خرید
8,000 تومان

بررسی میزان کار‌بست مهارت هنر عکاسی در ارائه عکس های‌ آموزشی

در این پژوهش میزان کار‌بست مهارت هنر عکاسی در ارائه عکس‌های آموزشی کتاب‌های هنر دوره راهنمایی مورد بررسی قرار گرفته است.