بررسی رابطه دشواری تنظیم هیجان و تکانشگری مادر با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
125 صفحه
حجم
1 MB
28,000 تومان
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دشواری تنظیم هیجان و تکانشگری مادر با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر انجام گرفته است

بررسی رابطه دشواری تنظیم هیجان و تکانشگری مادر با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر

چکیده

ویژگی های شخصیتی مادر می تواند بر بسیاری از ویژگی های روانشاختی فرزندان از جمله اضطراب اجتماعی نقش منفی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دشواری تنظیم هیجان و تکانشگری مادر با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی —– انجام گرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع پژوهش های همبستگی و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر 763 نفر بود و با شيوه نمونه‌گيري خوشه ای چند مرحله ای تعداد 255 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های استاندارد دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (2004)، تکانشگری بارت(2004) و اضطراب اجتماعی جرابک (1996)پاسخ دادند. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان و با بهره‌گیری از بسته نرم‌افزاری24 SPSS تجزيه و تحليل شد. یافته های پژوهش نشان داد بین دشواری تنظیم هیجان مادر (و ابعاد آن) و اضطراب اجتماعی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد(05/0>P). بین تکانشگری مادر (و ابعاد آن) و اضطراب اجتماعی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد(05/0>P). همچنین نتیجه آزمون رگرسیون نیز نشان داد که دشواری تنظیم هیجان و تکانشگری مادر در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانش آموزان نقش دارد. لذا بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود به منظور کاهش اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دوره های آموزش مهارت های تنظیم هیجان و کنترل تکانشگری برای والدین برگزار گردد.
واژگان کلیدی: اضطراب اجتماعی، دشواری تنظیم هیجان، تکانشگری.

مقدمه

تعامل با دیگران، لازمه بقاء انسان است، چرا که بدون ارتباط اجتماعی، حتی تأمین نیازهای اولیه برای او امکان پذیر نیست. برآورده شدن نیازهای روانشناختی و شکوفایی استعدادهای بالقوه آدمی نیز در گرو زندگی اجتماعی اوست. بیشتر افراد می توانند، بدون مشکل جدی با دیگران تعامل داشته و در جمع به فعالیت بپردازند. اضطراب اجتماعی اساساً ترس از مورد نظاره دیگران واقع شدن است. این ترس ممکن است تا حدودی ذاتی بوده باشد اما وقتی نگاه دیگران، چه به عمد (واقعی)، چه با تصور فرد (خیالی) در موقعیت های خاص ناراحتی فوق العاده ایجاد کند نتیجه آن “اضطراب اجتماعی” است؛ اجتماعی به این معنی است که نگاه دقیق دیگران همیشه به نوعی وجود دارد. مورد مضحکه واقع شدن به صورت پنهان وجود دارد. ورای این ترس نیز (ترس از عملکرد) یعنی ترس از اینکه شخص قادر به ایفای نقش خود نباشد و کنترل خود را در مقابل دیگران از دست بدهد، وجود دارد. ترس از عملکرد غالباً موجب همان چیزی می شود که شخص بیش از همه، از وقوع آن می ترسد، یعنی عملکرد معیوب. [1]
رفتارهای تکانشی به عنوان رفتارهای مخاطره آمیز نامیده می شوند که طیف وسیعی از اعمالی را شامل می شوند که روی آن تفکر کمی صورت گرفته، به صورت نابالغ با وقوع آنی، بدون توانايی در انجام تمرکز بر يك تکلیف خاص، در غیاب يك برنامه ريزی مناسب، رخ می دهند و از ريسك و خطر پذيری بالايی برخوردار هستند. مرور مطالعات انجام شده در مورد تکانشگری نشان می دهد که رفتارهای تکانشی هسته اصلی بسیاری از اختلال های روانی از قبیل بیش فعالی همراه با نقص توجه، اختلال سلوک، اختلال کنترل تکانه، سوء مصرف مواد، رفتار خودکشی، اختلالات شخصیت و اختلالات يادگیری تشکیل می دهند. امروزه تکانشگری به صورت يك بعد شناختی، مفهوم پردازی می شود به اين معنا که تکانشگری، با عدم بازداری شناختی، روند کند و نقص تصمیم گیری بی ثباتی هیجانی در افراد همراه می باشد، با توجه به اين موارد، می توان گفت انجام رفتارهای تکانشی می تواند ناشی از نقص در مهارتهای اجتماعی باشد. [2]
یکی از عواملی که امروزه به عنوان متغیر واسطه ای توجه زیادی را از سوی پژوهشگران دریافت کرده است، دشواری در تنظیم هیجان است. تنظیم هیجان توانایی به کارگیری فرایندها برای نفوذ در تولید هیجان ها است. الگوی دشواری در تنظیم هیجان در یک مفهوم گسترده از جمله دشواری در شناسایی و توصیف احساسات، تنظیم هیجان و رفتار استفاده می شود. [3] به نظر می رسد افرادی که دشواری در تنظیم هیجان دارند، توانایی تنظیم هیجانات متفاوت خود را ندارند و با سطوح بالاتری از رفتارهای نامناسب به کاهش هیجانات خود می پردازند. [4]

بیان مساله

ميل و انگيزه براي موفقيت و پيشرفت همواره در طول تاريخ، انسان را به حركت در جهت دست يابي به اهدافش سوق داده است و نخستين و ضروري ترين شرط براي انجام هر فعاليت محسوب مي شود، كه هر فردي بايد ميزاني از آن را دارا باشد. بی شک یکی از اهداف مهم هر نظام آموزشی پرروش همه جانبه دانش آموزان و رشد و پیشرفت آنهاست. در كنار برنامه های آموزشی مناسب و تهیه امکانات لازم از طرف آموزش و پرورش و همچنین برخورداري دانش آموزان از دانش، مهارت، استعداد و توانايي لازم، شناسایی و رفع موانع موجود درموفقيت دانش آموزان يكی از تاکیدات کارشناسان حوزه یادگیری است. [5]
شناخت و درمان اختلالات روانی یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان است. اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از زیرشاخه های اختلالات اضطرابی در روانشناسی مرضی شناخته می شود. اضطراب اجتماعی، اضطراب یا هراسی است که در موقعیت هاي میان فـردي یا عملکـردي ایـجاد می شود و افراد داراي اضطراب اجتماعی بالا از ارزیابی منفی دیگران نسبت به خود و یـا انجـام عـملی که باعـث شـرمندگی شود، بیمـناك هستند. تحقیقات حاکی از آن هستـند که اضطراب، با احساسات و رفتارها و نشانه هاي عدم رضایت از دیگران، همراه است. [6] میلر معتقد است، اضطراب اجتماعی، به عنوان یک ترس مشخص و مزمن از یک یا چند موقعیت اجتماعی تعریف می شود که فرد خود را در معرض موشکافی توسط دیگران می بیند و می ترسد مبادا کاري انجام دهد که باعث خجالت باشد یا تحقیرآمیز به نظر آید.


هر چند نشان دادن نمونه هایی از رفتارهای تکانشی به نظر ساده می رسد، اما تعریف دقیق پدیده تکانشگری دشوار است چرا که اختلاف نظرهای بسیاری در تکانشی یا غیرتکانشی خواندن یک رفتار وجود دارد. [15] مادران تکانشگر بدون در نظر گرفتن اثرات فعالیت خود بر فرزندان دست به اقدام عجولانه می زنند. این مادران در مهار پاسخ خود مشـکل دارند و پـاداش آنی را به پیـامد تـاخیري ترجـیح می دهند و ممکن است کوچکترین اشتباهات فرزند خود را با پاسخ های هیجانی کنترل نشده و اقدامـات نامناسب پاسخ دهند. این ویژگی می تواند سبب بروز رفتارهای اضطرابی در فرزندان شود. [17] در خصوص اضطراب اجتماعی دانش آموزان پژوهش های مختلفی انجام شده است ولیکن ارتباط این متغیر با ابعاد روانشناختی مادر کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا سوال اصلی ما در این پژوهش این است که آیا بین دشواری تنظیم هیجان و تکانشگری مادر با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی رابطه وجود دارد؟

 

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-4-1- هدف کلی 8
1-4-2- اهداف ویژه 8
1-5- فرضیه های تحقیق 9
1-5-1- فرضیه اصلی 9
1-5-2- فرضیه های فرعی 9
1-6- تعریف متغیرها 10
1-6-1- تعاریف مفهومی 10
1-6-2- تعاریف عملیاتی 11
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه 13
2-2- اضطراب اجتماعی 13
2-2-1- مفهوم اضطراب اجتماعی 14
2-2-2- سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی 14
2-2-2-1- عوامل ژنتیک در اختلال اضطراب اجتماعی 15
2-2-2-2- مزاج 15
2-2-3- عوامل محیطی در اختلال اضطراب اجتماعی 16
2-2-3-1- والدی (نقش والدین) 16
2-1-3-2- کمبود مهارت های اجتماعی 17
2-2-4- رویکردها و نظریه ها 17
2-2-4-1- نظریه یادگیری ترس و اضطراب 17
2-2-4-2- دیدگاه شناختی بک و همکاران در مورد اختلالات اضطرابی 19
2-2-4-3- مدل شناختی کلارک و ولز (1995) برای اضطراب اجتماعی 21
2-2-4-4- مدل شناختی رپی و هیمبرگ (1997) برای اضطراب اجتماعی 24
2-2-4-5- دیدگاه فراشناختی 25
2-2-5- درمان های روان شناختی در اختلال اضطراب اجتماعی 28
2-2-5-1- مداخلات درمانی رفتارگرا 28
2-2-5-2- آموزش مهارت های اجتماعی 29
2-2-5-3- گروه درمانی شناختی- رفتاری (CBT) 30
2-3- تکانشگری 31
2-3-1- تکانه 32
2-3-2- عوامل موثر در تصميم گيري مخاطره آميز نکانشگری 33
2-3-2-1- عامل ارزش 33
2-3-2-2- عامل زمان 34
2-3-2-3-عامل احتمالات 34
2-3-3- علل رفتار تکانشگرانه 38
2-3-4- تکانشگری در گستره زندگی 40
2-3-5- اختلالات مرتبط با تکانشگری (نقش تکانشگری در اختلالات روانپزشکی) 41
2-3-5-1- اختلال شخصیت ضداجتماعی 41
2-3-5-2- اختلال شخصیت مرزی 43
2-3-5-3- سوء مصرف/ وابستگی مواد 43
2-3-5-4- اختلال دوقطبی 44
2-3-5-5-ADHD و اختلال سلوک 45
2-3-4- رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشي 46
2-3-4-1- رويكرد شخصيت شناسانه 47
2-3-4-2- رويكرد رفتارگرايانه 49
2-3-4-3- رويكرد زيستي 50
2-3-4-4- رويكرد اجتماعي 51
2-3-5- تكانشگري و جنسيت 51
2-3-6- اختلالهاي مرتبط با تكانشگري 51
2-3-7- تعاریف خود نظم دهی 52
2-3-8- نظریههای خود نظم دهی 53
2-3-8-1- نظریه خود نظمدهی بندورا 53
2-3-8-2- نظریه خود نظم دهی کارور و شییر 53
2-3-8-3- نظریه خود تنظمی باتلر و واین 54
2-3-8-4- نظریه خودنظم دهی پینتریچ و دیگروت 54
2-4- دشواری تنظیم هیجان 55
2-4-1- تعریف هیجان و مولفه های آن 56
2-4-2- ماهیت هیجان 57
2-4-3- تاریخچه هیجان 58
2-4-4- نظریه های هیجان 58
2-4-4-1- نظریه جیمز – لانگه 58
2-4-4-2- نظریه رفتارگرایی 58
2-4-4-3- نظریه بازخوراند چهره 58
2-4-4- عملکرد ذهن در هیجان 59
2-4-5- مفهوم تنظیم شناختی هیجان 60
2-4-6- مدلهای نظری و انواع راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 61
2-4-7- راهبردهاي شناختي تنظیم هيجان 64
2-4-7-1- راهبردهاي شناختي منفی تنظیم هيجان 64
2-4-7-2- راهبردهاي شناختي مثبت تنظیم هيجان 65
2-4-8- تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی 66
2-5- پیشینه پژوهش 68
2-5-1- پیشینه داخلی 68
2-5-2- پیشینه خارجی 70
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 73
3-2- روش تحقیق 73
3-3- جامعه آماری 73
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری 73
3-5- روش گردآوري اطلاعات 73
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 74
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 77
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 79
4-2- آمار توصیفی 79
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 92
5-2- نتایج فرضیه های تحقیق 92
5-3- محدوديت هاي پژوهش 100
5-4- پیشنهادات پژوهش 100
5-4-1- پیشنهادات کاربردی 100
5-4-2- پيشنهادهايي براي تحقيقات آتی 101
فهرست منابع 102

 

فهرست منابع

[1]گودین؛ دانلد (1372). فوبی. ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران: انتشارات رشد.
]2[Doran, N., McChargue, D., & Cohen, L. (2014). Impulsivity and the reinforcing value of cigarette smoking.Addictive Behaviors, 32(1), 90-108.
]3[Spence, S., & Courbasson, C. (2012). The role of emotional dysregulation in concurrent ating disorders and substance use disorders. Eating behaviors, 13(4),382-385.
]4[Mehrpoor Sadehi, F., Khosrojavid, M., Boland, H. (2015). The Relationship between Alexithymia and Self-Efficacy with Addiction Vulnerability of Students. Journal of saussurea, (6), 111-119.
[5] خواجه، لاله و حسينچاري، مسعود (1390). بررسي رابطه اضطراب اجتماعي و جو رواني – اجتماعي كلاس با خودكارآمدي تحصيلي در دانش آموزان دوره راهنمايي. فصلنامه روان شناسي تربيتي، 20(7): 153-131.
]6[Taylor CT, Bomyea J, Amir N. Attentional bias away from positive social information mediates. The link between social anxiety and anxiety vulnerability to a social stressor. J Anxiety Disord 2010; 24(4): 403-8.
]7[Miller C. Social anxiety disorder (social phobia) symptoms and treatment. J Clin Psychiatry 2007; 62(12): 9-24.
]8[Onder N. The mediating role of coping strategies in the basic personality traits- PTG and locus of control- PTG relationships in breast cancer patients. Ph.D. Dissertation. Ankara: Middle East Technical University, Department of psychology, 2012: 23(9): 21-39.
[9] شیرازي، فهیمه، رضوانی، شیوا، حقیقی، ندا و فرزام فر، الناز (1392). رابطه سلامت روان مادران با میزان اضطراب و افسردگی فرزندان. 1(9): 37-59.
]10[Thompson RA. Emotion regulation: A theme in search of definition. Monogr Soc Res Child Dev 1994;59(2-3):25-52.
]11[Bargh, J. A., & Williams, L. E. (2007). The nonconscious regulation of emotion. Handbook of Emotion Regulation, 1,429-445.
]12[Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press.
]13[Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 41-54.
[14] بشارت، محمد علی و فرهنمند، هادی (1396). نقش واسطه اي دشواري تنظيم هيجان در رابطه بين آسيب هاي دلبستگي و نشانه هاي افسردگي و اضطراب.مجله اندیشه و رفتار. 11(44).
]15[Evenden, J. A. (1999). Varieties of impulsivity. Psychopharmacology, 146 , 348-361.
]16[Swann, A. C., & Hollander, E. (2002). Impulsivity and aggression: diagnostic challenges for the clinician, A monograph for continuing medical education credit. New York: Oxford Press.
]17[Franken A, Muri P. Individual differences in decision-making. Pers Individ Dif 2005; 39(3): 991- 998.
[18] انجمن روانشناسی آمریکا (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. ویراست پنجم، ترجمه سید محمدی، ی، (1393). تهران: نشر روان.
]19[Lazarus R. Cognition and motivation in emotion. Am Psychol 1991; 46: 352–67
]20[Kim S.J., Kim B.N., Cho S.C., Kim J.W., Shin M.S., Yoo H.J., Kim H.W. The prevalence of specific phobia and associated co-morbid features in children and adolescents. J Anxiety Disord 2010; 24(6): 629–34.
]21[Bruce, S. E., Yonkers, K. A., Otto, M. W., Eisen, J. L., Weisberg, R. B. & Pagano, M. (2007). Influence of psychiatric comorbidity on recovery and recurrence in generalized anxiety disorder, social phobia, and panic disorder: A 12-yearprospective study. American Journal Psychiatry, 162, 79-87.
]22[Last, C. G. & Strauss, C. C. (1990). School refusal in anxiety disordered children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29, 31-35.
]23[Wittchen, H. U, Fuetsch, M., Sonntag, H., Muller, N. & Liebowitz, M.(2003). Disability and quality of life in pure and comorbid social phobia: Findings from a controlled study. Behavior Research Therapy, 15(3), 46-58.
[24] مرادي، اعظم و غلامي رناني، فاطمه (1385). درمان هراس اجتماعي. تازه هاي روان درماني، 19(2): 32-49.
]25[ Stein, M. B., Roy-Byrne, P. P., Craske, M. G., Bystritsky, A., Sullivan, G., Pyne, J. M., Katon, W., Sherbourne, C. D. (2005). Functional impact and health utility of anxiety disorder in primary care outpatients. Medical Care, 43: 1164-1170.
]26[ Aderka, I. M., Hofmann, S. G., Nickerson, A., Hermesh, H., Gilboa- Schechtman, E., & Marom, S. (2012). Functional impairment in social anxiety disorder. Journal ofAnxiety Disorders, 26, 393–400.
]27[ McAleavey, A.A., Castonguay, L.G., Goldfried, M.R. (2014). Clinical Experiences in Conducting Cognitive behavioral Therapy for Social Phobia, Behavior Therapy, 45(1): 21-35.
