بررسی سواد مالی کارکنان دولت و تاثیر آن بر رفاه مالی و استراتژی های مالی آنها

نوع فایل
word
حجم فایل
1 MB
تاریخ انتشار
22 دی 1396
دسته بندی
تعداد بازدیدها
387 بازدید
20,000 تومان
اين پژوهش به منظور بررسی سواد مالی کارکنان دولت و تأثير آن بر رفاه مالی، استراتژی های مالی و همچنین بررسی اثر ویژگی های دموگرافیک (جمعیت شناختی) بر روی سواد مالی آنها مطرح و اجرا شده است.

چکیده

اين پژوهش به منظور بررسی سواد مالی کارکنان دولت و تأثير آن بر رفاه مالی، استراتژی های مالی و همچنین بررسی اثر ویژگی های دموگرافیک (جمعیت شناختی) بر روی سواد مالی آنها مطرح و اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دستگاههای دولتی استان یزد است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای تعیین حجم نمونه استفاده شده و تعداد 400 پرسشنامه توزیع و نهایتا” تعداد 205 پرسشنامه جمع آوری گردیده است.
این پژوهش متشکل از پنج فرضیه اصلی است که برای بررسی آماری این فرضیه ها از آزمون های t برای یک نمونه مستقل، t برای دو نمونه مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون زوجی شفه و همچنین جهت بررسی رابطه بین دو متغیر غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. فرضیه اصلی اول این تحقیق در خصوص کفایت سواد مالی کارکنان دولت مطرح گردیده است، که نتایج آماری حاصل از آن حاکی از عدم کفایت سواد مالی آن ها می باشد. فرضیه های دوم، سوم و چهارم این پژوهش به ترتیب در خصوص بررسی رابطه بین «رفاه مالی با سواد مالی»، «استراتژی های مالی با سواد مالی» و «رفاه مالی با استراتژی های مالی» کارکنان دولت مطرح گردیده است، که نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه ها نشان از تایید فرضیه های دوم و چهارم و رد فرضیه سوم دارد. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان دهنده این مطلب است که به جز سن، جنس و سطح تحصیلات پدر، مابقی متغیرهای دموگرافیک تحقیق بر سواد مالی دارای تاثیر معنادار مستقیم می باشند.

كلمات كليدي: سواد مالي، رفاه مالی, استراتژی های مالی، کارکنان دستگاه های دولتی

 

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 3
1-3-اهميت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 5
1-5- فرضیه های پژوهش 6
1-6- قلمرو پژوهش 6
1-7- روش پژوهش 6
1-8- جامعه و نمونه آماری 7
1-9- ابزارها و روش های جمع آوری داده ها 7
1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 7
1-11- تعریف نظری و عملیاتی واژه های کلیدی 8
1-12- خلاصه و جمع بندی 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 10
2-1- مقدمه 11
2-2- تعاریف سواد مالی 11
2-3- تمایز سواد مالی و دانش مالی 12
2-4- لزوم سنجش سواد مالی کارکنان دولت 13
2-5- ضرورت سواد مالی 13
2-6- مالیه شخصی 14
2-7- اجزا برنامه ریزی مالیه شخصی 14
2-7-1- تحصیل (کسب منابع مالی) 14
2-7-2- برنامه ریزی 14
2-7-3- پس انداز 15
2-7-4- استقراض 15
2-7-5- خرج کردن 15
2-7-6- مدیریت ریسک (بیمه) 15
2-7-7- سرمایه گذاری 16
2-7-8- بازنشستگی 16
2-8- مدل مفهومی سواد مالی و عوامل مؤثر بر آن 17
2-9- پیشینه پژوهش 18
2-9-1- پیشینه داخلی 18
2-9-2- پیشینه خارجی 22
2-10- خلاصه و جمع بندی 29
فصل سوم: روش تحقيق 31
3-1- مقدمه 32
3-2- روش تحقیق 32
3-3- متغیر های پژوهش 32
3-4- فرضیه های پژوهش 33
3-5- جامعه آماری 34
3-6- روش نمونه گیری و اندازه نمونه 34
3-7- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها 35
3-7-1- ابزار پژوهش 36
3-7-2- نحوه توزیع پرسشنامه 36
3-7-3- روایی و پایایی پرسشنامه 36
3-8- آزمون نرمال بودن متغیرها: آزمون کلموگروف- اسمیرنف 38
3-9- روش های آماری مورد استفاده 38
3-10- خلاصه و جمع بندی 39
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 40
4-1- مقدمه 41
4-2- آمار توصیفی 41
4-2-1- جدول فراوانی ویژگی های دموگرافیک پاسخگویان 41
4-2-2- فراوانی پاسخ های صحیح به سوالات سواد مالی 43
4-2-3- میانگین نمره سواد مالی بر حسب 100 نمره 45
4-2-4- فراوانی پاسخ های مربوط به سوالات رفاه مالی 46
4-2-5- مقايسه رفاه مالی کارکنان دولت با حد وسط مقياس اندازه گيري 47
4-2-6- فراوانی پاسخ های مربوط به سوالات استراتژی های مالی 47
4-2-7- مقايسه استراتژی های مالی کارکنان دولت با حد وسط مقياس اندازه گيري 48
4-3- آمار استنباطی 49
4-3-1- فرضیه اصلی (1) 49
4-3-2- فرضیه اصلی (2) 49
4-3-3- فرضیه اصلی (3) 50
4-3-4. فرضیه اصلی (4) 51
4-3-5- فرضیه اصلی (5) 51
4-4- خلاصه نتایج بررسی ها و آزمون فرضیه ها 66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 67
5-1- مقدمه 68
5-2- خلاصه پژوهش 68
5-3- نتایج پژوهش 68
5-4 پیشنهادها 70
5-4-1- پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش 70
5-4-2- پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی 71
5-5- محدودیت های پژوهش 72
5-6- خلاصه و جمع بندی 73
منابع و مأخذ 74
پیوست ها 77

 

فهرست جداول

جدول 2-1. سوابق داخلی پژوهش 20
جدول 2-2: سوابق بین المللی پژوهش 27
جدول 3-1متغیر های پژوهش 33
جدول 3-2. آزمون آلفای کرونباخ برای سؤالات رفاه مالی و استراتژی های مالی 37
جدول 3-3. آزمون کلموگروف اسمیرنف 38
جدول 4-1. فراوانی ویژگی های دموگرافیک 41
جدول 4-2.میانگین سنی پاسخگویان 43
جدول 4-3. فراوانی پاسخ به سوالات سواد مالی 43
جدول 4-4. متوسط نمره سواد مالی 45
جدول 4-5. فراوانی وضعیت رفاه مالی 46
جدول 4-6. نتیجه آزمون مقایسه رفاه با حد وسط مقیاس اندازه گیری 47
جدول 4-7. فراوانی پاسخ های استراتژی های مالی کارکنان دولت 47
جدول 4-8. نتیجه آزمون مقایسه استراتژی با حد وسط مقیاس اندازه گیری 48
جدول 4-9. نتایج آزمون فرضیه اصلی (1) 49
جدول4-10.نتیجه آزمون اصلی (2) 50
جدول4-11.نتیجه آزمون اصلی (3) 50
جدول4-12.نتیجه آزمون اصلی (4) 51
جدول4-13.نتیجه آزمون فرعی5-1 52
جدول4-14.نتایج آزمون فرعی5-2 52
جدول4-15. نتایج آزمون فرعی5-3 53
جدول4-16. نتایج آزمون فرعی5-4 54
جدول4-17. نتایج آزمون فرعی5-5 55
جدول4-18. آزمون های زوجی شفه برای فرضیه5-5 56
جدول4-19. نتایج آزمون فرعی5-6 57
جدول4-20. آزمون های زوجی شفه برای فرضیه5-6 58
جدول4-21. نتایج آزمون فرعی5-7 59
جدول4-22. آزمون های زوجی شفه برای فرضیه5-7 60
جدول4-23. نتایج آزمون فرعی5-8 61
جدول4-24.نتایج آزمون فرعی5-9 62
جدول4-25.آزمون های زوجی شفه برای فرضیه5-9 63
جدول4-26.نتایج آزمون فرعی5-10 64
جدول 4-27. آزمون های زوجی شفه برای فرضیه 5-10 65
جدول 4-28- خلاصه نتایج بررسی ها و آزمون فرضیه ها 66

