خرید
21,000 تومان

بررسی رابطه بین کیفیت تدریس و حمایت اجتماعی ادراک شده با اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت تدریس  و حمایت اجتماعی ادراک شده با اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان است