بررسی رابطه بین خودکنترلی و تکانشگری با بهزیستی روانشناختی در نوجوانان

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
125 صفحه
حجم
500 KB
19,000 تومان
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودکنترلی و تکانشگری با بهزیستی روانشناختی در نوجوانان انجام گرفته است.

بررسی رابطه بین خودکنترلی و تکانشگری با بهزیستی روانشناختی در نوجوانان

چکیده

تکانشگری زیاد و خودکنترلی پائین یکی از ویژگی های برخی از نوجوانان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودکنترلی و تکانشگری با بهزیستی روانشناختی در نوجوانان 15 سال شهر —— انجام گرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع پژوهش های همبستگی و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی —— تشکیل می دهند که با شيوه نمونه‌گيري تصادفی خوشه ای تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف(1989)، تکانشگری پاتون، استنفورو و بارت (1995) و خودکنترلی تانجی و همکاران (2004)پاسخ دادند. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان و با بهره‌گیری از بسته نرم‌افزاری24 SPSS تجزيه و تحليل شد. یافته های پژوهش نشان داد بین خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (05/0>P). بین تکانشگری (و ابعاد آن) و بهزیستی روانشناختی رابطه منفی معنی دار وجود دارد (05/0>P). همچنین نتیجه آزمون رگرسیون نیز نشان داد که خودکنترلی و تکانشگری در پیش بنی بهزیستی روانشناختی نوجوانان نقش دارد. لذا بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود به منظور بهبود بهزیستی روانشناختی دانش آموزان، دوره های آموزش خودکنترلی و کنترل تکانشگری برای نوجوانان برگزار گردد.
واژگان کلیدی: خودکنترلی، تکانشگری، بهزیستی روانشناختی، نوجوانان.

مقدمه

ماهیت و ساختار بهزیستی موضوعی است که از گذشته مورد توجه فیلسوفان و دانشمندان رشته های مختلف علمی قرار داشته است و به تازگی در کانون توجه روانشناسی مثبت گرا که مطالعه علمی عملکردهای بهینه انسان است قرار گرفته است. ریف بهزیستی روانشناختی را تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی های بالقوه واقعی فرد می داند. ابعاد بهزیستی روانشناختی شامل (پذیرش خود، توانایی دیدن و پذیرفتن نقاط ضعف و قوت خود)، رابطه مثبت با دیگران (داشتن ارتباط نزدیک و ارزشمند با افراد مهم زندگی)، خودمختاری (توانایی و قدرت پیگیری خواست ها و عمل براساس اصول شخصی دتی اگر مخالف آداب و رسوم و تقاضاهای اجتماعی باشد) زندگی هدفمند (داشتن غایت ها و اهدافی است که به زندگی فرد جهت و معنا بخشد)، رشد شخصی (به این معنا که استعدادها و توانایی های بالقوه ی فرد در طی زمان و در طول زندگی بالفعل خواهد شد) و تسلط بر محیط (توانایی تنظیم و مدیری امور زندگی به ویژه مسائل زندگی روزمره) است. [1]
رفتارهای تکانشی به عنوان رفتارهای مخاطره آمیز نامیده می شوند که طیف وسیعی از اعمالی را شامل می شوند که روی آن تفکر کمی صورت گرفته، به صورت نابالغ با وقوع آنی، بدون توانايی در انجام تمرکز بر يك تکلیف خاص، در غیاب يك برنامه ريزی مناسب، رخ می دهند و از ريسك و خطر پذيری بالايی برخوردار هستند. مرور مطالعات انجام شده در مورد تکانشگری نشان می دهد که رفتارهای تکانشی هسته اصلی بسیاری از اختلال های روانی از قبیل بیش فعالی همراه با نقص توجه، اختلال سلوک، اختلال کنترل تکانه، سوء مصرف مواد، رفتار خودکشی، اختلالات شخصیت و اختلالات يادگیری تشکیل می دهند. امروزه تکانشگری به صورت يك بعد شناختی، مفهوم پردازی می شود به اين معنا که تکانشگری، با عدم بازداری شناختی، روند کند و نقص تصمیم گیری بی ثباتی هیجانی در افراد همراه می باشد، با توجه به اين موارد، می توان گفت انجام رفتارهای تکانشی می تواند ناشی از نقص در مهارتهای اجتماعی باشد. [2]
خودکنترلی اولین بار در سال (1974)، توسط اشنایدر گسترش یافت، به این معنی است که یک شخص در موقعیت خود چقدر انعطاف پذیر یا چقدر پایدار است. خودکنترلی یعنی فرد کنترل رفتارها، احساسات و غرایز خود را با وجود برانگیختن براي عمل داشته باشد. یک کودك یا نوجوان با خودکنترلی، زمانی را صرف فکرکردن به انتخاب ها و نتایج احتمالی می کند و سپس بهترین انتخاب را می کند. خودکنترلی را مایر و سالووي (2000)، تحت عنوان کاربرد صحیح هیجان ها معرفی می نمایند و اعتقاد دارند که قدرت تنظیم احساسات موجب افزایش ظرفیت شخصی براي تسکین دادن خود، درك کردن اضطراب ها، افسردگی ها یا بی حوصلگی هاي متداول می شود. افرادي که به لحاظ خودکنترلی ضعیف اند، دائماً با احساس ناامیدي، افسردگی، بی علاقگی به فعالیت دست به گریبان اند، در حالی که افراد با مهارت زیاد در این زمینه با سرعت بیشتر می توانند ناملایمات را پشت سر گذاشته و میزان مشخصی از احساسات را با تفکر همراه نموده و مسیر درست اندیشه را بپیمایند. خودکنترلی به معنی سرکوب کردن هیجانات و احساسات نیست. برعکس، خودکنترلی یعنی اینکه ما یک انتخاب براي چگونگی ابراز احساساتمان داریم و چیزي که مورد تاکید است، روش ابراز احساسات است به طوري که جریان تفکر را تسهیل کند. [3]

