امکان سنجی استفاده از فن آوری های پیشرفته ساخت صنعتی ساختمان در بازسازی نواحی شهری در مواقع بحران

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
125 صفحه
حجم
2 MB
28,000 تومان
هدف پژوهش حاضر امکان سنجی استفاده از فن آوری های پیشرفته ساخت صنعتی ساختمان در بازسازی نواحی شهری در مواقع بحران است

امکان سنجی استفاده از فن آوری های پیشرفته ساخت صنعتی ساختمان در بازسازی نواحی شهری در مواقع بحران (مطالعه موردی شهر یزد)

چکيده

کاربرد فناوریهای پیشرفته مناسب در ساخت صنعتی ساختمان در بازسازی نواحی شهری باعث تربیت نیروی متخصص و برداشتن گامی در بومی سازی فناوری های نوین می گردد. هدف پژوهش حاضر تحلیل و امکان سنجی استفاده از فن آوری های پیشرفته ساخت صنعتی ساختمان در بازسازی نواحی شهری در مواقع بحران (مطالعه موردی شهر یزد) است. بر اساس مطالعات وضع موجود روشی که می توان به عنوان پیشنهاد در امر ساخت و ساز و بازسازی مناطق شهری استان یزد پس از بحران در نظر گرفت روش صنعتی قالب بتنی عایق ماندگار (ICF) روش مناسب می باشد با توجه به بررسی های انجام شده در استان پتانسیل هایی وجود دارند که در تولید این محصولات دخالت داند که عبارتند از شرکتهای تولیدی، مواد اولیه این محصولات، نیروهای فنی وبا تجربه و شرایط آب و هوایی منطقه ایجاب می نماید که بتوان تولید ساختمانهای صنعتی به روش قالب بتنی عایق ماندگار (ICF (را نسبت به روشهای دیگر سیستم قاب فولادی سبک (LSF) و سیستم دیوارهای سبک (3D Panel) برای مواقع بحران در سطح استان افزایش داد. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با مسئولین ذی ربط و پرسشنامه استفاده شده است. پس از تهیه پرسشنامه،داده های بدست آمده با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به شاخص های اقتصادی، فنی و صنعتی که در روش انتخاب شده روش قالب عایق ماندگار (ICF)وجود دارد می تواند نتیجه این تحقیق را برای مسئولین استانی در کمیته بحران وبرنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ساز تصمیم گیری به منظور برنامه ریزی های آتی، توسعه و آموزش مهندسین و مجریان ذی صلاح و پیش بینی زیر ساختهای لازم در مواقع بحران در استان قرار گیرد.
واژه های کلیدی: ساخت صنعتی ساختمان، بازسازی، بحران، روش تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS

مقدمه

در طی دو قرن اخیر تامین امنیت مسکن یکی از مورد توجه ترین مسائل جهان بوده است حوادث طبیعی مانند زلزله، طوفان، رطوبت و خوردگی از عوامل عمده ونگران کننده انسان می باشد. به لحاظ جلب توجه متخصصین علوم اینک با معرفی سازه های صنعتی می توان بدون گزافه گویی ادعا نمود که در صنعت ساختمان انقلابی به وجود آمده است. پیشرفت های علم در ساخت وساز و آزمایش جدید و درنتیجه سازه های مختلف موجب ایجاد استحکام و مقاومت قابل توجه صنعت ساختمان در قبال حوادث طبیعی و غیر طبیعی شده است.
همچنین نیاز روز افزون کشور به سطح زیربنای بیشتر در امر مسکن، آموزش، تسهیلات بهداشتی،درمانی،رفاهی،تاسیسات صنعتی و تجاری که عمدتا از افزایش جمعیت و توسعه ناشی میشود، ایجاب می¬نماید که از روش¬های جدیدی در ساختمان سازی استفاده گردد. دراین روشها علاوه بر کاهش زمان ساخت، با صرفه جویی در مصرف مصالح ساختمانی سنتی، هزینه ساخت نیز با حفظ کیفیت مطلوب کاهش می یابد به منظور دستیابی به اهداف فوق سیستم ساختمانی ساخت سریع با بررسی های فنی و اقتصادی جامعی که در آن امکانات و شرایط موجود در نقاط مختلف کشور منظور گردیده است طراحی شده و به عنوان سیستم ساختمانی سریع معرفی می گردد.
در این فصل در ابتدا به طرح موضوع و سپس به بیان مساله وتشریح جزئیات آن و بیان جنبه های مجهول و مبهم متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق و همچنین منظور از تحقیق پرداخته خواهد شد و سپس ضرورت انجام تحقیق را بررسی و سپس اهداف پژوهش را در این قسمت فصل اول مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به پرسش اصلی تحقیق و فرضیه ها پاسخ داده و درادامه به چارچوب گزارش پرداخته می شود.

