بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی

نوع فایل
Word
حجم فایل
500 Kb
تاریخ انتشار
9 بهمن 1398
دسته بندی
تعداد بازدیدها
239 بازدید
28,000 تومان
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان است

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی استان یزد می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان استثنایی استان یزد به تعداد 303 نفر تشکیل می دهند. با توجه به جدول مورگان 170 از کلیه معلمان استثنایی استان یزد به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند از این تعداد 4 نفر به پرسشنامه ها پاسخ ندادند، بنابراین تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش بر روی 166 نفر انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال، تعهد سازمانی مایر و آلن و جهت‌گيری زندگی شيير و کارور جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین سرمایه اجتماعی وجهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی استان یزد رابطه معنادار وجود دارد. بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی استان یزد رابطه معنادار وجود دارد بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی استان یزد رابطه معنادار وجود دارد بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی استان یزد رابطه معنادار وجود دارد بین بعد خوش بینانه جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی استان یزد رابطه معنادار وجود دارد بین بعد بدبینانه جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی استان یزد رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین سرمایه اجتماعی و جهت گیری زندگی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی استان یزد نقش معنادار دارند.
کلمات کلیدی: تعهد سازمانی، سرمایه اجتماعی، جهت گیری زندگی

 

مقدمه

آموزش‌وپرورش در جوامع امروزی مهم‌ترین رکن برای نیل به‌ توسعه و تحول به شمار می‌آید. با آموزش‌وپرورش توسعه‌یافته است که می‌توان جامعه را در مسیر‌ رشد‌ و توسعه در ابعاد مختلف‌ قرارداد. در این میان بیشترین سهم برای تلاش‌ به‌ مدارس به عنوان الگوهای عملیاتی نظام‌های‌ آموزشی برمی‌گردد که در خط مقدم طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی‌ و پرورشی‌ برای‌ تحقق اهداف قرار دارند. مدارس از این رو بیش از پیش نیازمند به نیروی‌ انسانی‌ پرتلاش‌ و متعهد هستند و تحقق اهداف آموزش‌وپرورش را بیش از هر چیز دیگر‌ باید‌ در‌ گرو تلاش و همت‌ معلمان دانست. عوامل گوناگونی می‌تواند معلم را آماده تحقق چنین هدفی سازد. به عبارت‌ دیگر‌ نیل به یک‌ معلم اثربخش ـ که بتواند تدریس و در نتیجه آموزش‌وپرورشی اثربخش‌ را‌ عاید‌ سازد ـ پیش‌‌تر خود مستلزم تحقق شرایط و زمینه‌هایی است.از جمله این شرایط و زمینه‌ها، عامل تعهد سازمانی‌ است‌ که حضور آن موجب می‌شود معلم تمام همت و توان خویش را به‌ میدان‌ عمل‌ مدرسه‌ و کلاس درس وارد سازد. در این صورت است که معلم هدف‌های تدریس را هدف خود تلقی نموده‌ و آرزو می‌کند تا با ماندن در این عرصه بیشترین خدمت را نصیب‌ دانش‌آموزان‌ خود سازد]1[.
تعهد سازمانی، نگرش‌های مثبت‌ یا‌ منفی‌ افراد نسبت بـه کـل سـازمان (نه شغل) است که در‌ آن‌ مشغول به کارند (همان)؛ به بیان دیگر شخص در تعهد سازمانی نسبت به سازمان احساس وفاداری‌ قـوی‌ دارد و از طـریق آن‌ سازمان‌ خود را‌ مورد‌ شناسایی‌ قرار می‌دهد. تعهد سازمانی، حالتی روانی است که بیانگر‌ نـوعی‌ تـمایل، نیاز و الزام بـه منظور ادامه اشتغال در سازمان، و دربرگیرنده تعهد عاطفی، تعهد مستمر‌ و تعهد هنجاری است. تعهد سازمانی نیرو‌ و توانی است کـه‌ افـراد‌ رامـلزم و موظف می‌کند تا‌ در‌ راستای یک یا چند هدف، رفتار و کنش‌های مربوط به هم را ایـفا کـنند.. تعهد سازمانی‌ قدرت‌ و نیروی واقعی است تا‌ افراد، خود‌ را‌ به سازمان ملتزم، و‌ سازمان‌ را معرف خود بدانند.. تعهد سازمانی‌ موجب‌ مـی‌شود تـا فرد، هویت خود را با سازمان و اهداف آن منطبق بداند وآرزو کند‌ تا‌ عضوی از سازمان کـارش بـاشد. تعهد سازمانی‌ شامل‌ دوبعد نگرش‌ و رفتار‌ است. زمانی کـه فـرد نـسبت‌ به رویداد یا پدیده‌ای قضاوت وداوری ارزیابانه‌ای بـه صـورت مناسب یا نامناسب داشته باشد به‌ بعد‌ نگرشی تعهد سازمانی توجه می‌شود. در این حالت، تعهد‌ سـازمانی‌ شـامل‌ مؤلفه‌های‌ عاطفی‌ وشناختی افراد نـسبت‌ بـه‌ سازمان خـواهد بـود. ویژگی رفـتاری تعهد سازمانی تأکیددارد که افراد دلسـوزانه و مـتعهدانه وظائف سازمانی را ایفا‌ می‌کنند‌ به‌ گونه‌ای که افرادی اخلاقی به نظر آیند تـا‌ فـردی‌ منفعت‌خواه. تعهد‌ سازمانی‌ سازه‌ای‌ است‌ که اعضای سـازمان موظف و متعهد به بـاورها و کـنشهایی شوند که تداوم بخش فـعالیتها والتـزامات آن‌ها به سازمان محل کارشان باشد]2[.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی استان یزد می پردازیم.