بیان مساله

دوران نوجوانی به خاطر نقش و اهمیتی که در زندگی انسان دارد، در هر زمان مورد توجه دانشمندان، روانشناسان و نویسندگان آن عصر بوده است. سنین نوجوانی که با شروع تغییرات بلوغ آغاز می گردد، یکی از سخت ترین دوره های زندگی شخصی محسوب می شود؛ روانشناسان مختلف این دوران را احساس گرایی، عاطفه پرستی، و دوره بحران های سازنده، دوره فشار و طوفان نامیده اند. [4] یکی از ابعاد زندگی نوجوانان که ممکن است تحت تاثیر ویژگی¬های این دوره قرار گیرد، بهزیستی روانشناختی است. بهزیستی روانشناختی به عنوان یکی از مولفه¬های اصلی سلامت عمومی و رضایتمندی در خلال دو دهه گذشته توجه بسیاری از روانشناسان و محققان را به خود جلب کرده است و پژوهش-های گسترده¬ای در این رابطه صورت گرفته است. [5] بهزیستی روانشناختی نوعی رضایتمندی و خرسندی افراد از کیفیت زندگی است که حالتی مثبت از رفاه جسمانی، روان شناختی و اجتماعی را شامل می‌شود.


بررسی ها گویای آن هستند که خودکنترلی با سلامت بدنی و روانی رابطه مثبت دارد و به عنوان یک منبع مقاومت درونی، تاثیرات منفی استرس را کاهش می دهد و از بروز اختلال های بدنی و روانی پیش گیری می کند و به طور کلی منجر به افزایش بهزیستی فرد می گردد. روانپزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادل بین رفتارها و خودکنترلی در مواجهه با مشکلات اجتماعی را داشته باشد. [20] در شرایطی که بهزیستی روانی افراد آسیب دیده، تحت تاثیر پیامدهای منفی پیشامدهای ناگوار قرار می گیرد، خودکنترلی و خود تاب آوری از منابع درون فردی هستند که می توانند سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نمایند و اثرات منفی استرس را کم رنگ تر جلوه دهند. به عبارت دیگر بررسی ها نشان داده است، یکی از مهمترین مهارت ها که مشخصه بهزیستی روانی افراد است، برخورداری آنها از صفت خودکنترلی(خودنظارتی) است. افرادی که می توانند هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند خود کنترل هستند چراکه خودکنترلی بیانگر میزان مطابقت ویژگی های رفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود است. [21] اگرچه تاکنون در پژوهش های زیادی در رابطه با تکانشگری و خودکنترلی نوجوانان انجام گرفته است ولیکن در خصوص رابطه آن با بهزیستی روانشناختی مطالعه ای صورت نگرفته است. لذا باتوجه به مطالب عنوان شده هدف اصلی پژوهشگر در این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا بین خودکنترلی و تکانشگری با بهزیستی روانشناختی نوجوانان رابطه وجود دارد؟

