بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنها

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
120 صفحه
حجم
500 KB
28,000 تومان
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنهاست

بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنها

چکیده

بازار سرمایه محل تعامل دو گروه عمده سرمایه گذار و سرمایه پذیر است و حسابداری به عنوان رکن سوم و پیوند دهنده این دو گروه می باشد. برای برقراری پیوند مناسب بین این دو گروه و به لحاظ لزوم رعایت انصاف، لازم بود گزارش های شفاف حسابرسی توسط حسابرسان تهیه و به تایید حسابرسان مستقل برسد. حسابرسان در بررسی گزارش های مالی به کرات از قضاوت های ارزشی و حرفه ای استفاده می کنند که این قضاوت ها تابع عوامل متعددی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنهاست، بنابراین با استفاده از متغیرهای رفاه فردی و ماکیاولی گری به عنوان متغیرهای مستقل، و قضاوت حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس به عنوان متغیرهای وابسته، مدل تحقیق شکل گرفت. در این تحقیق شش فرضیه مطرح شد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش اجرا همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل حسابرسان بخش خصوصی می باشد که با استفاده از نمونه تصادفی ساده، 90 نمونه جمع آوری شده است و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. نرم افزارهای SPSS21 و EXCEL برای دسته بندی و طبقه بندی داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رفاه فردی بر قضاوت های حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس اثرگذار است، هم چنین بر اساس یافته های تحقیق، ماکیاولی گری بر هیچ یک از قضاوت های حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس اثرگذار نمی باشد.
کلمات کلیدی: ماکیاولی گری، رفاه فردی، قضاوت حرفه ای، قضاوت عمومی، قضاوت تخصصی

مقدمه

حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه ای مقدور است(نیکخواه، آزاد، 1379 ،52). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی های فردی خود را به کار می گیرند و محدودیت های شناختی نیز منجربه انحراف قضاوت های آنان می شود. یکی از جالب ترین و مهمترین جنبه های سیاسی قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند (حساس یگانه و تالانه، 1382، 60)؛ دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای است. در ادامه این فصل ضمن تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، متغیر ها و فرضیه های تحقیق، قلمرو و روش های انجام تحقیق، جامعه آماری و در نهایت استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق ارائه می گردد.

بیان مساله

ماکیاولی گری از مجموعه اصول و روشهایی نشات می گیرد که ماکیاولی ارائه کرده است وی معتقد است برای دستیابی به هدف در سیاست، به کاربردن هر وسیله ای مجاز است و بدین ترتیب به طور کلی سیاست را از اخلاق جدا می داند و معتقد است برای حفظ قدرت نباید از شرارت و اعمال خشونت آمیز ترسید.
حسابرسان در شرکتهای حسابرسی با چالشهای متعددی در حرفه مواجه هستند که برخی از آنها ناشی از ماهیت خود کار است مثل فشارهای کار، منابع ناکافی یا ابهامات در کار و شغل این چالشها سبب شده که در قضاوت حسابرسی بی دقتی صورت بگیرد و کیفیت قضاوت حسابرس تحت تاثیر واقع شود. حسابرسی بیش از هر چیز یک فرایند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگون ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان پاسخ تعداد زیادی از ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است، تنها با اتکاء قضاوت حرفه ای مقدور است. در واقع برای تصمیم گیری و قضاوت است که به حسابرس حق الزحمه داده می شود. انجمن حسابرسان کانادا قضاوت را اینگونه تعریف می کنند: قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم به کارگیری دانش و تجربه در محیط استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است تا تصمیم های لازم برای گزینش راهکار مناسب از بین راهکارهای مختلف انتخاب شود (انجمن حسابرسان کانادا، 1995).
تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیا ولی گری بر قضاوت حسابرس است.با توجه به مطالب و با در نظرگرفتن موضوع این تحقیق مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که رفاه فردی و ماکیاولی گری بر عملکرد قضاوت حسابرسان چگونه تاثیر می گذارد؟

 

