رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
حجم
500 KB
تعداد صفحه
108 صفحه
12,000 تومان
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی می‌باشد.

رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی شهرستان ——– می‌باشد. تحقيق حاضر یک پژوهش توصیفی در نوع همبستگی می‌باشد، و پژوهش در شرايط طبيعي انجام پذیرفته و پژوهشگر از انجام هر گونه دستكاري و كنترل خودداري نموده است. جامعه موردسنجش این تحقیق دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهرستان ——– در سنین 15-18 سال می‌باشند که تعداد آن‌ها 2442 نفر بود. گروه نمونه آماری این تحقیق باتوجه به جدول مورگان شامل 331 نفر دانش آموز و مادران آن‌ها می‌باشد که با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند در اجرای این تحقیق از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شده و برای بررسی عزت نفس از پرسشنامه عزت نفس آیزنگ استفاده شده است نتایج پژوهش در فرضیه‌های نشان داد بين رضایت زناشویی مادران با عزت نفس دختران دبیرستانی، در سطح معنی داری 05/0 رابطه معنی دار وجود .
کلمات کلیدی: رضایت زناشویی، عزت نفس

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1-مقدمه: 1
1-2-تعریف و بیان موضوع پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- متغیرهای اساسی پژوهش 7
1-5- اهداف پژوهش 7
1-5-1- هدف کلی پژوهش 7
1-5-2- هدف ویژه پژوهش 7
1-6- فرضیه‌های پژوهش 8
1-6-1-فرضیه اصلی تحقیق: 8
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق: 8
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها 9
1-7-1- تعریف مفهومی 9
1-7-2- تعریف عملیاتی 10
فصل دوم: پيشينه تحقيق 11
الف) پيشينه نظري پژوهش 11
2-1- مبانی نظری رضایت زناشویی 12
2-1-1- تعریف ازدواج 12
2-1-2- رضایتمندی زناشویی 13
2-1-3- ابعاد رضایت زناشویی: 14
2-1-4- سه مرحله مهم در زندگی زناشویی: 15
2-1-5- عوامل مؤثر بر موفقیت در زندگی زناشویی: 17
2-1-6- عوامل رضایت زناشویی: 19
2-1-7- نظریه‌های ارائه شده در رابطه با رضایت زناشویی: 20
2-1-7-1-رابطه شخصیت و رضایت زناشویی: 20
2-1-7-2- رابطه فاش سازی عاطفی و رضایت زناشویی: 21
2-1-7-3- مکتب عاطفی –عقلانی: 21
2-1-7-4- رضایتمندی زناشویی از دیدگاه اسلام 25
2-2- مبانی نظری عزت نفس 28
2-2-1- تعریف عزت نفس 28
2-2-2-تاریخچه ی عزت نفس 30
2-2-3-عزت نفس از دیدگاه قرآن و احادیث و دانشمندان اسلامی 31
2-2-5- منابع عزت نفس 34
2-2-6- نظریه های عزت نفس 35
2-2-7-اهمیت عزت نفس: 40
2-2-8-عوامل مؤثر بر عزت نفس: 41
2-2-9- نکات قابل توجه در پرورش عزت نفس 44
2-2-10- زمینه های عزت نفس اجتماعی 45
ب) پیشینه پژوهشی 47
پیشینه پژوهش 47
پژوهش‌های خارجی 51
فصل سوم: روش تحقیق 54
3-1- روش پژوهش 54
3-2- جامعه آماری: 55
3-3- نمونه آماري و روش نمونه گيري 55
3-4- ابزار پژوهش 55
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 61
3-5-1- روش های توصیفی 61
3-5-2- روش های استنباطی مربوط به آزمون فرضیه ها 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 63
4-1- یافته های توصیفی 63
4-2. یافته های استنباطی 72
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 85
5-1- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین 85
5-2- نتیجه گیری 87
5-3-كاربرد يافته ها 89
5-4-پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي: 89
5-5-محدوديت هاي پژوهش: 89
چکیده به زبان لاتین 91
فصل ششم: صفحات تکمیلی 95
منابع 96
پیوست ها 97

