بررسی رابطه مشارکت والدین در امور تحصیلی و تأثیرپذیری از همسالان با گرایش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
95 صفحه
حجم
500 KB
28,000 تومان
هدف این پژوهش بررسی رابطه مشارکت والدین در امور تحصیلی و تأثیرپذیری از همسالان بر گرایش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان می باشد

بررسی رابطه مشارکت والدین در امور تحصیلی و تأثیرپذیری از همسالان با گرایش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان دوره متوسطه دارای خانواده‌های با درآمد پایین

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مشارکت والدین در امور تحصیلی و تأثیرپذیری از همسالان بر گرایش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان دوره متوسطه دارای خانواده‌های با درآمد پایین در شهرستان —— می باشد. روش پژوهش، توصیفی (غیرآزمایشی) ، از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره متوسطه با خانواده‌های با درآمد پایین در شهرستان ——–، 500 نفر می‌باشد. به روش نمونه گيري چندمرحله‌ای‌ای از بین کلیه مدارس دوره متوسطه اول و دوم 217 دانش آموز دختر و پسر به عنوان افراد گروه نمونه در این پژوهش انتخاب خواهند شد. یافته های پژوهش نشان داد بين میزان مشارکت والدین در امور تحصیلی و میزان تأثیرپذیری از همسالان با گرایش به رفتارهای بزهکارانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم دارای خانواده‌های با درآمد پایین در شهرستان ——–، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت منفی وجود دارد و فرض تحقیق تایید می‌شود. بين میزان مشارکت والدین با دانش‌آموز و گرایش به رفتارهای بزهکارانه دانش‌آموزان، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت منفی وجود دارد و فرض تحقیق تایید می‌شود. بين میزان مشارکت والدین با معلم و گرایش به رفتارهای بزهکارانه دانش‌آموزان، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار وجود ندارد و فرض تحقیق تایید نمی‌شود. بين میزان مشارکت والدین با مدرسه و گرایش به رفتارهای بزهکارانه دانش‌آموزان، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار وجود ندارد و فرض تحقیق تایید نمی‌شود.
کلمات کلیدی: بزهکاری، مشارکت والدین، امور تحصیلی

مقدمه

امروزه فقر به عنوان يكي از فاكتورهاي فساد اجتماعي محسوب مي‌شود. فاصله بسيار زياد بين طبقات پایین و بالا در اجتماع، از جمله بزرگترين مشكلات جوامع كنونى به شمار مي‌آيد. وجود اين فاصله‌ها به ايجاد انحرافات و كجروي‌هاى اجتماعى و فردى منجر مى‏شود. بسياري از بزهكاري‌ها ريشه در كمبود اقتصادي افراد دارد. البته بايد در نظر گرفت كه مفهوم فقر منحصر در مفاهيم اقتصادي نيست و مواردي نظير فقر فرهنگي و نظاير آن را نيز در بر مي‌گيرد[1].
دوره نوجواني از دوران‌های مهم و سرنوشت ساز زندگي انسان محسوب می‌شود. در اين دوره كه حد فاصل بين دوره كودكي و جواني محسوب می‌شود، نوجوانان تغييرات بسيار سريع جسمي، رواني و اجتماعي را تجربه می‌کنند. اريكسون بيان می‌کند كه نوجوانی دوره اي است كه فرد بايد با بحران هويت خود مواجه شده و آن را حل كند. يعني زماني كه فرد به ادغام عقايد درباره خود و درباره اينكه ديگران چه تصوري از او دارند، می‌پردازد و در نتيجه تصويري منسجم و با ثبات از خود می‌سازد [2] در این دوره ممكن است خطراتي همچون همنشيني با همسالان بزهكار و انجام رفتارهاي پر خطر نوجوانان را تهديد كند. منظور از همسالان بزهكار، دوستاني هستند كه رفتارهاي غير قانوني، خلاف و ضداجتماعي همچون حمل سلاح، آسيب رساندن به ديگران، شركت در درگيري و سوء مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي را مرتكب می‌شوند…

بیان مسئله

از دید‌ کلی‌ مـی‌شود‌ فـقر را بـه فقر اقتصادی و فقر فرهنگی تقسیم کرد و فقر فرهنگی ممکن‌ است از جمله عـوامل‌ بزهکاری افراد باشد که اگر تحت تاثیر برخی فرهنگ‌ها‌ قرار گیرد رو به‌ سـوی‌ بزهکاری خواهد آورد.و از سوی دیـگر فـقر اقتصادی نیز از جمله عمده عامل‌های بزهکاری در افراد است و می‌شود گفت:بیشتر بزهکاران از طبقه‌های پایین و فقیر جامعه هستند که بنا به‌ نیازهایی‌ که دارند مجبور می‌شوند دست به تبهکاری بزنند.ولی به‌طور کـلی نمی‌توان گفت که همه مجرمان فقیر و از طبقه‌های پایین‌ هستند. فقر یکی از عوامل مهم انحرافات ، از جمله دزدی و انحراف جنسی در مردم بویژه در کودکان و نوجوانان است . بیشتر محرومیتها و بر آورده نشدن تمایلات که موجب عدم اطمینان اجتماعی می شود ناشی از فقر است و نمی توان آن را نادیده گرفت .
بیکاری، کمبود مواد غذایی و پوشاک، بی سوادی، عقب افتادگی، جهل و خرافات، عدم بهداشت کافی و انواع بیماریهای روحی و جسمی ، حتی در سطح جهانی ، جنگها و خونریزیها ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر دارد . هنگامی که در طبقات بالای اجتماع بعلت نفع و حرص وولع برای رفاه بیشتر ، رحم شفقت و انصاف فراموش می شود، نمی توان از طبقات محروم انتظار دوستی و رحم شفقت داشت . خانواده های فقیر ،توانایی تامین مخارج تحصیل فرزندان خود را ندارند . بی لباسی و ژنده پوشی ، آلودگی میکروبی ابتلا به انواع بیماریهای مسری و غیر مسری نتیجه مسلم فقر است . عمده ترین بزه در میان کودکان ، دزدی است . در میان برخی از انواع کجرویها و وضع اقتصادی مانند روسپیگری ، گدایی و برخی دزدیها و بیماریهای روحی رابطه وجود دارد…


با توجه به رابطه میزان مشارکت والدین و نقش آن‌ها در پیشرفت تحصیلی و تأثیر گذاری همسالان بر پیشرفت دانش آموزان، پژوهش حاضر درصدد است كه از اين جنبه‌ها به بررسي موضوع بپردازد. به عبارت ديگر به دلیل نقش فقر در ایجاد معضلات اجتماعی، هدف این پژوهش این است که به بررسی رابطه‌ی مشارکت والدین در امور تحصیلی بر تأثیرپذیری از همسالان و گرایش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان دوره متوسطه دارای خانواده‌های با درآمد پایین را بسنجد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق: 8
متغیرهای اساسی پژوهش 11
اهداف پژوهش 12
اهداف کلی: 12
اهداف فرعی: 12
فرضیه‌های تحقیق: 12
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 13
تعاریف عملیاتی 14
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی 15
الف) مبانی نظری 16
مفهوم خانواده 16
اهمیت روابط 16
ارتباطات خانواده 17
نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان 19
پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده‌ها 20
درگیری خانواده در امور تحصیلی 21
نقش والدین در راهنمایی تحصیلی فرزندان 21
غنی کردن محیط خانواده توسط والدین 22
الگوي روابط والد و فرزند 22
سبك‌هاي والدين 23
تحصيلات والدين 23
نقش والدين در موفقيت تحصيلي و رفتاری فرزندان 24
مفاهیم بزهکاری 27
تعریف بزه 27
تاریخچه مفهومی بزهکاری 28
علل بزهکاری 29
دیدگاه‌های نظری بزهکاری 29
انواع بزهکاری 30
نوجوانی و بزهکاری: 30
تاریخچه مجازات کودکان معارض قانون (بزهکار) 30
تاریخچه بزهکاری 32
عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری 32
سنین بزهکاری 33
راه‌های کنترل و پیش‌گیری از بزهکاری 34
پیش‌گیری جامعه‌مدار 36
بزهکاری نوجوانان 37
تغییرساختار و سن بزهكاري در ايران 37
بزهکاری اطفال 40
طبقه‌بندی مراحل زندگی از نظر جزایی و جرم‌شناسی 41
مرحله اول: دوران طفولیت و نداشتن تمیز مطلق 41
مرحله دوم: دوران کودکی و تمیز نسبی 42
مرحله سوم: دوران بلوغ و سن کبر قانونی 42
1- دوره طفولیت 42
2- دوره نوجوانی و شروع بلوغ 42
ب) مبانی پژوهشی 44
پژوهش های داخلی: 44
پژوهش های خارجی: 45
فصل سوم: روش تحقیق 48
روش تحقيق: 49
جامعه آماري، 49
روش نمونه گيري و حجم نمونه 49
ابزارپژوهش 49
روش تجزيه و تحليل داده‌ها: 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 53
4-1- مقدمه 54
4-2- آمار توصیفی 55
4-3. آمار استنباطی 63
فصل پنجم: نتیجه گیری 72
5-1- مقدمه 73
5-3- بحث و تفسیر یافته های پژوهش 74
5-2- خلاصه و جمع بندی 79
5-5- محدودیت های پژوهش 79
5-6- پیشنهادها 80
5-6-1- پیشنهادهای کاربردی 80
5-4-2-پیشنهادات پژوهشی: 80
منابع 82
پیوست: 89

 

منابع

1- شکری، نسرین؛ یوسفی، مرضیه، صفایی راد، ایرج وهمكاران، همبستگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز با شیوه های فرزند پروری والدین، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، دوره 5 شماره 1 82 -73. 1394
2- شولتز، دوان و شولتز، سيدني الن ، نظريه شخصيت، ترجمة يحيي سيد محمدي، تهران: ويرايش. 2005.
3- نظري، علي محمد؛ اميني منش، سجاد و شاهيني، علي . ساختار خانواده، نظارت والدين، و همنشيني با همسالان بزهكار در نوجوانان پسر بزهكار و بهنجار. پژوهش در سلامت روانشناختي، سال 6، شماره 4، 1392، صص 680-600.
4- پرويزي، سرور و احمد، فضل ا… . گروه همسالان و سلامت توجوان : يك پژوهش كيفي، فصلنامة علمي پژوهشي فيض، سال 10 ، شماره 4، 1385صص 46-51.
5- محمدي¬زاده، علي؛ احمدآبادي، زهره و حيدري، محمود. تدوين و بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني مجلة روانپزشكي و روانشناسي باليني ، ايران، سال 17 ، شماره 3، 1390صص 218 – 225.

6- Brooks, TL., Harris, SK., Thrall., JS and Woods ER . Association of adolescent risk behaviors with mental health symptoms in high school students, Adolescent Health, 31, 3, 2002: 240-246.

7- بهبودی،هایده. اهمیت مشارکت والدین در فعالیت های مدرسه . تعلیم و تربیت استثنائی ، اسفند 1387 – شماره 87 صص 65 تا 70.

8- Vahedi, M. A study of parents’ participation in the high schools administrationand its effect on school activities. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2010، 359–363.

9- شفيع آبادي، عبداله . نقش خانواده در رشد عواطف نوجوانان. سمينار بررسي مسائل نوجوانان و جوانان، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان اصفهان. 1373.
10- سعیدی‌،محمد‌ رضا.تبیین کارکردی رابطه خـانواده و جـرایم اجـتماعی،انتشارات پژوهشکده‌ی خانواده.1382.
11- اکبری ، ابوالقاسم . مشکلات نوجوانی وجوانی ، تهران ، نشر رشد و توسعه. 1387.
12- صلاحی ، جاوید. کلیات بزهکاری اطفال و نوجوانان ، تهران ، نشر میزان. 1387.
13- احمدي، حبيب، جامعه شناسي انحرافات ، تهران، سمت، 1384 .
14- زنگنه، محمد، بررسي عوامل خانوادگي و اجتماعي مؤثر بر رفتار بزهكارانه دانش آموزان: مورد استان بوشهر، فصلنامه علوم اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي، شماره 25. 1383.
15- صادقی فر، مهدی. عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش نوجوانان و جوانان پسر به بزهكاري و راهكارهاي پيشگيري از آن. فصلنامه علمي – ترويجي مطالعات پيشگيري از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم: 85- 114، 1389.
16- حسيني انجدانی، مریم؛ درویزه، زهرا؛ خسروی، زهره؛ پورشهریار، مه سیما. نقش والدين، همسالان، محيط آموزشي و رسانه ها دررشد هويت ملّي نوجوانان و جوانان شهر تهران. مطالعات روان شناختي، دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهراءس،دورة 10 / شمارة 2: 118-89. 1393.