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف و ضرورت تحقیق 5
1-5- فرضیه های تحقیق 6
1-6- مدل مفهومی تحقیق 7
1-7- قلمرو تحقیق 8
1-8- روش تحقیق 8
1-9- جامعه و نمونه آماری 8
1-10- ابزارگردآوری داده ها 9
1-11- شیوه تحلیل داده های تحقیق 10
1-12- تعریف نظری متغیرها 10
1-13-تعریف عملی متغیرها 11
1-14- خلاصه فصل 12
فصل دوم 13
ادبیات تحقیق 13
2-1- مقدمه 14
2-2- قضاوت 15
2-2-1- قضاوت حرفه ای 17
2-2-2- جایگاه قضاوت حرفه ای در حسابرسی 18
2-2-3- قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابرسی 18
2-2-4- شاخص های قضاوت حرفه ای 20
2-2-5- عملکرد قضاوت حسابرسی 20
2-2-6- عوامل موثر برقضاوت حرفه ای در حسابرسی 21
2-3- مفهوم رفاه 24
2-4- مفهوم ماکیاولی گری 26
2-5- مروری بر تحقیقات گذشته 30
2-5-1- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم ماکیاولی گری 30
2-5-1-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 30
2-5-1-2- تحقیق انجام شده در ایران 32
2-5-2- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم قضاوت حسابرس 33
2-5-2-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 33
2-5-2-2- تحقیقات انجام شده در ایران 38
2-5-3- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم رفاه فردی 45
2-5-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 45
2-5-3-2- تحقیقات انجام شده در ایران 46
2-6- جنبه نوآوری پژوهش 52
فصل سوم 53
روش تحقیق 53
3-1- مقدمه 54
3-2- روش تحقیق 54
3-3- فرضیه های تحقیق 55
3-4- قلمرو تحقیق 55
3-5- جامعه آماری و روش نمونه گیری 56
3-6- روش و ابزارگردآوری داده ها 57
3-7- روایی و پایایی ابزار تحقیق 58
3-8-متغیرهای تحقیق و اندازه گیری آنها 59
3-9- مدل مفهومی تحقیق 61
3-10- روش تحلیل داده ها 62
3-11- روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون 62
3-12- نرمال بودن اجزای خطا 64
3-13- آزمون خود همبستگي 65
3-14- رگرسیون خطی چندگانه 65
3-15- آزمون های مناسب مدل و بررسی رابطه متغیر ها 66
فصل چهارم 72
تجزیه و تحلیل داده ها 72
4-1- مقدمه 73
4-2-آزمون نرمال بودن متغیرها 74
4-3-آمار توصيفي 74
4-4- مقايسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقياس اندازه گيري 75
4-4-1- آزمون میانگین یک جامعه، T یک نمونه ای 76
4-5- آمار استنباطی 78
4-5-1- آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش 78
4-5-1-1- مدل رگرسیونی برای قضاوت تخصصی 78
4-5-1-2- مدل رگرسیونی برای قضاوت عمومی 79
4-5-1-3- مدل رگرسیونی برای قضاوت حرفه ای 81
4-6- آزمون فرضیه ها 82
فصل پنجم 86
نتیجه گیری و پیشنهادات 86
5-1- مقدمه 87
5-2- خلاصه پژوهش 87
5-3- نتایج پژوهش 88
5-4- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 90
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 90
5-6- محدودیت های تحقیق 90
منابع و مآخذ 93

