رابطه بین حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش‌آموزان

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
100 صفحه
حجم
1 MB
20,000 تومان
هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش‌آموزان می باشد

چکیده:

هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش‌آموزان می باشد. تحقیق حاضر، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان ——- به تعداد 637 نفر می باشد. با توجه به جدول مورگان 240 دانش آموزان به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها جهت اندازه گيري پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از کارنامه نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1396-1395، پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی راف و همکاران(1997) و پرسشنامه میزان یادگیری والرند و همکاران (1992) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که یافته های پژوهش نشان داد که بين حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه و پیشرفت تحصیلی با میزان یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه ششم شهرستان ——-، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت مثبت وجود دارد .بين بعد ادراک دانش‌آموزان از یادگیری، بعد ادراک دانش‌آموزان از معلمان، بعد ادراک دانش‌آموزان از توانایی علمی خود، بعد ادراک دانش‌آموزان از جو آموزشی ، بعد ادراک دانش‌آموزان از شرایط اجتماعی آموزش و میزان یادگیری دانش‌آموزان دختر، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت مثبت وجود دارد و فرض تحقیق تایید می‌شود.
کلمات کلیدی: حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه، پیشرفت تحصیلی، میزان یادگیری

مقدمه

كسب اطلاعات يكي از ويژگي هاي بارز انساني است و انسان به طور طبيعي تمايل دارد . به اطراف خويش بنگرد و حوزه اطلاعات خويش را گسترش دهد اين روحيه جست و جوگري همواره محرك انسان بوده است و از خلقت بشر تاكنون موجب كسب و توليد دانش هاي بشري شده است .
در بدو امر كسب با توجه به تجربيات بشري و آموزشي هاي ابتدايي والدين بود ، اما با گسترش جوامع ، نهاد آموزش و پرورش بوجود آمد و تعليم و تربيت افراد در اين نهاد بيشتر بوسيله كتاب ، مدرسه ، معلم و ساير عوامل انجام گرفت از زماني كه اين امر توسط آموزش و پرورش صورت گرفت ، محيط مدرسه و محيط آموزشي تاثير محيط و عوامل محيطي بر آموزش و يادگيري نيز مورد توجه دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفت(محمدیان، 1393).
بي شك محيط سالم و كار آمد ، همچون بشري مناسب است كه در آن گل به رشد و شكوفايي مي رسد و همچنان كه اگر گلي بكاريم و آنرا در محيط نا مناسب قرار دهيم ، اين محيط بر رشد و شكوفايي آن تاثير منفي خواهد گذاشت محيط ناسالم نيز تاثير منفي بر يادگيري و شكوفايي ذهني دانش آموزان و فراگيران خواهد گذاشت البته لازم به ياد آوري است كه محيط آموزشي تنها عامل موثر بر يادگيري نيست بلكه يكي از عوامل موثر بر يادگيري خواهد بود علاوه بر اين بايد تعريفي از محيط سالم و محيط ناسالم ارائه گردد تا بتوان آن دو را از هم تشخيص داد . آنچه كه مشخص است اين است كه منظور از محيط آموزشي ، تنها مدرسه نيست بلكه تمامي عوامل غير از خود فراگير يا دانش آموز در اين حوزه قرار خواهد گرفت(دهقانی، 1393)
عواملي همچون ساختمان مدرسه ، حياط مدرسه ، ابعاد كلاس ها ، نحوه قرار گرفتن پنجره ها از لحاظ نورگير بودن ، ظرفيت كلاس ها ، صندلي ها و … و همچنين عوامل انساني مثل : خانواده ، محل زندگي و فرهنگ عمومي آن ، مدير و معلم و كاركنان مدرسه و … همه در اين حوزه قرار مي گيرند .
لذا اين مبحث ، بحثي بسيار مهم و وسيع است و نياز به پژوهشي گسترده و فراگير دارد در اين تحقيق سعي خواهد شد در حد امكان روي محيط آموزشي و تاثير آن بر ياد گيري مطالبي ارائه گردد و نيز راهكارهاي علمي جهت بهبود وضعيت محيط آموزشي ارائه گردد(رضایی، 1393).

بيان مسئله :

ويگو تسكي يكي از معروفترين نظريه پردازان رشد شناختي معتقد است : « كنش متقابل ميان يادگيرنده و محيط اجتماعي او اهميت بسزايي دارد .»
او براين باور است كه رشد ذني كودكان عموما” به مردي كه در دنياي اطراف آنها زندگي مي كنند ، وابسته است و افراد بسياري ، انديشه ها ، نگرش ها و ارزش هاي خود را در تعامل و رابطه متقابل با ديگران ارتقاء مي دهند . بنابراين چنين به نظر مي رسد كه اگر مطالب درسي در محيط فرهنگي و اجتماعي آموزش داده شود رشد ذهني يادگيرندگان قطعي خواهد بود .
با توجه به آنچه كه گفته شد مي خواهيم بدانيم كه محيط آموزشي ، چقدر در يادگيري فراگيران تاثير مثبت يا منفي مي گذارد و يا اصلا” تاثير گذار است يا نه ؟
آيا واقعا” با ايجاد تغييراتي در فضاي محيط آموزشي مي توان ميزان يادگيري دانش آموزان را افزايش داد ؟ منظور از محيط آموزش سازنده چيست ؟ آيا به راستي اين مهم مي تواند در شكوفايي و رشد استعداد هاي دانش آموزان به اندازه زيادي موثر باشد ؟
آيا منظوراز محيط آموزشي صرفا” فضاي آموزشي است يا گزينه هايي ديگر هم در آن اثر مي گذارند؟ تمامي اين سئوالات به پاسخ نياز دارند و ما در صدد يافتن پاسخ آنها خواهيم بود(محمدیان، 1393).
محيط آموزشي در مدارس نقش مهمي را در تربيت دانش آموزان ايفا مي كند. مهمترين ابعاد در محيط، فعاليتهاي تدريس و آموزش و همچنين تعامل مدرس – دانش آموز در محيط روزمره مدارس است. همچنين، محيط آموزشي بر رفتار دانش آموز تأثير به سزايي دارد و با موفقيت، رضايت و تحقق اهداف دانش آموز ارتباط دارد. روان شناسى محيط، به محيط هاى آموزشى مى پردازد و مسائلى نظير جايگاه دانش آموز و معلم در كلاس، ميزان سر و صدا، نور و رنگ، آب و هوا، ميزان رطوبت و … را مورد بحث قرار می¬دهد در واقع تأكيد روان شناسى محيط به آموزش موثرتر و لذت بخش تر است(رضایی، 1393).
متخصصان روان شناسي محيط به تأثير شرايط محيطي در آموزش كودكان توجه زياد مبذول داشته اند. مشاهداتي كه در اين زمينه انجام شده، نشان مي دهد، برخي از محيط ها، امكان بيشتري براي خلاقيت و ابتكار ايجاد مي كنند و برخي ديگر برقرارى روابط و تعامل هاي اجتماعي را تسهيل مى كنند. بر همين اساس يكى از كارشناسان ارتباطات در نظريه مهم خود به نام«زبان خاموش» معتقد است كه«فضا سخن مى گويد» و «زمان حرف مى زند» و اين بدان معناست كه يادگيرى تنها در كلاس درس اتفاق نمى افتد بلكه در و ديوار مدرسه نيز همانند معلم و كتاب براى دانش آموزان حامل پيام هستند و با كودكان و نوجوانان سخن مى گويند(رضایی، 1393).
از طرف دیگر پيشرفت تحصيلي به توانايي آموخته شده يا اكتسابي فرد در موضوعات آموزشگاهي اطلاق مي شود كه به وسيله آزمون هاي فراگيري استانداردشده يا آزمون هاي معلم ساخته اندازه گيري مي شود(محمدیان، 1395)
به طوركلي اين اصطلاح به معناي مقدار يادگيري آموزشگاهي فرد است، به طوري كه بتوان آن ها را در مقوله كلي عوامل مربوط به تفاوت هاي فردي و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار داد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 3
2-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 6
2-3-1-هدف اصلی: 8
1-3-2-اهداف ویژه: 8
1-4-فرضیه‌های تحقیق: 9
1-4-1-فرضیه اصلی: 9
1-4-2-فرضیه‌های فرعی: 9
1-5-تعاریف مفهومی و عملیاتی 10
1-5-1-تعاریف مفهومی 10
فصل دوم: پیشینه پژوهش 11
الف) مبانی نظری 12
2-1- انگیزه: 12
2-2-انگیزۀ درونی چیست؟ 12
2-3-نگرش‌ها: 14
2-4-اهمیت و معنای انگیزه: 14
2-5-تعریف انگیزه تحصیلی: 14
2-6-تاریخچۀ نظریات شناختی انگیزش 15
2-7-طبقه بندی انگیزه‌ها: 17
2-8-نظریه‌های انگیزش 17
2-9- شرایط به وجود آمدن انگیزه‌های یادگیری: 20
2-10-انواع انگیزه‌ها: 21
2-11-انگیزۀ موفقیت: 21
2-12-انگیزۀ پیشرفت یادگیری چگونه شکل می‌گیرد؟ 22
2-13- رابطه بین برانگیختگی و انگیزش: 22
2-14- اختلال در انگیزه: 23
2-15- انگیزۀ پیشرفت: 24
2-16-درماندگی آموخته شده: 25
2-17- چگونگی افزایش انگیزه برای یادگیری: 25
2-18- اگر فرزند شما هم اکنون مشکلاتی در انگیزه تحصیلی دارد: 25
2-19-عوامل گوناگون ایجاد انگیزه تحصیلی در کلاس درس: 26
2-20-ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش آموزان 27
2-21-افراد دارای انگیزه پیشرفت یادگیری 28
2-22-بیان راهکارهای پیشرفت یادگیری: 28
2-23-افزایش انگیزه تحصیلی: 30
2-24-افزایش انگیزه‌های آموزشی- تحصیل و یادگیری: 30
2-25-اسنادهای دبیران (واکنش دبیران) و انگیزه تحصیلی 31
2-26-وضع خانوادگی و تأثیرات آن در موفقیت یادگیری: 32
2-27-شرایط خانوادگی و تأثیر آن در انگیزه تحصیلی 32
2-28-سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده و تأثیر آن در انگیزه تحصیلی 33
2-29-موقعیت اجتماعی- اقتصادی و تأثیر آن در انگیزه تحصیلیی 34
2-30-محیط اجتماعی و تأثیر آن در پیشرفت انگیزه تحصیلی: 35
2-31-سخنی درباره معلمان: 36
2-32-رابطۀ عاطفی درون مدرسه و تأثیر آن در انگیزه تحصیلی: 37
2-33- تشویق و تنبیه و انگیزه تحصیلی: 37
2-34-تأثیر کیفیت آموزش بر انگیزه تحصیلی 39
2-34-وسایل کمک آموزشی و انگیزه تحصیلی 39
2-36-ساختارکلاس درس و انگیزه تحصیلی 40
2-37-روش تدریس و انگیزه تحصیلی 41
2-38-تعامل با همسالان و انگیزه تحصیلی 42
2-39- انگیزش درونی وبیرونی یادگیری 42
2-40-خودپنداره یادگیری وانگیزه تحصیلی 43
2-41-کیفیت تحصیلی: 43
2-42-معیارهای کیفیت تحصیلی و محیط آموزشی 44
2-43-عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تحصیلی 44
2-44-تاثیر محیط کلاس و مدرسه در یادگیری 46
2-45-تأثیر عوامل محیط کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 47
2-46- محيط آموزشي سازنده 54
2-46-پیشرفت تحصیلی 56
2-47-بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 57
ب) پیشینه پژوهش 60
فصل سوم: روش تحقیق 66
3-1-روش تحقيق: 67
3-2-جامعه آماري 67
3-3-روش نمونه گيري و حجم نمونه: 67
3-4-روش گردآوري اطلاعات 67
3-5-ابزار پژوهش 67
3-6-روش هاي تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق: 71
فصل چهارم: تحلیل داده ها 72
4-1- مقدمه 73
4-2-آمار توصیفی 74
4-3- آمار استنباطی 80
فصل پنجم: نتیجه گیری 91
5-1- مقدمه 92
5-2-تببین نتایج پژوهش 92
5-3-پیشنهادات: 95
5-4-محدوديت هاي پژوهش: 95
منابع 97

منابع

1- Clark, M. H., & Schroth, C. A. Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Journal of Learning and Individual Differences, 2010. 20, 19-24
2- Westland, E., Arche, T. Exploring cross-cultural difference in self concept. Cross Cult Res, 35(3), 280-302.Weiner, B. History of motivational research in education. Journal of Educational Psychology, 2001.82(4), 616–622. 1990.
3- Mohd Said N, Rogayah J, Hafizah A. Great Teacher creates effective learning environment: A Study through IIUM nursing students’ eyes. Medicine & Health. 2008; 3(2): 274-279.
4- Gooneratne IK, Munasinghe SR, Siriwardena C, Olupeliyawa AM, Karunathilake I. Assessment of psychometric properties of a modified PHEEM questionnaire. Annals, Academy of Medicine Singapore. 2008; 37:993-7.

5- كامل نيا، حامد. دستور زبان طراحى محي طهاى يادگيرى (چاپ اول). تهران: انتشارات سبحان نور. 1386.
6- نويد ادهم، مهدى. پيام مدرسه. تهران: انتشارات مدرسه. 1375.
7- نويدي، احد. بررسي سهم مشترك و اختصاصي متغيرهاي عملكرد تحصيلي قبلي، خودپنداره تحصيلي و هوش عمومي در پي شبيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان. فصلنامه تعليم و تربيت. 1382. 76(2) :130-97

8- Soliman Nejhad, A., Saharan, M. A correlation control stop and self-regulatory with advance academic. Journal Psychol Educ Sci Univ Teh, 2002. 31(2):175-98.

9- درتاج، فريبرز؛ لك پور، الهام؛ بهلولي، علي. بررسي ميزان تأثيرمدارس هوشمند استان لرستان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه، مجله فناوري آموزش. 1392. 8 (2) : 141-133
10- بيابانگرد، اسماعيل. روانشناسي تربيتي. چاپ پنجم، تهران: نشر ويرايش. 1384

11- Yilmaz, Ö., & Sanalan, V. A. Using a mobile classroom interaction system (MCIS) in a science instruction laboratory class: students’ motivation. American intenational journal of contemporary research, 2(3), 135-139. 2012.
12- Weiner, B. History of motivational research in education. Journal of Educational Psychology, 82(4), 616–622. 1990.
13- Pintrich, P., Smith, D., Garcia, T., & MckEachie, W. A manual for the use of the motivated strategies for learning questionnaire. University of Michigan. 1991.
14- Chalupa, M., Chen, C., & Charles, T. An analysis of college students’ motivation and learning strategies in computer courses: A cognitive view. Delta Pi Epsilon, 43(4), 185–199. 2001.
15- Deci, E. L., & Ryan, R. M. Intrinsic movitaion and self-determination in human behavior. New York, N. Y: Plenum. 1985.
16- Kusurkar, R. A., Ten Cate, T. J., Vos, C. M. P., Westers, P., & Croiset, G. How motivation affects academic performance: A structural equation modeling analysis. Advances in Health Science Education, 2013.18, 57-69.
17- Deci, E. L., & Ryan, R. M. Motivation, personality, and development within embedded social contexts: An overview of self-determi- nation theory. In R. M. Ryan (Ed.), Oxford handbook of human motivation (pp. 85-107). Oxford, UK: Oxford University Press. 2012
18- Chen,K.C.,& Jang,S.J. Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Journal of Learning and Differences, 20, 19–24.2010.
19- Deci, E. l., & Ryan, R. M. The “what” and “why” of Goal Pursuits:Human needs and the Selfdetermination of Behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268. 2001.
20- Areepattamannil, Sh. Academic self-concept, academic motivation, academic engagement, and academic achievement: A mixed methods study of Indian adolescents in Canada and India. PhD dis- sertation, Queens University, Ontario, Canada. 2011
21- Lynch, A. D., Lerner, R. M., & Leventhal, T.A dolescent academic achievement and school engagement: An examination of the role of school- wide peer culture. Journal of Young Adolescence, 2013.42, 6-12.
22- Deci, E. L., & Ryan, R. M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press. 1985
23- Abesha, A. G. Effects of parenting styles, academic self-efficacy, and achievement moti- vation on the academic achievement of university students in Ethiopia. PhD. Dissertation, School of Psychology and Social Science, Faculty of Computing, Health, and Science, Edith Cowan University. 2012

24- گل شکوه، فرزانه. بررسی توان پیش بینی سبک های تفکر، انگیزه پیشرفت، عملکرد تحصیلی و خلاقیت در کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، رساله دکتری روان شناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات اهواز. 1389.