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق 8
1-4-1- هدف کلی 8
1-4-2- اهداف ویژه 8
1-5- فرضیه های تحقیق 9
1-5-1- فرضیه اصلی 9
1-5-2- فرضیه های فرعی 9
1-6- تعریف متغیرها 9
1-6-1- تعاریف مفهومی 9
1-6-2- تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 12
2-2- نوجوانی 12
2-2-1- سن بلوغ (نوجوانی) 13
2-2-2- دیدگاههای مرتبط در زمینه نوجوانی 13
2-2-3- دلائل اهمیت دوره نوجوانی 15
2-2-4- نوجوانی از دیدگاه صاحبنظران 16
2-2-5- مشکلات مهمی که نوجوانان در این دوران درگیر آن میشوند 16
2-2-5-1- تحولّات نوجوان، پاسخدهي خانواده و پيامدهاي آن 16
2-2-5-2- شکاف نسل 18
2-2-5-3- بلوغ جنسی 18
2-2-5-4- استقلال طلبی 18
2-2-5-5- مخالفت 19
2-2-6- عوامل مؤثر در بروز اختلالات رفتاری در دوران نوجوانی 20
2-2- بهزیستی روانشناختی 22
2-2-1- اجزا و عناصر بهزیستی روانشناختی 24
2-2-1-1- معنویت 24
2-2-1-2- رضایت از زندگی 25
2-2-1-3- شادی 26
2-2-1-4- خوش‌بینی 27
2-2-1-5- معناداری 28
2-2-1-6- روابط مثبت با دیگران 29
2-2-1-7- احساس انسجام یا به ‌هم‌ پیوستگی 29
2-2-2- عوامل مؤثر بر بهزیستی 30
2-2-2-1- عوامل ژنتیکی 30
2-2-2-2- موقعیتها و شرایط محیطی 31
2-2-2-3- فعالیت‌های اختیاری، رفتارهای ارادی و عمدی 31
2-2-3- رویکردها و مدلهای تعریف بهزیستی 32
2-2-3-1- دیدگاه راین و دسی 32
2-2-3-2- مدل بهزيستي‏ روان‌شناختي ريف و همکارانش 34
2-2-3-3- الگوی پزشکی و روان پزشکی 35
2-2-3-4- الگوی روان کاوی (فرویدی) 36
2-2-3-5- الگوی رفتارگرایی 37
2-2-3-6- الگوی انسان گرایی 37
2-2-3-7- نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی 38
2-2-4- بهزیستی و سلامت روانی 38
2-3- تکانشگری 40
2-3-1- تکانه 41
2-3-2- پردازش گزينه ها در تصميم گيري مخاطره آميز 42
2-3-2-1- عامل ارزش 42
2-3-2-2- عامل زمان 42
2-3-2-3- عامل احتمالات 43
2-3-3- علل رفتار تکانشگرانه 47
2-3-4- اختلالات مرتبط با تکانشگری (نقش تکانشگری در اختلالات روانپزشکی) 49
2-3-4-1- اختلال شخصیت ضداجتماعی 50
2-3-4-2- اختلال شخصیت مرزی 51
2-3-4-3- سوء مصرف/ وابستگی مواد 52
2-3-4-4- اختلال دوقطبی 53
2-3-4-5- ADHD و اختلال سلوک 54
2-3-5- رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشي 54
2-3-5-1- رويكرد شخصيت شناسانه 55
2-3-5-2- رويكرد رفتارگرايانه 57
2-3-5-3- رويكرد زيستي 58
2-3-5-4- رويكرد اجتماعي 59
2-3-6- تكانشگري و جنسيت 60
2-3-7- تعاریف خود نظمدهی 60
2-3-8- نظریههای خود نظمدهی 61
2-3-8-1- نظریه خود نظمدهی بندورا 61
2-3-8-2- نظریه خود نظمدهی کارور و شییر 61
2-3-8-3- نظریه خود تنظمی باتلر و واین 62
2-3-8-4- نظریه خودنظمدهی پینتریچ و دیگروت 62
2-3-9- رویکردهای دارویی و رواندرمانی برای درمان تکانشگری 63
2-3-9-1- رویکرد روان تحلیلگری 63
2-3-9-2- روان درمانی بینش محور 64
2-3-9-3- درمان شناختی رفتاری 64
2-3-9-4- مدیریت وابستگی 65
2-3-9-5- دارودرمانی 65
2-3-10- شیوه های سنجش تکانشگری 66
2-3-10-1- مقیاس های خودگزارش دهی 66
2-3-10-2- مقیاس های آزمایشگاهی رفتاری 67
2-3-10-3- پتانسیل های وابسته به رویداد 67
2-4- خودکنترلی (خودمهارگری) 68
2-4-1- ماهیت خود کنترلی 69
2-4-2- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر 72
2-4-3- انواع كنترل و نظارت 75
2-4-5-1- كنترل پيش از عمل 75
2-4-5-2- كنترل سكاني 75
2-4-5-3- كنترل تفكيكي(بلی- خیر) 76
2-4-5-4- كنترل بعد از عمل 76
2-4-6- ارزيابي انواع كنترل 76
2-4-7- مراحل فرآيند خودكنترلی 76
2-4-7-1- تعيين معيار یا استاندارد 77
2-4-7-2- سنجش عملكرد 77
2-4-7-3- تشخيص انحرافات از طريق تطبيق عملكرد با استاندارد 77
2-4-7-4- انجام اقدامات اصلاحي 78
2-5- پیشینه پژوهش 78
2-5-1- پیشینه داخلی 78
2-5-2- پیشینه خارجی 79
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 82
3-2- روش تحقیق 82
3-3- جامعه آماری 82
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری 82
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات 83
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 84
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 87
4-2- آمار توصیفی 87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 98
5-2- نتایج فرضیه های تحقیق 98
5-3- پیشنهادات پژوهش 101
5-3-1- پیشنهادات کاربردی 101
5-3-2- پيشنهادهايي براي تحقيقات آتی 101
5-4- محدوديت هاي پژوهش 102
فهرست منابع 103

