تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و کنترل عواطف جوانان

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
72 صفحه
حجم
500 KB
12,000 تومان
هدف پژوهش تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و کنترل عواطف جوانان می باشد. تحقيق موجود به روش های آماری با روش همبستگی و رگرسیونی صورت گرفت.

تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و کنترل عواطف جوانان

چکیده:

هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و کنترل عواطف جوانان شهرستان ——- می باشد. تحقيق موجود، به روش های آماری با استفاده از روش همبستگی و رگرسیونی صورت گرفت، و پژوهش در شرايط طبيعي انجام پذیرفته و پژوهشگر از انجام هر گونه دستكاري و كنترل خودداري نموده است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه کنترل عواطف (ACS) که شامل 42 مولفه هفت درجه‌ای است، در بين نمونه انتخاب شده از جامعه جوانان شهرستان ——- تعداد 60 نفر، در سال 1395 جمع‌آوري گرديد. یافته های پژوهش نشان داد که بين میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و کنترل عواطف جوانان شهرستان ——-، در سطح معنی‌داری 05/0 رابطه معنی‌دار و به صورت منفی وجود دارد.
کلمات کلیدی: کنترل عواطف، شبکه های اجتماعی

مقدمه:

یکی از جنبه‌های مهارت‌ اجتماعی‌ این‌ است کـه بـتوانیم فـردی با احساسات‌ برآشفته را آرام کنیم.کنترل کردن فردی که در اوج خشم‌ و عصبانیت است‌ نشانه‌ی کمال استادی در مهارت‌های اجتماعی به شـمار می‌رود.اطلاعات به‌ دست آمده‌ در زمینه سرایت عاطفی‌ و کنترل خشم نشان می‌دهد که یکی از مـوثرترین تدابیر در این مورد آن اسـت کـه حواس فرد خشمگین را پرت کنیم،با او اظهار همدردی نموده و سپس ذهن او را به موضوع دیگری‌ که برای او حالت‌ خوشایندتری دارد منحرف کنیم.خلاصه نوعی کشتی عاطفی(محمدی، 1390).بسیاری از احساسات غیرواقعی و غیرمنطقی هستند. یعنی بی‌دلیل و خودبه خود یا بر اساس افكار غلط منتج از سوابق، كج‌فهمی‌ها، ترس، امید یا نیاز بروز می‌كنند.
احساسات، غالبا خود را تحمیل می‌كنند و محدوده‌ی بسیار وسیعی هم دارند. ترس،‌درد، گریه، لذت، ناكامی و .. از زمان تولد با انسان همراه هستند. این احساسات می‌توانند فیزیولوژیك، هورمونی و حتی منتج از مصرف دارو باشند، اما بعد از دوران كودكی برخی احساسات به موقعیت‌ها یا وقایع خاص منحصر می‌شوند، این مطلب همان پدیده یادگیری است.برخی واكنش‌های احساسی منافعی به همراه دارند و برخی مختص موقعیت‌های خاص هستند . هر دو اینها شرطی بودن احساسات را نشان می‌دهند.سیاری‌ از واكنش‌های احساسی زاییده تفكر هستند و ربطی به یادگیری ندارند. از طرف دیگر احساسات همیشه تحت تاثیر تفكر هستند چون انعكاس ارزیابی فكر از موقعیت هستند مخصوصا اگر موقعیت در حال تغییر باشد.
اكثر احساسات حاصل این هستند كه همه می‌خواهند دنیا و مافیها را همیشه همانطور كه بوده، باقی بماند. وقتی‌اوضاع ما همانطور كه دوست داریم، پیش نمی‌رود مثل بچه‌ها نق می‌زنیم.تفهیم چگونگی كسب یك واكنش پیچیده احساسی، كمك می‌كند راه اصلاح كردنش را هم پیدا كنیم. البته كشف علت ضروری نیست و خیلی از روش‌های اصلاحی بدون ارتباط با علت عمل می‌كنند(حسینی، 1389).
عواطف رفتار، احساسات و واكنش‌های جسمانی را نیز دربر می‌گیرد. البته این سه، ارتباط چندانی با هم ندارند یعنی ممكن است كسی احساس ناراحتی شدید داشته باشد ولی اصلا نشان ندهد و مشكل جسمی‌هم نداشته باشد. می شود احساس آرامش داشت و ناراحتی معده یا كمر درد هم داشت و خیلی بی‌خیال یا عصبی رفتار كرد. بعضی از آدم‌ها نمی‌دانند چه احساسی دارند و كمتر كسی تغییرات فیزیولوژیك خودش را درست حس می‌كند. تفسیر احساسات حاصل سوابق، تمایل فرد به برخی عواطف و موقعیت است.
اگر كسی خودش را مسئول رفتار نامطلوب بداند، مضطرب می‌شود و اضطراب هم احتمال رفتار نامطلوب را بالا می‌برد. اگر كسی خودش را مسئول رفتار نامطلوبش نداند، اضطرابش كمتر می‌شود و زودتر اصلاح می‌شود. البته پذیرش مسئولیت در بسیاری مواقع (البته نه این موقعیت) مفید است.
مصرف دارو در حین اجرای روش‌های خودامدادی نمی‌گذارد پیشرفت‌ها دیده شوند. شاید فرد تمامی نتیجه را حاصل مصرف دارو بداند و به خودامدادی بی‌اعتنا شود. شاید هم مشكل حل نشود و باز به جای اینكه دارو را با‌اثر بداند تقصیر را گردن خودامدادی بیندازد(محمدی، 1390)