فهرست جدول

جدول4-1- توزیع فراوانی فرزندان با توجه به پایه تحصیلی 64
جدول4-2- توزیع فراوانی فرزندان با توجه به رشته تحصیلی 65
جدول4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به سن مادران 66
جدول4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به تحصیلات مادر 67
جدول4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به تعداد فرزند خانوار 68
جدول 4-6- فراواني نمرات رضایت زناشویی مادران براي گروه هاي دو‌گانه 69
جدول 4-7- فراواني نمرات عزت نفس دختران براي گروه هاي چهارگانه 69
جدول 4-8- شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات رضایت زناشویی مادران براي گروه هاي دوگانه 70
جدول 4-9- شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات عزت نفس دختران براي گروه هاي چهارگانه 70
جدول 4-10- آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده های پژوهش 72
جدول 4-11: آماره‌هاي آزمون همبستگي رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی شهرستان یزد 73
جدول 4-12: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد موضوعات شخصی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی 74
جدول 4-13: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد ارتباط زناشویی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی 75
جدول 4-14: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد حل تعارض مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی 76
جدول 4-15: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد مدیریت مالی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی 77
جدول 4-16: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد اوقات فراقت مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی 78
جدول 4-17: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد ارتباط جنسی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی 79
جدول 4-18: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد ارتباط همسران در مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی 80
جدول 4-19: آماره‌هاي آزمون همبستگي بعد ارزش‌های مذهبی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی 81
جدول 4-20- تحلیل واریانس رگرسیونی 83
جدول 4-21- ضرایب رگرسیونی 83
جدول 4-22- شاخص های مدل رگرسیون 84

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- توزیع فراوانی فرزندان از لحاظ پایه تحصیلی 64
نمودار 4-2- توزیع فراوانی فرزندانان از لحاظ رشته تحصیلی 65
نمودار 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ سن مادران 66
نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ میزان تحصیلات مادر 67
نمودار 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ تعداد فرزند 68