بیان مساله:

یکی از موضوعات‌ ادبیات‌ سازمانی به «تعهد سازمانی» مربوط است. با تـوجه زیادی کـه بـه تعهد سازمانی شده، تعهد هم از جـنبه نـظری و هـم از جنبه پژوهشی توسعه‌ یافته‌ است. از‌ سویی دیگر، تعهد می‌تواند انواع متفاوت داشته باشد. برخی ازاولین مطالعات در‌ ادبیات سازمانی، تعهد کارکنان به کارفرما را، که عموماً بـه تـعهدسازمانی اشـاره دارد، بررسی کرده‌اند. اخیراً تحقیقات فزاینده‌ای به بررسی انواع دیگر تـعهد‌ هـمچون «تعهد‌ به‌ اتحادیه»، «تعهد به حرفه»، «تعهد به مسیر شغلی و کارراهه» و…پرداخته‌اند]3[


از دیگر متغیرهای این پژوهش متغیر جهت‌گیری زندگی می‌باشد. مفهوم احساس هماهنگی و خوش‌بینی که به وسیله مقیاس جهت‌گیری زندگی سنجیده می‌شود، اولین بار توسط آنتونوفسکی برای توجیه این مطلب که چرا برخی از افراد در مقابله با شرایط استرس‌زا سلامتی خود را حفظ می‌کنند ولی برخی دیگر دچار مشکلات متعدد می‌شوند، به کار رفت. وی معتقد است که افرادی دارای برخی منابع درونی و بیرونی در محیط کار و سازمان هستند که در مواجهه به شرایط ناخوشایند می‌توانند مورد استفاده قرار دهند، اعتقاد آنتونوفسکی به قابلیت‌های آدمی برای سلامت، مولد بودن و کمال موجب شد ]5[.
با توجه به مطالب فوق هدف این پژوهش پاسخ به سوال،آیا بین سرمایه اجتماعی و جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان استثنایی استان یزد رابطه معنادار وجود دارد؟

 

