خرید
12,000 تومان

بررسی وضعیت خدمات آموزشی از نظر اساتید دانشکده فنی و حرفه ای و ارتباط آن با توانمندسازی آنها

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین وضعیت خدمات آموزشی از نظر اساتید دانشکده فنی و حرفه‌ای شهرستان میبد و ارتباط آن با توانمندسازی آن هابود.