بررسی، تحلیل و مقایسه ریسکهای نیروی انسانی در نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
190 صفحه
حجم
1 MB
39,000 تومان
هدف این پژوهش بررسی، تحلیل و مقایسه ریسکهای نیروی انسانی در نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی با کاربرد مدل FMEA  است

بررسی، تحلیل و مقایسه ریسکهای نیروی انسانی در نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی با کاربرد مدل FMEA

(مطالعه موردی : نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان سیرجان)

 

چکیده

هزینه¬هاي مستقیم و غیر مستقیم حوادث صنعتی بسیار سنگین بوده از این¬رو، تلاش صنایع براي پیشگیري از ضرر و زیان طبیعی است. بروز حوادث در فرآیندهاي صنعتی که به بروز فجایع انسانی و محیطی می¬انجامد متخصصین را بر این داشته که براي برآورد تواتر و پیامد اینگونه حوادث به رهیافت-هاي احتمال گرا روي آورند بدینوسیله می توان قبل از بروز حادثه جهت کنترل آلودگی های احتمالی و شدت آن برنامه ریزي کرد. این موارد از جمله کاربردهاي ارزیابی ریسک و دلایل پرداختن به آن است. این تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر شیوه اجرا در زمره تحقیقات پیمایشی وجود دارد که با استفاده از آزمون تی تست تجزیه و تحلیل داده ها در مورد ریسکهای فعالیت های مشترک (تجهیز و برچیدن کارگاه ، بخش توربین ، بخش ایجاد حرارت ، بخش ترانس ، بخش الکتریکال ، بخش ژنراتور )در دو نیروگاه گازی و بخار انجام می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق چنانچه در جداول مقایسه¬ای تی تست قابل ملاحظه است از میان 318 مورد از ریسکهای ایمنی در نیروگاه گازی در مقایسه با 315 مورد ریسک ایمنی شناخته شده درنیروگاه بخار در فعالیت های مشترک ، عدد ریسک نيروگاه گازي از نيروگاه بخار بيشتر است. همچنین در مورد ریسک¬های بهداشتی،از میان 86 مورد ریسک شناسایی شده در نیروگاه گازی در مقایسه با 201 مورد ریسک شناسایی شده در نیروگاه بخار، عدد ریسک نيروگاه گازي از نيروگاه بخار بيشتر است و در مورد ریسک¬های زیست محیطی، از میان 201 مورد ریسک شناسایی شده در نیروگاه گازی در مقایسه با 86 مورد ریسک شناسایی شده در نیروگاه بخار ریسک نيروگاه گازي و نيروگاه بخار تفاوت معناداري ندارند.
کلمات کلیدی:
ریسک بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی، نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان، FMEA.

مقدمه

امروزه استفاده از روشهای ارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است به طوریکه در حال حاضر بیش از 70 نوع مختلف کیفی وکمی روش ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد این روش ها معمولا برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به کار میرود. عمده روش های موجود ارزیابی ریسک روشهای مناسب جهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج آنها را میتوان جهت مدیریت وتصمیم گیری در خصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن بدون نگرانی به کار برد،هر یک از صنایع بسته به نیاز خود میتواند از روشهای مذکور بهره لازم را کسب کند.این روشها نسبت به یکدیگر دارای مزایا و معایب مختلف میباشد.
لذا یکی از وظایف سیستم های ایمنی و بهداشت موجود در هر صنعت بررسی کلیه روشهای ارزیابی ریسک ها و خطرات و انتخاب روش مناسب جهت اجرا در صنعت و سازمان مطبوع خود میباشد.بطور کلی میتوان گفت که از نوع روش استفاده شده در ارزیابی ریسک وعمق ارزیابی آن تا حدی میتوان به توانایی سیستم ایمنی موجود و در نتیجه نحوه مدیریت ایمنی در صنعت مذکور پی برد. معمولا سطح ریسک قابل قبول برای هر سازمان یا هر فرد متفاوت بوده و بستگی به منابع مالی و اقتصادی، محدودیت های تکنولوژیکی عوامل انسانی مجرب ،صلاحدید وتصمیم مدیریت وریسکهای زمینه ای مثل ریسک های مخفی دارد [7].
سازمان ها معمولا نیاز به سیستمی دارند که علاوه بر ارزیابی فعالیت ها و فرآیند شان بتواند در خصوص وضعیت ریسک ،تعیین معیارهای ریسک قابل تحمل و مشخص نمودن دقیق ریسک دقیق فرآیندهایشان، و… آنان را رهنمون نماید که بسته به پیچیدگی فعالیت هر صنعت نوع سیستمی که بتواند آنان را به هدف مذکور برساند متفاوت است.لذا سازمان ها باید بتوانند از نوع روشهای ارزیابی ریسک که در این مقاله هدف بررس و مطالعه آنهاست یکی یا تلفیقی از چند مورد را انتخاب نمایند. در برخی از موارد و جهت پاره ای از فرآیندهای حساس به خصوص در صنایع شیمیایی تولید محصولات انفجاری و احتراقی بایستی قبل از تعیین نوع روش کلیه روشها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهترین روش با توجه به منابع مالی ،نیاز به اطلاعات کیفی یا کمی و یا کیفی و کمی ،محدودیت زمان، محدودیت نیروی انسانی کارآزموده ،نوع کاربرد روش شناسایی ریسک، مزایا و معایب هر یک از سیستم های مذکور انتخاب نمایند. در این تحقیق به مقایسه ریسک در نیروگاه های گازی و برقی می پردازیم که در این فصل به بیان کلیاتی در مورد انجام موضوع اعم از بیان مساله، سوالات، اهداف و … پرداخته شده است.

بیان مساله

در حیطه فعالیتهاي تولیدي و خدماتی، مسائلی نظیر : شدت رقابت، بالا رفتن توقع و تغییرات خواسته ها و انتظارات مشتري، تحولات روز افزون فناوري، باعث افزایش تعهدات تولید کنندگان در زمینه رفع عیوب در محصول و امحا هرگونه کمبود و انحراف در عملکرد آن است. در غیر این صورت، سهم بازار به دلیل کاهش رضایت مشتري، از دست خواهد رفت. به علاوه تنوع مواد و محصولات شیمیایی مورد استفاده در بازار و اثرات و پیآمدهاي محیطی و اجتماعی حوادث صنعتی در این صنایع موجب شده که از نظر عموم این صنایع بعنوان یکی از خطرناك ترین صنایع بر مولفه هاي محیط زیست محسوب شوند [1].
هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم حوادث صنعتی بسیار سنگین بوده از اینرو، تلاش صنایع براي پیشگیري از ضرر و زیان طبیعی است. بروز حوادث در فرآیندهاي صنعتی که به بروز فجایع انسانی و محیطی می انجامد متخصصین را بر این داشته که براي برآورد تواتر و پیامد اینگونه حوادث به رهیافت هاي احتمال گرا روي آورند بدینوسیله می توان قبل از بروز حادثه جهت کنترل آلودگی های احتمالی و شدت آن برنامه ریزي کرد. این موارد از جمله کاربردهاي ارزیابی ریسک و دلایل پرداختن به آن است [2]. علاوه براین مواردي وجود دارد که مدیریت نیاز به تصمیم گیري دارد براي مثال باید بین دو گزینه ممکن یکی را برگزیند در چنین مواقعی باید به مدیریت و ارزیابی ریسک روي آورد. FMEA یکی از روش هایی است که در تحلیل ریسک ها مورد استفاده قرار می گیرد. دلائل زیادی برای استفاده از روش FMEA وجود دارند که می توان به این دلائل اشاره نمود: الف- شناسایی و اولویت بندي حالات بالقوه خرابی در یک سیستم، محصول، فرایند و یا خدمات ب- تعریف و اجراي اقداماتی به منظور حذف و یا کاهش میزان وقوع حالات بالقوه خرابی پ- ثبت نتایج تحلیل هاي انجام شده به منظور فراهم کردن مرجعی کامل براي حل مشکلات در آینده FMEA یک روش برای تحلیل ریسک به شمار می رود که ابزار بکارگیری آن روش RPN می باشد. در این روش برای هر یک از حالات ریسک سه پارامتر شدت، وقوع و رخداد تعریف شده و سپس با ضرب این سه پارامتر (که معمولا بین 1 تا 10 هستند) عدد ریسک برای هر فعالیت تعیین می گردد. با توجه به اهمیت کنترل ریسک در این پژوهش با استفاده از رویکرد FMEA به شناسائی و تحلیل ریسک هاي ايمني، بهداشتی و محیطی و مقایسه آن در نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی پرداخته می شود و بررسی می گردد که در کدامیک از این نیروگاهها ریسک بیشتر است و آیا ریسک ها تفاوت معنادارای با یکدیگر دارند و یا نه؟ منطقه مورد مطالعه نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در شهر سیرجان در جنوب غربی استان کرمان با آب و هوایی گرم وخشک و ارتفاع1735 متر از سطح دریا با میزان بارش متوسط سالیانه 120 میلیمتر می باشد. نیروگاه سمنگان ،یک بلوک می باشد، یعنی دوواحد گاز به ظرفیت تولید اسمی 166مگا وات برای هر واحد ویک واحد بخار به ظرفیت تولید اسمی 160مگا وات برق و مجموعا تولید492 مگا وات می باشد.

 

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 3
1-1 مقدمه 4
1-2 بیان مساله 5
1-3 ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1-4-1 هدف اصلی تحقیق 7
1-4-2 اهداف فرعی تحقیق 7
1-5 سوالات تحقیق 7
1-5-1 سوال اصلی تحقیق 7
1-5-2 سوالات فرعی تحقیق 7
1-6 فرضیات تحقیق 8
1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق 8
1-6-2 فرضیات فرعی تحقیق 8
1-7 ریسک 10
1-7-1 تعریف ریسک 10
1-7-2 انواع مختلف ریسک 10
1-7-3 طبقه‌بندی ریسک‌ها بر اساس شرایط وقوع ریسک 11
1-7-6 ارزیابی ریسک 12
1-7-6-1 تعریف ارزیابی ریسک 12
1-7-7 ریسک منابع انسانی 13
1-7-7-1 تعریف ریسک منابع انسانی 13
1-7-7-2 چگونگی شکل‌گیری ریسک منابع انسانی 14
1-8 متغیرهای تحقیق 15
1-9 تعریف واژگان مفهومی و عملیاتی تحقیق 15
فصل دوم: پیشینه پژوهش 19
2-1پیشینه تحقیقات در داخل کشور 20
2-2 پیشینه تحقیقات در خارج از کشور 26
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 29
3-1 نوع روش تحقیق 30
3-2 جامعه و نمونه آماری 31
3-3 روش جمع آوری اطلاعات 32
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات 32
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 32
3-6 مدل‌های مختلف ارزیابی ریسک‌ها و خطرات 33
3-6-1 ایمنی سیستم 34
3-6-2 ارزیابی مقدماتی خطر به روش (PHA) 37
3-7 FMEA 43
3-7-1 تاریخچه FMEA 43
3-7-2 پیشینه FMEA 43
3-7-3 انواع FMEA 44
3-7-4 مزایای سیستم FMEA 44
3-7-5 طراحی FMEA 45
3-7-6 مزایای طراحی FMEA 45
3-7-7 كاربرد طراحی FMEA 45
3-7-8 فرایند FMEA 46
3-7-9 مزایای فرایند FMEA 46
3-7-10 كاربرد فرایند FMEA 46
3-7-11 روش اجرای FMEA 47
3-7-12 حالات بالقوه خرابی 47
3-7-13 شناسایی آثار بالقوه 48
3-7-14 روش تشخیص (اقدامات كنترلی) 50
3-7-15 روش شناسایی حالات بالقوه خرابی 52
3-7-16 ده گام اجرایی FMEA 56
3-7-17تأثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول 57
3-7-18 نمونه‌ای از برگ کار FMEA 58
3-8 محیط تحقیق 60
3-8-1 نیروگاه 60
3-8-2 نیروگاه گازی 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 65
4-1 تشکیل پایگاه داده ریسک ها 68
4-2 بررسی آمار توصیفی ریسک ها 148
4-3 مقایسه ریسک ها در هر يك از واحدها 153
4-3-1 مقایسه ریسک های ایمنی 153
4-3-2 مقایسه ریسک های بهداشتی 158
4-3-3 مقایسه ریسک های محیط زیستی 163
4-4 مقایسه كلي ریسک ها 168
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 171
5-1 بررسي سوالات و فرضيه هاي تحقيق 172
5-1-1 بررسي سوالات تحقيق 172
5-1-2 بررسي فرضيه هاي تحقيق 173
5-2 بحث و نتيجه گيري 174
5-3 پيشنهادات تحقيق 175
5-4 مقايسه با تحقيقات پيشين 177
5-5 محدوديت هاي تحقيق 178
منابع 180