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی
]1[. آدینه، ا. ،( 1392)،” افشای اختیاری اطلاعات در ایران”.
]2[. آذر، ع. ، مومنی،م. ، (1383) “آمار و کاربرد آن در مدیریت” انتشارات سمت، چاپ اول، جلد اول.
]3[. اعتمادی ، ح. ، (1390)” تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” شماره 11، صفحات 33-17
]4[. براتی، س. ، (1375) “بررسی تاثیر متغیرهای کمی و کیفی بر قضاوت های حسابرسان در مورد اهمیت و افشا آنها در گزارشهای مالی”، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.
]5[. بستانیان، م. ، (1386) “قضاوت حرفه ای در حسابرسی”، مطالعات حسابداری، شماره 18 صفحات 29-20
]6[. قراچه داغی، م. ، (1385) “شخصیت ماکیاولی” روانشناسی جامعه، شماره 35، صفحات 34-33
]7[. حافظ نیا، م. ، (1391)، “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی”، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
]8[. حساس یگانه، ی. ، مقصودی، م. ، (1390) “ارزشهای اخلاقی در قضاوت حرفه ای حسابرس”، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
]9[. حساس یگانه، ی. ، تالانه، ع. ، (1382) پژوهش های رفتاری در حسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران، تحقیقات حسابداری، شماره 157، صفحات 60-35
]10[. خواجوي، م. ، نوشادی، ع. ، ( 1388)، “تجربه حسابرس ونقش آن درقضاوت موضوعات ساختارنيافته حسابرسي”، تحقیقات حسابداری، شماره 3، صفحات 121-108
]11[. خوش طینت، م. ، بستانیان،م. ، (1386) “قضاوت حرفه ای در حسابرسی، مطالعات تجربی حسابداری مالی”، شماره 18، صفحات 58-25
]12[. خوش طینت، بستانیان (1387) “قضاوت حرفه ای در حسابداری”، مطالعات تجربی حسابداری مالی، صفحات 50-38
]13[. رحیمیان، ع. ، (1390) “تاثیر تجربه روی استفاده از شواهد نامربوط در قضاوت حسابرسان”، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مجله حسابدار شماره 170، صفحات 50-30
]14[. سهرابی جهرمی، الف. ، (1390) “بررسی تاثیر روش های حسابرسی در قضاوت نسبت به صورت های مالی واحدهای مورد رسیدگی”، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری، شماره 45، صفحات 50-45
]15[. سیرانی، س. ، خواجوی، ع. ، نوشادی، م. ، (1386) “تاثیر تجربه و پیچیدگی و موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس” حسابرس، بررسی های حسابداری و حسابرسی، صفحات 60-54
]16[. عرب صالحی، و. ، کاظمی، ع . ، ذولفعلی زاده، م. ، (1390) ” بررسي رفتارهاي کاهنده کيفيت حسابرسي از ديدگاه قرارداد رواني و تعهدات عاطفي سازماني”. حسابداری: دانش حسابداری علمی پژوهشی، شماره 5، صفحات 89-75
]17[. فروغی، س. ، معتمدی، الف. ، (1391) “تاثیر روحیه بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان”، حسابداری، حسابداری و مدیریت مالی، سال سوم، شماره 10، صفحات 54-29
]18[. فروغیان،”بررسی تاثیر استقلال و امنیت در مسیر پیشرفت حرفه ای حسابداران بر رفاه آنها با توجه به نقش میانجی متغیرهای موفقیت ذهنی و تعادل ذهنی بین زندگی کاری و شخصی”
]19[. کده، ک. ، سالاری، الف. ، (1390) “تاثیر ویژگی های کیفی قضاوت بر قضاوت حرفه ای حسابرسان”، نشریه حسابرس، شماره 54، صفحات 44-32
]20[. وحیدی، ر. ، راهداریان، ج.، (1387) “بررسی عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان و تعیین درجه اهمیت آن در کشف تحریف صورتهای مالی”، مطالعات تجربه حسابداری مالی، شماره 24، صفحات 146-117
]21[. معزز، الف. ، خان حسینی، د. ، نیکو نسبتی، م. ، خیری، ح. ، (1392)” بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ماکیا ولیسم”، صفحات شماره 20-1
]22[. معین الدینی، و. (1392)” بررسی تاثیر عوامل فردی و موقعیتی بر قضاوت حرفه ای حسابرس”.
]23[. منتقمی، م. ، (1389) “دولت رفاه 1″ حسابداری، حسابداری و مدیریت مالی، سال چهارم، صفحات 48-47
]24[. مومنی، م. ،” آمار و کاربرد آن در مدیریت”، جلد دوم (تحلیل آماری)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، (1386).
]25[. نادری، ع. ، نراقی، م. ، (1387) کتاب “راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق”.
]26[. نیکخواه آزاد، ع. ، (1379) بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 124
]27[. نیکومرام، ه. ، بزرگ اصل، م. ، تقوی، ر. ، محمودزاده، الف. ، (1392) “تاثیر به کارگیری قضاوت حرفه ای مجاز در استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات”، پژوهش های حسابداری مالی وحسابرسی، شماره18، صفحات 29-1
]28[. هزارجريبي، . صفري شالي، ( 1391 )، آناتومي رفاه اجتماع ، ي تهران، جامعه و فرهنگ.
]29[ حیرانی، فروغ؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ بنی مهد، بهمن و رهنمای رودپشتی، فریدن. (1396). تاثیر ویژگی های اجتماعی حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت ویژگی های منتخب: بیش اعتمادی و شخصیت ماکیاولیسم. فصلنامه دانش حسابرسي، سال هفدهم، شماره 29 (پياپي 67)، صفحات 98-71.
]30[ سعیدی گراغانی، مسلم و ناصری، احمد. (1396). تفاوت هاي فردي و قضاوت حرفه اي حسابرس. فصلنامه پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي، دوره 9، شماره 36، صص 129-111.
]31[ رجبعلی زاده، جواد؛ حصارزاده، رضا و باقرپورولاشاني، محمدعلي. (1395). بررسي رابطه بين دو بعد شکاکيت و بي طرفي ترديد حرفه اي با قضاوت حرفه اي حسابرس. نشریه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، دوره 23، شماره 2، صص 192-173.