]28[ Dryman, Taylor. M., a, Gardner, Sh., Weeks, J. W., Heimberg, R.G. (2016). Social anxiety disorder and quality of life: How fears of negative and positive evaluation relate to specific domains of life satisfaction. Journal of Anxiety Disorders, 38: 1-8.
]29[ Coles, M.E., Turk, C.L., Heimberg, R.G., & Fresco, D.M. (2001). Effects of varying levels of anxiety within social situations: Relationship to memory perspective and attributions in social phobia. Behaviour Research and Therapy. 39, 651-665.
]30[ Ameringen, M., Mancini, C., & Farvolden, P. (2003). The impact of anxiety disorders on educational achievement. Journal of Anxiety Disorders, 17, 561–571.
]31[ Beidel, D. C., & Turner, S. M. (2007). Shy children, phobic adults: Nature and treatment of social phobia. Washington, D.C.: American Psychological Association.
]32[ Gaudiano, B.A & Herbert, J.D (2006). Self- efficacy for social situation in adolescents with generalized social anxiety disorder. Behavior and cognitive psychotherapy, 35, 209-223.
]33[ English, T., John, O. P., & Gross, J. J. (2013). Emotion regulation in relationships. In J. A. Simpson & L. Campbell (Eds.), Handbook of close relationships (pp. 500-513). Oxford, UK: Oxford University Press.
[34] خجسته مهر، رضا، پارسی، احسان و شيرالینيا، خدیجه (1394). نقش تعديل کننده هيجان مثبت در رابطه بين هيجان منفی و تبادلات زناشويی مخرب در زنان. دو فصلنامه روانشناسی خانواده، 11(2): 21-43.
[35] میکائیلی، نیلوفر، رجبی، سعید، عباسی، مسلم و زمانلو، خدیجه (1393). بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 10(32): 31-53.
[36] بادان فیروز، علی، مکوند حسینی، شاهرخ و محمدی فر، محمد علی (1396). رابطه تنظیم هیجانی با نشانگان افسردگی و اضطراب در دانشجویان: نقش واسطه ای ذهن آگاهی مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت. 7(3)؛ 22-43.
[37] دارویی، ساناز و جعفری، علیرضا (۱۳۹۶). بررسی رابطه بین تنظیم هیجان با بهزیستی روانشناختی دانشجویان. سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر، بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
[38] خمیسی، لیلا و احتشام زاده، پروین (۱۳۹۴). بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی،تکانشگری باسازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی.
]39[ Braham, S., Hadj Kacem, I., Mlika, S., Moalla, Y., Walha, A., Gaddour, N., Ayadi, H., Ghribi,
F. (2014). Impulsivity and externalization and internalization problems in adolescents.
Available from: www.PubMed yahoo.
]40[Dittmann,M (2002). Stemming Social Phobia. Monitor On Psychology, 36. 553-555.
[41] استوار، صغری و رضويه، اصغر (1382). بررسي ويژگي هـاي روانـسنجي مقيـاس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان جهـت اسـتفاده در ايـران. ارايه شده در پنجمين همايش سراسري بهداشت رواني كودكـان و نوجوانـان. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني زنجان.
[42]افضلی، محمد حسن (1388). «مقایسه سبک ها و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به وسواس بی اختیاری، اختلال اضطراب تعمیم یافته و اختلال هراس اجتماعی. مجله روان شناسی بالینی، 1(1): 93-79.
]43[Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1964). Manual of the Eysenck Personality Inventory. London: University of London Press.
]44[Vasey, M. W., & Dadds, M. R. (2001). An introduction to developmental psychopathology of anxiety. In M. W. Vasey & M. R. Dadds (Eds.), The Developmental Psychopathology of Anxiety (pp. 3‐26). Oxford: Oxford University Press.
]45[Albano, A. M., & Hayward, C. (2004), Social anxiety disorder. In T. H. Ollendick & J. S. March (Eds.), Phobic and anxiety disorders in children and adolescents. A clinicians guide to effective psychosocial and pharmacological interventions. (pp. 198‐235). New York: Oxford University Press.
]46[Lieb, R., Wittchen, H. U., Höfler, M., Fuetsch, M., Stein, M. B., & Merikangas, K. R. (2000). Parental psychopathology, parenting styles, and the risk of social phobia in offspring: a prospective‐longitudinal community study. Archives of General Psychiatry, 57, 859‐866.
]47[Rapee, R. M., & Spence, S. H. (2004). The etiology of social phobia: Empirical evidence and an initial model. Clinical Psychology Review, 24, 737‐767.
]48[Bohlin, G., & Hagekull, B. (2009). Socio‐emotional development: from infancy to young adulthood. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 592‐601.