بیان مسئله

عواطف بخش مهم و اساسي زندگي انسان را تشکيل مي دهند به گونه اي که تصوير‌ زندگي بدون آن پنداري دشوار است. ويژگي ها و تغييرات عواطف، چـگونگي ارتباط گيري عاطفي و درک و تفسير عواطف ديگران نقشي مهم در رشد و سازمان شخصيت، تحول اخلاقي و روابط اجتماعي، شکل گيري هويت‌ و مفهوم‌ «خود» دارد (لطف آبادي ، 1379) .
همه ي انسان ها هيجان ها و عواطف را در زندگي خود تـجربه مـي کنند و اين کاملاً طبيعي است که در رويارويي با موقعيت هاي گوناگون هيجان‌ ها‌ و عواطفي متفاوت از خود نشان دهند، اما هيجان ها و عواطف منفي شديد غيرعادي است و نه تنها سازنده نيست بلکه آثـار مـخرب و زيان باري نيز دارد (قديري ، 1384) .افـراط و تفريط‌ در‌ هيجـان ها افراد را منجر به نـاسازگاري3 ، پرخاشگري4 ، خشم5 ، نفرت6 و اضطراب7 مي کند که به صورت کنترل نشده، بهداشت رواني 8و عاطفي افراد را به گونه ي جـدي تـهديد مي کند‌ (احمدي‌ ، 1380‌) .در واقع ما هرگز نمي‌ توانيم‌ از‌ احساسات منفي بگريزيم زيرا احساسات بخشي جدا ناپذير از زندگي هستند و باعث رشد و بالندگي ما مي شوند (رابينز9 ، ترجمه پزشکي ، 1386‌) .
بهتر‌ است‌ بـه جـاي آن کـه از بروز هيجان ها‌ جلوگيري‌ کـنيم، آثـار واکـنشي آن ها را کاهش داده تا فرصت کافي براي تصميم هاي بهتر، آينده نگري و خلاقيت داشته‌ باشيم‌ (شريفي‌ درآمدي و آقايار، 1386) .منظور از مهـارت کنترل عـواطف اين اسـت‌ کـه فرد بياموزد كه چگونه عواطف خـود را در موقعيت هاي گـوناگون تـشخيص دهد، و آن را ابراز و کنترل‌ نمايند‌ (گروس‌10 ،b 1998) .ا ين مهارت اثرات گوناگون در جنبه هاي مختلف زندگي‌ فرد‌، تعاملات بين فردي، بهداشت رواني و سـلامت فـيزيکي و جـسمي فرد دارد (کوردوا11 ، 2005 به گفته ي از‌ دان‌ هام‌12 ، 2008).
شبکه های اجتماعی و مخدرهای اجتماعی از گروه هایی عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده که از طریق یک یا چند نوع از وابستگی ها بهم متصل اند و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده کارکرد مؤثر شبکه همگرا را به تصویر می کشند و موفقیّت و محبوبیت روز افزون آنها به دلیل داشتن رنگ و بوی اجتماعی است. امروزه شبکه های اجتماعی سکان دار اقیانوس پر تلاطم اینترنت اند. در جهان معاصر که موسوم به”عصر اطلاعات و ارتباطات” است و رسانه ها همه چیز را در تسخیر خود درآورده اند؛ کارکرد و اهمیت رسانه ها بر کسی پوشیده نیست. یکی از کارکرد های ویژه رسانه ها و خصوصاً شبکه های اجتماعی مجازی ، اطلاع رسانی و پوشش خبری کامل در زمینه های مختلف اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و…سعی در جهت دهی به افکار عمومی به سمت اهداف خود دارند.از این رو شناخت نحوه اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی مجازی در رابطه با حوادث وتحولات جهانی،امری لازم و ضروری پنداشته می شود.
منظور از پدیده های جهانی شدن ، شکل گیری شبکه گسترده جهانی برای مبادله اطلاعات است.در دنیای ارتباطات علمی،شبکه های اجتماعی را می توان ازبسترهای مؤثر تولید علم ، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست (ویکی پدیا).
شبکه های مجازی دنیای وسیع و پیچیده ای است که گروهها و افراد مختلف با گرایش ها و اعتقادات گوناگون در ان زندگی می کنند.واژه ی زندگی در این فضا به اشتباه به کار نرفته است.چرا که این دنیا همگام با دنیای واقعی و شاید بیشتر بر وجود ادمی و باورهایش اثر میگذارد. فضای مجازی مکانی است که فرد می تواند فعالیت های دنیای واقعی خود را وارد کند. از خصوصیات بارز این فضا بی مکانی و بی زمانی است.از بین رفتن فاصله مکانی و افزایش بی سابقه توان انسانها برای مبادله و مراوده با یکدیگر فرایند هویت یابی جمعی افراد را دگرگون کرده است ( منتظر قایم، 1384).
در جوامع دموکراتیک فضای مجازی به عنوان یک فضای جدید اطلاعاتی ،سرگرمی نگریسته می شود که به موازات یا در جهت تکمیل فضای عمومی موجود عمل میکند.در این فضا با افراد روبرو نیستیم بلکه به گفته ترکل(1995) و مطابق عنوانی که وی برای کتب خویش برگزیده «با زندگی بر صفحه کامپیوتر»ونوشته هایی روبرو هستیم که میان افراد ردوبدل می شود از طریق کامپیوتر، خود وشیء باهم به تبادل می پردازند؛ شی ای که به خود دیگر تبدیل شده است و به راحتی احساس و اندیشه ها را به خود منتقل می کند (ترکل، 1995) .
حسینی، 1389 پژوهش با عنوان مطالعه مقایسه ی ناگویی خلقی و کنترل عواطف در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری انجام داد. این پژوهش علی – مقایسه ای از نوع مقطعی – مقایسه ای است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی مادران دانش آموزان 9 تا 15 ساله با و بدون ناتوانی یادگیری شهر خرم آباد در سال 1391 می باشد. آزمودنی های پژوهش شامل 50 نفر از مادران دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و 50 نفر از مادران دانش آموزان عادی به شیوه ی همتاسازی(براساس سن مادر، تحصیلات و تعداد فرزندان) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های ناگویی خلقی و کنترل عواطف استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دو گروه از مادران در ناگویی خلقی و کنترل عواطف تفاوت معناداری وجود دارد(001/0P<). این نتایج نشان می دهد

