×
خرید
20,000 تومان

رابطه بین حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش‌آموزان

هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش‌آموزان می باشد

خرید
28,000 تومان

بررسی تأثير آموزش چرتکه بر یادگیری علم رياضی دانش آموزان

در این پژوهش تلاش بر این است تا تأثیر آموزش چرتکه در جهت یادگیری و پیشرفت علم ریاضی دانش آموزان بررسی کنیم.

خرید
28,000 تومان

سیاست کیفری افتراقی ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی بانوان

پژوهش حاضر به تحلیل و تبیین نظریات جرم شناختی مطرح در خصوص بزه کاری و بزه دیدگی زنان و چرایی لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی نسبت به زنان پرداخته است

خرید
28,000 تومان

بررسی رابطه هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه هوش اجتماعی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد ایثارگر متوسطه دوره دوم می باشد.

خرید
28,000 تومان

بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در نظام کیفری ایران

جرم انگاری تغییر کاربری اراضی زراعی ازجمله راهکارهای حقوقی مقابله با آن به شمار می‌رود که برای مرتکب این بزه ،کیفر قلع ‌و قمع بنا و جزای نقدی تعیین‌شده است

خرید
12,000 تومان

تفاوت‌های روش‌ تربیتی دختران و پسران

ما در این تحقیق امید داریم بتوانیم با استناد به آیات و روایات به بررسی تفاوت مبانی، اصول، روش‌ها و اهداف تربیت در زن و مرد بپردازیم.

خرید
16,000 تومان

رابطه کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانش آموزان

هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بین کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه بود.

خرید
16,000 تومان

بررسی رابطه بین مهارت های زندگی و بهزیستی روانی دانشجویان

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مهارت های زندگی و بهزیستی روانی دانشجویان پيام نور می باشد.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای و پرخاشگری نوجوانان

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای – ویدئویی و پرخاشگری نوجوان است.

0