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2- بیان مساله: 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 6
1-4-اهداف تحقیق: 8
1-4-1-اهداف کلی: 8
1-4-2- اهداف ویژه: 8
1-5- فرضیه ها ی تحقیق: 8
1-5-1-فرضیه های اصلی: 8
1-5-2-فرضیه های فرعی: 8
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی 9
1-6-1-تعریف مفهومی : 9
1-6-2- تعریف عملیاتی: 9
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی 11
2-1- مبانی نظری سرمایه اجتماعی 12
2-1-1- تاریخچه 12
2-1-2- سرمایه اجتماعی 14
2-1-3- هدف سرمایه اجتماعی 21
2-1-4- اشکال سرمایه اجتماعی 22
2-1-5- کانالهای سرمایه اجتماعی 23
2-1-6- سرمایه اجتماعی به مثابه یک سرمایه 24
2-1-7- مقايسه سرمايه اجتماعي با سرمايه فيزيکي و انساني 26
2-1-8- پيامدهاي مثبت سرمايه اجتماعي 27
2-1-9- پيامدهاي منفي سرمايه اجتماعي 27
2-1-10- سرمايه اجتماعي و ساختار بزرگ اجتماعي 28
2-1-11- قواعد اخلاقي و سرمايه اجتماعي 29
2-1-12- ابعاد و مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي 30
2-1-12-1- اعتماد 32
2-1-12-2- مشارکت 34
2-1-12-3- آگاهي عمومي 34
2-1-12-4- اخلاقيات 35
2-1-12-5- مسئوليت اجتماعي 36
2-1-12-6- مقررات رفتاري 37
2-1-12-7- ارزشها 38
2-1-12-8- نُرمها و هنجارها 38
2-1-12-9- دين و ايدئولوژي 39
2-1-12-10- نمادها 40
2-1-12-11- مثلها و استعارهها 40
2-1-12-12- جو و فضا 41
2-1-13- سطوح سرمايه اجتماعي 41
2-1-13- نظریههای سرمایه اجتماعی 47
2-1-13-1- فرانسیس فوکویاما (1960) 47
2-1-13-2- گلن لوری (1970) 48
2-1-13-3- رابرت پاتنام (1990) 50
2-1-13-4- جیمز کلمن(1980) 50
2-1-13-5- کریشنا (1980) 52
2-1-13-6- برم و رام (1997) 52
2-1-13-7- اینگلهارت و آسلانر (1997) 53
2-1-13-8- پریچت و نارایان (1999) 53
2-1-13-9- داسگوپتا (1999) 53
2-1-13-10- رُز(1999) 53
2-1-13-11- لان وینتر (2000) 54
2-2- مبانی نظری جهت گیری زندگی 54
2-2-1- جهت گیری زندگی 54
2-2-2- خوش بینی و بد بینی 55
2-2-2-1- مفهوم خوش بینی 55
2-2-2-2- مولفه زیست شناختی خوش بینی 59
2-2-2-3- خوش بینی و امید 59
2-2-2-4- خوش بینی و سلامتی 60
2-2-2-5- بدبینی و افسردگی 60
2-2-2-6- ابعاد خوش بینی 61
2-3- مبانی نظری تعهد سازمانی 62
2-3-1- تعهد سازمانی 62
2-3-1- تعاریف مختلف از تعهد سازمانی 63
2-3-2- اهمیت تعهد سازمانی 64
2-3-4- انواع تعهد سازمانی 65
2-3-5- نظریه هایی در رابطه با تعهدسازمانی 65
2-3-5-1- دیدگاه ریچرز 65
2-3-5-2- دیدگاه بکر و بیلینگس 66
2-3-5-3- مدل اریلی و چتمن 66
2-3-5-4- مدل می یر و آلن 67
2-3-5-5- مدل آنجل و پری 68
2-3-5-6- مدل مایر و شورمن 68
2-3-5-7- مدل پنلی و گولد 69
2-3-6- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی 70
2-3-6-1- تعهد کم یا ضعیف 70
2-3-6-2- تعهد متوسط 71
2-3-6-3- تعهدزیاد 71
2-3-7- عوامل ثاثیرگذار بر روی تعهد سازمانی 73
2-3-7-1- تعهد سازماني و غيبت 73
2-3-7-2- تعهد سازماني و رضايت شغلي 73
2-3-7-3- تعهد سازمانی و عجین شدن با کار 74
2-3-7-4- تعهد سازماني و تأخير 74
2-3-7-5- تعهد سازماني و استرس شغلي 74
2-3-7-6- تعهد سازماني و عملكرد شغلي 74
2-3-8- سازمان آموزش‌وپرورش و تعهد سازمانی 75
2-3-9- ادبیات یا پیشینه تحقیق 76
2-3-9-1- پیشینه داخلی 76
2-3-9-2- پیشینه خارجی 81
فصل سوم: روش تحقیق 84
3-1- روش تحقيق: 85
3-2- جامعه آماري 85
3-3- روش نمونه گيري و حجم نمونه 85
3-4- روش گردآوري اطلاعات 85
3-5- ابزار گردآوري اطلاعات 86
3-5-1- پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال 86
3-5-2- پرسشنامه تعهد سازمانی (مایر و آلن، 1990) 87
3-5-3- آزمون جهت‌گيری زندگی شيير و کارور (1985) 88
3-6- روش تجزيه و تحليل داده ها: 90
3-6- ملاحظات اخلاقی 90
فصل چهارم: یافته های پژوهش 91
4-1- مقدمه 92
4-2- یافته های توصیفی تحقیق 92
4-3- یافته های استنباطی تحقیق 99
4-3-1-آزمون فرضیه ها 99
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 101
5-1- مقدمه 101
5-2- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین 101
5-2-1- فرضیه اصلی اول: 101
5-2-2- فرضیه فرعی اول: 101
5-2-3- فرضیه فرعی دوم: 101
5-2-4- فرضیه فرعی سوم : 101
5-2-5- فرضیه فرعی چهارم : 101
5-2-6- فرضیه فرعی پنجم: 101
5-2-7- فرضیه اصلی دوم: 101
5-3- نتیجه گیری 101
5-4- پیشنهادهای پژوهش 101
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی 101
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق 101
5-5- محدودیت های پژوهش 101
منابع و مآخذ 101