 

 

فهرست منابع

]1[Huppert F.(2008). Psychological Wellbeing: Evidence regarding its causes and consequences – State-ofScience Review: SR-X2, Government Office for Science Foresight Project. Mental Capital and Wellbeing: Making the most of ourselves in the 21st Century.
]2[Doran, N., McChargue, D., & Cohen, L. (2014). Impulsivity and the reinforcing value of cigarette smoking.Addictive Behaviors, 32(1), 90-108.
]3[Mayer, J. D., Salovey, p., & Caruso, D. R. (2000). Selecting a measure of emotional intelligence, In Bar- On & et al. (eds). Handbook of emotional intelligence, (pp 320- 342). California, Bass Inc.
[4] محمدی، سید داود، رفیعی پور علوی، فاطمه، امینی قمی محمد، امیری، حسن (1395). بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با شادکامی در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12(11): 25-34.
[5] ملکی، بهنام، محمدزاده، حسن و قوامی، اکبر (1391). تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه. مجله رفتار حرکتی، 11،190-177.
]6[Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9(1).
]7[NEL, L. (2011). The Psychofertological Experiences Of Master s Degree Stuents In Professional Psychology Programms: An Interpretative Phenomenological Analysis. Thesis in fulfilment of the requirements for the degree. Department Of Psychology Faculty Of The Humanities: University Of The Free State Bloemfontein. 48- 84.
]8[Bauer. J., & Mulder. R. H.(2006). Upvard Feedback and ist Contribution to Employs Feeling of Self- Determination. Journal of Work plays Learning, 18(7/8). 509-515.
]9[Ryff. C.D., (1995).Psychological Well-being in Adult Life, Current Directions in Psychological Science (4), 100_ 104.
]10[Keyes, C.L.(2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43, 208-221.
[11] کدیور، پروین، شکري، امید، ولی الله، فرزاد، دانشورپور، زهره، دستجردي، رضا و پاییزي، مریم (1387). بررسی ساختار عاملی نسخه هاي فارسی 3، 9 و14 سوالی مقیاس هاي بهزیستی روانشناختی ریف در بین دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14، 153.
]12[Steger, M. F., & Dik, B. J. (2010). Work as meaning. In Linley, P. A., Harrington, S., & Page, N.(Eds.), Oxford handbook of positive psychology and work. Oxford, UK: Oxford University Press. 131-142.
]13[Evenden, J. A. (1999). Varieties of impulsivity. Psychopharmacology, 146 , 348-361.
]14[Swann, A. C., & Hollander, E. (2002). Impulsivity and aggression: diagnostic challenges for the clinician, A monograph for continuing medical education credit. New York: Oxford Press.
]15[Doran, N., McChargue, D., & Cohen, L. (2014). Impulsivity and the reinforcing value of cigarette smoking.Addictive Behaviors, 32(1), 90-108
]16[Dawe, S., Gullo, M. J., & Loxton, N. J. (2012). Impulsivity and adolescent substance use: Rashly dismissed as ‘‘all-bad’’? Neuroscience and Bio behavioral Reviews, 32(15), 1507– 1518.
[17] نادری، فرح، حق شناس، فریبا (1388). اعتباریابی مقیاس تکانشگری بارت و رابطه تکانشگری و احساس تنهایی با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اهواز. پایان نامه کارشناسی راشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه ازاد اسلامی اهواز.
]18[Kardish, L., Vertommen, H., & Bras penning, H. (2013). Psychometric Properties of the Dick-man Impulsivity Inventory, Personality and Individual Differences, 29, 27 – 35
]19[Morgan, R. G. T. (2012). Analysis of social skills: the behaviore analysis of social skill. New York:Plenum press.
[20] حردانی، قاسم (1385). بررسی رابطه سلامت روان دبیران مرد و زن با میزان رضایت شغلی آنها با در نظر گرفتن جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده در مقطع متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
[21] کریتنر، ر. و کینیکی، آ (2004). رفتار سازمانی، ترجمه علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده (1384)، تهران: پیام پویا.
[22] گنجی، حمزه (1393). بهداشت روانی. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات ارسباران.
[23] امیری، سهراب سپهریان آذر، فیروزه و ناصری تمرین، کبری (1394). نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، تکانشگری و برون گرایی در گرایش اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 93. مجله علمی پژوهان، شماره 4.
