مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
94 صفحه
حجم
500 KB
25,000 تومان
هدف پژوهش حاضر مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی بود.

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان دارای آسیب خودزنی و نوجوانان عادی که به پزشکی قانونی شهرستان اردبیل مراجعه بودند. بدین منظور 25 نوجوانان دارای آسیب خود زنی و 25 نفر از نوجوانان عادی به روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بوده و برای جمع آوری داده¬ها از پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو-20(FTAs) و مقیاس 22 سوالی نولن- هوکسما و برای تجزیه تحلیل داده¬ها نیز از روش آماری Manova استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین نوجوانان دارای آسیب خودزنی و عادی در متغیرهای نارسایی هیجانی و مؤلفه¬های آن¬ها و نشخوار ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد یعنی نوجوانان دارای آسیب خودزنی از نظر نارسایی هیجانی و مولفه های آن و نشخوار ذهنی در سطح بالایی هستند. بنابراین یافته-های این پژوهش علاوه بر مشخص نمودن این متغیرها در نوجوانان دارای آسیب خود زنی و نوجوانان عادی می¬تواند راهبردهای آموزشی، تربیتی و کاربردی ارزنده¬ای به مسئولین و کارشناسان مسائل تربیتی ارائه نماید.

کلیدواژه¬ها: نارسایی هیجانی، نشخوار ذهنی، آسیب خود زنی.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-4-1- هدف کلی پژوهش 7
1-4-2- اهداف جزئی پژوهش 7
1-5- فرضیههای پژوهش 7
1-6- تعریف متغیرهای پژوهش 7
فصل دوم
پایه های نظری و پیشینه تحقیق
2-1- آسیب خود زنی 11
2-1-1- طبقه بندی رفتار جرح خویشتن(SIB) 13
2-1-1-1- جرح خویشتن قالبی 13
2-1-1-2- جرح خویشتن عمده 13
2-1-1-3- جرح خویشتن وسواسی 14
2-1-1-4- جرح خویشتن تکانشی 14
2-1-3- مدل های تبیینی خود زنی 14
2-1-3-1- مدل جنسی/ سادو مازوخیسم 14
2-1-3-2- مدل مسخ شخصیت 15
2-1-3-3- مدل ضد خودکشی 16
2-1-3-4- مدل فیزولوژیکی/ بیولوژیکی 16
2-1-3-5- مدل تنظیم عاطفه 17
2-1-3-6- مدل محیطی 18
2-1-4- تحلیل تحولی از رفتار جرح خویشتن 18
2-1-5- سطوح احساس کفایت و نقش آن در جرح خویشتن 19
2-1-5-1- سطح انگیزشی 19
2-1-5-2- سطح نگرشی 20
2-1-5-3- سطح ابزاری 21
2-1-5-4- سطح هیجانی 22
2-1-5-5- سطح ارتباطی 22
2-2- پيشينه نظري نارسایی هیجانی 23
2-2-1- نارسایی هیجانی 23
2-2-2-تاريخچه 25
2-2-3-انواع نارسایی هیجانی 25
2-2-3-1-ساختار انواع نارسایی هیجانی 26
2-2-4-انواع نارسایی هیجانی و اختلالات شخصيتي 27
2-2-5- رابطه بین انواع نارسایی هیجانی و شخصیت 28
2-2-6- رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انواع نارسایی هیجانی: 28
2-2-7- همه گیرشناسی 37
2-2-8-نارسایی هیجانی به عنوان پیش بینی کننده یا تعدیل کننده نتایج درمانی 38
2-2-9-مداخله برای تغییر نارسایی هیجانی 40
2-3- نشخوار ذهنی 40
2-3-1- مقدمه 40
2-3-2-تعاریف نشخوار ذهنی 41
2-3-3- نشخوار ذهنی در مقابل افکار اتوماتیک منفی 42
2-3-4- نشخوار ذهنی در مقابل توجه خود متمرکز و خودآگاهی خصوصی 42
2-3-5- نشخوار ذهنی در مقابل نگرانی 42
2-3-6- نظریه های نشخوار ذهنی 43
2-3-6-1- نظریه سبک پاسخ 43
2-3-6-2- نظریه فراشناخت نشخوار ذهنی و مدل عملکرد اجرایی خودنظمی(S-REF) 44
2-3-6-3- نظریه نشخوار ذهنی به عنوان عملکرد پیشبرد هدف و عملکرد نیمکره های مغزی 45
2-3-7- نتیجه گیری کلی از مبحث نشخوار ذهنی 46
2-4- پیشینه تحقیقاتی پژوهش 48
پیشینه مربوط به نارسایی هیجانی 48
پیشینه های مربوط به نشخوار ذهنی 49
جمع بندی 50
فصل سوم
روش شناسی
3-1- مقدمه 53
3-2- روش پژوهش 53
3-3- جامعه آماری 53
3-3-1- نمونه و روش نمونه گیری 53
3-4- ابزار گردآوری دادهها 54
3-4-1- مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-20(FTAS) 54
3-4-2- مقیاس نشخوار ذهنی 54
3-5- روش اجرای پژوهش 54
3-6- روش تجزیه تحلیل آماری دادهها 55
فصل چهارم 56
تجزیه و تحلیل دادهها 56
4-1- مقدمه 57
4-2- یافته های جمعیت شناختی 57
4-3- یافته های توصیفی 60
4-4- شاخصهای استنباطی متغیرهای مورد مطالعه 61
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 71
5-2- بحث و تفسیر یافتههای پژوهش 71
5-3- محدودیتهای تحقیق 73
5-4- پیشنهادات پژوهشی 73
5-5- پیشنهادات کاربردی 74
منابع 75
ضمایم و پیوستها 86