منابع انگلیسی:
[29]. Abdolmohammadi, M. J. and Rhodes,J.E (2004), “Do Attributers of Industry Audit Specialists Differ by Their Levels of Expertise?”, Bentley college, Working paper.
[30]. Alexandrova, A. (2005), subjective well-being and kahnemans objective happiness, Jornal of happiness studies. pp. 301-324.
[31]. Ashton, R. (1992). “Effects of Justification and a Mechanical Aid on Judgment Performance”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, PP.292-306
[32].Barbara.O. (2005). Financially Distressed Consumers Their Financial Practices,Financial Well-being, and Health, Financial Counseling and Planning, No. 16, PP.71-85.
[33]. Bonner and Pennington, (1991), “Cognitive Processes and Knowledge as Determinates of Auditor Expertise”, Journal of accounting Literature, No.2, PP.1-50
[34]. Christie, R, and Geis, F. L., (1970), “Studies in Machiavellianism”. New York: Academic Press.
[35]. Cianci, Bierstaker, J. (2009). “The Effect of Performance Feedback and Client Importance on Auditors Self-and Public-Focused Ethical Judgments”, Managerial Auditing Journal.PP 345-360
[36]. Clegg SR, (1989), “Frameworks of Power”. London: Sage.
[37]. Corzine, J. B. 1997. “Machiavellianism and Management: A review of single-nation studies exclusive of the USA and cross national studies”. Psychological Reports, PP.291-304.
[38]. Cushing Barry E. And Ahlawat, (1996), “Mitigation of Recency Bias in Audit Judgments: The Effect of Documentation “,,A journal of practice and Theory, Vol.15, NO.2, pp.110-121
[39]. Dahling, Whitaker and Levy (2009) “The Development and Validation of a New Machiavellianism Scale”, Journal of Management, Vol. 35 No. 2, PP 219-257
[40]. Deluga, R. J. ,( 2001), “American Presidential Machiavellianism: Implications for Charismatic Leadership and Rated Performance”. Leadership Quarterly,No.12, PP.339-363.
[41]. Dezoort T. Harrison P. and Taylor M . , (2006), “Accountability and Auditors Materiality and Auditors Materiality: the Effect of Differential Pressure Strength on Conservatism, Variability and Effort”, Accounting, organizations and society No.31, PP.373-390
[42]. Diner,Ed., Oishi, S., and Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being emotional and cognitive evaluation of life. Annual Review of Psychology, No. 54, PP.403-425.
[43]. Fehr, B., Samson, D., & Paulhus, D. L. (1992). “The Construct of Machiavellianism: Twenty years later”. Advances in personality assessment, Vol. 9, PP. 77-116.
[44]. Gable, M., & Topol, M. (1987). “Job Satisfaction and Machiavellian Orientation Among Department Store Executives”. Psychological Reports, No. 60, PP. 211-216.
[45]. Gemmill, G. R., & Heisler, W. J, (1972), “Machiavellianism as A Factor in Managerial Job Strain, Job Satisfaction, and Upward Mobility”. Academy of Management Journal, No.15, pp. 51-62.
[46].Goodboy and James C. Mccruskey, “Toward a Theoretical Model of the Role of Organizational Orientations and Machiavellianism on Nonverbal Immediacy Behavior and Job Satisfaction”, Human Communication. A Publication of the Pacific and Asian Communication Association. Vol. 11, No. 3, pp.287 – 302.
[47]. Griffin, R. W., & O’Leary-Kelly, A. M. (2004). “An introduction to the Dark Side of organizational behavior”, pp. 1- 19.