25- Miner, J.B., Smith, N.R & Bracker.,J.S .Role of entrepreneurial task motivation in the growth of technologically innovative frims; Journal of aoolied psychology; 1994. 79,no 4. 627-630.
26- Resaoner, R. W.. Review of self- esteem research. International council for self- esteem, port Ludlow, W.A. 2004
27- Damashe, R. Support programsforstudent on academic probation. Reports, Descriptive. 2003. 18,141-149.
28- Peterson, J. A follow- up study of one group of achievers and under achievers four years afer high school graduation.Journal of Roper Review. 2002.22 (4),217-220.
29- Eisenbery, M.E., Neumark,D.,& Perry, Cl. Peer harassment , school competence and academic achievement. The Journal of School Health, 2003. 73(8),311-315.
30- Anderman, E. M. School effects on psychological outcomes during adolescence. Journal of Educational Psychology, 2002.94,795-809.
31- Busato VV, Prinsb FJ, Elshouta JJ, Hamakera CH. Intellectual ability, Learning style, Personality, achievement motivation and academic success of Psychology students in higher education. [cited 2009 May 3]. Available from, http://www.sciencedirect.com

32- درخشان، اکبر. بررسی شاخص های افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خلاصه مقالات اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، آذرماه. 1382.
33- یوسفی، علیرضا؛، قاسمی، غلامرضا و فیروزنیا،سمانه. ارتباط میزان یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار1388، سال اول، شماره نهم ، صفحات 85 – 79 .
34- رحيمي، مهتاب. مقايسه ميزان اثربخشي روش تدريس كاوشگري با روش سخنراني در عملكرد تحصيلي درس علوم پايه چهارم ابتدايي منطقه 15 شهر تهرا ن . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي. 1389
35- میر کمالی، سیدمحمد. تفکر خلاق و بارآوری آن در سازمان های آموزشی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 1387سال چهارم، شماره 2، تهران.
36- حیدری، علیرضا؛ عسگری،پرویز؛ ساعدی، سارا؛ مشاک، رویا و آذرکیش، مریم. ساخت و اعتباریابی مقیاس ارتباط دانشجو با محیط آموزشی. طرح پژوهشی، مرکز آموزشی- فرهنگی سما واحد اهواز. 1391
37- صبحي قراملكي، ناصر. پيش بيني انگيزهي پيشرفت تحصيلي براساس هوش هيجاني دانش آموزان، روانشناسي مدرسه، 13911(3): 49-63

38- Ariyanpooran, S., Amiri manesh, M., Taghavi, D. & Haghtalab, T. Relationship between self-concept and academic motivation (reading, writing and math) in elementary students with LD. Journal of Learning Disabilities.2014, 4(1), 56-72. (Persian).

39- نعيمي حسيني، فخرالزمان؛ زارع، حسين؛ هرمزي، محمود؛ شقاقي، فرهاد و كاوه، محمد حسين. تأثير يادگيري موقعيتي تلفيقي بر انگيزش تحصيلي، پيشرفت تحصيلي و اضطراب امتحان دانشجويان. مجله ي علمي پژوهشي پژوهشهاي برنامه درسي، انجمن مطالعات برنامه ي درسي ايران، 1(2): 200 – 177. 1390.
40- زهراكار، كيانوش. بررسي رابطه ابعاد مختلف عملكرد خانواده و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستان استان لرستان. تحقيق چاپ نشده، پژوهشكده، تعليم و تربيت آموزش و پرورش استان لرستان. 1384.
41- ظهره وند، راضيه. مقايسه مفهوم خود، خودكارآمدي تحصيلي، هوش هيجاني، باورهاي جنسيتي و رضايت از جنس دختران و پسران دبيرستاني و سهم هر يك از اين متغير ها در پيش بيني پيشرفت تحصيلي. مطالعات روا نشناختي، 6،(3) 46-72. 1389.
42- مرادي مقدم، محمود. نگاهي به آمار نتايج امتحانات سال تحصيلي. پژوهشنامه آموزشي پژوهشكده تعليم و تربيت، 3، 72-73 ، 1383.

