پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت و اضطراب مادران

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
77 صفحه
حجم
200 KB
16,000 تومان
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معنویت با اضطراب مادران است.

بررسی رابطه میان معنویت و اضطراب مادران دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معنویت با اضطراب مادران دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد می باشد. روش پژوهش پس رویدادی (علمی_مقایسه ای) است. 85 نفر از مادران دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد به آزمون اضطراب بک (BAI) و پرسشنامه هوش معنوی پاسخ دادند. همبستگي مثبت و معني داري بين ميزان اضطراب و معنويت و بين ميزان اضطراب و درك و ارتباط با سرچشمه هستي و بين ميزان اضطراب و زندگي معنوي يا اتكا به هسته دروني در گروه مورد مطالعه وجود ندارد. اين بدان معني است كه افزايش يا كاهش معنويت تاثيري بر كاهش اضطراب نداشته است. توان پيش بيني ميزان اضطراب از روي متغير معنويت در گروه سني بيشتر از سي سال وجود دارد و متغير معنويت در اين گروه سني به خوبي تغييرات متغير وابسته را تبيين مي نمايد. با توجه به یافته ها می توان گفت رابطه بین اضطراب و افسردگی که دو جنبه ی مهم از سلامت روان هستند با معنویت و جنبه های مختلف آن در گروه سنی بالای سی سال معکوس است. از این یافته ها می توان در حیطه طراحی برای ارتقای سلامت روان در مادران دانش آموزان که منجر به سلامت روان در دانش آموزان هم خواهد شد بهره برد.

مقدمه

اضطراب و افسردگی به عنوان دو اختلال مهم که سلامت روانی فرد را به مخاطره می اندازد شناخته شده است، اختلال اضطراب شایع ترین اختلال روانی در تمام گروه های سنی است (سومر و گلدنر،2006) و عاملی مهم در بروز برخی مشکلات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی به حساب می آید.
اهمیت معنویت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است .پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیدگي جوامع نوین از سوي دیگر، باعث شده است که نیازهاي معنوي بشر در برابر خواستها و نیازهاي مادي قد علم کنند و اهمیت بیشتري یابند. به طوري که سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد وجودي انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوي اشاره می کند و بعد چهارم یعنی بعد معنوي را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح می سازد. اما علی رغم تاکید روز افزون دانشمندان بر بعد معنوي رشد انسان، هنوز تعریف واحدي که دربرگیرنده تمامیت معنویت باشد، ارائه نشده است ( حیدری، 1391).
مولفه های زیادی در ایجاد اضطراب اثرگذار است که یکی از آن ها عدم توجه به مسائل معنوی و معنویت در انسان است. معنویت عبارت است از رابطه شخصی با وجود متعالی و قدرت لایزال، هر چند که بین مذهب و معنویت رابطه وجود دارد ولی معنویت بیشتر شخصی است، در حالی که مذهب بازنمایی معنویت در بافت دین خصوصی است و در بر گیرنده ی آداب و مناسک فردی و اجتماعی است.(موهر،2006؛دالمیا،2006)
در این پژوهش محقق در صدد است رابطه بین معنویت با اضطراب در مادران دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهریزد بررسی کند.

بيان مسئله

انسان از دیر باز تلاش کرده است با کلمات و واژه های مختلف حالات، احساسات، هیجانات خویش را ابراز دارد به همین منظور، درهنگام کشمکشهای درونی از اصطلاحاتی چون دلهره، دلشوره ونگرانی استفاده کرده است که در زبان کنونی روان شناسی اضطراب نامیده می شود. اضطراب است که استعداد ها را تخریب می کند، مشکلاتی را در تمرکز و حافظه به بار می آورد و باعث رفتارهای ناپخته می شود و فرد مبتلا نمی تواند با شرایط موجود و محیطش روبرو شود و با آنها کنار بیاید. بعضی از افراد در این موقعیت ها کنترل خود را از دست می دهند و دچار مشکلاتی اعم از جسمانی، رفتاری و شناختی می شوند و در نتیجه اضطراب در عملکرد تحصیلی آنها تأثیر می گذارد و مشکلاتی برای آنها فراهم می سازد حتی باعث شکست آنها در امتحان می شود اضطراب یک حالت بهنجار و امر ضروری در زندگی انسانهاست اما آنگاه که شدت اضطراب و نگرانی به حدی می رسد که بیشتر باز دارنده می شود تا برانگیزاننده و عملاً کارکرد فرد را تحت الشعاع قرارداده و آن را کاهش می دهد دیگر یک حالت بهنجار نیست (ابراهيمي قوام، 1374).مؤلفه های زیادی در ایجاد اضطراب تأثیرگذار است که یکی از آن ها عدم توجه به معنویت می باشد.
تحقیقات زیادی در این زمینه شده است از جمله :
در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مشخص شد همبستگی بین اضطراب آشکار و پنهان با مقابله مذهبی آزمودنی ها معکوس و معنا دار است و میانگین نمرات اضطراب آشکار و پنهان در آزمودنی هایی که مقابله مذهبی ضعیفی دارند به طور معنا داری بالاتراست.(عظیمی و ضرغامی ،1380) مطالعه ی حسینیان ، منوچهری و علوی (1383) نیز نشان داد رابطه میان متغیر سلامت روان، احساس معنا جویی و کاهش اختلال های روانی و افزایش سلامت روان معنا داراست.
پژوهش جلیلوند(1383) نیز نشان داد رابطه بین متغیرهای سلامت روان و پایبندی به اعتقادهای دینی معنادار است.
در این پژوهش محقق در صدد است رابطه بین معنویت با اضطراب در مادران دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد را بررسی کند. تا به سوالاتی پاسخ دهد از جمله:
الف) آیا با توجه به میزان معنویت در مادران می توان میزان اضطراب آنان را که منجر به اضطراب در فرزندانشان هم می شود پیش بینی کرد ؟
ب) آیا بین ابعاد مختلف معنویت و اضطراب همبستگی وجود دارد؟

