×
خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو

هدف این پژوهش بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو است

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین می باشد.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای و پرخاشگری نوجوانان

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای – ویدئویی و پرخاشگری نوجوان است.

خرید
رشته روانشناسی
10,000 تومان

بررسی رابطه بین برون گرایی و درون گرایی با میزان عزت نفس در سالمندان

هدف پژوهش، بررسي رابطه بين برون گرايي و درون گرايي با ميزان عزت نفس در سالمندان می باشد.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و انسجام خانوادگی

هدف پژوهش بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و انسجام خانوادگی می باشد

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان

هدف پژوهش ، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پیام نور است.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین نماز و امید به زندگی در دانشجویان

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین نماز وامید به زندگی بود این پژوهش به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی وبه لحاظ روش یک پژوهش توصیفی –همبستگی بود

خرید
رشته روانشناسی
14,000 تومان

بررسی رابطه بین هوش اجتماعي و سبك هاي مقابله با استرس

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش اجتماعي و سبك هاي مقابله با استرس دختران و پسران است.

خرید
15,000 تومان

بررسی رابطه معنادار بین عزت نفس و رضایت زناشویی در بین زوجین

هدف اين پژوهش، بررسی رابطه عزت نفس و دینداری با رضایت زناشویی در زوجین شهر ندوشن بود.

0