]24[Braham, S., Hadj Kacem, I., Mlika, S., Moalla, Y., Walha, A., Gaddour, N., Ayadi, H., Ghribi, F. (2014). Impulsivity and externalization and internalization problems in adolescents.Available from: www.PubMed yahoo.
]25[Griffin W.; Scheier M.; Bianca A.; Grenard L.; Botvin, J. (2012). Long-Term Effects of Self-Control on Alcohol Use and Sexual Behavior among Urban Minority Young Women. International journal of environmental research and public health.
]26[Otten, R.; Barker, E.D.; Maughan, B.; Arseneault, L.; Engels, R.C. (2010). Self-control and its relation to joint developmental trajectories of cannabis use and depressive mood symptoms. Drug & Alcohol Dependence, 112(3), 201-8.
]27[Gottfredson, M., & Hirschi, T (1990) A General Theory of Crime. Stanford, CA: Stanford University Press.
]28[Ryff, C, D, Keyes, C. L. (2015). Optimal well – Being : Empirical Encounter of Two tradition. Journal of Personality and Social psychology Vol (10),157-1724.
[29] منصور، محمود (1395). روانشناسی ژنتیک، (تحول روانی از تولد تا پیری). چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
[30]عیدیان، فاطمه (1385). بررسی و مقایسه رابطه بین سازگاری و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 85-84. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
[31]ماسن، پترسون، هنری (1395). رشد و شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی، تهران: انتشارات مرکز.
[32]آقا محمدیان، حمیدرضا و حسینی، سیدمحسن (1392). روانشناسی بلوغ و نوجوانی روانشناسی رشد2. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
[33]صديقي، كاظم (1380). بررسي ميزان اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر پايه ي سوم دبيرستان هاي نيشابور. پايان نامه ی كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان.
[34]کاپلان، ویرجینا و سادوک، بنجامین (1393). خلاصه روانپزشکی و علوم رفتاری. ترجمه فرزین رضاعی، تهران: ارجمند.
[35]احمدی، محمد سعید، حاتمی، حمیدرضا و اسد زاده، حسن (1392). تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نودر مدیریت آموزشی، 4(4): 105 – 118
[36]گلادنيك، ساموئل (1394). خانواده درماني، تاريخچه، نظريه و كاربرد. ترجمه فرشاد بهاري، بدري السادات بهرامي، سوسن سيف و مصطفي تبريزي، تهران: انتشارات تزكيه.
[37]برك، لورا (1393) روانشناسي رشد از نوجواني تا پايان زندگي. ترجمه يحيي سيد محمدي، تهران: نشر ارسباران.
[38]گلدنبرگ، یرنه و؛ گلدنبرگ، هربرت (1396). خانواده درماني. ترجمه محمد رضا حسين شاهي برواتي و سيامك نقشبندي، تهران: انتشارات نشر روان.
[39]احمدي، احمد (1393). روانشناسي نوجوانان و جوانان. اصفهان: انتشارات مشعل.
[40]لطف آبادی،حسین (1386). روانشناسی تربیتی در ایران و غرب: گذشته، حال و آینده. تعلیم و تربیت دوره جدید.
]41[Ryff, C. D., Love, G. D., Essex, M. J., & Singer, B. (1998). Resilience in adulthood and later life Handbook of aging and mental health (pp. 69-96): Springer.
]42[Diener E.(2000). Subjective well-being. The science of happiness and a proposal for a national index. Am Psychol. 55(1):34-43.
]43[Keyes, C. l.&Ryff, C. D. (2002).Optimizing well-being: The empirical encounter of traditions. Journal of personality and social psychology, 82, 1007-1022.
]44[Pallant,J.F.& lae.l. (2002). senso of coherence , well-being , coping and personality factor , personality and individual difference , vol(33) , 39-48
]45[Wissing,M.P.,&Van eden,C. (1994). Psychological well being: Measurement and constrict clarification.
]46[Harvey. K. &, Kemps,E. (2005).Optimism , coping style and emotional well-being British journal of health psychology .vol (10),312-321.
]47[Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (2010).Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. Psychological Bulletin, 125, 276-302.
]48[Cohen , O , and Dekel , R . (2000). sense of coherence ways of coping and well-being , contemporary family therapy vol (22) , 467-486.
]49[Argyle,M.& Hills,P.(2000). Religious experience and their relation with happiness and personality .the international journal for the psychology of religion
[50]رحیمی پور، محسن و کرمی، اسحاق (1393). نقش واسطه‌گری هوش معنوی با بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان شهرستان مهریز (یزد). فصلنامه علمی- پژوهشی طب توان‌بخشی. 3(3).
]51[Segerstom,S.C. & Spencer,T.E. (2001). optimism: effect on cellular immunity: journal of personality and individual difference vol(35)
[52]سارافینو، ادوارد (1396). روانشناسی سلامت. ترجمه الهه میرزایی. تهران: انتشارات رشد.
]53[Durm, w.m, glaze, E.P. (2001). Relation of self acceptance and acceptance of others. psychology Reports . vol (88) , 410-435
[54]دادستان، پریرخ (1394). روانشناسی مرضی تحولی، از کودکی تا بزرگ‌سالی. تهران: انتشارات سمت.
[55]منصور، محمود (1395). روانشناسی ژنتیک. تهران: انتشارات رشد.
]56[Lyubomirisky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The artchitecture of sustainable change. Review of General Psycology, 9, 111-131.
]57[Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (2002). Handbook of positive psycology. New Yourk, Oxford.
[58]هاشمیان، کیانوش؛ پورشهریاری، مه سیما؛ بنی جمالی، شکوه السادات؛ گلستانی بخت، طاهره (1386). بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با میزان بهزیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران. مطالعات روان شناختی، دوره 3، شماره 3، پاییز.
]59[Diener, E., & Seligman, M. E. P. (2004). Byond Mony: Toward an economy of well- being. Psychological Science in the public interest, 5, 1-31.
]60[Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001). “To be happy or to be self-fulfilled: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being”. In S. Fiske (Ed. ), Annual Review of Psychology, 52,141-166.
[61]قائدی، غلامحسین و یعقوبی، حمید (1387). بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر. مجله ارمغان دانش، 13(2).
]62[Keyes, C. L. M. (2002). The mental Health continuum: from languishing to flourishing in life. Journal of health and social reasearch. Vol 43, 207- 222.
[63]جوشن لو، محسن، رستمي، رضا و نصرت آبادي، مسعود (1385). بررسي ساختار عاملي مقياس بهزيستي جامعه. مجله روان شناسنان ايراني، شماره 9.
[64]ميکائيلي، فرزانه (1388). روابط ساختاري بين بهزيستي روان شناختي با هوش هيجاني ادارک شده. نشریه پژوهش در حيطه کودکان استثنايي، 9(2).
]65[Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Exploration on the meaning of psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.
[66]بیانی، علی اصغر گودرزی، حسنیه و کوچکی، عاشورمحمد (1387). رابطه ابعاد بهزیستی روان شناختی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه آزاد سلامی واحد آزاد شهر. دانش و پژوهش در روان شناسی، 35(2): 153 تا 164.
[67]دادستان، پریرخ (1394). روانشناسی مرضی تحولی، از کودکی تا بزرگ‌سالی. تهران: انتشارات سمت.
[68]آقایوسفی، علیرضا و شریف، نسیم (1389). بررسی همبستگی بین بهزیستی روانی و حس انسجام در دانشجویان. مجله پژوهنده، سال پانزدهم، شماره 6، بهمن و اسفندماه.
]69[Stanford MS, Mathias CW, Dougherty DM, Lake SL, Anderson NE, Patton JH. (2009). Fifty years of the BarrattImpulsiveness Scale: an update and review. Personality and Individual Differences; 47(5): 385-95.
]70[Lane, S. D., & Cherek, D. R. (2000). Analysis of risk in adults with a history of high risk behavior. Drug and Alcohol Dependence, 60, 179-187.
]71[Moeller, F. G, Barratt, E. S, Dougherty, D. M, Schmitz, J. M & Swann, A. C (2001). Psychiatric aspects impulsivity. American Journal of Psychiatry, 11, 1783- 1793.
]72[Evenden, J. A. (1999). Varieties of impulsivity. Psychopharmacology, 146, 348- 361.
]73[Petry, N. M. (2001). Substance abuse, pathological gambling and impulsiveness. Drug and Alcohol Dependence, 63, 29-38.
]74[Hollander, E., & Evers, E. (2001). New developments in impulsivity. Lancet, 358, 949-950.
[75]اختياري، حامد، صفايي، هومن، اسماعيلي جاويد، غلامرضا، عاطف وحيد، محمدکاظم، عدالتي، هانيه و مکري، آذرخش (1387). روايي و پايايي نسخه هاي فارسي پرسشنامه هاي آيزنک، بارت،ديکمن و زاکرمن در تعيين رفتارهاي مخاطره جويانه و تکانشگري. مجله رواپزشکي و روان شناسي باليني ايران، 14(3): 326-316.
]76[Moeller, F. G, Barratt, E. S, Dougherty, D. M, Schmitz, J. M & Swann, A. C (2001). Psychiatric aspects impulsivity. American Journal of Psychiatry, 11, 1783- 1793.
]77[Ell. G. ( 2004). Behavioural management: Aggression in dementia: A randomized controlled trial. 117:68-80.
[78] وامقی، مروثه (1386). مواجهه با خشونت خانوادگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. فصلنامه علوم پژوهشی علوم رفاه اجتماعی، 6(24).
]79[Andreu VC, Morales F.)2005). [How Impulsivity is related to intelligence and academic achievement] Spanish [Abstract]. Spanish J Psychol; 8(1): 199-204
]80[Jessor, R. (1998). New perspectives on adolescent risk behavior. In R. Jessor ( Ed.), New perspectives on adolescent risk behavior (PP. 1-10). New York: Cambige university press.
[81] شوشتری، مژگان و عابدی، احمد (1390). اثر بخشی مداخلات زود هنگام مبتنی بر بازی های کودک محور بر میزان بیش فعالی-تکانشگری کودکان پیش دبستانی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، 1(2).
]82[Rachlin, H., (2000). The Science of Self Control. Cambridge, Mass, Harvard. University Press
]83[Cassidy F, Murry E, Forest K, Carroll BJ. (1998). Signs and symptoms of mania in pure and mixed episodes. J Affect Disord. 50: 187–201
[84]سادوک، بنیامین و سادوک، ویرجینیا (2001). چکیده روانپزشکی بالینی، ترجمه نصرت الله پورافکاری. (1391). چاپ دوم، انتشارات شهرآب.
]85[Links PS, Heslegrave R, van Reekum R. (1999). Impulsivity: core aspect of borderline personality disorder. J Personal Disord. 13: 1–9
]86[Soloff PH, Lynch KG, Kelly TM, Malone KM, Mann JJ, (2000). Characteristics of suicide attempts of patients with major depressive episode and borderline personality disorder: a comparative study. Am J Psychiatry. 157:601–608
]87[Little, H. J. (2000). Behavioral mechanisms underlying the link between smoking and drinking. Alcohol Research and Health, 24(4), 215-224.
]88[Swann AC, Anderson JC, Dougherty DM, Moeller FG., (2001). Measurement of inter-episode impulsivity in bipolar disorder. Psychiatry Res. 101:195–197.
]89[Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2001). The five factor model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and Individual Differences, 30, 669-689.
]90[Cardinal, R. N. (2004). Waiting for better things. London: University of Cambridge Press.
]91[Waldeck, T. L., & Miller, L. S. (1997). Gender and impulsivity differences in licit substance use. Journal of Substance Abuse, 9, 269-275.
]92[Zimmerman, B. J. (2002). “Becoming a Self-Regulated Learner: An overview”. Theory Into Practice. Spring-Autumn,2002Available
[93]مارشال ریو، جان (1396). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات ویرایش، تاریخ انتشار به زبان اصلی (1966).
[94]چراغی، محمدعلی (1392). تئوری خود تنظیمی، مجله طلوع بهشت، ص 47-49.
]95[Bandura, A. (1997). A social cognitive theory of personality. In L.pervin & O. john (eds). Handbook of personality (2/e). New York. Academic press.
[96]طاهری خراسانی، پروانه (1390). بررسی رابطه استفاده از راهبردهای خود تنظیم یافته در پیشرفت¬ تحصیلی در درس ادبیات و ریاضیات. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
]97[Butler, D. Ly & Winner, P. H. (1995). Feedback and self- regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research. No. 6, pp. 245-281.
[98]سیف، علی¬اکبر (1396). روان¬شناسی پرورشی. تهران: انتشارات دوران.
]99[Leichsenring, F., Klein, S. (2014). Evidence for psychodynamic psychotherapy in specific mental disorders: a systematic review. Psychoanalytic Psychotherapy. 28 (1). 4–32.
]100[Platt JJ, Taube DO, Metzger D, Duome MAJ, (1988). Training in interpersonal problem solving (TIPS). J Cognitive Psychotherapy. 2:5–34
]101[Higgins, J.M., Mullinax, M., Trussell, J., Davidson, J.K., & Moore, N.B. (2011). Sexual satisfaction and sexual health among university student ts in the United States. American Journal of Public Health Higgin et al, vol, 101.9.
]102[Baumeister, R. F. (2002). Yielding to temptation: Self‐control failure, impulsive purchasing, and consumer behavior. Journal of Consumer Research, 28 (4), 670-676.
]103[Logue, A. W. (1988). Research on selfcontrol: An integrating framework. Behavioral and Brain Sciences, 11 (4), 665-679
]104[Vohs, K. D., Lasaleta, J. D., & Fennis, B.(2009). Self-regulation in the interpersonal sphere. Psychology of self-regulation, 289-302.
[105]بهرامي خوندابي، فاطمه (1383). بررسي رابطه بين خود كنترلي و كيفيت زندگي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان. دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، 14(3): 10-12.