فهرست جداول

جدول 4-1:میانگین و انحراف معیار تعداد فرزندان در خانواده آزمودنی ها در دو گروه مورد پژوهش 57
جدول 4-2:میزان درآمد خانواده های آزمودنی ها در ماه به هزار تومان 58
جدول 4-3:سطح سواد والدین در گروه های آزمودنی های با سابقه خود زنی و بدون سابقه خود زنی 58
.جدول 4-4- توزیع آزمودنی ها بر حسب سن 59
4-3-1- توزیع فراوانی آزمودنیها بر اساس سن 60
جدول شماره 4-5 شاخص های آماری متغیر سن برحسب آزمودنیها 60
جدول شماره 4-6 میانگین و انحراف معیار نمره های نارسایی هیجانی و زیر مقیاس های آن 61
جدول شماره 4-7 میانگین و انحراف معیار نمره های نشخوار ذهنی 61
جدول 4-8: نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها 62
جدول 4-10: نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها 63
جدول 4-13: نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمرات دشواری در توصیف احساسات در دو گروه نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی 65
جدول شماره 4-15: نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمرات مولفه ی سبک تفکر نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی 66
جدول 4-16: نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها 66
جدول شماره 4-17: نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمرات نشخوار ذهنی در دو گروه نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی 67
جدول 4-18- نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی 68
جدول 4-19- نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی مولفه های نارسایی هیجانی 69

منابع

بشارت، محمد.(1387).نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی.مجله علمی پژوهش اصول بهداشت روانی، سال دهم، شماره 3، ص 190-181.
پاپاجورجیو، کاستاس؛ ولز،آدرین(1386) نظریه های جدید در اختلال افسردگی. ترجمه یوسفی، زهرا؛ بهرامی، فاطمه؛ برکتین، مجید. اصفهان: انتشارات اردکان دانش.
پورافکاری نصرت اله. ترجمه رواپزشکی آکسفورد، گیلدرام(مولف). تبریز انتشارات ذوقی 1369
حاتمی قره خان بیگلو، قادر(1391) اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، ابراز وجود و روابط بین فردی در بین دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه محقق اردبیلی.
خسروی، معصومه؛ مهرابی، حسین علی و عزیزی مقدم، میعاده. (1387). بررسی مقایسه ای مولفه های نشخوار فکری در بیماران افسرده، وسواس اجباری وافراد عادی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دوره دهم، شماره1، ص:73- 65.
کیامرثی، آذر؛ ایل بیگی، رضا(1391) ارتباط احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دختر دارای نشانه های بیش فعالی. مجله روانشناسی مدرسه؛ دوره 1 شماره 1 ص 92-72.
محمدخانی، پورمند وحسن آبادی. (1392). بررسی آزمون تجربی مدل فراشناختی نشخوار فکری وافسردگی در جمعیت غیر بالینی دانشجویی . فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، دوره چهارم، شماره 2، ص:184-163.
منابع این پروژه شامل منابع انگلیسی هم می باشد که در فایل به صورت کامل می باشد.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

94 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه نارسایی هیجانی و نشخوار ذهنی در نوجوانان دارای سابقه خود زنی و عادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.