]49[Majdandzic, M., De Vente, W., & Bogels, S. (2010). Rearing histories of individuals with and without social anxiety who become first time parents. Anxiety, Stress & Coping, 1‐16.
]50[Bogels, S. M., van Oosten, A., Muris, P., & Smulders, D. (2001). Familial correlates of social anxiety in children and adolescents. Behavior Research and Therapy, 39, 273‐287.
]51[Knappe, S., Beesdo, K., Fehm, L., Hofler, M., Lieb, R., & Wittchen, H-U. (2009). Do parental psychopathology and unfavorable family environment predict the persistence of social phobia? Journal of Anxiety Disorders, 23(7), 986-994.
]52[Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes. Oxford: Oxford University Press.
]53[Watson, J. B., & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology, 3(1), 1-14.
]54[Thorndike, E. (1933). An experimental study of rewards. Teachers College Contributions to Education, 580, 72.
]55[Seligman, M. E. P. (1971). Phobias and preparedness. Behavior Therapy, 2(3), 307-320.
[56]نادری، فرح، صفرزاده، سحر و مشاک، رویا (1390). مقایسه خود بیمار انگاری، حمایت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و سلامت عمومی بین مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی و عادی. یافته های نو در روان شناسی، 1(1): 41-16.
]57[Beck, A. T., Emery, G., & Greenberger, R. L. (1985), Anxiety disorders and phobias: Acognitive perspective. New York: Basic Books.
]58[Beck, A. T., & Dozois, D. J. A. (2011). Cognitive therapy: current status and futuredirections. Annual Review of Medicine, 62, 397–409.
]59[Clark, D. M., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In M. L. R. Heimberg, D.A. Hope, and F.R. Schneier (Ed.), Social phobia: Diagnosis, assessment and treatment. New York: Guilford Press.
]60[Rapee, R. M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive‐behavioral model of anxiety in social phobia. Behaviour Research and Therapy, 35, 741‐756.
]61[Zahedi Tajrishia, K., Mohammadkhani, SH., & Jadidi, F. (2011). Metacognitive beliefs and negative emotions. Social and Behavioral Sciences, 30 , 530 – 533.
]62[Spada, M. M., Nikcevic, A. V., Moneta, G. B., & Wells, A. (2008). Metacognition, perceived stress, and negative emotion. Personality and Individual Differences, 44,1172–1181.
]63[Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new areaof cognitive- developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911.
]64[Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1981). Attention and self-regulation: A control-theory approach to human behavior. New York: Springer-Verlag.
]65[Hartman, L. M. (1983). A metacognitive model of social anxiety: Implications for treatment. Clinical Psychology Review, 3(4), 435-456.
]66[Ayllon, T., & Azrin, N. H. (1968). The token economy: A motivational system for therapy and rehabilitation. New York: Appleton-Century-Crofts.
]67[Horne, A. M., & Matson, J. L. (1977). A comparison of modeling, desensitization, flooding, study skills, and control groups for reducing test anxiety. Behavior Therapy, 8(1), 1- 8.
]68[Mersch, P. P. A., Emmelkamp, P. M. G., & Lips, C. (1991). Social phobia: Individual response patterns and the long-term effects of behavioral and cognitive interventions. A follow-up study. Behavior Research and Therapy, 29(4), 357-362.
]69[Lucock, M. P., & Salkovskis, P. M. (1988). Cognitive factors in social anxiety and its treatment. Behaviour Research and Therapy, 26(4), 297-302.
]70[Turner, S. M., Beidel, D. C., Cooley, M. R., Woody, S. R., & Messer, S. C. (1994). A multicomponent behavioral treatment for social phobia: Social effectiveness therapy. Behaviour Research and Therapy, 32(4), 381-390.
]71[Heimberg, R. G., Salzman, D. G., Holt, C. S., & Blendell, K. A. (1993). Cognitive – behavioral group treatment for social phobia: Effectiveness at five-year follow up. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 325-339.
]72[Eng, W., Coles, M. E., Heimberg, R. G., & Safren, S. A. (2001). Quality of life following cognitive behavioral treatment for social anxiety disorder: Preliminary findings. Depression and Anxiety, 13(4), 192-193.
]73[Stanford MS, Mathias CW, Dougherty DM, Lake SL, Anderson NE, Patton JH. (2009). Fifty years of the BarrattImpulsiveness Scale: an update and review. Personality and Individual Differences; 47(5): 385-95.