43- Lee, c. The Effect of Learning Motivation, Total Quality Teaching and Peer-Assisted Learning on Study Achievement: Empirical Analysis from Vocational Universities or Colleges’ students in Taiwan. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6(2), 56-73. 2010.

44- حیدرئی، علیرضا؛ عسگری، پرویز؛ ساعدی، سارا و مشاک، رویا. رابطه میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت با محیط آموزشی دانشجویان دختر. فصلنامه علمي پژوهشي زن و فرهنگ، سال ششم. شماره 24 . تابستان 1394: 95-107.
45- آريافر، حسين؛ رزقي شيرسوار، هادي. رابطه انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچك. فصلنامة علمي- پژوهشي مطالعات آموزشي و آموزشگاهي، 1392، سال دوم، شمارة هفتم: 87-103.

46- Gottfredson, G., Gottfredson, D., Payne, A. & Gottfrendson, . N. School climatepredictor of school disorder: Journal of Research in Crime and Deliquency, 2005.42(4), 412-444.
47- Waters. Cross & Runions, K. Social and ecological structures supporting adolescent connectedness to school: A theoretical model. Journal of School Health, 2009. 79, 516-524.
48- Gottfredson, G., Gottfredson, D., Payne, A. & Gottfrendson, . N. School climatepredictor of school disorder: Journal of Research in Crime and Deliquency, 2005.42(4), 412-444.
49- Liljeberg, J. Freidentfelt, E., klund, J. M., Fritz, M. & Klinteberg Britt.A. Poor school bonding and delinquency over time: Bidirectional effects and sex differences. Journal of Adolescenc, 2010. 54, 1-9.

50- صالحی، کیوان؛ زین¬آبادی، حسن رضا و کیامنش، علیرضا. نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستانهای کا رودانش موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستانهای کار و دانش منطقة 2 شهر تهران. فصلنامة نوآوریهای آموزشی ، 5 ( 16 )، 163 – 119 . 1386
51- درتاج، فريبرز. بررسي تأثيرشبيه سازي ذهني فرايند و برايندي در بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان ساخت وهنجاريابي آزمون عملكرد تحصيلي. پايان نامه دكترا چاپ نشده، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 1383.

52- Days kate. Creating and sustaining effective learning environments. All Ireland Society for Higher Education (AISHE-Journal). 2009; 1(1): 1-13.
53- Bloom BS. Stability and change in human characteristics. John Wiley & Sons: New York; 1964.

54- طبائيان، سيده مرضيه ؛ فرح ، حبيب؛عابدى، احمد.ديدگاه دانش آموزان دبيرستان هاى مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضاى آموزشى وراه هاى بهبود كيفيت فضاى تحصيلى. فصلنامه نوآور ىهاى آموزشى. شمارة 38 ، سال 9: 93-106. 1390.
55- كامل نيا، حامد. دستور زبان طراحى محي طهاى يادگيرى (چاپ اول). تهران: انتشارات سبحان نور. 1386.
56- نويد ادهم، مهدى. پيام مدرسه. تهران: انتشارات مدرسه. 1375.

57- Godard, Toy. Learning Journeys; Isis Concepts limited; BCSE (Foundation for learning Environments). 2006.

58- اسلامی، سید غلامرضا؛ نقدبیشی، رضا. مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اقتباس از تجربیات گذشته؛ آرمانشهر؛ شماره 9؛ صص 17-1. 1391.
59- نقد بیشی، رضا. تبیین الگوهای ساختاری کلاس درس در طراحی فضاهای آموزشی. همایش ملی معماری فضاهای آموزشی، تهران:1-12. 1394.
60- مرتضوی، شهرناز. روانشناسی محیط و کاربرد آن؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ تهران. 1380.
61- سمیع آذر، علیرضا. مفهوم و کارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید؛ صفه؛ شماره 31 ؛ صص 104- 111. 1376.
62- سلطانى، شهناز. جلوگيرى از 50 هزار اشتباه در ساخت مدارس. روزنامه ى ايران. 1386.