 

 

منابع و مآخذ

1. محتشمی، علی(1393) تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران، فصلنامه سازمان نو، شماره 48
2. Cordes ,C.L.and T.W.Dougherty (1993),A Review and an Integration of Research on Job Burnout,Academy of Management Review,18(4):621-656.
3. حقیقتیان، منصور، ربانی، رسول و کاظمی، سهیلا (1387)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت دبیران مقطع متوسطه شهرستان اصفهان، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 17-18، صص 147-164.
4. محمدی، مهدي. (1388). بررسي ارتباط تعهد سازماني و دلبستگي شغلي و مقايسه آن بين دبيران تربيت. فصلنامه مطالعات مدیریت.
5. توسلی، غلامعباس موسوی، مرضیه (1392)،”مفهوم سرمایه در نظرات کلاسیک و جدید با تاکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی”،فصلنامه ی علوم اجتماعی، شماره،26 صص،32-1.
6. ابطحي سيد، حسين، و مولايي، ناصر. (1386). رابطه ميان تعهد حرفه‌ای و تعهد سازمانی. سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) چاپ دهم.
7. Gilligan, T. D. Huebner, E. S. (2002). Multi-dimensional Life Satisfaction reports of adolescents: a multitraitmultimethod study. Personality and Individual Differences, 32, 1149-1155..
8. اسماعيلي، كوروش. (1386). تعهد سازماني (رفتار سازمانی) تهران:انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول.
9. کاووسی، اسماعیل؛ طلوعی اشلقی، عباس .(1386). ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی. پژوهشنامه سرمایه اجتماعی. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
10. Putnam, Robert D. (ED). (2002). Democracie Sinflut , the evoluation of Social Capital in contemporary , Oxford University press.
11. Barber, B. (1983). The logic and limits of trust. New Brunswick: Rdtgers, university press 1983
12. بیکر، واین. (1382). مدیریت و سرمایه اجتماعی. ترجمه سید مهدی الوانی و محمد رضا ربیعی متدجین، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
14علاقبند، مهدي. (1384). درآمدي برسرمايه اجتماعي. ماهنامه فصل نو. مهر 1384
15 عبدی، عباس.(1385). دروغ آتشی بر جهان سرمایه اجتماعی. روزنامه شرق.
16. رناني، محسن. (1385). سرمايه اجتماعي شرط لازم براي توسعه، گفتگو با امير حسين تحقيقي.
17.علوي، سيد بابک. (1380). سرمايه اجتماعي. ماهنامه تدبير. سال دوازدهم. شماره 116 (مهر).
18. Fukuyama, Francis (1999). The institute of public policy. Gorge mason university, Dctobe I.
19. بانک جهاني. نقش دولت در جهان در حال تحول. ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.
20. Warner, F. (1999). Social capital construction and Role of Local state. Rural sociology 63 (3).
21 کلمن، جيمز. (1377). بنيادهاي نظريه اجتماعي. ترجمه صبوري. تهران: نشر ني
22.Wall, Ellen, Ferrazzi, Gabriel and Schreyer, Frans. (1998). Getting goods on social capital. Rural sociology 63 (2): 30
23.الواني، سيد مهدي. (1378). نقش مديريت در ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي. ماهانه تدبير. شماره 100 (بهمن).
24. فوکوياما، فرانسيس. (1379). پايان نظم (بررسي سرمايه اجتماعي و حفظ آن). ترجمه غلام عباس توسلي. تهران: نشر جامعه ايرانيان
25. Krishna, A. and Uphoff, N. (2002), Mapping and measuring social capital through assessment of collective action to conserve and develop watershed in Rajasthan, India, In Grootaert and Bastelaer (eds.), The Role of Social Capital in Development, Cambridge: Cambridge University Press.
26. Dipasquale, D. and Glasser, E. (1999), Incentives and social capital: are homeowners better citizens?, Journal of Urban Economics, 45, 2, 354-384.
27.ایمانی جاجرمی، حسین. (1381). سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری. فصلنامه مدیریت شهری (7).
