رابطه خودکارآمدی، اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
125 صفحه
حجم
500 KB
12,000 تومان
هدف از پژوهش بررسی رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر بود

رابطه خودکارآمدی، اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها،مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982 )،مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(1984 )و اضطراب امتحان فیلیپس(1979 )بر روی دانش آموزان اجرا شد و برای سنجش پیشرفت تحصیلی معدل ترم اول در نظر گرفته شد.تحلیل داده هابا استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شدیافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در سطح(01/0 )همبستگی معنادار مثبت وجود دارد.دیگر یافته ها بیانگر آن بود که بین اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در سطح(01/0)همبستگی معنادار در جهت منفی وجود دارد.همچنین بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در سطح(1 0/0 ) همبستگی معنادار در جهت منفی وجود دارد.یافته ها نقش و اهمیت خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب را درکسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان خاطر نشان می سازد.
کلید واژه ها: خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی،اضطراب امتحان،پیشرفت تحصیلی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : مقدمه پژوهش
1-1مقدمه 3-2
1-2بیان مسئله7-3
1-3 اهمیت و ضرورت پرسش 9-7
1-4اهداف پژوهش 9
1-5 فرضیه های پژوهش10
1-6 متغیرهای پژوهش10
1-6-1 تعریف مفهومی11
1-6-2 تعریف عملیاتی11
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
2-1 مقدمه13
2-2 پیشرفت تحصیلی13
2-3 تعاریف پیشرفت تحصیلی14
2-4 معیارهای پیشرفت تحصیلی15-14
2-5 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 16
2-5-1 آموزش خانواده16
2-5-2 طبقه اجتماعی والدین16
2-5-3 تحرک اجتماعی16
2-5-4 ایدئولوژی17
2-6 خودکار آمدی20-18
2-6-1 تعریف خودکار آمدی22-21
2-6-2 انواع خود کارآمدی23
2-6-3 تفاوت خودکار آمدی با سایر انواع باورهای خود23
2-6-3-1 خود پنداره 24
2-6-3-2 عزت نفس24
2-6-3-3 انتظارات عملکرد 25
2-6-3-4 کنترل تصویری25
2-6-4 ابعاد خود کار آمدی26
2-6-4-1 سطح26
2-6-4-2 عمومیت 27
2-6-4-3 نیرومندی27
2-6-5 منابع باورهای خود کار آمدی 28
2-6-5-1 تجارت مسلط29
2-6-5-2 تجارت جانشینی29
2-6-5-3 قانع سازی کلامی30
2-6-5-4 حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی 31
2-6-5-5 تجارت تصویر سازی ذهنی31
2-6-6 خود کار آمدی بالا و پایین31
2-6-7 خود کار آمدی ، انگیزش و اسناد 33-32
2-6-8 جنسیت و خود کار آمدی34
2-6-9 خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی35
2-6-10 تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی خود کار آمدی36
2-6-11 نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش افکار38-37
2-6-12 تحلیل باورهای خود کار آمدی در گستره زندگی… 39
2-6-12-1 تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکار آمدی39
2-6-12-2 تأثیر دوستان و همسالان39
2-6-12-3 نقش مدرسه 40
2-6-13 رشد خود کار آمدی به واسطه مرحله گذر نوجوانی40
2-6-14 خود کار آمدی مرتبط با بزرگسالی40
2-6-15 راهبردهای بهبود خود کار آمدی 42-41
2-7 اهمال کاری تحصیلی43
2-7-1 تعاریف44
2-7-2 رویکرد اهمال کاری 44
2-7-2-1 رویکردهای رفتاری 45
2-7-2-2 رویکردهای منطقی – هیجانی49-46
2-7-2-3 رویکردهای شناختی 50
2-7-2-4 رویکرد انگیزشی 51
2-7-3 اهمال کاری بعنوان یک عادت52
2-7-4 اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی53-52
2-7-5 اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی 55-54
2-7-6اهمال کاری و اهمال کاری فعال 57-56
2-7-7 درماندگی آموخته شده58
2-8 اضطراب آموزشگاهی59
2-8-1 نشانه های اضطراب امتحان 61-60
2-8-2 سبب شناسی اضطراب امتحان62
2-8-3 سه مدل در سبب شناسی اضطراب امتحان63
2-8-3-1 مدل توجهی – شناختی65-64
2-8-3-2 مدل روان پویشی اضطراب امتحان ساراسون66
2-8-3-3 مدل نقض در مهارت مطالعه67
2-8-4 عوامل مرتبط با اضطراب68
2-8-4-1 روابط والدین با فرزند68
2-8-4-2 انتظارات معلم 69
2-8-4-3 مهارت های تحصیلی70
2-8-4-4- دشواری امتحان70
2-8-4-5 محیط برگزاری امتحان71-70
2-8-5 مثلث اضطراب امتحان72
2-8-5-1 بخش فیزیکی72
2-8-5-2 بخش هیجانی – عاطفی73
2-8-5-3 بخش شناختی – ذهنی74
2-8-6 رویکرد درمانی کاهش اضطراب امتحان 75
2-8-6-1 رویکرد شناختی – رفتاری75
2-8-6-2 کاهش اضطراب امتحان از طریق مقابله با باورهای غیر عقلانی الیس76
2-8-6-3 کاهش اضطراب امتحان از طریق دیدگاه شناختی بک77
2-9 پیشینه پژوهش 77
2-9-1 الف : تحقیقات انجام شده داخلی80-78
2-9-2 ب : تحقیقات انجام شده خارجی82-80
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 طرح پژوهش83
3-2 جامعه آماری ، نمونه گیری و روش نمونه 84
3-3 ابزار گرد آوری داده ها84
3-3-1 الف : پرسشنامه خودکار آمدی عمومی84
3-3-2 ب : پرسشنامه تعلل ورزی نسخه دانش آموزان 85
3-3-3 ج : پرسشنامه اضطراب امتحان 85
3-4 روش گرد آوری داده ها85
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
4-1 تحلیل توصیفی داده ها90-89
4-2 تحلیل استنباطی داده ها93-90
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1بحث و نتیجه گیری99-95
5-2 محدودیت های پژوهشی 100
5-3 پیشنهادات101
5-3-1 پیشنهادات کاربردی 101
5-3-2 پیشنهادات پژوهشی101
فهرست منابع فارسی103-102
فهرست منابع انگلیسی106-104
پیوست ها:
الف : پرسشنامه خودکارآمدی108
ب : پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی109
ج : پرسشنامه اضطراب امتحان110
چکیده انگلیسی111

