×
خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی دانشجویان

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.

خرید
10,000 تومان

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر آن بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است

خرید
10,000 تومان

تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاری شرطی و غیرشرطی

در این پژوهش به تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم

خرید
10,000 تومان

بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

در این تحقیق به دنبال اثبات این فرض بودیم که روند تغییرات تجهیزات الکترونیکی در بانک رفاه ایران تاثیر مستقیمی بر ارتقای مدیریت نقدینگی داشته است

خرید
12,000 تومان

بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش، داراییها و بدهی ها در بازار سرمایه

دراین تحقیق، اثرات هریک از ویژگی های کیفی سود و نهایتا ترکیب تمام آنها تحت عنوان کیفیت سود را برروی فروش، بازده داراییها ونسبت بدهی ها، اندازه گیری می کنیم

خرید
8,000 تومان

تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بین سیستم های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

خرید
12,000 تومان

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

خرید
12,000 تومان

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

در این تحقیق سعی شده از شبکه‌های عصبی و منطق فازی استفاده شود و کاربرد ترکیب این دو روش در پیش‌بینی برای هدف‌گذاری جذب منابع موردبررسی قرار گیرد

خرید
رشته روانشناسی
16,000 تومان

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت زناشویی

هدف از پژوهش حاضر بررسی عشق ورزی و رضایت زناشویی می باشد.

0