17- Eisenberg ,N&Losoya,. Emotional responding : Regulation, social correlates & soicialization New York: Basic books( pp129-162).1997.
18- Becker , H & Epstein , J. Parent Invoivement : A Survey of teacher practice .The Elementary school Journal , 83, 85-102. 1993.
19- Henderson, A. T., and N. Berla. A new generation of evidence: The family is critical to student achievement. Washington, DC: National Committee for Citizens in Education.ERIC Document Reproduction Service No. ED37596.، 1994
20- Vincent , C & Tom ,L. Home – school Relationship : The swarning of disciplinary mechanism, ? In Ball, S.J .Sociology of education: Major themes .London : RoutledgeدPalmer.2000
21- Brown , B & francis , S. Participation in school : Perception of self & family .Adolescence , 28, 383-391. 1993

22- مدبر، لیلا و چوپاني رستمی، محسن، پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران. پلیس زن، سال 4، شماره 13: 103-131، 1389
23- آلبوکردی، سجاد؛ نظری، علی محمد؛ نوری، ربابه. نقش خانواده و گروه همسالان در تبيين بزهكاري نوجوانان، مجله علوم تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، زیر چاپ.1395.
24- خراساني، مجتبي، بررسي علل بزهكاري جوانان دراستان گلستان، پايان نامه ارشد،1384.
25- صمدی، معصومه؛ رضایی، منیره. بررسی نقش تربیتی خانواده در نظام تربیت رسمی و عمومی از دیدگاه علم و دین. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره12: 95-117. 1390.

26- Gonzalez DeHass, Alyssa R; Willems, Patricia; Doan Holbein, Marie. Examining the Relationship Between Parental Involvement and Student Motivation; Educational Psychology Review, Vol. 17, No. 2, pp. 99-123.2005.
27- Sixsmith, Jane; Gabhainn, Saoirse Nic; Fleming, Collette; O’Higgins; Sioban: Children’s’, parents’ and teachers’ perceptions of child wellbeing; Health Education, Vol. 107 No. 6, 2007,pp. 511-523. 2008.

28- هاردولي، علي نعمت. بررسي راههاي جلب مشاركت مردمي در امور آموزش وپرورش استان همدان؛ اداره كل آموزش وپرورش همدان. 1378.
29- سامانى، سيامك؛ بهمنش، زهرا. مقايسه فرايندها و كنش هاى خانواده در نوجوانان عادى و بزهكار. فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى. 43-68. 1389.

30- Brook, S.G.M. Coping Skills and Parent Suport Mediate The Association Childhood Attention Deficit. Journal of Pediatric Psychology, 30(4) PP, 345-357 2005
31- Hirschi,travis. causes of delinquency,berkely:university of California press. 1969.
32- Elliot,Delbert. gender,delinquency and society,journal of criminology.no21.1988.

33- ممتاز، فریده. انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاه ها، تهران: سهامی انتشار. 1381 .
34- محسنی تبریزي، علیرضا. وندالیسم،مبانی روانشناسی اجتماعی جامعه شناسی و روانشناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب شناسی و کژرفتاري، تهران: انتشارات آن. 1383.
35- کونانی، سلمان؛ منصورآبادي، عباس؛ احمدي، حبيب. واکاوي پارادايمي تأثير عوامل خانوادگي و اجتماعي در بزهکاري دانش آموزان( مطالعه موردي در استان فارس ) مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، سال هفتم، شماره 27 .ص 113- 148. 1391.
36- صديق. رحمت الله، تحليل نظريه هاي مربوط به كجروي هاي اجتماعي، نشريه علوم تربيتي، فصلنامه علمي و پژوهشي دانشكده علوم تربيتي، تهران: دانشگاه تهران، سال يازدهم شماره1و2: 66-55،. 1367،
37- آقایی، سهیلا. خانواده و یافته‌های پژوهشی: بررسی عوامل مـؤثر‌ بـرمشارکت‌ والدیـن‌ در امور مدرسه‌ای دانش‌آموزان مقطع متوسطهء استان آذربایجان شرقی. مجله پیوند، شماره 360 : 22 – 23 . 1388.

38- Hoffman, L.H.,& Thomson. T.L. The effect of television viewing on adolescent’s civic participation. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 53(1). 2009.

39- روزنامه همشهري،شنبه19دي ،1383.
40- ارضروم چيلر، نسرين. مجموعه پژوهشهاي اقتصادي، ابعاد گوناگون فقر در ايران، اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. شماره27، 1384.
41- خبرگذاریسایت ایسنا، اسفند 1395، http://www.isna.ir/news
42- آرمند، ع. (1387). تأثیر رفتار والدین در پیشرفت تحصیلی کودکان، مجله تحقیقات تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، شماره 3، سال چهارم، صص 48-34.
43- پورکاظمی، م. (1375). عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان، خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 186.
44- حجازی، ا. (1380). باورهای جنسیتی دانش اموزان شهر تهران و رابطه آن با رضایتمندی روانی- اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، دفتر توسعه و برنامه ریزی معاونت پرورشی.
45- دلاور، ع. (1375). تورم ثمره و عوامل وابسته به آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزشی عالی در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 190-188.
46- گلاب زاده، س. (1369). پژوهش تحلیلی در زمینه افت تحصیلی، چهارمین دوره مقاله نویسی علمی، جلد دوم، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 155-143.
47- کیامرثی، آ؛ آریاپوران، س و نگراوی، ف. (1390). رابطه اختلالات شخصیت با علایم روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. یافته های نو در روانشناسی، شماره 18، سال ششم، صص 117-103.
48- اعرابیان، ا؛ خداپناهی، م؛ حیدری، م و صدق پور، ب. (1389). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان، مجله روانشناسی، شماره4، سال هفتم.
49- امیدیان، م. (1386). بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد، فصلنامه روانشناسی، سال چهارم، شماره3، صص 116-101.
50- اکبری بورنگ، م و یزدی، س. (1388). باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، شماره3، دوره 15،صص 77-70.
51- امین فر، م. (1365). افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دوم، شماره 7 و 8، صص 25-7.
52- صالحی ، جواد ( 1388 ) . ارزیابی کیفیت خدمات رسانی در کانون های اصلاح و تربیت . نشریه علوم تربیتی . اصلاح و تربیت . شماره 83 . ص : 23 – 18 .
53- بیان زاده ، سید اکبر ( 1379) . بررسی روش های تشویق و تنبیه در اصلاح و رفتار مددجویان مذکر کانون اصلاح و تربیت تهران . طرح پژوهشی : اداره کل زندان های استان تهران .
54- سالاری ، هادی و سجادی ، علیرضا ( 1384 ) . مقایسه میزان اضطراب در نوجوانان ساکن در شبانه روزی با نوجوانان ساکن در خانواده . نشریه طبیب شرق . سال هفتم . شماره 1 . ص : 19 – 15 .

55- Cuevas , C A , Finkelhor , D , Turner , H , Ormrod , R . ( 2007 ) . ” Juvenile Delinquency and Victimization , A Theoretical Typology ” , Journal of Interpersonal Violence University of New Hampshire . Vol , 22 . pp : 1581-1602
56- Davidson-Arad , Bilha . Benbenishty , Rami . Golan , Miriam ( 2009 ) . ” Comparison of Violence and Abuse in Juvenile Correctional Facilities and Schools ” . Journal of Interpersonal Violence . Vol , 20. pp: 259-279
57- Erwin , P . Friendship in childhood and adolescence , London and new York . Routledge , 1998 .
58- J Simourd , David ( 1991 ) . ” Predicting Predatory Behavior in a Population of Incarcerated Young Offenders ” . Journal of Criminal Justice and Behavior . Vol . 18 . pp : 180 – 194 .
59- Fazel , Seena . Doll , Helen . Långström , Niklas ( 2008 ) . ” Mental Disorders Among Adolescents in Juvenile Detention and Correctional Facilities: A Systematic Review and Metaregression Analysis of 25 Surveys ” . Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry . Vol , 47, Issue 9 , pp : 1010–1019 .
60- Streubert . H ,. & Carpenter , D . ( 2003 ) . ” Qualitative Research in nursing , ( 3 th ed ) . Philadelphia : Lippincott Company .

