بررسی وضعیت خدمات آموزشی از نظر اساتید دانشکده فنی و حرفه ای و ارتباط آن با توانمندسازی آنها

نوع فایل
word
حجم فایل
290 KB
تاریخ انتشار
11 بهمن 1396
دسته بندی
تعداد بازدیدها
209 بازدید
12,000 تومان
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین وضعیت خدمات آموزشی از نظر اساتید دانشکده فنی و حرفه‌ای شهرستان میبد و ارتباط آن با توانمندسازی آن هابود.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین وضعیت خدمات آموزشی از نظر اساتید دانشکده فنی و حرفه‌ای شهرستان میبد و ارتباط آن با توانمندسازی آن هابود.به همین منظور کلیه اساتید دانشکده فنی و حرفه ای میبد که بالغ بر200 نفر می باشند،ازبین جامعه مذکور با توجه به حجم فرمول نمونه گیری کوکران 120نفربه صورت تصادفی ساده برای شرکت درپژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و با استفاده از پرسشنامه هنجارشده تعیین وضعیت خدمات آموزشی سروکوال و توانمندسازی اساتید شورت ورینهارت (1992) برای جمع آوری داده ها استفاده شد.داده های حاصل از این پژوهش به وسیله روش های آمار توصیفی که شامل جدول‎ها ، فراوانی و درصدها استفاده گردیده است و در آمار استنباطی از روش ضریب همبستگی پیرسون و از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است.نتایج پژوهش حاضرنشان داد که ابعاد کیفیت خدمات آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند و هرپنج بعد باتوانمند سازی اساتید ارتباط مثبت ومعنی داری وجود داشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که وضعیت مطلوب کیفیت خدمات آموزشی می تواند باافزایش توانمندسازی اساتید همراه باشد.

کلمات کلیدی: وضعیت خدمات آموزشی، توانمندسازی، همدلی، پاسخگویی، اطمینان، تضمین و ملموس بودن

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
در این پژوهش تلاش بر این است تا کیفیت خدمات آموزشی از نظر اساتید دانشکده فنی وحرفه ای و ارتباط آن با توانمند سازی مورد بررسی قرار گیرد. امروزه آنچه که موجبات تحقق موفقیت دانشگاهها را تضمین می کند داشتن کارکنان توانمند می باشد. لذا میزان کیفیت خدمات آموزشی در توانمند سازی مراکز بسیار ضرورت دارد.

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
اولین گام اساسی در تدوین برنامه های بهبود کیفیت، شناسایی ادراک و انتظارات دریافت کنندگان خدمات یا کالاها از کیفیت آنهاست. امروزه، بسیاری از سازمانهای پیشرو به اهمیت نقش مشتری در کارآمد و اثربخش بودن کسب و کار خود پی برده اند.بر این اساس ، مشتری محوری ،اصلی است که به طور روزمره در سازمانها بدان توجه می شود، به گونه ای که هر روزه بر تعداد شرکتهایی که رضایت مشتری را به عنوان شاخص اصلی عملکرد خود انتخاب کرده اند افزوده می شود(بلانچارد ،1387).

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت 6
1-4- سوالات تحقیق 9
1-5- اهداف تحقیق 10
1-6- تعریف متغیرهای تحقیق 10
1-6-1- تعریف نظری متغیرها 10
1-6-2- تعریف عملیاتی متغیرها 12
فصل دوم: ادبیات تحقیق 13
2-1- مقدمه 14
2-2- کیفیت چیست؟ 14
2-3- کیفیت از دیدگاه دانشمندان و نظریه پردازان 16
2-4- کیفیت ومنابع انسانی 17
2-5- عوامل موثر برکیفیت خدمات آموزشی 18
2-6- ارتباط عناصر نظام آموزشی با کیفیت خدمات آموزشی 19
2-7- کيفيت در نظام آموزش عالي 21
2-8- کیفیت از نگاه صنعت و اقتصاد 21
2-9- کیفیت از نگاه علم 22
2-10- عوامل تشكيل دهنده كيفيت در آموزش عالي 23
2-11- مفهوم مديريت كيفيت جامع و جايگاه آن در آموزش عالي 24
2-12- راهکارهای تقویت کننده کیفیت گرایی 30
2-13- عوامل اثر گذار بر کیفیت در سازمان 32
2-14- ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي 33
2-15- توانمندسازی 34
2-15-1- اثرات فن آوري بر محيط كاري 35
2-15-2- افزايش انتظارات مشتريان 35
2-16- خاستگاه توانمندسازي 35
2-17- ضرورت انعطاف پذيري سازمان ها 36
2-18- اهداف توانمندسازي 37
2-19- تعریف توانمند سازی کارکنان 38
2-20- اهميت پرداختن به موضوع توانمندسازی کارکنان 38
2-21- انواع توانمندسازي 39
2-22- دلایل توانمندسازي کارکنان 39
2-23- رويكردهاي توانمندسازي 40
2-24- فرايند توانمندسازي 41
2-25- ابعاد توانمندسازی 42
2-26- استراتژي هاي توانمند سازي 44
2-26-1-استراتژي افزايش آگاهي جمعي از طريق داستانگويي 45
2-26-2- استراتژي آموزش مهارتهاي حل مسئله 45
2-26-3- استراتژي آموزشهاي مهارتهاي پشتيباني و تجهيز منابع 45
2-27- روش های توانمندسازی کارکنان 45
2-28- سلسله مراتب برنامه های توانمندسازی 47
2-29- دام های توانمندسازی 48
2-30- ارتباط تواناسازی کارکنان و آموزش 49
2-31- نقش آموزش در توانمند سازی 50
2-32- اهداف آموزش نیروی انسانی 51
2-33- فواید آموزش نیروی انسانی برای توانمند سازی 52
2-34- مزایای توانمندسازی نیروی انسانی 53
2-35- اهمیت و ضرورت توانمند سازی کارکنان در سازمان ها 53
2-36- چالشها و موانع موجود در توانمندسازی کارکنان 54
2-37- سیر تاریخی توسعه نظریات توانمند سازی 55
2-38- مراحل توانمند سازی 56
2-39- عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان 56
2-40- هزينه هاي توانمندسازي 58
2-41- دوره های آموزشی مهارت‌های توانمندسازی سرمایه های انسانی 58
2-41-1-مهارت یادگیری 59
2-41-2-مهارت ادبیات محیط کار 59
2-41-3-مهارت ارتباطات موثر (گوش دادن و صحبت‌کردن) 59
2-41-4- مهارت خلاقانه حل مسئله 59
2-41-5- مهارت مدیریت فردی 59
2-41-6-مهارت کارایی گروهی 59
2-41-7- کارگاه کارایی سازمانی و رهبری 60
2-42- مدل سازه های اثر بخشی 60
2-42-1- متغیرهای علی 60
2-42-2- متغیرهای واسط 61
2-42-3- متغیرهای بازده 62
2-43- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان 64
2-44- پیشینه پژوهشی 65
فصل سوم: روش تحقيق 69
3-1- مقدمه 70
3-2- روش تحقیق 70
3-3- جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه 70
3-4- روش اجرا 70
3-5- ابزار گردآوري اطلاعات 71
3-6- روش تجزيه و تحليل داده ها 72
3-7- ملاحظات اخلاقی 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 73
4-1- مقدمه 74
4-2- آمار توصیفی 74
4-3- آمار استنباطی 83
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 96
5-1- مقدمه 97
5-2- یافته های پژوهش 97
5-3- محدودیت ها 102
5-4- پیشنهادات 103
منابع و مآخذ 104
پیوست ها 115

فهرست جداول

جدول 2-1- پنج بعد هسته‌ای توانمندسازی 44
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ جنسیت 75
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ میزان تحصیلات 75
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ رشته تحصیلی 76
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به سن 77
جدول 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به میزان سابقه‌کار 78
جدول 4-6- فراواني نمرات کیفیت خدمات آموزشی موجود براي گروه هاي سه‌گانه 79
جدول 4-7- فراواني نمرات کیفیت خدمات آموزشی مطلوب براي گروه هاي سه‌گانه 80
جدول 4-8- فراواني نمرات توانمندسازی براي گروه هاي سه‌گانه 80
جدول 4-9- شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات کیفیت خدمات آموزشی موجود براي گروه هاي سه‌گانه 81
جدول 4-10- شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات کیفیت خدمات آموزشی مطلوب براي گروه هاي سه‌گانه 82
جدول 4-11- شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات توانمندسازی براي گروه هاي سه‌گانه 83
جدول 4-12: آماره‌هاي آزمونt گروه‌هاي وابسته 84
جدول 4-13 : آماره‌هاي آزمون همبستگي 85
جدول 4-14: آماره‌هاي آزمونt گروه‌هاي وابسته 87
جدول 4-15: آماره‌هاي آزمون همبستگي 88
جدول 4-16: آماره‌هاي آزمونt گروه‌هاي وابسته 89
جدول 4-17: آماره‌هاي آزمون همبستگي 90
جدول 4-18: آماره‌هاي آزمونt گروه‌هاي وابسته 91
جدول 4-19: آماره‌هاي آزمون همبستگي 92
جدول 4-20: آماره‌هاي آزمونt گروه‌هاي وابسته 94
جدول 4-21 : آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد همدلی خدمات آموزشی موجود و توانمندسازی اساتید 95

فهرست نمودارها

نمودار4-1- توزیع فراوانی افراد با توجه به جنسیت 75
نمودار4-2- توزیع فراوانی افراد با توجه به میزان تحصیلات 76
نمودار4-3- توزیع فراوانی افراد با توجه به رشته تحصیلی 77
نمودار4-4- توزیع فراوانی افراد با توجه به سن 78
نمودار4-5- توزیع فراوانی افراد با توجه به میزان سابقه‌کار 79

منابع و مآخذ

1. ابتکار، نعمیه (1372) تحليلي بر وضعيت اشتغال كشور، نشریه‌ی تعاون، شماره‌ی ١٠٧.
2. اﺑﻄﺤﻲ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ، (1386)، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزي ﻛﺎرﻛﻨــﺎن، اﻧﺘــﺸﺎرات ﻣﺆﺳــﺴﻪ تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو.
3. ابوحسن، فیطری، (2008). کیفیت خدمات و رضایت دانشجویان: مورد مطالعه در موسسات خصوصی آموزش عالی. جلد1، شماره 3
4. ابیلی. خدایار، هداوندی. محمدرضا، ارزشیابی کیفیت دوره‌های آموزش موسسات ارائه دهنده خدمات آموزش به شرکت ایران خودرو، مجله روانشناسی و علوم تربیتی ، سال سی و چهارم، شماره 1، 1383.
5. احدیان، محمد. آقازاده، محرم.1377. راهنمای برنامه ریزی درسی. تهران: نوپردازان-پیوند
6. احمدی، سیدعلی اکبر، قلیچ لی، بهروز (1384). طراحی مدل مدیریت کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور. پیک نور، سال سوم، شماره سوم.
7. اﺣﻤﺪي،علی (1381)،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن.
8. اصغری، آرزو؛ خداپناهی، محمدکریم؛ صالح صدق پور، بهرام (1387). رابطه توانمندسازی وخودکارآمدی بارضایت شغلی. فصلنامه روانشناسی، شماره 146، صفحات 227-239.
9. الماسی، مجتبی؛ رستمی، احسان؛ سهیلی، کیومرث (1391). رابطه ي عمل به باورهاي ديني، ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني با بهره وري در ميان كاركنان سازمانهاي دولتي شهر كرمانشاه. همايش ملي فرهنگ سازي اصلاح رفتارهاي اقتصادي در ايران امروز، ص 112.
10. امیرانی، محمدهادی (۱۳۷۳). «بررسی زمینه‌های مشارکت روستائیان و ارتباط آن با ترویج کشاورزی»، جهاد، ش ۲۱۴ و ۲۱۵

منابع انگلیسی:

101. Ahmed , wondimu& Bruinsma , M arjan.(2006). A Structural nodel of self- concept , utonomous Motivation and Academic performance in cross- cultural perspective. Electronic journal of research in Educational.psjchology, no.10, vol.4(3),2006.Issn 16962005.pp:551-567.
102. Bennett, R., Kottasz, R., & Nocciolino, J. (2007). Catching the early walker: An examination of potential antecedents of rapid student exit from business-related undergraduate degree programmes in a post-1992 university. Journal of Further and Higher
103. Bolger, R., & Somech, A. (2002). Motives to study and socialization tactics among university students. The Journal of Social Psychology, 142(2), 233–248

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

125 صفحه

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی وضعیت خدمات آموزشی از نظر اساتید دانشکده فنی و حرفه ای و ارتباط آن با توانمندسازی آنها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.