پیش‌بینی صمیمیت زناشویی بر اساس ذهن آگاهی با توجه به نقش واسطه‌ای عزت نفس و تنظیم هیجانی

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
140 صفحه
حجم
1.50 MB
39,000 تومان
هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی صمیمیت زناشویی بر اساس ذهن آگاهی با توجه به نقش واسطه‌ای عزت نفس و تنظیم هیجانی در بین زوجین شهر یزد بود

پیش‌بینی صمیمیت زناشویی بر اساس ذهن آگاهی با توجه به نقش واسطه‌ای عزت نفس و تنظیم هیجانی در بین زوجین

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی صمیمیت زناشویی بر اساس ذهن آگاهی با توجه به نقش واسطه‌ای عزت نفس و تنظیم هیجانی در بین زوجین شهر یزد بود. طرح پژوهش حاضر طرحی همبستگی بود که با استفاده از روش تحلیل مسیر و معادلات ساختاری سعی در تبیین علی صمیمیت زناشویی بر اساس ذهن آگاهی به توجه به نقش واسطه‌ای تنظیم عزت نفس و تنظیم هیجانی داشت. جامعه آماری این پژوهش متشکل از زوجین شهر یزد بودند. نمونه پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند و از بین زوجین داوطلب انتخاب شدند؛ و با توجه ملاک‌های معادلات ساختاری تعداد 300 نفر شرکت‌کننده پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسشنامه‌ی صمیمیت (IS) واکر و تامپسون، (1983)، مقیاس مشکلات در نظم‌بخشی هیجانی (DERS) گراتز و روئمر (2004) و پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی (FFMQ) و پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) بودند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت و با استفاده از نرم‌افزار PLS تحلیل معادلات ساختاری انجام شد. با توجه به نتایج معادلات ساختاری، مسیرهای مستقیم ذهن آگاهی به نقص در تنظیم هیجانی، مسیر عزت نفس به صمیمیت زناشویی و مسیر نقص در تنظیم هیجانی به عزت نفس معنی‌دار هست و مسیرهای مسیر ذهن آگاهی به صمیمیت زناشویی، مسیر ذهن آگاهی به عزت نفس و مسیر نقص در تنظیم هیجانی به صمیمیت زناشویی، غیر معنی¬دار می‌باشد. اثرات غیرمستقیم که نقش واسطه‌ای متغیرهای واسطه‌ای مفروض را نشان می‌دهد، نشان داد که نقش واسطه¬ای نقص در تنظیم هیجانی و عزت نفس در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی از طریق ذهن آگاهی معنی‌دار است.

 

مقدمه

خانواده به عنوان هسته اولیه هر اجتماعی شناخته می‌شود و بنیادین‌ترین قسمت هر اجتماع به حساب می‌آید. هسته تشکیل دهنده خانواده زوجین می‌باشند که با پیوند زناشویی آن را تشکیل داده و این پیوند بستری را برای رشد پیشرفت خانواده و در ادامه بالندگی اجتماعی می‌شود. در جریان این پیوند زناشویی روابطی سازنده میان انسان‌ها برقرار می‌شود که همراه با عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. هلر و وود (2000) بیان می‌کنند که صمیمیت کلید داشتن ازدواجی موفق است و منبع برای شادمانی و احساس معنا و رضایت زناشویی است ازدواج به عنوان عالی‌ترین و مهم‌ترین فرایند اجتماعی برای دست¬یابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد توجه بوده است. صمیمیت کلید داشتن ازدواجی موفق و منبع مهمی برای شادی، احساس معنا و رضایت زناشویی به شمار می‌رود.
