بررسی رابطه بین فرزند پروری با کارآفرینی در دانش آموزان

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحات
78 صفحه
حجم
500 KB
16,000 تومان
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین فرزند پروری با کارآفرینی در دانش آموزان می باشد.

بررسی رابطه بین فرزند پروری با کارآفرینی در دانش آموزان پسر سوم دبیرستان رشته ریاضی

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین فرزند پروری با کارآفرینی در دانش آموزان پسر سوم دبیرستان رشته ریاضی می باشد. از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر مقطع سوم دبیرستان رشته ریاضی به تعداد 82 نفر در شهرستان ——– میباشد. دراین پژوهش با توجه به جدول مورگان 80 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بين شیوه فرزندپروری مقتدرانه و کار آفرینی دانش ﺁموزان ، در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار وجود دارد و فرض صفر رد می شود. بين شیوه فرزندپروری مستبدانه و کار آفرینی دانش ﺁموزان ، در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار وجود ندارد و فرض صفر رد نمی شود . بين شیوه فرزندپروری سهل انگارانه و کار آفرینی دانش ﺁموزان ، در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار وجود ندارد و فرض صفر رد نمی شود.
کلمات کلیدی: فرزندپروری، کارآفرینی، دانش آموزان

بیان مساله

«کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیح منابع ،‌مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت‌های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده نموده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می‌گردد.» در دایره‌‌المعارف بریتانیکا ، کارآفرین اینگونه تعریف شده است:« شخصی که کسب و کار و یا موسسه اقتصادی را سازماندهی و مدیریت کرده و خطرات ناشی از آنرا می‌پذیرد»(رضایئیان، 1388).
گسترش فرهنگ کارآفرینی و افزایش تعداد افراد کارآفرین،نیازمند توجه اساسی به امر آموزش،توانمندسازی و ارتقاءمهارت های کسب وکار می باشد.به همین منظور بخش عمده ای از تلاش های دولتی در توسعه کارآفرینی متوجه زمینه سازی فرهنگی است که در آن با استفاده از نظام آموزشهای رسمی،رسانه های جمعی و سایر ابزار های علمی و فرهنگی روح کارآفرینی در کالبد جامعه دمیده می شود. حمایتهای دولتی از شکل گیری زمینه های آموزشی مورد نیاز برای توسعه کارآفرینی به صورت گوناگون، از جمله تعیین و اجرای دروس آموزش کارآفرینی در دوره های آموزش متوسطه و دانشگاهی،انتشار کتب و مقالات و ترویج پژوهش های علمی در سطح کشور صورت می گیرد.کارآفرین کسی است که متعهد می شود خطرهای یک فعالیت را سازماندهی،اداره و تقبل کند .باآشکار شدن نقش تاثیر کارآفرینی بر روند اشتغال زایی و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته،تلاش در جهت آموزش و تعلیم دانش و روحیه کارآفرینی شدت گرفته است(نریمانی، 1390).
والدین اولین کسانی هستند که زیر بنای شخصیت سالم یک نوجوان را گذراند دوره نوجوانی همواره نمی توان دوره خاص باشد نوجوان خام است بسیار از مشکلات آنان را به بی تجربه نسبت می دهند اگر چه ممکن است نوجوان مهارتی کسب نکرده باشد ولی این بدان معنی که نتوانسته کاری انجام دهد و در بعضی خانواده ها در بین والدین و نوجوانان درگیری وجود دارد همین امر موجب مشکلات چندی در دوران بلوغ یعنی همین نوجوانی می گردد مثال (درون گرایی و گوشه گیری) می شود در خانواده هایی که هر دو والد تندخو و مستبد هستند نه پسر و به دختر الگو مناسب برای برای رفتار مناسبی را فرا بگیرد این خانواده ها زیر بنای مشکلات نوجوان را خود می گذارند چه بسا باعث مشکلات بعدی آنان می شوند.همچنین خانواده هایی هستند که والدین ایده آل دارند و هر دو با احترام و توام با تفاهم و صمیمیت موجب رشد عقلانی عاطفی در همه زمینه ها را فراهم می آورند (نجفی، 1391)
لذا مسئله اصلی پژوهش حاضر این می باشد که بین سبک های فرزند پروری و کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
اهداف تحقیق 7
فرضیه ها یا پرسش های تحقیق 8
تعریف متغیرهای تحقیق 8
فصل دوم: پیشینه پژوهش 10
الف) مبانی نظری 11
تاریخچه سبک های فرزند پروری 11
انواع متفاوت والدين در فرزند پروري : 12
انواع خانواده ها و نقش آن در فرزند پروری 13
نقش حضور پدر در خانواده 15
نقش حضور مادر در خانواده 17
رابطه بین والدین و فرزندان 17
شیوه های فرزند پروری والدین 19
اهمیت خانواده در سبکهای فرزند پروری 25
خانواده به عنوان سیستم در سبکهای فرزند پروری 26
خانواده به عنوان معلم و الگو و تاثیر آن بر سبکهای فرزند پروری 26
خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت در سبکهای فرزند پروری 27
کارآفرینی چیست؟ 29
تعاریفی از کارافرینی 30
تفاوت کارآفرین با خلاق، نوآور،مخترع،سرمایه گذار و مدیر 34
خلاق : 34
مخترع : 34
نوآور : 35
سرمایه گذار: 35
مدیر: 35
کارآفرین : 36
مفهوم‌ کارآفرینی‌ 36
سابقه کارآفرینی در ایران 37
کارآفرین کیست؟ 37
ویژگیهای‌ کارآفرینان‌ 41
پیامدهای کارآفرینی 42
عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی: 44
ب) پیشینه پژوهش 45
فصل سوم: روش تحقيق 50
مقدمه 51
روش تحقیق 51
جامعه آماری 51
روش نمونه گیری وحجم نمونه 52
ابزار گرد آوری اطلاعات 52
پرسشنامه شیوه‌ی فرزندپروری بامریند: 53
اعتبار و روایی پرسشنامه فرزندپروری بامریند: 54
روش تجزیه و تحلیل داده ها 54
فصل چهارم: تحلیل داده ها 55
مقدمه 56
آمار توصیفی پاسخگویان 57
آمار استنباطی 60
فصل پنجم: نتیجه گیری 64
نتایج فرضیه های تحقیق: 65
پيشنهادت: 66
پیشنهادات پژوهشی 66
پیشنهادات نظری 66
محدوديت هاي پژوهش: 66
فهرست منابع و مآخذ: 68