طرح موضوع

نیاز به ساخت و سازهای گسترده شهری همزمان با ظهور انقلاب صنعتی، افزایش رشد جمعیت، عوارض طبیعی و غیر طبیعی مانند سیل، زلزله و جنگ امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این میان آلودگی محیط زیست و به دنبال آن تمام شدن منابع انرژی شناخنه شده به دلیل استفاده نامناسب از طبیعت و منابع آن تهدیدی جدی در روند زندگی انسان به شمار می آید. در نتیجه حل مشکلات کمبود مسکن با استفاده از روش های سنتی گذشته دیگر پاسخگو نمی باشد و ضرورت پرداختن به آن به صورت علمی، تخصصی و اجرایی بیش از پیش مطرح می شود تا علاوه بر رعایت استاندارد ها و ضوابط مربوط به پایداری و پایایی ساختمانها در شرایط مختلف اقلیمی و لرزه خیزی کشور سرعت اجرای پروژه های ساختمانی به ویژه در مواقع بحران افزایش یابد. ولیکن ثمره این سیاست ها باید استفاده از فناوریهای نوین و مصالح جدید با توجه به مزایایی چون سرعت و دقت بالای تولید، همچنین کاهش هزینه تولید، وزن ساختمان، حجم عملیات پی سازی و هزینه حمل و نقل، دیگر یک انتخاب نمی باشد بلکه یک ضرورت به نظر می رسد. در این مطالعه امکان سنجی استفاده از فن آوری های پیشرفته ساخت صنعتی ساختمان در بازسازی نواحی شهری در مواقع بحران در شهر یزد پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب

چکيده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه 3
1-2- طرح موضوع 3
1-3- بیان مساله 4
1-3-1- صنعتی سازی ساختمان 5
1-3-2- تقسیم بندی های متداول روشهای تولید صنعتی ساختمان 6
1-3-2-1- سیستم قالب های بتنی ماندگار (ICF) 6
1-3-2-2- سیستم ساختمانی قاب فولادی سبک (LSF) 6
1-3-2-3- ساختمانهای پانل پیش ساخته سه بعدی سبک (3D panel) 7
1-4- ضرورت انجام تحقیق 8
1-4-1- مدیریت بحران در زلزله 9
1-4-2- مراحل اجرای عملیات بحران 9
1-5- اهداف پژوهش 10
1-6- پرسش اصلی تحقیق 11
1-7- فرضیه ها 11
1-8- چارچوب گزارش 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق (مروری بر کارهای انجام شده) 14
2-1- مقدمه 15
2-2- مدیریت بازسازی 15
2-2-1- ابعاد بازسازی 16
2-2-2- الگوه های بازسازی مناطق حادثه دیده 17
2-3- صنعتی سازی ساختمان و فن آوری های پیشرفته ساخت 17
2-4- مزایای صنعتی سازی ساختمان 19
2-5- سیستم قالبهای عایق ماندگار بتنی (ICF) 19
2-5-1- اجزای سیستم ICF 20
2-5-2- مراحل اجرای سیستم ICF 22
2-5-3- محاسن سیستم ICF 22
2-5-4- معایب سیستم ICF 24
2-6- قاب سبک فولادی سرد نورد شده (LSF) 25
2-6-1- معرفی بخش های سازه LSF: 26
2-6-2- روش های اجرای LSF: 27
2-6-3- مزایای LSF از لحاظ اقتصادی: 28
2-6-4- مزایای LSF از لحاظ فنی: 28
2-6-5- مزایای LSF در مسیر توسعه پایدار: 29
6-6-2- معایب سازه های LSF 29
2-7- سیستم دیواره های سبک سه بعدی D PANEL) 3) 29