در تعریف صمیمیت فرهنگ لغت رندوم هوس (به نقل از جابری، اعتمادی و احمدی، 1394) صمیمیت زناشویی عبارت است از رابطه نزدیک، خودمانی و معمولاً محبت¬آمیز یا رابطه ای عاشقانه و شخصی با فرد دیگری که مستلزم داشتن اطلاعات بسیار جزیی یا شناخت عمیق وی است. در جایی دیگر صمیمیت را فرایندی تعاملی و شامل ابعادی مرتبط به هم می‌دانند که محور این فرایند، شناخت، درک، پذیرش، همدلی با احساسات فرد دیگر، قدردانی و پذیرش دیدگاه اوست. صمیمیت مفهوم وسیعی است که می‌تواند از بحث درباره جزئیات زندگی تا افشای خصوصی‌ترین احساسات را که کسی به راحتی در مورد آن‌ها سخن نمی‌گوید، در بر بگیرد (بک، 1382). تنهاتن (2007) صمیمیت را توانایی برقراری ارتباط با دیگری و بیان عواطف تعریف می‌کند و آن را حق مسلم و از حالت‌ها طبیعی انسان می‌داند. برخی از محققین به نقش و اهمیت ارتباط در رضایت زناشویی اشاره می‌کنند و کیفیت رضایت و صمیمیت زناشویی را در گره ارتباط و کیفیت ارتباط می‌دانند (السون و السون،2002). این ارتباط در گرو کنش و واکنش‌های است گاهاً از روی عادت رخ می‌دهند و منجر به پیامد های گوناگونی می‌شوند. این کنش و واکنش‌های از روی عادت به جای این که بتواند به راه حلی برسند، گاهاً منجر به عادات رفتاری مانند سرزنش و تمسخر یکدیگر منجر می‌شود (لانگر و برپی،2005). با بروز چنین واکنش‌های حل تعارض با مشکل مواجه می‌شود و ارتباط دچار مشکل شده و رضایت‌مندی و صمیمیت نیز در پی آن کاهش می‌یابد. از این رو پژوهش حاضر سعی بر این دارد تا صمیمیت زناشویی را بر بر اساس ویژگی‌هایی در فرد مانند ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی، و عزت نفس مورد توجه قرار دهد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- 1-1-مقدمه 2
1-2- 1-2-بیان مسئله 3
1-3- 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
1-4- 1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- ۱-۴-۱- هدف کلی 7
1-6- ۱-۴-۲- اهداف ویژه 7
1-7- ۱-۵- سؤالات تحقیق 8
1-8- ۱-۵-۱- سؤال کلی 8
1-9- ۱-۵-۲- سؤالات فرعی 8
1-10- 1-6-فرضيه‏هاي تحقیق: 8
1-11- 1-6-1-فرضیه اصلی پژوهش: 8
1-12- 1-6-2-فرضيه‏هاي فرعی تحقیق: 8
1-13- ۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها 9
1-14- 6-1-1- صمیمیت زنا شویی 9
1-15- 6-1-1-1-تعریف مفهومی : 9
1-16- 6-1-1-2-تعریف عملیاتی: 9
1-17- 6-1-2- تنظیم هیجانی : 10
1-18- 6-1-2-1-تعریف مفهومی : 10
1-19- 6-1-2-2 -تعریف عملیاتی: 10
1-20- 6-1-2- عزت نفس: 10
1-21- 6-1-2-1 -تعریف مفهومی : 10
1-22- 6-1-2- 2-تعریف عملیاتی: 10
1-23- 6-1-3-ذهن آگاهی 10
1-24- 6-1-3-1- تعریف مفهومی 10
1-25- 6-1-3-2- تعریف عملیاتی 11
فصل دوم: 12
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 12
1-26- 2-1- مقدمه 13
1-27- 2-2- مروری بر مبانی نظری پژوهش 13
1-28- 2-2-1- مبانی نظری صمیمیت زناشویی 13
1-29- 2-2-1-1-مفهوم صميميت 13
1-30- 2-2-1-2-نظریه‌ها و رويكرد هاي صميميت 14
3-ديدگاه رشدي فارمن 17
5-رويكرد تكاملي شارپ 19
6-نظريه درك برابري والستر (1987) 19
8-صميميت از ديدگاه اسپنسر 21
9-نظریه سه وجهی عشق استنبرگ 21
1-31- 2-2-1-3-ابعاد صميميت 22
1-مدل تركيبي وارينگ : در اين رويكرد صميميت را تركيبي از عناصر هفتگانه زير می‌دانند: 22
1-32- 2-2-1-4-صمیمیت و بخشودگی 26
1-33- 2-2-2- مبانی نظری ذهن آگاهی 28
1-34- 2-2-2-1-مفهوم و تاریخچه‌ی ذهن آگاهی 28
1-35- 2-2-2-2- آموزش ذهن آگاهی 32
1-36- 2-2-2-3-اثرات فردی و اجتماعی ذهن آگاهی 34
1- تنظیم هیجانی 34
1-37- 2-2-2-4- مقایسه فراشناخت و ذهن آگاهی 36
1-38- 2-2-3-مبانی نظری عزت نفس 39
1-39- 2-2-3-1- مفهوم عزت نفس 39
1-40- 2-2-3-2-مؤلفه های اساسی عزت نفس: 43
1-41- 2-2-3-3- نظریات مرتبط با عزت نفس: 44
1-42- 2-2-4- مبانی نظری تنظیم هیجان 49
1-43- 2-2-4-1- مبانی نظری هیجان 49
1-44- 2-2-4-2- جایگاه و نقش هیجانات در مدل‌های معاصر 52
1-45- 2-2-4-3- نظم‌بخشی هیجانی 64
1-46- 2-3- پیشینه‌ی پژوهش 69
1-47- 2-3-1- پیشینه‌ی پژوهش داخلی 69
1-48- 2-3-2- پیشینه‌ی پژوهش خارجی 73
فصل سوم: روش تحقیق 76