28. Bourdieu, P. (1986) the forms of capital, In J. Richardson (Ed), Handbook of Theory and Research for the sociology of Education, New York: Greenwood Press.
29.الويري، محسن. (1384). سند چشم انداز توسعه و سرمايه اجتماعي. نشريه انديشه صادق. دي ماه
30.شاين، ادگار. (1382). مديريت فرهنگ و سازماني و رهبري. ترجمه برزو فرهي بوزنجاني و شمس الدين نوري نجفي. تهران: انتشارات سيماي جوان.
31. Leigh, Reymond. (2006), Cooperation without trust: Overcoming collective action barriers to endangered species protection, The Policy Studies Journal, Vol. 34, No. 1, pp: 37-57.
32. Golembiewski, RF; Sun, BC; Lin, CH; et al 1995, Burnout among Taiwanese police: A cross-cultural replication of the phase model, Advances in International Comparative Management, Vol 10, Pp.145–162.
33.مورهد و گريفين. (1383). رفتار سازماني. چاپ هشتم. ترجمه سيد مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده. تهران انتشارات مرواريد
34.علوي تبار، عليرضا. (1379). مشارکت در امور شهرها. تهران: نشر سازمان شهرداري ها
35. بهرامي، فردين. (1381). ابعاد بيروني سرمايه اجتماعي. انتشارات نسيم البرز. شماره 310.
36. لاهاگمن، گيز. (1378). انگيزش و مديريت تحول. ترجمه علي محمد گودرزي. تهران: نشر مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.
37.جمعي از اساتيد مديريت. (1378). تصميم گيري (مجموعه چهاردهم). چاپ اول. تهران: انتشارات مرکز آموزش مديريت.
38.دفت، ريچارد. (1377). تئوري و طراحي سازمان. ترجمه علي پارساييان. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
39.Den Hardt.K.G.(1991)”Ethics and fuzzy world”.Australian of public Administration , 50(3) ,274-278
40. Barney, J,W,Grifin. (1992). The management of organization. N. J. Houghton Mifflin co
41. Robbinson, Richard, B. (1980). Management. New York: mecraw ltill
42. فرنچ، درک، ساوارد ،هیتر”فرهنگ مدیریت” ، ترجمه محمد صائبی ، تهران ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1371صص555،119
43.سيمي، محمد هادي. (1381). بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي سازماني. پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت دولتي. دانشکده مديريت و اقتصاد. دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات
44. لاوتن، آلسن. (1381). مديريت اخلاقي در خدمات دولتي. ترجمه محمدرضا ربيعي و حسن
گيوريان. تهران: انتشارات يکان.
45. Rappaport, J. (1977). Community psychology: Values, research, and action. New York, NY: Holt, Rinehart & Winston
46.وهيون، ترنر. (1379) حکومت داري و توسعه. ترجمه عباس منوريان. تهران: انتشارات مرکز آموزش آموزش مديريت دولتي
47.مجدالدين، اکبر. (1380). ارزش در جامعه شناسي. آشتيان: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آشتيان. شماره 897 (بهار و تابستان).
48.گنجي، حمزه و رمضان حسن زاده. (1378). روان شناسي اجتماعي در تعليم و تربيت. تهران: نشر مهارت
49. محمدی ری شهری، محمد( 1377 )، میزان الحکمۀ، جلد 13 ، دارالحدیث.
50. فرانسيس، هسلباين و ديگران. (1378). سازمان فردا. ترجمه فضل اله امين. تهران: نشر فردا.
51. شاين، ادگار. (1382). مديريت فرهنگ و سازماني و رهبري. ترجمه برزو فرهي بوزنجاني و شمس الدين نوري نجفي. تهران: انتشارات سيماي جوان.
52.تاج بخش، کيان. سرمايه اجتماعي: اعتماد، دموکراسي و توسعه. چاپ اول. تهران: انتشارات شيرازه
53. Field, John(2003), Social Capital Levels, London, Routledge Pub
54.لارنس، هريسون و ساموئل هانتينگتون. (1383). اهميت فرهنگ، انجمن توسعه مديريت ايران. تهران: امير کبير
55. Prusak. L & D Cohen. (2001). In Good company: How social Capital makes organization work. Har ward business school press.
56. شاه حسيني، ماهرو. (1381). مطالعه و بررسي تأثير سرمايه اجتماعي در عملکرد انجمن هاي اعتبار گردشي زنان در تهران، پايان نامه کارشناسي ارشد جامعه شناسي. دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات
57. Bourdiue. Pier. (1985). The forms of capital. In handbook of theory and research for sociology of Education. Ed. JG Richardson. New York: Green Wood.
58.Wall, Ellen, Ferrazzi, Gabriel and Schreyer, Frans. (1998). Getting goods on social capital. Rural sociology 63 (2): 300.
59. لهسائي زاده، عبدالعلي و مرادي، گلمراد ( 1386 )، رابطة سرمايه اجتماعي و سلامت روان در مهاجران، فصلنامة رفاه اجتماعي، سال هفتم شمارة 26
60.Seligman, M. E. P &Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.
61.Carver, C,S., Scheier, M.F., & Segerstrom, S.C. (2010). optimism. Clinical psychology review, 30, 879-88
62. فرانکن، رابرت لی (1939). انگیزش و هیجان. مترجمان شمس اسفند آباد، علیرضا محمود، سوزان امامی پور (1384). تهران: نی.
63.Scheier M F, Carver C S. (2007) .Optimism, coping, and health: assessment and implications of generalizedoutcome expectancies. Health Psychology, 4, 219–247.
64.سلیگمن، مارتین ای. پی؛ رایویچ، کارن، کاکس، لیزا جی؛ و گیلهام، جین. (بی تا). کودک خوش بین. ترجمه: فروزنده داور پناه. (1388). تهران: انتشارات رشد.
65. Steger, M. F., & Oishi. L. (2004).Is a life without meaning satisfying? Journal of gerontology, series B, 54, 125-135.
66. Martiny, J. (2004). Suicide ideation in the elderly. Journal of psychiatric times.11. Purmulter, M. (1996). Adult development and aging. New York: John willey.
67. Ryff, C. D., & Singer, B. (1998). The Contours of Positive Human Health. Psychological Inquiry, 9(1), 2-22.
68. موسوی نسب، محمدحسین؛ تقوی، محمدرضا؛ محمدی، نورالله. 1385 خوشبینی و ارزیابی استرس: بررسی دو مدل نظری در پیشبینی سازگاری روانشناختی. مجله دانشگاه علوم پزشکی كرمان ،دوره سیزدهم، شماره 120-111
69. Taylor, S. E. kemeny, M. E. (2000). Reed, G. M. Bower, J. E. and Gruene Wald, T.L. Psychological Assessment
70. Mercola G. & Joseph, L. (2002). Optimism may protect against heart disease. Psychosomatic medicine, 82, 102-111
71. Milligan, M. (2003). Optimism and five-factor model of personality, Coping and health. Behavior. PhD dissertation psychology’s, Personality. Burn University.
72. کار، آ. (1385). روانشناسی مثبت، ترجمه کلانتری، م. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
73.کویلیام، سوزان (2003).مثبت اندیشی و مثبت گرایی ،ترجمه فریده براتی سده و افسانه صادقی(1386). تهران :انتشارات رشد.
74. ساروقی، احمد. (1375). بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت مدیران و کارشناسان شرکت راه آهن. پایان نامه(کارشناسی ارشد)، تهران: دانشگاه تهران.
75. Meyer, John P. & Allen, Natalie J. & Smith, Catherine A (1993) “Commitment to organizations and occupations: Extention and test of a three-component conceptualization” , Journal of Applied Psychology, Vol. 78, p. 538-551.
76.رنجیران، بهران(1375). تعهدسازمانی، مجله دانشکده ی علوم اداری و اقتصادی دانشگاه
77.مشبکی، اصغر(1376). فشار شغلی و تنبیدگی روحی، مجله مدیریت دولتی، شماره38.
78. مقیمی،سید محمد(1380)،سازمان ومدیریت:رویکردی پژوهشی، چاپ سوم، انتشارات ترمه تهران.
79. پال، هرسی و کنت، بلانچارد (1373)، مدیریت رفتار سازمانی، مترجم قاسم کبیری، چ چهارم، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی
80. Shiuan, c.b & yu, j.d & relley, j.h “organizational comitment, supervisory commitment and employee outcomes in the chinese context proximal phyothesis or global hypothesis”, journal of organizational behavior, vol 24, no 3 (2003).
81. Greenberg, j & baron, r.a “behavioer in organizations”, prentic-hall, inc, 7th ed, 2000.