که مادران این دانش آموزان به دلیل انتظار های غیر واقع بینانه و سرزنش مداوم خود سطوح بالایی از اضطراب و افسردگی را تجربه می کنند. این مادران به دلیل عدم آگاهی هیجانی و ناتوانی در پردازش شناختی احساسات خود، معمولا قادر به شناسایی، درک و یا توصیف هیجان های خویش نیستند و توانایی محدودی در سازگاری با شرایط تنش زا دارند
در ایران نیز مسعود کوثری (1386) با پژوهشی اکتشافی پیرامون جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اورکات علائق فرهنگی کاربران را مورد بررسی قرار داده است بر اساس نتایج این تحقیق ، حوزه های موسیقی ، فیلم ،ادبیات غیر بومی و نیز اجتماعات هنری ـ ادبی ،سرگرمی ـ تفریحی و جنسی مورد توجه اعضا بوده و دوست یابی و یافتن شریک زندگی ، مهمترین عمل پیوستن کاربران ایرانی به این شبکه است. از این رو محقق، بر اتخاذ یک سیاست هویتی مناسب و همه شمول در کشور تاکید می کند.
هدف این تحقیق به بررسی شبکه های اجتماعی و مخدرهای اجتماعی بر کنترل عواطف می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح کلی پژوهش 1
مقدمه: 2
بیان مسئله 3
اهمیت وضرورت پژوهش: 6
اهداف تحقق: 8
هدف اصلی: 8
اهداف فرعی: 8
فرضیه های تحقق: 9
فرضیه اصلی: 9
فرضیه های فرعی: 9
تعریف متغیرهای پژوهش 9
فصل دوم: پيشينه تحقيق 11
مقدمه: 12
شبکه های اجتماعی مجازی : 12
تاریخچه شبکه های اجتماعی مجازی : 13
پر طرفدارترین شبکه های اجتماعی در جهان : 16
شبکه های اجتماعی مجازی،نوع و میزان مصرف کاربران: 16
تعامل در شبکه های اجتماعی مجازی : 18
تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی مجازی: 19
تقویت و توسعه ارتباطات اجتماعی 19
بروز خود واقعی و تخلیه عاطفی : 21
اطلاع یابی و اطلاع رسانی عمومی ، دیده بانی اجتماعی و سیاسی : 22
سرگرمی و تفریح : 23
کسب توانمندی های روز ؛ دریچه ای به فضای جهانی : 24
معرفی برخی از شبکه های اجتماعی مجازی موبایلی : 25
تعریف عواطف 26
ویژگى هاى رشد عاطفى نوجوان 27
دیدگاه های نظری خشم 28
پیشینه تحقیقات : 30
الف ) تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور : 30
تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور : 33
فصل سوم: روش تحقیق 35
روش پژوهش: 36
جامعه آماری: 36
شیوه اجرا: 36
شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه‌ها: 36
روش هاي تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق: 38
فصل چهارم: تحلیل داده ها 40
مقدمه 41
آمار توصیفی 42
آمار استنباطی 50
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 58
نتایج فرضیه های تحقیق: 59
پيشنهادهاي پژوهش: 60
محدوديت هاي پژوهش: 60
فصل ششم: صفحات تکمیلی 61
منابع 62
پیوست 65

فهرست نمودارها و جدول ها

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به جنسیت 42
نمودار4-1- توزیع فراوانی افراد با توجه به جنسیت 42
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به وضعیت تأهل 43
نمودار4-2- توزیع فراوانی افراد با توجه به وضعیت تأهل 43
جدول4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به سن 44
نمودار 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ سن 44
جدول4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به میزان تحصیلات 45
نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ میزان تحصیلات 45
جدول4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به میزان استفاده از شبکه‌های مجازی 46
نمودار 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ میزان استفاده از شبکه‌های مجازی 46
جدول 4-6- فراواني نمرات میزان استفاده از شبکه‌های مجازی براي گروه هاي پنجگانه 47
جدول 4-7- فراواني نمرات کنترل عواطف براي گروه هاي پنجگانه 47
جدول 4-8- شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات میزان استفاده از شبکه‌های مجازی براي گروههاي پنجگانه 48
جدول 4-9- شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات کنترل عواطف براي گروه هاي پنجگانه 49
جدول 4-10- آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده های پژوهش 50
جدول 4-11: آماره‌هاي آزمون همبستگي میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و کنترل عواطف جوانان 51
جدول 4-12: آماره‌هاي آزمون همبستگي میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و بعد خشم جوانان 52
جدول 4-13: آماره‌هاي آزمون همبستگي میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و بعد خلق افسرده جوانان 53
جدول 4-14: آماره‌هاي آزمون همبستگي میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و بعد اضطراب جوانان 54
جدول 4-15: آماره‌هاي آزمون همبستگي میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و بعد عاطفه مثبت جوانان 55
جدول 4-16: تحلیل واریانس رگرسیونی 56
جدول 4-17: ضرایب رگرسیونی 56
جدول 4-18: شاخص های مدل رگرسیون 56