1-49- ۳-۱- مقدمه 77
1-50- ۳-۲- طرح تحقیق 77
1-51- ۳-۳- جامعه، نمونه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه تحقیق 77
1-52- ۳-۴- روش جمع‌آوری اطلاعات 77
1-53- 3-4- ابزار پژوهش 78
1-54- ۳-۵- شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 81
فصل چهارم: یافته های پژوهش 82
1-55- 4-1-مقدمه 83
1-56- 4-2- تحلیل‌های آماري توصیفی 84
1-57- 4-3- آمار استنباطی (فرضیه اصلی پژوهش) : 86
1-58- 4-3-1- بررسی برازش مدل پژوهش 86
1-59- 4-3-2- ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) 86
1-60- 4-3-3- بار عاملی شاخص‌ها یا سؤال‌های پرسشنامه 86
1-61- 4-3-4- پایایی مدل درونی 87
جدول (4-6) مربوط به پایایی مدل درونی 88
1-62- 4-3-5- روایی مدل بیرونی 88
1-63- 4-3-5-1-روایی همگرا (AVE) 88
1-64- 4-3-5-2-روایی واگرایی 88
1-65- 4-3-6- ارزیابی مدل ساختاری (درونی) 89
1-66- 4-3-6-1-ضرایب معناداری Z (مقادیر t-value) 89
کل 4-2: مقدار ضریب (T) مدل ساختاری تحقیق 91
1-67- 4-3-6-2- ضرایب رگرسیونی مسیرها 92
1-68- 4-3-7-3- ضریب تعیین R2 (R Squars) 92
1-69- 4-3-7-4- معیار Redundancy 93
1-70- 4-3-7-5- معیار Q2 94
1-71- 4-3-7- بررسی برازش مدل کلی پژوهش 94
1-72- 4-4-فرضيه‏هاي فرعی تحقیق: 96
1-73- 4-5-خلاصه یافته های پژوهش 102
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 103
1-74- 5-1-مقدمه 104
1-75- 5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق 104
1-76- 5-3-تبیین یافته فرض اصلی پژوهش 105
1-77- 5-3-نتیجهگیری کلی از یافتهها 112
1-78- 5-4-پیشنهادهای پژوهش 112
1-79- 5-4-1-پیشنهاد‌های پژوهشی 112
1-80- 5-4-2-پیشنهاد‌های کاربردی 112
1-81- 5-5-محدودیت‌های پژوهش 113
1-82- منابع فارسی: 114
1-83- پیوست‌ها : 125

 

منابع فارسی:

اتابکی، جواد. ( ۱۳۹۵). بررسی میزان عزت نفس با رضایت زناشویی همسران 25 تا 35 ساله شهر آران و بیدگل. دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
اثباتی، مهرنوش (1388). اثربخشی رویکرد زوج درمانی گروهی به شیوه شناختی – رفتاری بر افزایش صمیمیت و کاهش تفکر قطعی نگر زوج‌ها. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره. دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشی.
احدی، حسن و جمهوری، فرهاد (1386). روانشناسی رشد (نوجوانی و بزرگ‌سالی). تهران: انتشارات پردیس، چاپ چهارم.
احمدوند، زهرا؛ حیدری نسب، لیلا؛ شعیری، محمدرضا، (1391)، تبیین بهزیستی روان شناختی بر اساس مؤلفه های ذهن آگاهی، روانشناسی سلامت، فصلنامه علمی پژوهشی، شماره 2، تابستان 1391.
آذریان، گل بس (1388). بررسی رابطه بین باور های ارتباطی و میزان صمیمیت زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه تربیت معلم.
اسلامی ندوشن، محمدعلی. (1370). دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز. تهران: انتشارات امیرکبیر.
اشتنبرگ (؟).قصه عشق. ترجمه بهرامی (1382). تهران: انتشارات رشد.
اصغری، فرهاد؛ قاسمی جوبنه، رضا؛ حسینی صدیق، مریم السادات و جامعی، مینو. (1394). اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد. فرهنگ مشاوره و روان در مانی، دوره‌ی 7، شماره‌ی 26، صص 115-132.
اعتمادی، عذرا و همکاران (1385). بررسی تأثیر زوج درمانی به شیوه ایماگوتراپی بر افزایش صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد 5، شماره 19
اعتمادی، عذرا (1384). بررسی مقایسه ای اثربخشی رویکرد روانی- آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری و ارتباط درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین. پایان نامه دکتری. تهران. دانشگاه تربیت معلم.
اعتمادی، عذرا (1385). افزایش صمیمیت زوجین. فصلنامه تازه های روان‌درمانی. تهران: سال سیزدهم، شماره 49.50.
اقبال لاهوري، محمد. (1370) . اشعار فارسی اقبال لاهوري، به کوشش محمود علمی. تهران: انتشارات جاویدان.
امید بیکی، مهسا؛ خلیلی، شیوا؛ لواسانی، غلام علی و قربانی، نیما. (1392). رابطه‌ی ذهن آگاهی و خود شناسی منسجم با رضایت‌مندی زناشویی. مجله‌ی روان شناسی 71، سال 18، ش 3، صص 328-341.
