خرید
28,000 تومان

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان است