2-4-علائم ايجادعدم رضايت شغلي: 14
2-5-ويژگي هاي فردي دررضايت شغلي: 16
2-6-شرايط و عوامل موثردررضايت شغلي: 17
2-7-تعريف رضايت زناشويي: 20
2-8-نظريه هاي مختلف درموردرضايت زناشويي: 20
2-9-ويژگي هاي ازدواج موفق وپايدار: 21
2-10-نيازهاي اساسي ازدواج موفق: 22
2-11-تعارضات زناشويي: 24
2-12-عوامل موثربرثبات ازدواج ورضايت زناشويي: 29
2-13-اهداف والاي ازدواج دراسلام: 32
2-14-موقعيت زن در اسلام: 33
2-15-عوامل اخلاقي ومذهبي رضايت زناشويي: 33
ب) پيشينه پژوهش: 35
2-16-پژوهش هاي داخلي: 35
1-17-پژوهشهاي خارجي: 38
فصل سوم
روش پژوهش 41
3-1-روش پژوهش: 42
3-2-جامعه آماري پژوهش: 42
3-3-نمونه آماري وشيوه انتخاب نمونه: 42
3-4- ابزارپژوهش: 42
3-4-1-روايي واعتبارآزمون رضايت زناشويي ENRICH: 42
3-4-2-روايي واعتبارپرسشنامه درايران: 44
3-4-3- روش تجزيه تحليل داده ها : 44
3-4-4- روايي و اعتبار پرسشنامه رضايت شغلي J.D.I : 45
3-5-روش تجزيه وتحليل داده ها: 46
فصل چهارم
تحلیل داده ها 47
4-1ـ مقدمه 48
4-2- آمار توصیفی پاسخگویان 49
4-3- آمار استنباطی 55
فصل پنجم
نتيجه گيري وپيشنهادات 67
5-1- مقدمه: 68
5-2-بررسي ومقايسه نتايج پژوهش با يافته هاي پژوهش هاي پيشين: 68
5-3-نتيجه گيري: 72
5-4-کاربرد يافته ها: 73
5-5-پيشنهادات پژوهش: 74
5-6-محدوديت پژوهش: 75
فصل ششم
صفحات تکميلي 76
منابع ومآخذ: 77
چکیده لاتین: 80

منابع ومآخذ:

– انصاريان ، حسين ، (1377). نظام خانواده در اسلام-قم:ام ابيها.
– بهاري ، فرشاد ، (1388). آموزش مهارتهاي ارتباط زناشويي، نشر دادگستر.
– براتي ، ثنايي ، (1375).تاثير تعارض هاي زناشويي بر روابط متقابل زن و شوهر (پايان نامه کارشناسي ارشد) دانشگاه آزاد يزد.
– ثنايي ، باقر ، (1379). مقياس بخش خانواده و ازدواج ، تهران : موسسه انتشارات بعثت.
– رضايي ، احمد ، (1387) . آموزش مهارتهاي شغلي ، نشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
– رابينز ، استيفن پي ، (1387) . رفتارسازماني (مفاهيم و نظريه ها وکاربرد ها).
– سادات ، محمدعلي ، (1377) . راهنمايي همسران جوان ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي .
– سليمانيان ، علي اکبر ، (1373) . بررسي تاثير تفکرات غير منطقي و نارضايتي زناشويي، پايان نامه کارشناس ارشدمشاوره ، دانشگاه تربيت معلم تهران .
– شرتزر ، بروس ئي ، (1371) . بررسي و برنامه ريزي زندگي شغلي و تحصيلي ، ترجمه دکترزندي پور ، طيبه فردوس ، چاپ سوم .
– شفيع آبادي ، عبدالله ، (1378) . راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغلي.
– شعاري نژاد ، علي اکبر ، (1374) . روانشناسي رشد ، تهران ، انتشارات اطلاعات .
– شفيع آبادي ، عبدالله ، (1386). راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريات شغلي ، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تهران ، چاپ سوم .
– طباطبايي ، آزاد ، (1383). روشهاي حل مشکلات زناشويي بر مبناي اصول روانشناسي، انتشارات موسسه فرهنگي شريف وابسته به جهاد دانشگاهي .
– فضل الله ، علامه سيد محمد حسين ، (1377). شيوه همسرداري ، ترجمه و ا فاضات: لطيف راشدي ، انتشارات پيام آزادي .
– کريمي ، رضا ، (1383). آداب زناشويي ، قم: انتشارات نسيم حيات .
– مير سپاسي ، ناصر ، (1380). مديريت منابع انساني ، چاپ نقش جهان ، چاپ نهم و چهارم .
– ملکوتي خواه ، زهره ، (1388). راهنمايي و مشاوره شغلي ، نشرفرهنگ اسلامي .
– مصطفوي ، سيدجواد ، (1381). بهشت خانواده ، انتشارات هجرت .
– مقيمي ، سيدمحمد ، (1377). سازمان و مديريت رويکردي پژوهش ، نشرترمه .
– نوروزي ، علي ، (1372). چگونه خوشبخت شويم ، انتشارات تهران: زرين .
– نجاتي ، حسين ، (1381). روانشناسي زناشويي ، تهران : بيکران .
– هجرتي ، محمدحسين ، (1380) . حقوق متقابل از ديدگاه امام علي(ع) ، تهران آسمان آبي .
– ماوردياني ، کامران ، (1380). بهداشت روان از ديد گاه اسلام . [اينترنت] ، (ويکيپويا) ، [30/11/1391].

منابع انگليسي:

-Acitelli .lindek.Tonic.Antonucci.(2002).Gender Differences in The link.Between Marital suppirt and satisfaction in older couples.
Jiurnalaf personality and social psy chology.698.688.67.-_Donnelly.Denise.A.(1999) senual escent Ina ctire marriage tjournal of sex .Rasearc.179.171.30.
-Ellis. A. (1987).the practional emotive therapy.newyork: sprinj.

– Feeney.J.A.noller.P.(1999).Attachment style as apredictor of adult romantic rela tiin ship.journal of personality and social psycholoy.291.281 58
-Sroufe.L.A.waters.E.(2003).Attachment asan organi zational construct.child development 1997.1199.1184.48.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

84 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه رضايت شغلی و رضايت زناشويی زنان شاغل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.