منابع فارسی

ابوالقاسمی ، عباس. (1381). اضطراب امتحان : تشخیص ، علل و درمان مبتنی بر پژوهش . انتشارات اردبیل
استوار ،زهره و خسروی ،معصومه و اعظمی ،سعید. (1391) . اضطراب امتحان و راهبردهای مقابله با آن . تهران . نشر علم
الیس آلبرت ، جیمزنال ویلیام. (1387) .روانشناسی اهمال کاری ترجمه محمد علی فرجاد . تهران .نشر امید
آقا جانی ،طهمورث و شوقی. (1391). تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خود متمایز سازی با اضطراب امتحان و باورهای خودکارآمدی . مقاله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی سال پانزدهم . شماره 1 بهار 1393
باغانی ، مریم و دهقانی نیشابوری ، محسن. (1390). تاثیر انگیزش تحصیلی ، خودکارآمدی و رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان . اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت . دانشگاه فردوسی مشهد 1390
بختیار پور ، سعید و حافظی ،فریبا و بهزاد شینی ، فاطمه. (1389) . رابطه بین کمال گرایی و خود کار آمدی با اضطراب و عملکرد تحصیلی در دانشجویان . دانشگاه آزاد اسلامی .اهواز .
بیابانگرد ، اسماعیل. (1378) . اضطراب امتحان . تهران . نشر فرهنگ . چاپ دوم
پنتریج ، پال آروشانگ . دیل . اچ. (2002). انگیزش در تعلیم و تربیت تحقیقات و راهکارها ترجمه مهناز شهرآرای (1386) . تهران .علم
تمدنی ، مجتبی و حاتمی ، محمد و هاشمی ، هادی. (1389).خود کار آمدی عمومی ،اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان . فصلنامه روانشناسی تربیتی ، شماره هفدهم ، سال ششم . تابستان 89
جوکار ، بهرام و دلاور پور ، محمد آقا. (1389) . رابطه تعلل ورزیدن با اهداف پیشرفت اندیشه های نوین تربیتی . دانشگاه الزهرا . تهران ،دوره ی 30، پاییز و زمستان 1386 شماره 3و4
خیر ،محمد. (1376).بررسی رابطه برخی از شاخص های طبقه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ، مجله ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز . دوره ی 12 ، شماره 2
سیف ، علی اکبر. (1386) . روان شناسی پرورشی نوین ( ویرایش ششم ) تهران نشر دوران
شولتز ، سیدنی الن. (2005) . نظریه های شخصیت . ترجمه یحیی سید محمدی (1387)چاپ 12 ویراست 8 ، تهران . ویرایش
طیموری فرد ، عین اله و فولاد چنگ محبوبه. (1391) . نقش فراشناخت ، هوش و خود کار آمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان . مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری ، دوره چهارم . شماره دوم .پاییز و زمستان 1391(طیموری فرد و فولاد چنگ محبوبه 1391)
عباسیان فرد ، مهرنوش و بهرامی هادی .(1389) . رابطه خودکار آمدی با انگیزه پیشرفت فصلنامه آموزشی ، تحلیلی و اطلاع رسانی دوره ی ششم . شماره 1 . پاییز 1389
غفاری ، ابوالفضل و ارفع بلوچی فاطمه.( 1390) . رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد . فصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره . دانشگاه فردوسی مشهد سال 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390
کریم زاده ، منصوره و محسنی نیک چهره. (1385) . بررسی رابطه خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران . مقاله مطالعات زنان سال 4 . شماره ی 2 تابستان و پاییز 1385
لشکری پور ، کبری و بخشایی ، نورمحمد و سلیمانی .محمد جواد.(1385) . بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان: مجله ی طبیب شرق ، سال هشتم . شماره 4 . زمستان 1385 .
نامداری،اسرین و احمدی طهور سلطانی،محسن.( 1391).رابطه بین خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر سنندج:اولین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.
نوابی ، مرتضی. (1392) . رابطه بین پایگاه هویت تحصیلی ، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت درسی : پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات کرمانشاه
نظری شاکر ، حسین و فتح تبار کاظم و کرامتی محمد رضا. (1390 ). رابطه ی بین عادت های مطالعه و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان راهنمایی ، شهر بابل : فصلنامه علوم تربیتی ، سال چهارم ، شماره 15 ، پاییز 1390
هاشمی ، لادن و لطیفیان ، مرتضی. (1392 ). کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی و بررسی نقش واسطه ای اضطراب امتحان : فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی ، سال دوم ، شماره 3 ، تابستان 1392
هاشمی ، سید حبیب اله (1392 ) . اضطراب و تعلل ورزی : تهران : آناپنا
یوسف وند ، بتول. (1393). رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله : پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