امیری، ربابه (1384). رابطه عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوی تهرانی با همسرانشان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء.
امین آبادی، زهرا؛ خدا پناهی، محمد کریم؛ دهقانی محسن. (1390). نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک‌های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی آن‌ها. مجله علوم رفتاری، دوره پنجم، شماره دو، صص 109-117.
اولیاء، نرگس (1385). تأثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی، سال دوم، شماره 6.
باگاروزي، دنیس (1387). زوج درماني. ترجمه حميد پور. تهران : نشر آسيم.
بختیاری پروین، (1379)، برسی وضعیت بهداشت روان معلمان استان اصفهان، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.
براندن، ناتالی. (1389). قدرت خودباوری. ترجمه: دادرس، بهاره، انتشارات گلستان.
بیابان‌گرد، احمد. (1376). روش‌های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
بیابانگرداسماعیل، (1372)، روش‌های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
پارسونز، ریچارد؛ استفان لوئیس، هینسون و دیبورا ساردو، براون. (1388). روان‌شناسی تربیتی (تحقیق، تدریس، یادگیری). ترجمه حسن اسدزاده و حسین اسکندری، تهران: انتشارات عابد.
پرواسی، آزاده؛ محمد خانی، شهرام و حسنی، جعفر. (1395).اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در رضایت زناشویی زنان مواجه شده با پیمان شکنی همسر: مطالعه‌ی تک آزمودنی. مجله‌ی روش‌ها و مدل‌های روان شناختی، سال هفتم، شماره‌ی 23، صص 89-104.
تبریز چی، نرگس و وحیدی، زهره. (1394).مقایسه‌ی تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی در مادران دانش آموزان با و بدون نا توانی یادگیری. مجله‌ی نا توانی‌های یادگیری، دوره‌ی 4، شماره‌ی 4، صص 21-35.
جهانیان، مجید و سپهری شاملو، زهره. (1396). تأثیر ذهن آگاهی بر رضایت زنا شویی: با میانجی گری هوش هیجانی. نشریه‌ی روان پرستاری، دوره‌ی 5، ش 3، صص 1-6.
حسن زاده، رمضان. (1386). انگیزش و هیجان. نشر: ارسباران، چاپ اول.
حسینی، سید امیر و خواجویی زاده، زینب. (1395). رابطه‌ی ذهن آگاهی با رضایت زناشویی در زنان و مردان متأهل شاغل در مدیریت بهزیستی استان کردستان. دو فصلنامه ی آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده،1(2)، صص 14-24.
خزاعی، سمانه (1386). بررسی تأثیر آموزش تمایز یافتگی بر میزان صمیمیت و سطح تمایز یافتگی زوج‌ها. پايان نامه كارشناسي ارشد: دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشی.
خمسه، اکرم و حسینیان، سیمین (1387) . بررسی تفاوت‌های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. مجله مطالعات زنان. سال ششم. شماره 1 صص 52-.53.
دراکر، پیتر. (1381). سازمان فردا. مترجم: امینی، فضل‌الله. انتشارات: فرا.
رجایی، علیرضا. (1389). نقش خودباوری در نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و آزاداندیشی. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌جام، دانشکده علوم تربیتی و روان¬شناسی، گروه روان¬شناسی.
رجب‌زاده، شهرام. (1376). گزیده شعرهاي اقبال لاهوري. تهران: انتشارات قدیانی.
زولفقاری، مریم و همکاران (1387). تعیین رابطه‌ی طرح و اره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زوجین شهر اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهی، سال چهارم، شماره 15.
شاملو، سعید (1386). بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد، چاپ نوزدهم.
شریعتمداری، علی. (1377). روان¬شناسی تربیتی. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم.
شولتز، دوان. (1384). نظریه‌های شخصیت. ترجمه: یوسف کریمی و همکاران، تهران، انتشارات ارسباران، چاپ اول.
شولتز، دوان. (1390). روانشناسی کمال. ترجمه گیتی خوش‌دل، تهران: نشر پیکان.
شیخ‌الاسلامی، راضیه؛ نجاتی، عصمت و احمدی، ساره. (1390). پیش بینی مؤلفه های شادکامی زنان متأهل از طریق عزت نفس و روابط زناشویی. مجله‌ی زن در فرهنگ و هنر، دوره 3، ش 1، صص 39-54.
شیهان، ا. (1378). عزت‌نفس. ترجمه مهدی گنجی، تهران: ویرایش.
صداقت خواه، عاطفه و بهزادی پور، ساره. (1396). پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باور های ارتباطی، ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی. فصلنامه ی علمی – پژوهشی زن و جامعه، سال هشتم، شماره‌ی دوم، صص 57-75.
عرفانی اکبری، معصومه (1378). بررسی مشکلات مربوط به صمیمیت زوجین تأثیر ارتباط درمانی زوجین بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه الزهراء.
عزیزی، مرتضی و قلی زاده، مهری. (۱۳۹۵). اثر بخشی ذهن آگاهی بر سازگاری زناشویی در زوجین تبریز، کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش‌های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
عزیزی، میرزایی و شمس. (1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. مجله پژوهشی حکیم، (1) 13، 11-18.
علیزاده حمید، (1381)، تأثیر فرزند معلول یا ناتوان بر خانواده، تعلیم و تربیت استثنایی،1381، شماره 14، ص 3-7 .
علیزاده، علی و ارفع، علی. (1390). بررسی تطبیقی آثار اقبال لاهوري و رالف والدو امرسون بر اساس مفهوم خودباوري. فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه، دوره اول، شماره 4، بهار 1390، صص 54-39.
فرزیان پور، فرشته؛ حسینی، سید مصطفی؛ حسینی، سید شهاب؛ موحد کر، الهام و عامر زاده، محمد. (1391). بررسی ارتباط بین خودباوری مدیران پرستاری با رضایتمندی بیماران در بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 6، شماره 5، پاییز 1391، صص 341-330.
فروزش یکتا، فاطمه؛ یعقوبی، حمید؛ موتابی، فرشته؛ روشن، رسول و غلامی فشارکی، محمد. (1397). تأثیر برنامه‌ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روان شناختی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان سازگار. فصلنامه ی مطالعات روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی، سال 8، ش 31، صص 67-90.
فيست، جس و فيست، گريگوري جي. (1384). نظریه‌های شخصيت. ترجمه سيد محمدي يحيي، تهران: نشر روان.
فیلد، گ. (1383). اعتمادبه‌نفس در نوجوانان. ترجمه توران دخت تمدن، تهران: انتشارات نقش و نگار.
قره داغی، علی و باقر زاده‌ی احمد آباد، مریم. (1397). نقش ذهن آگاهی و شفقت بر خود و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی رضایت زنا شویی زنان. فصل نامه‌ی پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 13(52) صص 170-197.
قلی پور، آرین و پیران نژاد، علی. (1386). بررسی اثرهاي عدالت در ایجاد و ارتقاي خودباوري در نهادهاي آموزشی. مجله شناخت، دوره اول، شماره 53، بهار 1386، صص 374-357.
کارتلج، ج؛ و میلبرن، ج. ف. (1385). آموزش مهارت‌های اجتماعی کودکان. ترجمه حسین نظری نژاد، مشهد: آستان قدس رضوی.
لارنس. ای، پروین. (1372). روان‌شناسی شخصیت. ترجمه¬ی محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: انتشارات رسا، چاپ اول.
لطف¬آبادی، حسین. (1385). روانشناسی رشد. تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم، جلد دوم.
مدنی، یاسر و حجتی، سمیرا. (1394). تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 2(6)، صص 39-60.
مهری نژاد، ابوالقاسم و رمضان ساعتچی، لیلی. (1395).تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، خشم و تنظیم هیجانی همسران جانباز. تازه های علوم شناختی، دوره‌ی 8، شماره‌ی 3، صص 141-148.
میرباقری، محبوبه (1386) . بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم نظریه انتخاب وفنون واقیعت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره. پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
نوری پورلیاولی، رقیه؛ زاده محمدی، علی؛ دسترس، مجید و سر گلزایی، مهراله. (1393). اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر ارتقاء عزت نفس و رضایت زناشویی معتادان در حال ترک. فصلنامه ی اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال هشتم، شماره‌ی 29، صص 37-48.
نیک آذر، مینا و آقایی، اصغر. (1394). پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی (خوش بینی/ تنظیم هیجان، ارزیابی از هیجانات، مهارت‌های اجتماعی و کاربرد هیجانات) در زوجین شهر اصفهان. دومین کنفرانس بین‌المللی روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، دانشگاه تربت حیدریه، صص 1-9.

منابع لاتین:

Allen, B, S.Corey, D.(2006).the influence of religiosity on marriage individuals intimacy level and marital satisfaction. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the graduate school of the texas woman’s university. (pp, 23-25).
Alvaro, J. A. (2001). An interpersonal forgiveness and reconciliation intervention: The efect marital intimacy. Dissertation Abstracts International 3-B, 62, 1608
Ascher, E, A., Sturm, V. E,. Seider, B. H, Holley, S. R ., Miller , B. L & Levenson , R. W.(2010).Relationship satisfaction and emotional language in fron dementia and alzheimer disease patients d spusal cregiers.Alzheimer Disease &Associated Disorders,24,49-55.
Azad-Marzabadi E, Moqtadaee K, Aria-Dooran S. The effectiveness of mindfulness training on psychological symptoms in veterans with post- traumatic stress disorder. J Behav Sci. 2013; 7(1) :67-74. [Persian]
Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self- report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13, 27-45.
Bagarozi,Dennis. A . (2001). Inhancing intimacy in marriage . Brunner Rouledve.ataylor & Forancis group: USA. (pp,15-18,29-34,40-41).
Bagarozzi , Dennis A .(1997). Marital Intimacy Needs Questionnaire: Preliminary report The American Journal of Family Therapy. New York: Fall . Vol. 25, Iss. 3; (p, 285).
Bandura, A. (2000). “Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness”. In E. A. Locke (Ed.). Handbook of principles of organization behavior. 120 – 136. Oxford, UK: Blackwell.
Bandura, A. Barbaranelli, C. Caprava, G.V. Pastorelli, C. (1996). Multifacted impact of self – efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 67, 1206 – 1222.
Bandura, Albert. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
Baskin, T .Enright,R (2004). Intervention studies on forgiveness: A metanalysis. Journal of counseling and development. (Pp,84,12,79).
Baumeister, R. F.; Campbell, J. D.; Krueger, J. I.; Vohs, K. D. (2003). “Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles?”. Psychological Science in the Public Interest. 4 (1) : 1–44.
Bishop SR, Lau M, Shapiro S, Carlson L, Anderson ND, Carmody J, et al. Mindfulness: A proposed operational definition. Clin Psychol: Sci Pract. 2004; 11(3) :230-41.
Blandon.Alysia y. (2005). Marital intimacy and family subsystems: links with copaarenting , parenting ,parental well-being and siblings’ compliance. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy (psychology). in the university of Michigan. (pp, 43-48).
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4) , 822–848.
Burger J.M. Personality. (5 Th ed). Belmont, CA: Wadsworth. (2000).
Byrne BA, Haddock CK, Poston SC. (2002). Mid American Heart Institute. Parenting style and adolescent smoking. Journal of Adolescence. Health. 6(30) : 418-425.
Campos, J. J., Frankel, C. B., & Camras, L. (2004). On the nature of emotion regulation. Child Development, 75, 377–394.
Cervone, D. (1997). “Social-cognitive mechanisms and personality coherence: Selfknowledge, situational beliefs, and cross-situational coherence in perceived selfefficacy”. Psychological Science. 8: 43-50.
Cooper Smith, S. (1990). Manual of SEI, Consulting Psychologist Press.
Coopersmith, S. (1967). The antecedents of Self- esteem. Sanfransisco,
Craig .BRYAN. (2000). Intimacy in marrage: emotionally focused marital education within the Australlian seventh-day Adventist church. And submittied in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of ministry. (pp,86-89).
Dahl, J.R. Wakefield J. R, A.J. Kimlicka, M.T. & Wiederstein, M. (1983). How the personality dimensions of neuroticism, extroversion, and psychoticism relate to self actualization, Personality and individual differences, 4(6) : 683-695.
Eden, D; & Zuk, Y. (1995). “Seasickness as a self-fulfilling prophecy: Raising selfefficiency to boost performance at sea”. Journal of Applied Psychology. 80: 628 – 635.
Emerson, R.W. (1994). Collected poems and translations. New York: Library of America.
Farzianpour F, Rahimi Foroushani A, Beyzaiee S & Hosseini SH. (2012). Evaluation of the Self-Esteem Managers in Clinical Wards of Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences. World Applied Sciences Journal; 16(5) : 686-92.
Farzianpour F, Rahimi Foroushani A, Vahidi RG, Arab M & Mohamadi A. (2011). Investigating the relationship between organizational social capitalandservice quality in teaching hospitals. American Journal of Economics and Business Administration; 3(2) : 425-9.
Fischer, Joel; Knapp, Robert R. (1977). The Validity of the Personal Orientation Inventory for Measuring the Effects of Training for Therapeutic Practice. Educational and Psychological Measurement. 37, 4, 1069-74, W 77.
Freemand Company385-94.
Greeff, A. P., Malherbe, H. L.(2001). Intimacy and Marital Satisfaction in Spouses. Journal of Sex & Marital Therapy, 27, 247-257.
Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press.
Haertel, R. L. (2016). The Relationship between Fragile Self-Esteem, Mindfulness, and Hostile Attribution Style. A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York.
Haning, R, V. (2005). Intimacy, orgasm likelihood of conflict and partner response predict sexual satisfaction in heterosexual male and female respondents. PHD thesis, Marshal university.(pp,31-33).
Harter S.(2005). The development of self-esteem and self-representation Hand book of child increase older adult’s self-esteem. J Behave Med. 2005; 28:
Hartos. J. L, power. T.G. (2000). Association between parent – adolescence communication and adolescent adjustment. Journal of Youth and Adolescence, 29, 441-450.
Heller, P. E., Wood, B. (1998). The process of intimacy: Similarity, understanding, and gender. Journal of Marital and Family Therapy, 24(3) ,(pp, 273-288).
Hersey P, Blanchard KH & Johnson DE. Management of organizational behavior: Utilizing human resources. Pennsylvania State: Prentice Hall; (1993) : 101-92.
Hewitt, John P. (2009). Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press. pp. 217–24.
