خرید
9,900 تومان

مقاله انگلیسی مکانیسم فسفرسانس طولانی مدت Eu2+ در میلیلیت همراه با ترجمه

اخیراً فسفرسانس درخشان و طولانی مدت در ناحیه های آبی/سبز و زرد به ترتیب برای آلومینتات های دوپه شده با Eu2+، Sr2AlO4:Eu2+:Dy3+ ]1[ و Sr4Al14O25: Eu2+:Dy3+ ]2[ مشاهده شده است.