63- Yilmaz, Ö., & Sanalan, V. A. Using a mobile classroom interaction system (MCIS) in a science instruction laboratory class: students’ motivation. American intenational journal of contemporary research, 2(3), 135-139. 2012.
64- Weiner, B. History of motivational research in education. Journal of Educational Psychology, 82(4), 616–622. 1990.
65- Pintrich, P., Smith, D., Garcia, T., & MckEachie, W. A manual for the use of the motivated strategies for learning questionnaire. University of Michigan. 1991.
66- Chalupa, M., Chen, C., & Charles, T. An analysis of college students’ motivation and learning strategies in computer courses: A cognitive view. Delta Pi Epsilon, 43(4), 185–199. 2001.
67- Clark, M. H., & Schroth, C. A. Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Journal of Learning and Differences, 20, 19–24. 2010.
68- Deci, E. L., & Ryan, R. M. Intrinsic movitaion and self-determination in human behavior. New York, N. Y: Plenum. 1985.
69- Chen,K.C.,& Jang,S.J. Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Journal of Learning and Differences, 20, 19–24.2010.
70- Deci, E. l., & Ryan, R. M. The “what” and “why” of Goal Pursuits:Human needs and the Selfdetermination of Behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268. 2001.

71- نقد بیشی، رضا. تبیین الگوهای ساختاری کلاس درس در طراحی فضاهای آموزشی. همایش ملی معماری فضاهای آموزشی، تهران:1-12. 1394.
72- نريماني، محمد و سليماني، اسماعيل. اثربخشي توان بخشي شناختي بر كاركردهاي اجرايي(حافظه ي كاري و توجه) و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي اختلال يادگيري رياضي. فصلنامه ي ناتواني هاي يادگيري.2(3).91-115 ، 1392.
73- درتاج، فريبرز. بررسي تأثيرشبيه سازي ذهني فرايند و برايندي در بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان ساخت وهنجاريابي آزمون عملكرد تحصيلي. پايان نامه دكترا چاپ نشده، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 1383.
74- ظهره وند، راضيه. مقايسه مفهوم خود، خودكارآمدي تحصيلي، هوش هيجاني، باورهاي جنسيتي و رضايت از جنس دختران و پسران دبيرستاني و سهم هر يك از اين متغير ها در پيش بيني پيشرفت تحصيلي. مطالعات روا نشناختي، 6،(3) 46-72. 1389.
75- مرادي مقدم، محمود. نگاهي به آمار نتايج امتحانات سال تحصيلي. پژوهشنامه آموزشي پژوهشكده تعليم و تربيت، 3، 72-73 ، 1383.
76- زهراكار، كيانوش. بررسي رابطه ابعاد مختلف عملكرد خانواده و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستان استان لرستان. تحقيق چاپ نشده، پژوهشكده، تعليم و تربيت آموزش و پرورش استان لرستان. 1384.

77- Lee, c. The Effect of Learning Motivation, Total Quality Teaching and Peer-Assisted Learning on Study Achievement: Empirical Analysis from Vocational Universities or Colleges’ students in Taiwan. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6(2), 56-73. 2010.
78- Gottfredson, G., Gottfredson, D., Payne, A. & Gottfrendson, . N. 2005. School climatepredictor of school disorder: Journal of Research in Crime and Deliquency, 42(4), 412-444.
79- Waters. Cross & Runions, K. (2009). Social and ecological structures supporting adolescent connectedness to school: A theoretical model. Journal of School Health, 79, 516-524.
80- Gottfredson, G., Gottfredson, D., Payne, A. & Gottfrendson, . N. (2005). School climatepredictor of school disorder: Journal of Research in Crime and Deliquency, 42(4), 412-444.

