خرید
7,900 تومان

نگاهی نقادانه به افكار و انديشه های بهائيت

فرقه ضاله بهائیت با حمایت استعمارگران غربی، در قرن دوازدهم توسط میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاءالله پایه‌گذاری شد.