منابع

1. احمدی، اكبر (1380) بررسي اثر عزت نفس در ميزان اقدام به تقلب دانش آْموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهر اهواز – پايان نامه كارشناسي روان شناسي عمومي
2. استافورد، لورا و به یر، چری (۱۳۷۷)، تعامل والدین و کودکان ترجمه محّمد دهقانپور و مهرداد فراز چی)، تهران: انتشارات رشد
3. اسکندری، محمد (1390)، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
4. اسکندری، محمد (1390)، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
5. اسلامی نسب، لارنس (1389). نظریه‌های عزت نفس؛، مؤسس خدمات فرهنگی رسا
6. اسلامی، علی (1393) بررسی رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در هنرمندان و مقایسه آن با افراد عادی شهرستان اصفهان، پایان نامه کارشناسی پیام نور اصفهان.
7. آصفی، آصفه (۱۳۷۵)، زندگی در خانواده، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
8. باقری، فرشاد، (1388). آموزش مهارتهاي ارتباط زناشويي، نشر دادگستر.
9. برادشاو، جان (۱۳۷۲)، خانواده تحلیلی سیستمی خانواده (ترجمه مهدی قراچه داغی)، تهران: نشر البرز.
10. برنشتاین و برنشتاین (1986)، عشق هرگز کافی نیست (ترجمه مهدی قراچه داغی)، تهران: نشر پیکان.
11. تختی، فاطمه (1392) رابطه باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی زنان شاغل را با میزان تحصیلات آنها، پایان نامه کارشناسی آزاد دامغان
12. ثنایی، باقر (۱۳۷۹)، مقیاس سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.
13. جعفری، آزاد، (1391). روش‌های حل مشکلات زناشويي بر مبناي اصول روانشناسي، انتشارات موسسه فرهنگي شريف وابسته به جهاد دانشگاهي.
14. حبیب زاده، حسين، (1391). نظام خانواده در اسلام-قم: ام ابيها.
15. حسینی، علامه سيد محمد حسين، (1392). شيوه همسرداري، ترجمه و ا فاضات: لطيف راشدي، انتشارات پيام آزادي.
16. حسینی نسب و همکارانش (1388) بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی از میان زوجین شاغل شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی پیام نور یزد
17. حيدري، نسرین (1389)‌ بررسي رابطه عزت نفس و منبع کنترل با پیشرفت شغلی کارکنان شهرداری منطقه یک مشهد، پایان نامه کارشناسی پیام نور مشهد
18. خلیلی، عصمت (1390) بررسی علل و عوامل مؤثر در کمرویی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در استان یزد، نشریه آموزش و پرورش، شماره 7
19. دهقانی، حسين، (1385). روانشناسي زناشويي، تهران: بيکران.
20. ذوالفقار، ثنايي، (1390). تأثیر تعارض‌های زناشويي بر روابط متقابل زن و شوهر (پايان نامه کارشناسي ارشد) دانشگاه آزاد يزد.
21. رحیمی، زهرا (1380) جو خانواده و عزت نفس فرزندان، مجله رشد، شماره 45
22. زارع، محمدعلي، (1389). راهنمايي همسران جوان، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
23. ساعی شاهی، علي اکبر، (1392). بررسي تأثیر تفکرات غير منطقي و نارضايتي زناشويي، پايان نامه کارشناس ارشدمشاوره، دانشگاه تربيت معلم تهران.
24. شاملو، سعید (1387). مکتب‌ها و نظریه‌ها در روانشناسی شخصیت؛ انتشارات رشد
25. صداقت، علی اصغر (1391) بررسی راهکارهای تو انمندسازی خانواده با رضایت زناشویی زوجین در خانواده، پایان نامه کارشناسی پیام نور یزد
26. طالبی، رقیه (1390)، بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر رضامندی زناشویی و عزت نفس در سه گروه پزشکان و کارمندان و کارگران شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
27. طالبی، رقیه (1390)، بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر رضامندی زناشویی و عزت نفس در سه گروه پزشکان و کارمندان و کارگران شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
28. عزیزی، جواد (1389) اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و رضایت زناشویی در دبیران زن. پایان نامه کارشناسی آزاد اسلامی دامغان
29. کمالی، محمدرضا (1389). بررسی تأثیر عزت نفس در سازگاری رفتاری دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله با محیط کلاس در شهرستان قم، پایان نامه کارشناسی پیام نور قم.
30. کیانوش هاشمیان (1383) بررسی رابطه منبع کنترل، عزت نفس و حمایت اجتماعی با روش‌های مقابله‌ای در بین 200 دانشجویان دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی آزاد تبریز
31. گلمحمدی، علی اصغر (1389)، نهاد خانواده در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
32. گلمحمدی، علی اصغر (1389)، نهاد خانواده در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
33. الماسی، محمد (1392) بررسی رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی، پایان نامه کارشناسی پیام نور میبد
34. محسنی، حمیده (1390). بررسی بین جهت گیری مذهبی، رضایت زناشویی و اعتماد به نفس در افراد شاغل و غیر شاغل. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
35. محمدی، عزیز الله (1388)، تعادل و استحکام خانواده در جوان و تشکیل خانواده»، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
36. محمدی، عزیز الله (1388)، تعادل و استحکام خانواده در جوان و تشکیل خانواده»، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
37. مرتضوی، باقر، (1390). مقياس بخش خانواده و ازدواج، تهران: موسسه انتشارات بعثت.
38. مشکینی، علی (۱۳۵۹)، ازدواج در اسلام، قم: انتشارات یاسر.
39. مصلحتی، حسین (۱۳۷۹)، ازدواج و ازدواج درمانی، تهران: نشر البرز.
40. مظاهری، زهرا (1389) بررسي تغييرات رضايت زناشويي و ابعاد آن در طول چرخه زندگي خانواده، پایان نامه کارشناسی پیام نور میبد
41. مفتاح، زهرا (1388) بررسي رابطه ميزان هوش عزت نفس و وضعيت اقتصادي – اجتماعي با مسئوليت پذيري و عملكرد تحصيلي دانش اموزان دختر مدارس راهنمايي شهر اهواز، پايان نامه كارشناسي ارشد
42. مورس و کارتر (2000)، رضایت زناشویی در خانواده (ترجمه رضا محمدی) چاپ دوم، تهران: انتشارات راه
43. میرزایی و علویجه و همکارانش (1391) درمقایسه عزت نفس، منبع کنترل ورابطه آن‌ها با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهیدصدوقی یزد، پایان نامه کارشناسی علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهیدصدوقی یزد
44. نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم (۱۳۷۱)، روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن، تهران: انتشارات بدر.
45. نجاتی، حسین (۱۳۷۶)، روانشناسی زناشویی، تهران: انتشارات بیکران.
46. نوابی نژاد، شکوه (۱۳۷۷)، ویژگیها و شرایط لازم دختر و پسر برای ازدواج در «جوان و تشکیلات خانواده»، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
47. وکیلی، افسانه (۱۳۶۸)، رضایت زناشویی در زنان کارمند، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.
48. هلن و کاترین استیرنی (1980)، مقدمه‌ای بر روان درمانی، نظریه‌ها و روشهای رایج ترجمه مهدی قراچه داغی) تهران: انتشارات رشد.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

حجم

500 KB

تعداد صفحه

108 صفحه

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران دبیرستانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.