Hilary,G., Bernt, M. (1994).Emotional, social, and academic adjustment of college students: A longitudinal study of Retention. Journal of Counseling and Development: JC: Jan 1994; 72, 3, 281-288.
Ivan, N. (2011). Mindfulness, Emotion Regulation, and Well-Being. 10.1007/978-1-4419-6953-8-7.
Jacson,s,m.(1999). The influence of forgiveness on intimacy and trust in marital and committed relationships.univrsity of northern Colorado,Greeley, Colorado the graduate school: A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.(pp,86-92).
Jones, K.C., Oliver, T.C., Welton, S.R., & Thoburn, J.W. (2011). Mindfulness, spousal attachment, and marital satisfaction: A mediated model. The Family Journal Mindfulness, 19, 4, 353 – 364.
Jones, T. M.(2018). The Effects of Mindfulness Meditation on Emotion Regulation, Cognition and Social Skills. European Scientific Journal,14(14) : 1857 – 7881.
Kabat-Zinn J, Hanh TN. Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, Pain, and Illness: Random House Publishing Group; 2009.
Kappen, G ., Johan C., Karremans ., William J. Burk & Asuman Buyukcan-Tetik.(2018). On the Association Between Mindfulness and Romantic Relationship Satisfaction: the Role of Partner Acceptance.Journal Of Applied Genetics, 9(5) , pp 1543–1556.
Karremans, J. C., Schellekens, M. P., & Kappen, G. (2017). Bridging the sciences of mindfulness and romantic relationships: a theoretical model and research agenda. Personality and Social Psychology Review, 21(1) , 29–49.
Kimmes, J. G., Durtschi, J. A., & Fincham, F. D. (2017). Perception in romantic relationships: a latent profile analysis of trait mindfulness in relation to attachment and attributions. Mindfulness, 8(5) , 1328– 1338.
Kirby, S (2005). An investigation on unmet intimacy need in martial relationship . Journal of marital and family therapy 31. (pp,113-325).
Korman AK. (1971). Organizational achievement, aggression and creativity: Some suggestions toward an integrated theory. Organizational Behavior and Human Performance; 6(5) : 593-613.
Kozlowski, A. (2013). Mindful mating: exploring the connection between mindfulness and relationship satisfaction. Sexual and Relationship Therapy, 28(1–2) , 92–104.
Kramer, Charles H. (2000). Therapeutic Mastery: Becoming a More Creative and Effective Therapist. Zeig Tucker & Theisen Publishers.
Laible, D., & Thompson, R. (2002). Mother-child conflict in toddler years: Lessons in emotion, morality, and relationships. Child Development, 73, 1187 – 1203.
Lazarus. R. S. (1982). On the primacy of cognition. American Psychologist, 39, 124-129.
Leahy, R. L. (2002a). A model of emotional schemas. Cognitive and Behavioral Practice, 9, 177–190.
Leahy, R. L. (2010). Emotional schemas and resistance to change in anxiety disorders. In D. Bookman, & R. L. Leahy(Ed.), Treatment resistant anxiety disorders. (pp. 135-160). New York: Rutledge.
Marsh, H.W. (1990). “Causal ordering of academic self-concept and academic achievement: A multiwave, longitudinal path analysis”. Journal of Educational Psychology. 82 (4) : 646–656.
McGill, J.,Adler-Baeder, F. and Rodriguez, P. (2016). “Mindfully in Love: A Meta-Analysis of the Association Between Mindfulness and Relationship Satisfaction”. Journal of Human Sciences and Extension, 4(1).132-145.
Melena,S., Peppingb,C.A., &Donovana,A.O.(2013). The positive effects of mindfulness on self-esteem.  The Journal of Positive Psychology,8(5) ,376.
Michalak, J., Teismann, T., Heidenreich, T., Strohle, G., & Vocks, S. (2011). Buffering low self-esteem: The effect of mindful acceptance on the relationship between self-esteem and depression. Personality and Individual Differences, 50, 751–754.
Mitchell A. E. (2006). The effect of self disclosure and empathic responding on intimacy: testing an interpersonal process model of intimacy using an observational coding system. Ph.D thesis. Texas and A & M university
Nkwam, C. U,. Judith, U .U,. Richards, E,. & Benard, C. C. (2016). Influence of Self-Esteem and Gender on Marital Satisfaction among Igbo Married Couples in Owerri-Urban Area. 4. 19-29.
Ourerson, C., & Jost, M. (2007) Understanding Children Self-esteem. IOWA State University, University Extension.
Packer, B. L. (2007). The Transcendentalists. Athens: The University of Georgia Press.
Papalia, D. E., Olds, S.W., & Feldman, R.D. (2010). Human Development, McGraw-HILL.
Paterson, C. H. (1995). The therapeutic relationship. Monterey, CA: Brooks/Cole 1985.