 

فهرست مطالب

فصل اول : طرح کلی پژوهش 1
1-1 مقدمه : 2
1-2 بيان مسئله 3
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق 4
1-4 اهداف تحقیق 5
1-4-1 هدف اصلی : 5
1-4-2 اهداف فرعی: 5
1-5 فرضیات پژوهش 6
1-5-1 فرضیه اصلی: 6
1-5-2 فرضیه های فرعی: 6
1-6 متغیر های اساسی پژوهش 6
فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی 9
2-1 پیشینه نظری : 10
2-1-1 تعریف اضطراب : 10
2-1-2 علائم اضطراب 12
2-1-3 دلايل بروز اضطراب 14
2-1-4 انواع اضطراب 16
2-1-5 درمان اضطراب 17
2-1-6 رويكردهاي مقابله با اضطراب 18
2-1-7 مطالعات نظری هوش معنوی 19
2-1-8 مفهوم هوش معنوی: 20
2-1-9 مؤلفه های هوش معنوی 22
2-1-10 مؤلفه های هوش معنوی در اسلام 23
2-1-11 رشد هوش معنوی: 24
2-1-12 تاریخچه‌ی هوش معنوی 28
2-1-12 معنویت 28
2-1-13 نقش معنویت در سلامت روان 29
2-2 پیشینه عملی 32
2-2-1 تحقیقات داخلی : 32
2-2-2 تحقیقات خارجی : 39
فصل سوم : روش پژوهش 41
3-1 مقدمه : 41
3-2 طرح پژوهش : 43
3-3 جامعه آماری : 43
3-4 روش نمونه گیری : 43
3-5 ابزار : 43
3-6 شیوه اجرا : 43
3-6-2 :پرسشنامه هوش معنوی : 43
3- 6-1 پرسشنامه اضطراب بک (BAI) : 46
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 48
4-1 یافته های توصیفی 49
4-2 یافته های استنباطی 51
فصل پنجم: نتیجه گیری 62
5-1 مقدمه 63
5-2- بررسي و مقايسه نتايج این پژوهش با نتايج پژوهش هاي پيشين 63
5-3 نتیجه گیری 64
5-4محدودیت ها 66
5-5 پیشنهادات پژوهشی 67
فصل ششم : صفحات تکمیلی 68
منابع و مواخذ: 69

 

منابع و مآخذ:

1. ابراهیمی، ناهید. (1386)، هوش معنوی. اندیشه های نوین تربیتی، فصلنامه تحقیقات روان شناختی.
2. باقری، نسرین؛ احدی، حسن/لطفی کاشانی، فرج. (1389)، رابطه‌ی سبک های مقابله ای وجوخانوادگی با شادکامی، فصلنامه تحقیقات روان شناختی، شماره 8
3. بدیع، علی/عبوری، سمیه. (1389)، بررسی رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی کارکنان ادارات شهر اهواز
4. ثنایی، باقر. (1379)، مقیاس سنجش خانواده و ازدواج، تهران:انتشارات بعثت.
5. جامی، عبدالرحمن. (1380)، القصوص فی شرح نقش القصوص، تهران:انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
6. حکیمی فرد، نعیمه. (1390)، بررسی هوش معنوی در استان یزد، سال (90-91) پایان نامه کارشناسی، دانشگاه یزد.
7. خداوندی راهدانه، شهین. (1383)، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر میزان رضایت از زندگی زناشویی و رابطه آن با نظام ارزشی همسران، پایان نامه کارشناسی، دانشکاه تهران
8. دلاور، علی. (1385)، روش‌های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، شهر تهران، دانشگاه پیام نور
9. رجایی، علیرضا. (1389)، هوش معنوی دیدگاه ها و چالشها، پژوهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتربت جام، شماره ی 22
10. زارع، حسین/پدرام، احمد/شیروانیان، الهه. (1391)، پیش بینی هوش معنوی دانشجویان از روی صفات شخصیتی آن‌ها، تحقیقات علوم فناوری.
11. زارعی متین، حسن/خیراندیش، مهدی/جهانی، حوریه. (1390)، شناسایی و سنجش مؤلفه های هوش معنوی در محیط کار، مطالعه‌ی موردی دربیمارستان لبافی نژادتهران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی
12. ساعی، شاهی، لیلا. (1383)، بررسی ارتباط بین میزان اختلاف سنی و رضایت زناشویی در بین زوجین شهر یزد، پایان نامه کارشناسی، پیام نور تفت
13. ساکتین، مجتبی. (1389)، بررسی رضایت زناشویی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی
14. سرمد، زهره/بازگان، عباس/حجازی، الهه. (1379)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران:آگاه.
15. سهرابی، فرامرز. (1387)، مبانی هوش معنوی، فصلنامه ی سلامت روان
16. شاطرچی، مرضیه سادات. (1390)، بررسی رابطه‌ی هوش معنوی باکیفیت زندگی وامیدواری بیماران سرطانی مراجعه کننده به مراکز درمانی ومقایسه ی آن باافراد عادی، دانشگاه یزد
17. شریعتمداری، علی. (1374)، خانواده متعادل، چاپ اول، تهران:انجمن اولیا و مربیان
18. صمدی، پروین. (1385)، هوش معنوی، فصل نامه علمی-پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا
19. -عامری، فرید. (1383)، مشکلات ارتباطی و خانواده، نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده، در ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
20. عبدالله زاده، حسن. (1389)، هوش معنوی، مفاهیم و سنجش ها و کاربردهای آن
21. غباری نبات، باقر. (1386)، هوش، فصل نامه پژوهشی اندیشه نوین دینی، شماره 10.
22. ماجراجو، محسن. (1385)، نیازها و روابط زن و شوهر، انتشارات لاهوت
23. مرتضوی، مهناز. (1386)، بررسی رابطه احساس های عاطفی زوجین جوان شهرستان یزد با یکدیگر و رضایت زناشویی آن‌ها
24. حيدري ، گيتي ، « هوش معنوي چيست ؟ » ، مجله موفقيت ، شماره 239 ، نيمه اول مرداد91.
25. عبداله زاده ، حسن ، باقر پور ، معصومه ، بوژمهراني ، سمانه ، لطفي ، محدثه ” هوش معنوي “(مفاهيم ، سنجش و کاربردهای آن) ، انتشارات روان سنجی ، 1388
26. غباری بناب،باقر ، سلیمی ، محمد ، سلیانی ، لیلا ، نوری‌مقدم ، ثنا ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی
27. عشقي ، داريوش ، “هوش احساسي و هوش معنوي ” ، سايت تبيان ، گروه دين و انديشه .
28. مطهری، مرتضی. (1373)، انسان کامل، قم:انتشارات صدرا.
29. مطهری، مرتضی. (1373)، گفتارهای معنوی، قم:انتشارات صدرا.
30. مولوی، مهدی. (1384)، بررسی اعتقادات دینی بر رضایتمندی زناشویی
31. مهانیان خامنه، مهری/سلیمی زاده، محمد کاظم، پاییز 1385، شماره 10، بررسی هوش هیجانی و رضایت زناشویی
32. chang,s.i.(2008).family back ground and martial satisfaction of newlyweds . gene rationac transmis – sion of relationship interaction attevns .
33. Daily martal interactions and positive affect during marital conflict among newlywed process Driver , goltman , j.m.(2004).
Emotional attention Fin cham , H.menulty , (2001). structural family the rapy and the family transitiona: can – tinuity
34. Fizer.M,Eo and marictal satisfaction PMEL.(2003)
35. Goleman , D.(1995) Emotional intelligent . whyit can matter that IQ. Newyork , Dantan book
36. journal of hamanistic psgehology Nasel , D.D,(2004) , spiritual orientation in pelation to spiritual Intelligence
37. Nelson (2001). Effection focus solve solution at increase marital problem . the coevolution of the family . jounal of personality chicag.
38. solovey . P,mayer , J.D,Goleman ,s.i, Turvey,C.,palfai, T.P(1995).
39. Taylor,G.(2003).family recons truction. contemporary family therapy
40. Vaughan,F.(2003).what is spiritual intelligence?
41. Zohar D,Marshall I.SQ, connercting with our spiritual intelligence. NewYork:Blooms bury publishing:2000

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

77 صفحه

حجم

200 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت و اضطراب مادران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.