منابع انگلیسی

Bandura , A. (1994). Self – efficacy . The exercise of control . New York : w. H. freeman
Bandura , A. (1997). Self – efficacy . The exercise of control . New York : w. H. freeman
Bandura , A. (1998). Self – efficacy . In H. S friedman (Ed.) Encyclopedia of mental heal thl (vol . 3) sanniego: Academic press.
Bandura, A. (2000) . Self – efficacy in A. Kazdin(Ed.) Encyclopedia of psycholoyy. Washington, DC8 ,New York : American psychological Association and oxford uppers .
Bandura, Albert. 2001 . Guide for . construction , Self efficacy scales. Stanford , CA, USA: Staford university .
Cassaday , J . C (2004 ) . The in fluence of cognitive test anxiety across The learning – testing cycle . learning and Instruction , 14 (6 ) , 569-592.
Effert , B, 8, Ferrari, J.(1989). Decisional procrastination: Examining personality correlates .Journal of social Behavior and personality .56, 478-4840
Ellis . A. , 8, Knaus, W.J (1979). Overcoming procrastination . New York : Institute for Rational living .
Ferla , J . Valcke, M . cai . J . (2009) . Academic Self – efficacy and academic Self – conccpt : Reconsidering structural relationships. Learning and individual Differences , 19(2009) 499-5050
Ferrari , J .R.(1991) compulsive procrastination : some Self – reported characteristics . Annual meeting of The Eastern psychological Reports , 68, 455-4580
File, s, E . 8 . Hyde, J. R. G (2012 ) can social interaction be used to measure anxiety? . British journal of pharmacoloyy,62(1) , 19-240
Green , B. A. miller . R, B . Grow son , m. Duke , B. L . 8 , A key, K. L . (2004) predicting high school students cognitive engament and achievement : contribution of classroom perception and motivation contemporary, Educational psychology , 29 (4) , 462-482
Olatoye , R. A (2009 ) students . test anxiety , motivation for examinations and science achievement in junior secondary school in ogun state. Nigeria, International journal of psychology and counseling vol. 1 (10) , pp : 194-198 .
Pajares , f .8, miller . D. M (1994 ) . Role of self – efficacy and self- efficacy and self – concept beliefs in mathematical problem solving : A path analysis . Journa lof Educational psychology , B6 , 193-203
Pajares, f .8, schunk . D. M (2001) . self beliefs and school success, felf efficacy -concept and school achievement 239-243
Pajares , frank (1994 ) .”current Directions self – efficacy Research. “pp. 1-49 in Martinl . maehr and Achievement , Volume 10, edited by martinl . maehr and paul R. pintrich . Greenwich , CT . USA: JAI press.
Pekrun , , R .8,Goetz,T (2011 ) measuring emotions in students , learning and performance : The Achierement emotions Questionnaire (AEQ) contemporary Educational psychology, 36-48
Richardson – Jones , J. W. ,craige , c.p . , Nguyen,. T . H. , kung . H. F. Gardier , A. M t Dranovsky A.8, Leonardo, E. D . (2011) serotonin – IA auto receptors are necessary and sufficient for The normal formation of circuits underlying innate anxiety . The Journal of Neuroscience ,31(16) , 6008-6018 .
Rothblum , E. D (1984) . Academic procrastination : frequency and cognitive- Behavioral correlates . Journal of counseling psychological . 31, 503-509 .
Troia, G. A . (2009) Instruction and assessment for struygelongwriters. Ad vision Guilford publications . Inc .
Trifoni , A , shahini, M. (2011) How Does Exam Anxiety A ffect The performance of university students? Mediterranean Journal of social sciences , 2 (2 ) , 93-101 .
Zeidner , M. (1998 ) test Anxiety : The state of The Art . New York : kluwer Academic / plenum publishers.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

125 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه خودکارآمدی، اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.