منابع

1. اصلانی، محمد رضا. (1394). فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز. انتشارات مروارید
2. افشاری راد، مینو و آقا بخشی، علی اکبر. (1389). فرهنگ علوم سیاسی. نشر چاپار
3. بندگی منفرد، سعیده. (1391). تحلیل محتوای مضامین فرهنگی و اجتماعی در شبکه های اجتماعی (مورد پژوهشی : فیس بوک و جوانان شهر تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیر انتفاعی سوره.
4. بی نا (1391). صفر و یک تا بی نهایت. ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی اقتصاد ایران، سال پانزدهم، شماره 161.
5. ثنایی، باقر. (1379). آسیب شناسی خانواده. نشریه پژوهشی تربیتی، سال اول، شماره 3
6. جوادیان، آ. (1392). سه شنبه 6 فروردین www.support.day.ir/kb/whatssocial network
7. حسینی ، نصر الله (1389) زبان حال در عرفان و ادبیات فارسی، انتشارات هرمس ، چاپ اول
8. دانشنامه رشد. (1390). بخش فرهنگ و ادبیات فارسی www.danesh.roshd.ir
9. درود، مینا. (1388). ماکسیمم سازی انتشار تأثیرات اجتماعی در شبکه های اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
10. روشنفکر، کبری و نعمتی قزوینی، معصومه. (1389). مبانی نقد اجتماعی در ادبیات. دانشنامه علوم اجتماعی تربیت مدرس، دوره دوم، شماره 4
11. سلطانی فر، محمد. (1388). شبکه های اجتماعی و فرصت ها و چالش ها. پژوهش های رسانه ای مرکز تحقیقات استراتژیک
12. سیف، علی اکبر. (1372). روانشناسی تربیتی. نشر پیام نور.
13. شهابی، محمود و قدسی، بیات. (1391 ). شبکه های اجتماعی و کاربران جوان ؛ از تداوم زندگی واقعی تا تجربه جهان وطنی. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال نوزدهم، شماره 69
14. شهابی، محمود و قدسی، بیات. (1391). اهداف و انگیزه های عضویت کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی مطالعه درباره جوانان شهر تهران. ماهنامه مطالعات فرهنگ و ارتباط، سال سیزدهم، شماره بیستم
15. فولاودند ، تصحیح سید محمود طاهری ، نشر آیت اشراق ، قم، ۱۳۸۸ ،چاپ اول
16. فیضی، ایرج. ( 1384 ). سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان 18-12 ساله شهر تهران. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهران.
17. کوثری، مسعود. (1386). جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکه دوستیابی اورکات. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران
18. کیا، علی اصغر. (1388). پژوهش تحلیل شبکه های اجتماعی مجازی در ایران با مطالعه موردی فیس بوک.
19. لطف آبادي ، علی اصغر(1377)تاریخ جامع ادیان جان ناس ، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
20. محمدی، پ. ( 1388 ). دوستی های اینترنتی ؛ حرکت با چراغ خاموش. علم روز، شماره 174
21. محمدی، رضا (1390) پرده سحر سحری: گزیده مخزن الاسرار حکیم نظام گنجوی ، تهران
22. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت، (1392). http://www.matma.ir
23. مظاهری راد، حمید. (1390). مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمانها
24. منتظر قایم، علی (1384) بررسی کنترل عواطف در دانش آموزان، فصلنامه رشد، شماره 48
25. منتظر قائم، م و تاتار، ع. ( 1384). اینترنت، سرمایه اجتماعی و گروه های خاموش. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره4، سال اول
26. موسویان، سید مرتضی. (1390). طرح فضای سناریوی شبکه های اجتماعی در ارتباط با جنگ نرم (در افق برنامه پنجم توسعه). سازمان بسیج اساتید، سال اول، شماره اول
27. مهمانیان، علیرضا و مجردی، سعید. ( 1393). راهبردهای ج . ا . ایران در قبال شبکه های اجتماعی مجازی در جنگ آینده. فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، شماره 46
28. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران. (1394). www.iran_newspaper.com
29. ناظری، خدیجه. ( 1387). بررسی میزان تفاوت معیارهای دوستیابی نوجوانان در فضای مجازی و غیر مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
30. نقیب السادات، سیدرضا و قصابی، فاطمه. (1392). ساختار و طراحی شبکه های اجتماعی. فصلنامه ی مطالعات توسعه ی اجتماعی _ فرهنگی، سال اول، شماره سوم.
31. یاسمی نژاد؛ عرفان، آزادی، اکرم و امویی، محمدرضا. (1390). فضای مجازی ، امنیت اجتماعی ، راهبردها و استراتژی ها همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه ی پایدار

32. Anderson , C . (2006) . The long tail : How end less choice is creating unlimited demand , random house business books : London , UK.
33. Alexa. (2012) top sites in iran , retrieved in 6 january , 2012 in http.//www.alexa.com/topsities/countries.ir/
34. Boyd , D.M., and Ellison , N.B. ( 2007 ) . ” social network sitis: definition , history . and scolar ship” journol of computer _ mediated communication , 13 ( 1 : 210 – 230 ) .
35. Pempek , T . , and et al . ( 2009 ) , ” college students social networking experiences on facebook ” , journal of applied develop mental psychology , 30 : 227 – 238 .
36. Jones , steve & Miller maier , sarah. ( 2009 ). ” A content analysis of myspace profiles ” journal of computer – mediated communication , 14 , 2 : 244 – 264

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

72 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و کنترل عواطف جوانان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.