فهرست منابع و مآخذ:

منابع فارسی:
1. احدی، حسن؛ محسنی، نیک‌چهره.(1384). روانشناسی رشد. مفاهیم بنیادی در روانشناسی ونوجوانی وجوانی. تهران: پردیس.
2. احمدی، رسول.(1378).بررسي شيوه هاي رويارويي با تنيدگي رواني(استرس)و رابطه آن باسلامت رواني در دانش آموزان متوسطه سراب. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز.
3. اریک ،فروم. (1984). نظریه‌های هویت‌یابی. ترجمه‌ی سعید شاملو.(1385). انتشارات بهجت. چاپ پنجم.
4. استافورد، لورا؛ چری، به‌یر. (1977). تعامل والدین وکودکان. مترجمان: محمد دهقانپور و مهرداد خرازچی.(1377). تهران: نشر رشد.
5. اسلامی، صادق. (1382). رشد اجتماعی و عاطفی فرزندان در خانواده. تهران، ناشر: اباصالح.
6. ايوبی، سيروس، (1381)، روانشناسي شخصيت از ديدگاه مكاتب؛ انتشارات دهخدا.
7. آقا ملكي،سيد محمد.(1376).بررسي رابطه بين شيوه فرزند پروري وسبک هودت دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان قائم شهر.پايان نامه ي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي،دانشكده روانشناسي و علوم تربیتی
8. بنی جمالی، حسن و احدی،معین .(1368). روانشناسی رشد با مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی، چاپ دهم تهران، انتشارات پردیس.
9. بیابانگرد، اسماعیل. (1384). روانشناسی و جوانان. تهران: دفتر نشر انقلاب اسلامی.
10. پارسا، احمد. (1376). بررسی شیوه‌های فرزندپروری در خانواده. تهران، ناشر: رشد فرهنگ.
11. پورشافعي، هادي، (1380)، بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم متوسطه قائن.پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت معلم.
12. تنهای رشوانلو، فرهاد، (1388)،راهبردهای آموزش درعلم روانشناسی بهمن واسفند(1389)شماره 28از صفحه 391تا398.
13. تهمتن ، مصطفی. (1377). فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی. تهران: انتشارات فراروان.
14. جمالی ، غلامرضا ؛ احدی ، حسن. (1368) .” بررسی رابطه ابعاد هویتی با صفات شخصیتی در نوجوانان بزهکار بر اساس مدل 5 عاملی” . ویژه نامه مجله دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
15. خدابخش ،محمد و احمدی ، رضا .(1386).روانشناسی وعلوم تربیتی وعلوم رفتاری بهار (1386)شماره 1
16. خدایاری ،حسن ؛عابدینی فرهاد .(1383).روانشناسی رشد نوجوانی و بزرگسالی.تهران؛چاپ بنیاد.
17. خورشیدی، زهره. (1376)، ارتباط بین شیوه¬های فرزند پروری)، چاپ سوم تهران: انتشارات ورای دانش
18. داوری ، علی (1392). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران، نشر: ویرایش چاپ چهارم.
19. دهقاني، عبدالله، (1379)، مقايسه بين شيوه هاي فرزند پروري وخود تنظيمي تحصيلي و تاثير بر موفقيت در درس هاي فارسي و رياضي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.
20. راثی، کرم. (1382). روانشناسی رشد نوجوان. دیدگاه تحولی. تهران: علم.
21. سادات، محمد، (1372)، بررسي رابطه شيوه فرزند پروري بر سبک هویت پسران شهر شیراز.پايان نامه كارشناسي.
22. سامانی، محمد، (1381)، بررسي رابطه شيوه فرزند پروري بر هویت پسران شهرستان بم.پايان نامه كارشناسي.
23. سلحشور، مسعود .(1379)، بررسی رابطه نگرشها و شیوه¬های فرزند پروری با جایگاه مهار و رابطه جایگاه مهار با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان دزفول پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
24. سهرابی،حسن؛ البرزی ،علی.(1382)، روانشناسي رشد مفاهيم بنيادي در روانشناسي كودك.تهران:نشر بنياد.