Perrewe P.L; Hochwarter W.A; Rossi A.M; Wallace A; Maignan I; Castro S.L; Ralston D.A; Westman M; Vollmer G; Tang M; Wan P; Van Deusen C.A. (2002). “Are work stress relationships universal? A nine-region examination of role stressors, general selfefficacy, and burnout”. Journal of International Management. 8/2: 163-187.
Pierce JL & Gardner DG. (2004) Self-esteem within the work and organizational context: A review of the organization-based self-esteem literature. Journal of Management; 30(5) : 591-622.
Piorkowshi, G & Cardone, S. (2007). Too Close For Comfort: Exploring The Risks Of Intimacy. Da Capo Press.
Pope, W.A., Machale, M.S. & Edward, W. (1989). Self-esteem enhancement with children and adolescents. New York: Pergamon Press.
Rajamaki, S. (2011). Mindfulness-based stress reduction: Does mindfulness training affect competence based self-esteem and burnout? (Unpublished Masters Dissertation). Stockholm University.
Rasmussen, M. K., & Pidgeon, A. M. (2011). The direct and indirect benefits of dispositional mindfulness on self-esteem and social anxiety. Anxiety, Stress & Coping, 24, 227–233.
Richardson, R. D. Jr. (1995). Emerson: The mind on fire. Berkeley, California: University of California Press.
Robbins R.W. (2014). “The development of self-esteem”. Current Directions in Psycological Science. 23 (5) : 381–387.
Roeser, R. W., Eccles, J. S. & Storable, K. (1998). Linking the study of schooling and mental health: selected issues and Empirical illustration at the level of the individual. Education Psychology, 33, 153-176.
Sangkyu,H& Heuikwang,J.(2009).Korean pastors and their wives marital satisfaction and its predicting factors .Journal Of Pastoral Psycology.springer link.
Santrock, J.W. (2009). Educational Psychology. McGraw-HILL.
Schnarch,D .(1991). Passionate marriage: sex, love , and intimacy in emotionally committed relationships.New York:Norton.(p,38).
Schnose.Mark. A. (2005).marital satisfaction among Hispanic couples: intimacy, adult attachment, and internalized shame. submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy(psychology).(pp,42).
Segal ZV, Williams J, Mark G, Teasdale, JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression. New York: Guilford Press; 2013.
Sherer, M; Maddux, J.E; Mercadante, B; Prentice-Dunn, S; Jacobs, B; and Rogers, R.W. (1982). “The self-efficacy scale: Construction and Validation”. Psychological Reports. 51: 663 – 671.
Sherman, R .(2004). Marital issues of intimacy & Techniques for change; An Adlerian systems perspective. Journal individual psychology , 79, 3.(pp,27-35).
Siegel RD. The mindfulness solution : Everyday practices for everyday problems. NewYork: Guilford Press; 2010.
Siegel RD. The mindfulness solution : Everyday practices for everyday problems. NewYork: Guilford Press; 2010
Smit, A.R. (2015). Mindfulness and marital satisfaction: direct and indirect effects, Master’s Thesis, Colorado State University.
Smith, E. R.; Mackie, D. M. (2007). Social Psychology (Third ed.). Hove: Psychology Press.
Spear, L. P. (2000). The adolescent brain and age related behavioral manifestations. Neuroscience and Behavioral Reviews, 24, 417-463.
Suh, D. Y. (2016). Effects of negative selfevaluation bias on depression, rumination, and distractibility. Yale Review of Undergraduate Research in Psychology, 49, 49-59.
Thompson, B. L., & Waltz, J. A. (2008). Mindfulness, self-esteem, and unconditional self-acceptance. Journal of Rational-Emotive Cognitive-Behaior Therapy, 26, 119–126.
Verdi, M. (2004).Effect of assertiveness training on assertiveness, self-esteem and responsibility first year of high school students’ education a Ahwaz area. Unpublished dissertation, Ahwaz, Iran.
Vinograde.D.(2002). Black and white heterosexual women’s marital and same-sex best friend relationships, and the contributions of entitlement, relantionship equality and relationship intimacy to well- being. in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Adelphi university.
Webster-Stratton, C. (2005). Aggression in young children: Services proven to be effective in reducing aggression. Reved. Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, eds Encyclopedia on Early Childhood Development.
Wells, A., & Carter, K. (2001). Further tests of a cognitive model of generalized anxiety disorder: Metacognitions and worry in GAD, panic disorder, social phobia, depression, and nonpatients. BehaviorTherapy, 32, 85-102.
Wolters, C. (2006). Self regulated learning and college, student’s regulation of motivation. Journal of Educational Psychology, 2,224-235.
Yagual, S. (2015) “Efectos de la violencia intrafamiliar en el autoestima de los estudiantes de octavo y noveno año de la Escuela de educación básica 11 de Diciembre” Editorial La Libertad. Universidad Estatal Península de Santa Elena,. Ecuador.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

140 صفحه

حجم

1.50 MB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیش‌بینی صمیمیت زناشویی بر اساس ذهن آگاهی با توجه به نقش واسطه‌ای عزت نفس و تنظیم هیجانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.