81- عظمتی، حمیدرضا؛ پرویزی، رضا؛ کریمی آذری، رضا؛ آقابیگی کلاکی، مریم.اصول طراحي مؤثر در ارتقاي خلاقيت دانش آموزان در فضاهاي آموزشي، فصلنامة علمي، پژوهشي ابتكار و خلاقيت در علوم انساني،6(2): 142- 121. 1395.
82- نقد بیشی، رضا. تبیین الگوهای ساختاری کلاس درس در طراحی فضاهای آموزشی. همایش ملی معماری فضاهای آموزشی، تهران:1-12. 1394
83- احمدی, سعید، بررسی رابطه محیط آموزشی با روند یادگیری دانش آموزان، سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، ۱۳۹۴،https://www.civilica.com/Paper-PSCONF
84- موسوی, سید حامد، تاثیر عوامل محیطی بر آموزش، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان،۱۳۹۳، https://www.civilica.com
85- گراوند، هوشنگ، کارشکی، حسین و آهنچیان، محمدرضا. نقش محيط آموزشي- پژوهشي و عوامل اجتماعي دانشگاه در خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد، فصلنامه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، 1392، دوره هشتم، شماره چهارم،32-44.
86- رشیدی، نجمه. بررسی و مقایسه میزان یادگیری، بلوغ شغلی، بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان دختر هنرستان با دانش‌آموزان رشته‌های نظری میبد و اردکان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد واحد اردکان.1391.
87- طبائيان، سيده مرضيه ؛ فرح ، حبيب؛عابدى، احمد.ديدگاه دانش آموزان دبيرستان هاى مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضاى آموزشى وراه هاى بهبود كيفيت فضاى تحصيلى. فصلنامه نوآور ىهاى آموزشى. شمارة 38 ، سال 9: 93-106. 1390.
88- شفایی، مینو و مدنی، رامین. اصول طراحی فضاهاي آموزشی کودکان بر اساس مدل خلاقیت، نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش، سال چهارم، جلد 4، ( 3): 215-222. 1389.
89- معاونت پژوهشى جهاد دانشگاهى واحد تهران. انتخاب رنگ مناسب براى فضاى آموزشى. سازمان نوسازى و تجهيز مدارس كشور. 1377.
90- مرتضوی، شهرناز. فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط، سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور:249- 262. 1376.

91- Taraban R, Logue E. Academic factors that affect undergraduate research experiences. Journal of educational psychology. 2012;104(2):499.
92- Lambie GW, Vaccaro N. Doctoral Counselor Education Students’ Levels of Research SelfEfficacy, Perceptions of the Research Training Environment, and Interest in Research. Counselor Education and Supervision. 2011;50(4):243-58.
93- Lev EL, Kolassa J, Bakken LL. Faculty mentors’ and students’ perceptions of students’ research self-efficacy. Nurse education today. 2010;30(2):169-74.
94- Bakken LL, Byars-Winston A, Gundermann DM, Ward EC, Slattery A, King A, et al. Effects of an educational intervention on female biomedical scientists’ research self-efficacy. Advances in health sciences education. 2010;15(2):167-83.
95- Vaccaro, N. The relationship between research self-efficacy, perceptions of the research training environment and interest in research in counselor education doctoral students: An ex-post-facto, cross-sectional correlational investigation. ProQuest.Dissertation.2009.
96- Ghaneirad M. Student Interactions, Motivation and Disciplinary Activism. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education. 2006; 12 (2) :1-21
97- Ghaneirad, M.M. the role Interactions of students and professors in the academic development and social capital. Iranian Journal of Sociology,2006;25, 3-29.
98- QaziTabatabai, M., Mrjayy, H. Study the factorsinfluencing theacademicself-efficacy Tehran UniversityMasters and PhDstudents.journal ofResearch and Planningin Higher Education,2001, 91, 31-58.
99- Kahn JH, Scott NA. Predictors of research productivity and science-related career goals among counseling psychology doctoral students.The Counseling Psychologist. 1997;25(1):38-67.
100- Yegidis, B. L., Weinbach, R. W., & Morrison- Rodriguez, B.Research methods for social workers: Allyn and Bacon Boston, MA.1999..

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

100 صفحه

حجم

1 MB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه بین حیاط پویا و نقاشی فضای فیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش‌آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.