×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی
خرید
12,000 تومان

بازاریابی ویروسی

هدف این مقاله شناخت مولفه ها و اهمیت بازاریابی ویروسی در دنیای کسب و کار امروز است.

خرید
12,000 تومان

مدیریت ریسک در سازمان ها و خدمات مالی

این مقاله به بحث مدیریت ریسک در سازمان ها و خدمات مالی می پردازد.

خرید
19,000 تومان

بررسی رابطه‌ بین شیوه فرزندپروری والدین با مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان

این پژوهش به بررسی رابطه‌ بین شیوه فرزندپروری والدین با مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان می پردازد.

خرید
رشته روانشناسی
14,000 تومان

بررسی رابطه بین هوش اجتماعي و سبك هاي مقابله با استرس

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش اجتماعي و سبك هاي مقابله با استرس دختران و پسران است.

خرید
14,000 تومان

بررسی رابطه پرخاشگری با سازگاری فردی – اجتماعی دانشجویان

هدف از تحقيق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری با سازگاری فردی – اجتماعی دانشجویان است.

خرید
39,000 تومان

بررسی، تحلیل و مقایسه ریسکهای نیروی انسانی در نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی

هدف این پژوهش بررسی، تحلیل و مقایسه ریسکهای نیروی انسانی در نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی با کاربرد مدل FMEA  است

خرید
39,000 تومان

تفسیری بر نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ١٣٠٩ قانون مدنی

هدف این پژوهش بررسی نظریه شورای نگهبان در خصوص اعتبار شهادت بینه شرعیه و ارجحیت آن نسبت به سند می باشد

خرید
39,000 تومان

تعریف و معیارهای تفکیک انگیزه و سوءنیت خاص در جرایم در فقه و حقوق موضوعه

هدف این پژوهش تحلیل و بازشناسی معیارهای تفکیک انگیزه و سونیت خاص در جرایم در فقه و حقوق موضوعه است

خرید
39,000 تومان

بررسی چگونگی تجویز دفاع مشروع بر فرض امکان فرار مدافع

پژوهش حاضر درصدد بررسی این امر می‌باشد که آیا دفاع مشروع با فرض و امکان فرار مدافع جایز است یا خیر

0