منابع فارسی

1. آذر، ع؛ مؤمنی، م؛ (1384)، “آمار و کاربرد آن در مديريت”، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم
2. آزادی، ر؛ (1391)، ” سواد مالي و عوامل تأثيرگذار بر آن و تأثير آن با برنامه ريزي بازنشستگي “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
3. بقایی ع، موسوی م، وثوق ب. 1388. استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی، مجله اندیشه مدیریت. 2: 148-129
4. پاشا شریفی، ح؛ شریفی، ن؛ (1383)، ” روش¬هاي آماري در علوم رفتاري “، انتشارات سخن، چاپ چهارم
5. حافظ نیا، م؛ (1375)، ” مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی “، انتشارات یادواره، چاپ اول
6. خاکی، غ؛ (1382)، “روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی”، انتشارات بازتاب، جلد اول
7. دلاور، ع؛ (1380)، ” کاربرد آزمونهای آماری در پژوهشهای رفتاری “، انتشارات ارسباران، چاپ اول
8. راحت دهمرده، ر؛ (1390)، ” بررسي سواد مالي كارآفرينان (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان) “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
9. سرمد ز، بازرگان ع، حجازی ا. 1381. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران:انتشارات آگاه،250 صفحه.
10. سلیمی پور ندوشن، م. 1392. بررسی سواد مالی دانش آموزان مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلام واحد یزد.
11. شهریاری س، سلیم ف. 1386. برنامه ریزی مالی- نقش و کار کردها، مجله بورس اقتصادی. 65: 43-28.
12. کریمی میمونه س. 1392. بررسی رابطه تجارب مصرفی دوران کودکی دانشجویان با سواد مالی آنها«مطالعه موردی:استان یزد». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلام واحد یزد.
13. کلانتری تفت، م؛ (1391)، ” رابطه بین سواد مالی، رفاه مالی و نگرانی های مالی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
14. معین الدین، م؛ (1390)، “ارزیابی و ارائه الگوی مناسب جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی”، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
15. نطاق، س؛ (1383)، ” مقدمه ای بر کارآفرینی “، انتشارات بصیر، چاپ اول.
16. یعقوب نژاد ا، نیکومرام ه، معین الدین م. 1390. ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده از روش دلفی فازی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 8: 23-1
17. یوسفی، ز؛ (1390)، ” اندازه گيري سواد مالي سرمايه گذاران حقيقي بورس اوراق بهادار و بررسی ارتباط سواد مالی سرمایه گذاران با تنوع پرتفوی و تصمیمات سرمایه گذاری آنها “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

منابع انگلیسی

18. Al tamimi,h. Bin kalii, a .2009, “financial literacy and investment decisions of UAE investors” ,emerald.
19. Belinda, Ma & Mandigma,S (2013) ‘ Assessing the financial capability (FC) of academic personnel in a Philippine comprehensive university’
20. Calcagno RI, Monticone CH. 2007. Financial literacy and the Demand for Financial Advice.
21. Cavezzali E, Gardenal G, Rigoni U. 2012. Risk taking diversification behavior and finacial literacy of individual investors. Woking paper n.17/ 2012.
22. Chen, H. and Volpe, R. (1998), “An analysis of personal financial literacy among college students”, Financial Services Review, Vol. 7 No. 2.
23. Cude, B.J. (2010), “Financial Literacy”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 44, No. 2.
24. Emmanuel Kojo Oseifuah, 2010, “Financial literacy and youth entrepreneurship in South Africa”, African Journal of Economic and Management Studies, Vol. 1 Iss: 2, pp.164 – 182.
25. FazliSabri et al, 2010, “Childhood Consumer Experience and the Financial Literacy of College Students in Malaysia”, Family & Consumer Sciences Research Journal, Vol. 38, No. 4, June 2010 455–467.
26. Goldsmith,e.b., (2000),Resorce managment for individual and family, Belmont, CA.wadsworth.terning.
27. Hung , a. parker , a . young , j, 2009,” defining and measuring financial literacy “, RAND labor and population, NO 708.
28. Joo, s., grable, j., and bagwell,d. (2003), credit card attitudes and behaviors of college students College student journal, 37, 405-419.
29. Kim ,Jinhee and Garman, E. T. (2003), “Financial Stress and Absenteeism: An Empirically Derived Research Model”, Financial Counseling and Planning, Volume 14, No.1.
30. Kim,j. (2007).Workplace financial education program : Dose it have an impact on employees personal finances?,Journal of family and consumer.99-100
31. Kindle, P, (2010), ” Student Perceptions of Financial Literacy: Relevance to Practice”, Journal Service Research, Vol. 36, pp. 470-487.
32. Lusardi, A & Mitchell, OS 2007 ‘Financial literacy and retirement preparedness: Evidence and implications for financial education program’, Business Economics, 42 (1), pp 35-44.
33. Malon, K.,Susan D.,S.,jan wilson and peter F.K. (2010)”Pereceotions of financial Well-Being among American women in Divers Families”.j fam econ Iss. Voll.31.pp.63-81.
34. Remund,David L.2010.Financial literacy Explicated: the case for a cleaver Definition in an increasigly complex Economy journal of consumer A.ffairs, 44 (summer):276-295.
35. Vitt, L. A. , Anderson, c. a, And Kent, j.,Lyter, d. (2000), Personal Finance Washington De:Fanni mae Foundation.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
تعداد صفحه

95 صفحه

حجم

1 MB

زبان

فارسی

قابل ویرایش

بله

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی سواد مالی کارکنان دولت و تاثیر آن بر رفاه مالی و استراتژی های مالی آنها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.