61- دانش ( دکتر تاج زمان) – اطفال ونوجوانان بزهکار- انتشارات گنج دانش – چاپ نهم – سال ۱۳۷۸
62- دانش ( دکتر تاج زمان) – دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی – نشر میزان – چاپ اول – سال ۱۳۷۸
63- رنه داوید – نظام های بزرگ حقوقی معاصر – ترجمه دکترصفایی و دیگران – مرکز نشر دانشگاهی – چاپ سوم – سال ۱۳۷۵
64- شامبیاتی (دکتر هوشنگ) – بزهکاری اطفال و نوجوانان – انتشارات مجد – چاپ یازدهم – سال ۱۳۸۲ .
65- . صانعی (دکتر پرویز) – حقوق جزای عمومی – انتشارات گنج دانش دو جلد – چاپ چهارم –سال ۱۳۷۶٫
66- صفائی، حسین و قاسم زاده ( دکتر مرتضی) – اشخاص و محجورین – انتشارات سمت – چاپ هفتم – سال ۱۳۸۱ .

67- Kondarki N.L & Wellman N.S (2002 ) . ” Review of the methods and their applications in nutrition education ” . Journal of Nutrition education and behavior . 34 (4 ) , pp : 224 – 230 .
68- Burnard , P ( 1991 ) . ” A method of analyzing interview transcripts in qualitative research ” . Nurse Education Today . 11 ( 2 ) , pp : 461 – 466.
69- Downe – Wambolt B ( 1992 ) . ” Content analysis : method , applications and issues ” . health care for woman international ; 13 ( 5 ) , pp : 313 – 321 .

70- شيري، احمدعلي. بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهکارنه جوانان 14- ۱۹ ساله شهر شيراز، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد، شيراز، دانشکده ادبيات و علوم انساني، بخش جامعه شناسي و برنامه ريزي شهري، دانشگاه شيراز . ۱۳۷۶ .
71- زارع شاه آبادی، اکبر و بلگوریان، مستانه. بررسی رابطۀ طرد اجتماعی و بزهکاری در ميان دانشجويان دختر دانشگاه يزد، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دورۀ 4، شمارۀ 1: 265-286، 1392.
72- فراهاني، فريده خلج آبادي و مهريار، امير هوشنگ. بررسي نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران. فصلنامة خانواده پژوهي، سال 6، شماره 4، صص 468-449 .1389.
73- خسروی، زهره، آقاجانی، مریم، بررسی رابطه بین سلامت روان و منبع کنترل و شیوه مقابله ای در پرستاران تهران، 1386. www.SID.ir
74- راهب، غنچه. بررسي عوامل خانوادگي مؤثر در گرايش نوجوانان دختر ساكن شهر تهران به بزهكاري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي. 1380.
75- نيك اختر، علي. بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر خرابكاري به عنوان نوعي رفتار بزهكارانه در بين دانش آموزان دبيرستان هاي شيراز، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز. 1378.
76- سرابندي، عليم. علل بزهكاري نوجوانان مشهد، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد. 1376.

77- Gao, Y., Yu, Y and Kin, N. T., A. study of the moderating effect of family functioning on the relationship between deviant peer affiliation and delinquency among Chinese adolescents, Advances in Applied Sociology, 3, 178- 185. 2013
78- Wang, B, the influence of parental monitoring and parent–adolescent communication on Bahamian adolescent risk involvement: A three-year longitudinal examination, Social Science & Medicine, 97, 161- 169. 2013.
79- Berndt, T. J. K. keef. Friends influence on adolescense , adjustment to school., Child Development, vol 66, N6,p: 1312-1329. 1995.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

95 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه مشارکت والدین در امور تحصیلی و تأثیرپذیری از همسالان با گرایش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.