2-7-1- مشخصات فنی دیواره های سبک سه بعدی 3D panel 30
2-7-2- مزایای دیواره های سبک سه بعدی D Panel3 31
2-7-3- نقاط ضعف سیستم پانل سه بعدی 32
2 -8- تجربه کشورهای خارجی در بازسازی پس از حوادث 33
2-9- مروری برادبیات و پیشینه تحقیق ومقالات 35
2-10- جمع بندي منابع 40
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 43
3-1- مقدمه 44
3-2- ساخت مسکن در بازسازی شهر بم 44
3-3- نحوه ساخت واحدهای مسکونی شهر بم در قبل از زمین لرزه 45
3-4- خسارات وارد بر ساختمان های مسکونی 46
3-4-1- خسارات سازه ای : 46
3-4-1- خسارت در اجزای غیر سازه ای 47
3-5- ارزیابی اصول بازسازی در زلزله بم 47
3-5-1- مقدمه 47
3-5-2- حوزه های باز سازی 48
3-5-3- موضوعات مهم مطرح در بازسازی بم 49
3-5-4- مروری بر پروژه های مهم بازسازی پس از زلزله در ایران 50
3-6- ارائه راهکارها 52
3-7- تکنیک های پیشنهادی ساخت مسکن در بم بعد از وقوع زلزله 53
3-7-1- تکنیک پیشنهادی بنیاد مسکن 53
3-7-2- تکنیک دیگر شرکت های ساختمانی و مجریان 54
3-8- ویژگیهای بکارگیری سازه های صنعتی در روند بازسازی شهر بم 56
3-9- نکاتی چند در توسعه پایدار پس از بازسازی بم 57
3-10- مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه یزد 58
3-13- زلزله های تاریخی 60
3-14- استفاده از فن آوری های نوین ساختمانی در نوسازی بافت های فرسوده شهر یزد 60
3-15- پیشنهادات 61
3-16- بررسی نقاط قوت سیستم قالب های عایق ماندگار در یزد پس از بازسازی 62
3-16-1 عوامل مربوط به هزینه 62
3-16-2- عوامل مربوط به زمان 63
3-16-3- عوامل مربوط به قابليت‌هاي اجرايي 64
3-16-4- عوامل مربوط به كيفيت و قابليت‌هاي فني 64
3-17- روش انجام تحقیق 66
3-17-1- روش تحقیق 66
3-17-2- جامعه آماری 66
3-17-3- تعیین حجم نمونه 67
3-17-4- روش نمونه گیری 67
3-17-5- ابزار اندازه گیری 68
3-17-6- تعیین اعتبار اندازه گیری یا روایی پرسشنامه 68
3-17-7- تعیین قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه 69
فصل چهارم: نتایج و بحث 70
4-1- مقدمه 71
4-2- یافته های تحقیق 71
4-3- چارچوب نظریه فنی 71
4-4- معرفی شاخص ها 72
4-5- تصمیمگیری چند معیاره 73
4-5-1- دستهبندی تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه 74
4-5-2- دسته بندی براساس نوع کاربرد روش 74
4-5-3- دسته بندی براساس فازی و غیر فازی بودن 77
4-6- بکارگیری تكنيك تاپسيس 82
4-7- نتیجه گیری 89
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 103
5-1- مقدمه 104
5-2- نتیجه گیری 104
5-3- پیشنهادات 108
5-3-1- پیشنهادات کاربردی 108
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی 109
5-4- محدودیت های پژوهش 109
فهرست منابع 110
ضمایم و پیوست‌ها 113

