×
خرید
39,000 تومان

اجرای حکم غیابی در حقوق ایران

این پایان نامه به صورت توصیفی تحلیلی به بررسی اجرای حکم غیابی در حقوق ایران می پردازد

خرید
28,000 تومان

کارایی و قلمرو سوگند تکمیلی

این پژوهش می کوشد به این سوال پاسخ دهد که قلمرو سوگند تکمیلی در حل و فصل دعاوی تا کجاست؟

خرید
39,000 تومان

تحلیلی بر ماده 679 قانون مدنی با تکیه بر رویه قضایی

این پژوهش به تحلیل ماده 679 قانون مدنی پیرامون عزل وکیل با تکیه بر رویه قضایی می پردازد.

خرید
39,000 تومان

بررسی تطبیقی علم قاضی در دادرسی مدنی و کیفری

هدف اصلی این پژوهش بررسی قلمرو و دامنه اعتبار و حجیت علم قاضی است.

خرید
39,000 تومان

مسئولیت ناشی از حمل و نقل مرکب در تجارت بین‌الملل

این‌ پژوهش‌، بر آن است تا مسئولیت ناشی از حمل‌ونقل مرکب در تجارت بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهد

خرید
39,000 تومان

دعاوی غیر ترافعی

این پژوهش به بررسی امور غیر ترافعی و بیان تفاوت آن با امور ترافعی و بیان احکام نافذ بر دعاوی غیر ترافعی می پردازد

خرید
39,000 تومان

قاعده احسان مسقط ضمان

این پژوهش به بررسی قاعده ضمان در دو حوزه سقوط ضمان و اثبات ضمان در مسئولیت مدنی می پردازد

خرید
12,000 تومان

بازاریابی شبکه ای

در این‌ مقاله‌ هدف آن اسـت کـه ابـعاد مختلف بازاریابی شبکه‌ای به عنوان یک ابزار مشروع و قانونی مـشخص گردد

خرید
12,000 تومان

تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت

در این پژوهش محقق بدنبال تعيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده است

0