25. سیدمحمدی، رضا(1381) نظریه‌های شخصیت. انتشارات دانشگاه تهران. تهران. چاپ دوم.
26. سيف،علي اكبر.(1375)، روش تهيه پژوهشنامه،انتشارات دوران.
27. شاملو، سعید. (1379). مکتب‌ها و نظریه‌ها در روانشناسی شخصیت. انتظارات رشد. بیتا.
28. شرفی، محمدرضا. (1385). جوان و بحران هویت. تهران: انتشارات سروش (انتشارات صدا و سیما)
29. شریعتمداری، علی.(1367). روانشناسی تربیتی. انتشارات امیرکبیر. تهران. انتشارات یاس نو.
30. شريعتي، علي، هبوط.(1390)، تهران.انتشارات سپيده باوران.
31. شوشتری، حجت الله (1376) بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه­های فرزند پروری مادر (اقتدار منطقی، استبدادی، آزادگذاری) با مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم تربیتی.
32. عظیمی، محمد. (1378). روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي؛ انتشارات تهران
33. عظیمی، محمد. (1389). آموزه‌های ناب زناشویی: بهداشت ازدواج با نسل سالم و مهارت‌های فرزندپروری. ناشر: رازبان.
34. فولادی نزاد،مریم.(1380)، آموزش خانواده، انتشارات جمهوري اسلامي ايران چاپ دوم.
35. کاروشی،يوسف.(1375)، روان شناسي شخصيت ؛ انتشارات نشر ويرايش.
36. محرابی ، سیامک. (1383). ” انطباق و اعتبار یابی مقیاس هویت شخصی “. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.
37. محرابی زاد،میثم وهمکاران.(1379)، بررسي تاثير برنامه مشاركت والدين درزمينه مهارتهاي رفتاري بر سبک هویت نوجوانان، فصل نامه علمي، پژوهش دانشگاه شاهد، شماره 25، سال هفتم، صفحه 62-57.
38. محسنی،علي.(1382).روان شناسي اعتماد به نفس،انتشارات مهرداد
39. محمدی،رضا.(1384).روانشناسي رشد مفاهيم بنيادي در روانشناسي كودك.تهران:نشر بنياد.
40. محمدی،رضا.(1390). فرهنگ علوم رفتاري، انتشارات اميركبير، چاپ دوم.
41. میرکمالی،حمزه.(1378)، روان شناسي عمومي؛ انتشارات نشر دانا.
42. میلاد فر، مرتضی. (1370). گرفته شده از پایان‌نامه‌ی خانم لطفی در دانشگاه پیام نور. با موضوع تأثیر سبک‌های فرزندپروری بر رشد اجتماعی کودک.
43. نجاتی،آذر.(1384).هنجاريابي آزمون كوپر اسميت بر روي دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان ابهر.پايان نامه ي كارشناسي ارشد دانشكده روان شناسي و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران كرج.
44. نوابي نژاد، شكوفه، (1377)، آموزش خانواده، انتشارات جمهوري اسلامي ايران چاپ دوم.
45. نوروزی، علي اكبر،(1375)، روان شناسي رشد. انتشارات رشد.
46. هدایتی، علي اكبر(1386)، فرهنگ علوم رفتاري، انتشارات اميركبير، چاپ دوم.
47. هدایتی نزاد،محمد.(1376)، آموزه های ناب زناشویی، بهداشت ازدواج با نسل سالم ومهارت های فرزند پروری . ناشر: رازیان .
48. یاسایی،اسماعیل.(1380)، ((بافرزند خودچگونه رفتاركنيم؟)) انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه تهران، چاپ اول.
49. یوسفی،علي.(1384).روان شناسي اعتماد به نفس،انتشارات مهرداد.

منابع انگلیسی:

71) Baumrind, D. (1972). Rearing competent children. In w. MOND (Eds), Child development today and tomorrow. San Francisco: Jossey- Bass.
72) Berzoncky, M. (1992). Identity style and coping strategies. Journal of personality 60, 771- 788.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحات

78 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه بین فرزند پروری با کارآفرینی در دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.