82. Meyer, j.p & herscovitch, l “commitment in the workplace, toward a general model”, human resource management review, vol 11, (2001).
83. Cramer, d “job satisfaction and organizational continuance commitment: a tow – wave panel study”, journal of organizational behavior, vol 17. No 4 (1996).
84. Mayer, r.c & schoorman, d.f “differentiating antecedents of organizational commitment: a test of march and simon’ model”, journal of organizational behavior, vol 19 no 1 (1998).
85. فرهنگی، علی اکبر و حسین زاده، علی.(1384). دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر.
86. حبیبی، محمد. (1386) اخلاق و تعهد كاري اخلاق در ایران. مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیست و هشتم، شماره ٧
87. امامي فرشاد، مهدي. (1384). بررسي ارتباط تعهد سازماني و دلبستگي شغلي و مقايسه آن بين دبيران تربيت بدني مرد آموزشگاه‌های نواحي هفت گانه مشهد. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهیدبهشتی،شماره ۵۴
88. رکنی نژاد، مهرداد. (1387). نظریه‌ها و مدل‌های جدید تعهد سازمانی. مجله مصباح ،سال سیزدهم، شماره ۵۱
89. صالحي محمد، دادگر زهرا (1395) رابطه اخلاق حرفه اي با تعهد سازماني از ديدگاه پرستاران بيمارستان امام خميني (ره) ساري، نشریه اخلاق زيستي، دوره 6 , شماره 20 ; از صفحه 33 تا صفحه 46 .
90. ملازهي، امين (1395) رابطه عدالت سازماني و جو سازماني با تعهد سازماني معلمان مدارس ابتدايي ، نشریه رهيافتي نو در مديريت آموزشي، دوره 7 , شماره 2 (پياپي 26) ; از صفحه 201 تا صفحه 213 .
91. عزيزي نژاد بهاره (1395) الگويابي ساختاري روابط بين کيفيت زندگي کاري، جامعه پذيري سازماني کارکنان و تعهد سازماني، نشریه رهيافتي نو در مديريت آموزشي ، دوره 7 , شماره 3 (پياپي 27) ; از صفحه 75 تا صفحه 94 .
92. عباسي اسفجير علي اصغر, دهقان محسن, آزاد محرم, خاكپور نيما (1395) ارتباط و تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت ا… آملي) ، نشریه جامعه شناسي مطالعات جوانان دوره 7 , شماره 22 ; از صفحه 65 تا صفحه 86 .
93. قاسم زاده عليشاهي ابوالفضل, حيدري زاده زهرا, موسوي عطيه, حسني محمد (1394) نقش تعاملي سرمايه روان شناختي و سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني و آموزش اثربخش اعضاي هيات علمي، نشریه گام هاي توسعه در آموزش پزشكي دوره 12 , شماره 2 ; از صفحه 315 تا صفحه 324 .
94. -دهقانی فیروزآبادی و همکاران (1394) همبستگی هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توان بخشی سازمان بهزیستی شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – پژوهشکده علوم بهزیستی
95. کشاورز نسرين, صالحي مسلم، قلتاش عباس (1393) رابطه جهت گيري زندگي با رفتار شهروندي سازماني و عملکرد شغلي دبيران زن، نشریه زن و جامعه (جامعه شناسي زنان) دوره 5 , شماره 4 (مسلسل 20) ; از صفحه 1 تا صفحه 17 .
96. 15. فخرایی و اسدی (1390) مقایسه‌ای «رابطه سرمایه اجتماعی معلمان با رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مراغه .
97. گيوريان، حسن، ديندار فركوش، فيروز. (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اثربخشی معلمان ،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامکی واحد اردکان، سال پنجم، شماره 3، پاییز1390 صص145-137
98. سوداگر، شيدا (1390) بررسي توانمندي جهت گيري زندگي، کيفيت زندگي و حمايت اجتماعي ادراک شده در پيش بيني بهزيستي جسمي بعد از پيوند مغز استخوان آلوژن در بيماران مبتلا به لوکمي حاد، نشریه سلامت و روان شناسي ، دوره 1 , شماره 3 ; از صفحه 33 تا صفحه 46 .
99. علمي محمود, راد فيروز, سياه محمدي ممقاني امير (1390) بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، نشریه مطالعات جامعه ، دوره 3 , شماره 10 ; از صفحه 7 تا صفحه 26
100. -اشرفی سلطان آبادی و همکاران(1389)، رابطه تعهدسازمانی با فرسودگی هیجانی، نشریه رهيافتي نو در مديريت آموزشي : پاييز 1394 , دوره 6 , شماره 3 (پياپي 23) ; از صفحه 85 تا صفحه 109 .