 

فهرست منابع

1- امیری نسب فریدون، طیبه بهاروند، (1393). بررسی تطبیق سازه های LSF واسکلت فلزی از دیدگاه فنی واقتصادی، اولین همایش ملی افقهای نوین در توسعه پایدارمعماری.
2- آیسان یاسمین و دیویس یان، (1382). معماری و برنامه بازسازی. ترجمه علیرضا فلاحی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران.
3- توکلی مهدی، (1390). کتاب مدیریت بحران با رویکردی بر واحد صنعتی. چاپ سوم.
4- جعفری مریم، صفاریان پیام، ومهدوی عادلی مهدی، (1392). ضرورت بهره گیری از سیستم های صنعتی ساختمان سازی با تاکید بر مفهوم توسعه پایدار.
5- حسین زاده نقدعلی و ناطق الهی فریبرز، (1392). ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای صنعتی کشور. اولین کنگره ملی مهندسی عمران،تهران.
6- دشتی ناصر آبادی، حیدر اکبری، وکفاش احسان،(1392). اولویت بندی روشهای نوین ساخت در مناطق لرزه خیز پس از وقوع زلزله با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ANP، دومین کنگره ملی مهندسی عمران
7- رسولان ایرج و بشاش علی، (1385). نقش ساختمانهای پیش ساخته در مدریت بازسازی مناطق زلزله زده. سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور،کرمان.
8- روستا سکه روانی مجید، تجربه کشورهای خارجی در بازسازی بعد از زلزله. وب سایت پیام ایمنی.
9- رئیسی وانانی احمد رضا و میرعلایی سید محمد رضا، (1390). بررسی عملکرد سیستم جدید عایق های بتنی ماندگا ((ICF درطوفان وآتش سوزی. چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار، خمین.
10- رئیسی وانانی احمد رضا و هاشمی فشارکی سید محمد، (1391). بررسی سیستم ICF به عنوان سیستم مقاوم و پایدار سازه ای به عنوان جایگزین روشهای مرسوم. چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی تبریز
11- شریف نواز، (1367). مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه. ترجمه رشید اصلانی. انتشارات سازمان برنامه و بودجه تهران.
12- طباطبایی زینب و مهدوی مهدی، (1392). به کارگیری تکنولوزی پیشرفته ساخت همراه با فن آوری مدرن،رویکردی پایدار در سیستم قاب فولادی سبک (lsf). اولین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی.
13- عباسی شاه آبادی محمد،(1388). فناوری نوین در ساخت مسکن روستایی. اولین کنفرانس ملی مسکن وتوسعه کالبدی روستا. زاهدان،دانشگاه سیستان وبلوچستان.
14- علیخانی کوشک رضا، (1392). مدیریت بحران با رویکرد نقش حمل ونقل در شرایط بحران، چاپ دوم.
15- فتحی مدیا، هروی غلامرضا و فائقی نژاد شیوا، (1392). شناسایی وطبقه بندی شاخص های توسعه پایدار در ساختمانهای صنعتی، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران.
16- قاضی پور وحید، شهبازی یاسر و ثانی حسین، (1392). مقایسه زمان و هزینه اجرای سیستم ساختمانی قالب عایق ماندگار بتنی با ساختمان اسکلت بتنی سنتی. کنفرانس بین المللی عمران،معماری وتوسعه پایدار شهری.
17- قدسی پور،(1381). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی داده ها AHP،تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر مرکز نشر
18- گلابچی محمود، (1385). ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین ساختمان. دومین سمسنار ساخت و ساز درپایتخت، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران.
19- گلچین معانی احمد، (1380). شهر آشوب در شعر فارسی، کتابخانه عمومی شهید بهشتی استان خراسان.
20- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، (1388). گامی در صنعتی سازی ساختمان. ویرایش چهارم.
21- مستاجران آرش و سعادتپور محمد مهدی،(1388). بررسی رفتار جانبی قاب فولادی سبک LSF ساخته شده از مقاطع سرد نورد شده فولادی. هشتمین کنگره بین المللی عمران
22- مومنی منصور، (1389). مباحث نوین تحقیق در عملیات.
23- مهرنهاد حمید، (1393). احتمال وقوع زلزله ای مخرب تر از بم در یزد، چهل و یکمین نشریه. نشریه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد.
24- میرزایی امین و زارع عبدالرضا، (1392). فن آوری نوین ساختمانی در نوسازی بافث فرسوده بارویکرد مدیریت ریسک.
25- وطن نواز محسن، (1390). صنعتی سازی ساختمانها همساز با معماری پایدار.
26- هاشمی فشارکی سید محمدو رئیسی وانانی احمد رضا، (1391). بررسی جایگزینی سیستم سازه ای LSF و مقایسه آن با سازه های سنتی. چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی. تبریز، انستیتو مقاوم سازی لرزه ای ایران
27- همایش زلزله بم، بازسازی، دور نمای آینده، (1384). بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. انجمن مهندسین عمران ایران.

28- Akinci F. (2004). The aftermath of disaster in urban areas: An evaluation of the 1999 earthquake in Turkey. Cities, 21(6):.
29- Alexander D. (1984). Housing crisis after natural disaster: the aftermath of the November 1980 southern Italian earthquake. Geoforum, 15(4): p. 489-516.
30- Davidson C.H. (2007). Truths and myths about community participation in post-disaster housing projects. Habitat International, 31(1): p. 100-115.
31- El-Anwar O, El-Rayes k, and Elnashai A,(2009). An automated system for optimizing post-disaster temporary housing allocation. Automation in Construction, 18(7): p. 983-993.
32- Johnson C. (2007). Impacts of prefabricated temporary housing after disasters: 1999 earthquakes in Turkey. Habitat International, 31(1) p. 36-52.
33- Lizarralde، G, johnson،C. (2003).Houses of candied sugar: comparative research on controversial temporary housing after earthquake disasters in colombia and turkey. In proceedings from the international association for housing science world congress on housing process and product.Montreal,Canada,23-27june, 2003.montreal :LAHS..
34- Mahdib T، Mahdib A(2013). Reconstruction and Retrofitting of Buildings after Recent Earthquakes in Iran. Procedia Engineering, 54(0): p. 127-139.
35- Quarantelli E.L. (1995). Patterns of shelter and housing in US disasters.Disaster Prevention and Management، 4(3)، 43-53.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

125 صفحه

حجم

2 MB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “امکان سنجی استفاده از فن آوری های پیشرفته ساخت صنعتی ساختمان در بازسازی نواحی شهری در مواقع بحران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.