]74[Lane, S. D., & Cherek, D. R. (2000). Analysis of risk in adults with a history of high risk behavior. Drug and Alcohol Dependence, 60, 179-187.
]75[Moeller, F. G, Barratt, E. S, Dougherty, D. M, Schmitz, J. M & Swann, A. C (2001). Psychiatric aspects impulsivity. American Journal of Psychiatry, 11, 1783- 1793.
]76[Evenden, J. A. (1999). Varieties of impulsivity. Psychopharmacology, 146, 348- 361.
]77[Petry, N. M. (2001). Substance abuse, pathological gambling and impulsiveness. Drug and Alcohol Dependence, 63, 29-38.
]78[Hollander, E., & Evers, E. (2001). New developments in impulsivity. Lancet, 358, 949-950.
[79]اختياري، حامد، صفايي، هومن، اسماعيلي جاويد، غلامرضا، عاطف وحيد، محمدکاظم، عدالتي، هانيه و مکري، آذرخش (1387). روايي و پايايي نسخه هاي فارسي پرسشنامه هاي آيزنک، بارت،ديکمن و زاکرمن در تعيين رفتارهاي مخاطره جويانه و تکانشگري. مجله رواپزشکي و روان شناسي باليني ايران، 14(3): 326-316.
]80[Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2001). The five factor model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and Individual Differences, 30, 669-689.
]81[Zimmerman, B. J. (2002). “Becoming a Self-Regulated Learner: An overview”. Theory Into Practice. Spring-Autumn,2002Available
]82[Cardinal, R. N. (2004). Waiting for better things. London: University of Cambridge Press.
]83[Waldeck, T. L., & Miller, L. S. (1997). Gender and impulsivity differences in licit substance use. Journal of Substance Abuse, 9, 269-275.
]84[Zimmerman, B. J. (2002). “Becoming a Self-Regulated Learner: An overview”. Theory Into Practice. Spring-Autumn,2002Available
[85]مارشال ریو، جان (1396). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات ویرایش، تاریخ انتشار به زبان اصلی (1966).
[86]چراغی، محمدعلی (1392). تئوری خود تنظیمی، مجله طلوع بهشت، ص 47-49.
]87[Bandura, A. (1997). A social cognitive theory of personality. In L.pervin & O. john (eds). Handbook of personality (2/e). New York. Academic press.
[88]طاهری خراسانی، پروانه (1390). بررسی رابطه استفاده از راهبردهای خود تنظیم یافته در پیشرفت¬ تحصیلی در درس ادبیات و ریاضیات. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
]89[Butler, D. Ly & Winner, P. H. (1995). Feedback and self- regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research. No. 6, pp. 245-281.
[90]سیف، علی¬اکبر (1396). روان¬شناسی پرورشی. تهران: انتشارات دوران.
]91[Granefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for theuse of the cognitive emotion regulation questionnaire. Leiderorp: Datec.
]92[Jermann, F., Van-Der-Linden, M., d’Acremont, M., & Zermatten, A. (2006). Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ): Confirmatory Factor Analysis and Psychometric Properties of the French Translation. Journal of Psychology, 22(2), 126-131.
]93[Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Personality Psychology Sciences, (3), 400-424.
[94]امین¬آبادی، زهرا، دهقانی، محسن و خداپناهی، محمد کریم (1390). بررسی ساختار عاملی و اعتباريابي پرسشنامه تنظيم هيجان شناختي. مجله علوم رفتاری، 5(4): 371- 365.
[95]خانزاده، محمد (1390). پیش بینی ادراک درد در سالمندان بر پایه طرحواره های هیجانی ومشکلات در نظم بخشی هیجانی، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شیراز.
[96]کارسازی، حسین، فرادينی، حامد و رضايی، میلاد (1396). روابط ساختارهای سیستم مغزی- رفتاری دشواری در تنظیم هیجان با نشانه های اختلال اضطراب فراگیر. مجله دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی)، شماره1.
]97[Clark, D. A., Beck, A. T., & Afford, B. A. (1999). Scientific foundations of cognitive theory and therapy of depression. New York: Wiley.
]98[Groos, J. J. (1999). Emotion regulation: Past, present, future. Cognitive Emotion, 13(5), 551-73.
]99[Eisenberg, N. (2000). Emotion regulation and moral development. Annual Review Psychology, 51, 665-97.
]100[Oschner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trend Cognitive Sciences, 9(5), 242-9.
]101[Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2, 271-299.
]102[Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour Research and Therapy, 48, 974-983.
]103[Ruiz-Aranda, D., Salguero, J. M., & Fernandez-Berrocal, P. (2009). Emotional Regulation and Acute Pain Perception in Women. The Journal of Pain, 11(6), 564-569.
]104[Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Press.
]105[Groesz, L. M., Levine, M. P., & Murnen, S. K. (2002). The effect of experimental presentation of thin media images on body satisfaction: A meta-analytic review. International Journal of Eating Disorders, 31, 1–16.
]106[Mennin, D. S., Holoway, R. M., Fresco, D. M., Moore, M. T., & Heimberg, R. G. (2007). Delineating components of emotion and its dysregulation in anxiety and mood psychopathology. Behavior Therapy, 38, 284−302.
]107[Brackett, M. A., & Salovey, P. (2004). Measuring emotional intelligence as a mental ability with the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test. In G. Geher (Ed.), Measurement of emotional intelligence (pp. 179−194). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
[108] ابراهیمی، فرزانه (1395). مقایسه دشواری در نظم جویی هیجان و تئوری ذهن در دانش آموزان با و بدون نشانه های اضطراب. اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
[109] زاهدی جواد حصاری، علی (1394). مقایسه طرحوارههای هیجانی و دشواری در نظم بخشی هیجانی در دانشجویان دچار هراس اجتماعی و عادی. کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان
[110] صبحی قراملکی، ناصر، مجدی، نورالدین و حضرتی ساقصلو، شیوا (1394). تبیین و پیش بینی علایم و نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی براساس سیستمهای بازداری/-فعال سازی رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان. کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.
[111] کچویی محسن، فتحی آشتیانی علی (1394). نقش دشواری‌های تنظیم هیجان و تکانشگری در نشانه‌های اختلال‌های خوردن. ارمغان دانش، ۲۰ (۱۲) :۱۰۷۰-۱۰۸۵.
[112] سعادت، الهام و قمرائی، امیر (1394). بررسی رابطه دشواری های تنظیم هیجان مادران با مشکلات رفتاری و ترس های مرضی کودکان پیش دبستانی دخترشهر اصفهان. نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران، تهران، مرکز همایشهای توسعه ایران.
[113] حسیني، فاطمه، پاکيزه، آزاده، سالاری زهرا (1392). نقش طرحواره های ناسازگار اوليه و مشکلات تنظيم هيجان در اضطراب دانشجويان. مجله روانشناسی رفتار، 4(7): 297.
[114] محمدلو، صادق، قرائی، بهرام و لواسانی فرهاد (1391). بررسی رابطه بین فعال سازی رفتاری و مهار رفتاری، دشواری در تنظیم هیجان و نگرانی و سلامت روان. مجله روانشناسی رفتار هیجانی، 5(2): 100-85.
]115[ Schneider, R. L., Arch, J. J., Landy, L. N., & Hankin, B. L. (2016). The Longitudinal Effect of Emotion Regulation Strategies on Anxiety Levels in Children and Adolescents. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 45, 1-14.
]116[ D’Avanzato, C., Joormann, J., Siemer, M., & Gotlib, I. H. (2013). Emotion Regulation in Depression and Anxiety: Examining Diagnostic Specificity and Stability of Strategy Use. Cognitive Therapy Research, 37, 968-980.
]117[ Aldao A, Nolen-Hoeksema S, Schweizer S. Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta- naly ticreview. Clin Psychol Rev 2010;30(2):217-37.
]118[ Sharp C, Pane H, Ha C, Venta A, Patel A, Sturek J, Fonggy P. Theory of mind and emotion regulation difficulties in adolescents with borderline traits. J Am Acad Child Adol Psychiat. 2011; 20(6):563-573.
]119[Taylor CT, Hirshfeld-Becker DR, Ostacher MJ, Chow CW, LeBeau RT, Pollack MH, Nierenberg AA, Simon NM. Anxiety is associated with impulsivity in bipolar disorder. J Anxiety Disord. 2008; 22: 868-76.
]120[Campbell-Sills L, Barlow DH. Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders. In: Gross JJ, Editor. Handbook of emotion regulation. New York: Guildford Press; 2007. p. 542–59.
]121[ Kring AM, Werner KH. Emotion regulation and psychopathology. In: Philippot P, Feldman RS, Editors. The regulation ojemotion. Hove, UK: Psychology Press; 2004. p. 359-85.
[122] اسلمی، نگین، خیر، محمد و هاشمی، لادن (1392). ارتباط بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی با توجه به نقش واسطه اي عزت نفس در میان دانش آموزان پایه سوم دبیرستان ها ي شهر شیراز. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 23(6): 121-105.
[123] نادری، فرح و حق شناس، فریبا. (1388). اعتباریابی مقیاس تکانشگری بارت و رابطه تکانشگری و احساس تنهایی با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اهواز. پایان نامه کارشناسی راشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه ازاد اسلامی اهواز.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

125 صفحه

حجم

1 MB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه دشواری تنظیم هیجان و تکانشگری مادر با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.