101. جعفري جوزاني راضيه، موسوي سيدعلي محمد، احمدي عبدالجواد، عسگري نصراله (1387) مقايسه کارکردهاي اجرايي و جهت گيري زندگي در افراد مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس و افراد سالم، نشریه فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) ، دوره 23 , شماره 2 ; از صفحه 328 تا صفحه 335
102. فخرايي سيروس (1387) رابطه سرمايه اجتماعي معلمان با رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان» در بين معلمان رسمي و حق التدريس در شهر مراغه سالتحصيلي 89-1388، نشریه مطالعات جامعه شناسي ، دوره 1 , شماره 1 ; از صفحه 152 تا صفحه 180 .
103. مختاری‌پور(1385) رابـطهء تعهد کاری با سبکهای رهـبری بـاس‌ در دانـشگاه اصفهان فصلنامه پژوهش در برنامه ريزي درسي، دوره: 1، شماره: 22
104. رضا زاده ، حسین (1381) رابطه تعهدسازمانی و فرسودگی هیجانی و استرس شغلی» پایان نامه های روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
105. Yigit, I. (2016).The Effect of Organizational Commitment on the Social Exchange and Organizational Socialization: A Study in Research and Practice Hospital of Kocaeli University. KauJeasf, Vol.7, No.12,pp.25-50.
106. Almarshad, S. O. (2015). Quality of work life and organizational commitment in Saudi Arabia: The role of job involvement and Sense of efficacy. European Journal of Business and Social Sciences,Vol.4, No.2,pp.141-158.
107. Tasdemir Afsar, S. (2014). Impact of the Quality of Work-life on Organizational Commitment: A Comparative Study on Academicians Working for State and Foundation Universities in Turkey. International Journal of Social Sciences,Vol. 3, No.4, pp.124-152.
108. Mazayed, K., Khan, M. S., Kundi, G. M., Qureshi, Q. A., Akhtar, R., & Bilal, H. (2014). Assessing the Impact of Job Involvement and Commitment on Organizational Productivity in the Arab/Gulf Countries.Industrial Engineering Letters, Vol.4, No.3, pp.18-22.
109. Khasawneh, samer; Omari, Aieman; Abu- Tineh, Abdullahm. ( 2012). ” The Relationship between Transformational leadership and organizational commitment: The casfor vocational Teachers in Jordan. ” Educational Management Administration& leadership; Vol. 40, No. 4, PP. 494- 508.
110. Hoveida, R., Jamshidian, A. & Mokhtarifar, H. (2011). The relationship between Organizational Socialization and Organizational Commitment among teachers in high school of Hamadan.Applied Socialization,Vol.22, No.43, pp.63-82. (in Persian).
111. Cemalettin, Ipek. (2010). “predicting organizational commitment from organizational culture in Turkish primary schools. “Asia pacific Education Review; Vol. 11, No. 3, PP. 371- 385.
112. Yalabik, Z. Y. (2008). Organizational socialization approach to mergers and acquision integration: Helpfulness to organizational commitment. ProQuest: Doctoral Dissertation, University of Illinois.
113. Lyons, S. T., Duxbury, L. E., & Higgins, C. A. (2006). A comparison of the values and commitment of private sector, public sector, and para-public sector employees.Public Administration Review, Vol.66, No.4,pp.605- 618.
114. Brown, T.T., R.M. Scheffler, S. Seo and M. Reed (2006), “The Empirical Relationship Between Community Social Capital and Job Satisfaction and Organizational Commitment”, Health Economics, Vol. 15, No. 11, pp. 1159-1172.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

130 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جهت گیری زندگی با تعهد سازمانی معلمان مدارس استثنایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.