]106[Snyder, (1974). “self-monitoring of expressive behavior”. J,personal. Soc. Psycho. 30: 526-527.1974.
[107]آقايار، سيروس، شريفي درآمدي، پرويز (1385). هوش هيجاني، كاربرد هوش هيجاني در محيط كار، يادگيري، ارتباطات، انگيزش، رهبري. مجله سازمان ها و بيماري هاي رواني اصفهان، 4(2): 12-13.
]108[Mayer, J. D., Salovey, p., & Caruso, D. R. (2000). Selecting a measure of emotional intelligence, In Bar- On & et al. (eds). Handbook of emotional intelligence, (pp 320- 342). California, Bass Inc.
]109[Schipper, K., and Vincent, L., (2003). Earnings quality. Accounting Horizons, ١٧(Supplement), 97-110.
]110[Rotter, J. B. (1975). Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus external control of reinforcement. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 56- 67.
]111[Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80 (Whole No. 609).
]112[Slavin, R. (1996). Research on cooperative learning and achievement: what we know, what we need to know. Contemporary Educational Psychology, 21, 43-69.
]113[Friese, M., Hofmann, W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. Journal of Research in Personality, 43, pp. 795–805.
[114]سیف نراقی، مریم، نادری، عزت الله (1394). اختلالات رفتاری کودکان و روش های اصلاح و ترمیم آن. تهران: انتشارات بدر.
[115] پیری، زهرا، خسروی، معصومه و ملاالهی، صادقعلی. (1396). بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی با سبک های هویت و خود کنترلی در زندانیان. هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.
[116] مرادی، مریم و وزیری، شهرام. (1396). بررسی اثربخشی نظم جویی شناختی هیجان بر مهارت های تنظیم هیجان، خودکارآمدی جنسی و بهزیستی روان شناختی در زوجین دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 1392. اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی، تهران، دانشگاه آل طه -معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز،
[117] قاسمی بیستگانی، مژگان و ایزدی، محمدرضا (1396). اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای. چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران، دانشگاه نیکان.
[118] عرفانیان مقدم، مینا و علیزاده موسوی، سیدابراهیم (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی نوجوانان. چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
[119] نجاتی، حسین (1393). روانشناسی«چگونگی رفتار با نوجوانان». تهران، انتشارات بیکران.
]120[McCullouzi, J. P. (2014). Treatment for Chronic Depression: CognitiveBehavioral Analysis System of Psychotherapy. New York: Guilford Press.
]121[Lawlor, M. S. (2007). Process evaluation of the mindfulness education program on learning disability. A report commissioned by the Hawn Foundation
]122[Hogan E.K. (2003). Anger management: Counselors strategies and skills. ERICDigest ERIC Clearinghouse on Counseling and Student Services .pp: 73-89.
]123[Suchodolsky D. (2003). cognitive – behavioral therapy for anger in children and adolosense : A Meta analysis. Journal of aggression and violence. 9: 247 -289.
[124] موسوی مقدم، سید رحمت الله (1394)، بررسی رابطه هوش معنوی با خودکنترلی و مکانیسم های دفاعی در دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 25(1): 64-59.
]125[Tangney, J., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271–324.
]126 [Barratt, E., Stanford, M. S., Kent, T. A., & Felthous, A. (2004). Neuropsychological and cognitive psycho-physiology substrates of impulsive aggression. Biological Psychiatry, 41, 1061-1045.
]127[Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Exploration on the meaning of psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.
[128] خانجانی، مهدی، شهیدی، شهریار، فتح آبادی، جلیل، مظاهری، محمد علی، شکری، امید (1393)، ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي فرم كوتاه ( 18 سوالي) مقياس بهزيستي روان شناختي ريف در دانشجويان دختر و پسر. مجله انديشه و رفتار، 8(32).

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

125 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه بین خودکنترلی و تکانشگری با بهزیستی روانشناختی در نوجوانان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.