 

منابع

1. آقا¬بابائی،ع،1394، تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک (RBM) با استفاده از آنالیزحالات شکست و اثرات آن(FMEA) برای ماشین آلات دوار در واحد احیای پیوسته کاتالیست (CCR) مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمال،آمل
2. آصفی نژاد،ح، کردزنگنه،ب، ۱۳۸۸، تجزیه و تحلیل ریسک و ناپایداری انرژی در نیروگاه ها با روش FMEA مطالعه موردی: نیروگاه شهید مدحج (زرگان) اهواز، چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، انجمن نگهداری و تعمیرات.
3. ابراهيم زاده،م، حلواني،غ، مرتضوي،م سلطاني گردفرامرزي،م،1390، ارزيابي خطرات بالقوه پالايشگاه شيراز با روش تجزيه و تحليل حالات خطر (FMEA) و اثرات ناشي از آن،طب کار،دوره 3، شماره 2، 16-23.
4. اللهیاری، ت، 1394 ، آنالیز خطر و ارزیابی ریسک،انتشارات فن آوران اندیشه پژوه، تهران.
5. امیدواری، م، نورمرادی، ح،1392، ارایه الگوی ارزیابی ریسکهای بهداشت حرفه ای در حمل و نقل فراورده های نفتی با استفاده از روش FMEAو AHP، فصلنامه مدرس، 43-54.
6. امیدواری،م، شهبازی،د، 1395، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ایمنی و بهداشت و محیط زیست(HSE) در بیمارستان ها (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)،دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 24، شماره 1، 44-54.
7. بلبل امیری،ش،1387، بررسی مشکلات موجود در بکارگیری روش FMEA در یک واحد صنعتی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت .
8. بی بی حبیب لی،ب، رجبی،الف، ۱۳۹۳، فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.
9. جمالزاده،م،1393، شناسایی،ارزیابی و رتبه بندی ریسک و عوامل ایجاد آن در پروژه ها با استفاده از رویکرد FMEA و روش تاپسیس. مورد مطالعه: شرکت سازه های فلزی شهریار،پایش،شماره 3،دوره 12،24-67.
10. جوزی،س، جعفرزاده حقیقی فرد،ن، افضلی بهبهانی،ن،1393،شناسايي و ارزيابي ريسک مخاطرات ناشي از خطوط انتقال برق ولتاژ بالا در مناطق مسکوني با استفاده از روش تجزيه و تحليل حالات شکست و(FMEA) اثرات،مجله سلامت و محيط، فصلنامه ي علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران.
11. جوزی،ع، علیدوستی،ف، 1390، ارزيابي ريسك ايمني فعاليت واحد سيكل تركيبي-بويلر نيروگاه برق منتظر القائم به روش FMEA، چهارمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست.
12. جوزی،ع، صفاریان،ش، 1390، تجزيه و تحليل ريسک هاي محيط زيستي نيروگاه گازي آبادان با استفاده از روش TOPSIS، محیط شناسی، دوره 37، شماره 58، 53-66.
13. جعفری،ع، ۱۳۸۴، شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی و فرایندی به روش FMEA در محل های تخلیه و بارگیری اسکله های بندر شهید بهشتی و کلانتری، دومین همایش ملی ایمنی در بنادر، تهران، سازمان بنادر و کشتیرانی.
14. حافظ نیا،م.ر.، 1387،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت،چاپ چهاردهم.
15. حیدری فر،م،1390، بررسی و بکارگیری تکنیک آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن (FMEA) بر روی سیستم کارت بلیط الکترونیکی شیراز،راهبرد مدیریت،دوره 23، شماره 4، 54-68.
16. حسینی پیرحیاتی، ص، ۱۳۹4، ارزیابی ریسک فعالیت های HGPI واحد 1 نیروگاه گازی کاشان با روش FMEA، هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق، بندرعباس، شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان.
17. خاکی،غ.ر.، 1390،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، چاپ سوم.
18. خسروی،م،1390، استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی،مدیریت در ایران،دوره 13، شماره 11، 57-78.
19. دانایی فرد ،ح، الوانی ،م،آذر ، ع ،1387،روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت؛ رویکردی جامع ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات صفار- اشراقی
20. رضایی، ک، سیدی، م، نوری، ب، 1394، تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن، انتشارات ار-و-توف ایران و نشر آتنا.
21. سلیمی،الف،1393، ارائه رویکردی به منظور تشخیص و اولویت بندی خطاها در یک سیستم تولیدی بر مبنای FMEA مطالعه موردی: کارخانه سنگ پارسیان،ماهنامه روش،شماره 88، 34-56.
22. سرمد، ز.؛ بازرگان، ع.؛ حجازي، ا ،1382، رو شهاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات آگاه
23. شیوا، ر، میکائل‌پور، ح، 1392،مدیریت ریسک در حوزه بانکداری، مجموعۀ سخنرانی‌ها و مقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسۀ عالی بانکداری ایران، چاپ اول.
24. شیرکوند،ف،1392، استفاده از مدل ترکیبی تئوری محدودیتها (TOC) و تجزیه و تحلیل حالات شکست خطا (FMEA) جهت کاهش بروز گلوگاههای تولیدی (مورد مطالعه شرکت ارتعاشات صنعتی ایران)، سومين كنفرانس بين المللي صنعت احداث.
