خرید
12,000 تومان

امکان سنجی قابلیت ها و تنگناهای اکوتوریسم در استان های جنوبی

هدف این پژوهش امکان سنجی قابلیت ها و تنگنا های اکوتوریسم در استان های جنوبی است