25. ضرابی،ع،1388، تدوین استراتژی در شرکت شایان صنعت با استفاده از متد FMEA، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ،مرکز پیام نور تهران.
26. قلی‌پور، الف، ابراهیمی، الف، 1395، مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره نهم، شماره 33،73-96.
27. کوشا،ع،1393، عنوان شناسایی وارزیابی ریسکهای خط انتقال آب زاینده رود به یزد با استفاده از تکنیک FMEA فازی، مطالعات مديريت،دوره 7، شماره 1، 245-270.
28. محمدفام، الف، 1392 ، مهندسی ایمنی، انتشارات فن آوران،تهران.
29. محمدی مقدم،ی، سلگی،ز، دادفر،الف، 1395، اولویت بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 4، 127-154.
30. معتمد زاده،م، محمدفام،الف، حمیدی،ی، 1388، ارزيابي ريسك بهداشت، ايمني و زيست محيطي با روش شاخص گذاري مطالعه موردي: خط لوله نفت كرمانشاه – سنندج، سلامت کار ایران،دوره 6، شماره 3، 55-63.
31. نیکجو،ع، برخوردار کاشانی،ن، 1395، مقاله ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان توربین گاز نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به روش FMEA ،دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم
32. نوری،ج، عباسپور،م، ترابی فرد،م،1389،ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی یک واحد آموزشی با استفاده از روش FMEA ، علوم و تکنولوژی محیط زیست،دوره 12، شماره 3، 61-69.
33. نژادعلي ،ح، مرتضوي،ب، خوانين،ع،1387،ارزيابي ايمني مخزن کروي گاز مايع با استفاده از روش هاي FMEA و ETBA،مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)،دوره 12، شماره 2، 180-189
34. وزیری سرشک،م، خان محمدی،س، سیدحسینی،س ، البرزی،م، ۱۳۹۲، تجزیه و تحلیل حالت و آثار خرابی FMEAبا استفاده از مدلسازی کلامی فازی، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع.
35. یزدانی نسب،ز، مرادی،ح، میرغفاری،ن، عرب پاریزی،1394، ارزیابی ریسک ایمنی ، سلامت ومحیط زیست بااستفاده ازروش FMEA و شبکه های بیزین درکارخانه گندله سازی شرکت معدنی وصنعتی گل سیرجان،اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
36. یزدی،م، 1394،ارزیابی و مدیریت ریسک واحد سندبلاست نیروگاه شهید سلیمی نکاء با استفاده از متدFMEA،ماهنامه پیام ایمنی، شماره 53، سال دوازدهم، 21-34.
37. Andrew. J, 2013, Reliability Analysis center is probabilistic risk assessment the answer? The journal of the RAC, first quarter,3, 121-134.
38. Bowles, J.B.; Pelaez, C.E. 2015,Fuzzy logic prioritization of failures in a system failure mode, effects and criticality analysis. Reliab. Eng. Syst. Saf, 50, 142–149.
39. Cahyani,S, 2013, Risk Management Strategy of Power Generation of PT -Indonesia Power. ISAHP, Vol.7, PP.7-9.
40. Chin, K.S.; Chan, A.; Yang, J.B.2008, Development of a fuzzy FMEA based product design system. Int. J. Adv. Manuf. Technol, 36, 633–649.
41. Chen, L., Liu, L.,&Liu, N,2013, Risk evaluation approaches in failure mode and effects analysis: A literature review. Expert Systems with Applications, 40, 828–838.
42. Farahani,S,Sambasivan, R. and Flyvbjerg, B, 2013, Using FMEA approach and data mining to provide planned preventative method for potential failure modes ,Journal of cleaner,Production.volume16. Pages 1424‐1433.
43. Gharachourloo,N,2015,Risk Assessment and Management. Tabriz: Jahad Daneshgahi of Eastern Azerbaijan,4, 15, 2131-2142.
44. Hoke, R, Ferrell, B, Sloman, T, 2016, Aquatic hazard, bioaccumulation and screening risk assessment for ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propanoate, Chemosphere, 149, 336-342.
45. Hu,Y., Liu,K., Xu,D., Zhai,Z., Liu,H, 2017, Risk Assessment of Long Distance Oil and Gas Pipeline Based on Grey Clustering, Big Knowledge (ICBK),4, 213-312.
46. Liu, H. C., Liu, L., Bian, Q. H., Lin, Q. L., Dong, N., & Xu, P. C,2011, Failure mode and effects analysis using fuzzy evidential reasoning approach and grey theory. Expert Systems with Applications, 38, 4403–4415.
47. Liu,H., Deng,X., Jiang,W, 2017, Risk Evaluation in Failure Mode and Effects Analysis Using Fuzzy Measure and Fuzzy Integral, Symmetry 2017, 9, 162-171.
48. Wang J., Guo B.D., Zhang Z.H., Zhang X.D., Wu J., Li H., Sonocatalytic degradation of methyle orange in the presence of ( nanometer and ordinary ) anatase TiO2 powders, J. Environ. Sci., 17: 414-418.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

190 صفحه

حجم

1 MB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی، تحلیل و مقایسه ریسکهای نیروی انسانی در نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.