[48]. Harrell, W. A., and Hartnagel, T. (1976). “The impact of Machiavellianism and the Trustfulness of the Victim on Laboratory theft”. Sociometrv, NO.39, PP. 157-165.
[49]. Hollan, C. J. (1975). “Professional Machiavellian Orientation, Academic Rank, and Tenure”. Psychological Reports, No.36, pp.222-238
[50]. Huee Lee,J. (2012). “Incentive Contracts and Time Pressure on Audit Judgment Performance”, Managerial Auditing Journal.NO.18 , pp. 10-30
[51]. Hughes, (2009) , “The Impact of Cultural Environment on Entry-level Auditors Abilities to Perform Analytical Procedures” journal of international accounting Auditing and Taxation pp.30-40
[52]. Hunt, S. D., and Chonko, L. B. (1984). “Marketing and Machiavellianism”. Journal of Marketing , No. 48,pp. 30-42.
[53]. Iskandar, TM. Sanusi, M. Anugerah, R. (2012) “Enhancing Auditors Performance: The Importance of Motivational Factors and the Mediation Effect of Effort”, Managerial Auditing Journal, pp.462-475
[54]. Jay A ,(1967), “Management and Machiavelli”. London: Hodder and Stoughton.
[55]. Johnson. V, and Kaplan. S, (1991), “Experimental Evidence on the Effects of Accountability on Auditor Judgments, Auditing”: A Journal of practice and theory, No 10, pp 96-107
[56]. Jossey-Bass. Gunnthorsdottir,A, McCabe, K., & Smith.V. (2002). “Using the Machiavellianism Instrument to Predict Trustworthiness in A Bargaining Game”. Journal of Economic Psychology, No23,PP 49-66.
[57]. Judge TA, Piccolo RF and Kosalka T ,(2009), “The Bright and Dark Sides of Leader Traits: A Review and Theoretical Extension of The Leader Trait Paradigm”. Leadership Quarterly, No 20, pp 855–875.
[58]. Kathleen. M, Susan. S, )2010(, Perceptions of Financial Well-Being among AmericanWomen in Diverse Families, J Fam Econ Iss,No. 31, PP.63–81.
[59]. Kooper A ,(1995), “Machiavelli in precolonial Southern Africa”. Social Anthropology, No. 3 Vol.(1), pp. 1–13.
[60]. Latour B (1988) “How to write ‘The Prince’ for Machines as Well as for Machinations”. Elliott ,Technology and Social Change. PP. 20–43.
[61]. Lehmann C, M,Norman C.S,(2006),”The Effects of Experience on Complex Problem Representation and Judgment in Auditing : An Experimental Investigation”. Behavioral research in accounting, No.18, pp.65-83.
[62]. Leung, P.W. and Trotman, K.T. ,(2005), “The Effects of Feedback Type on Auditor Judgment Performance for Configural and Non- Configural Tasks”, accounting, Organizations and society, Vol .30 No. 6, pp.530-537
[63]. Lord, A. (1992). ” A Methodological Consideration for Behavioral Research in Accounting”. A journal of practice and theory, No. 11, pp. 89-108
[64]. Mauts R.K. and sharaf H.A., (1961), “The Impact of Pressure From Potential Client Business Opportunities on the Judgments of Auditors Across Professional Ranks ,Journal of practice and theory, VOL.22 No.1, pp.13-28.
[65]. McGuire D and Hutchings K ,(2006), “A Machiavellian Analysis of Organizational Change”. Journal of Organizational Change Management.No.19, Vol. 2, PP. 192–209.
[66]. Messier, W.F. (1983). “The Effect of Experience and Firm Type of Materiality/Disclosure Judgments” journal of accounting research, No. 21, Vol. 2, pp. 611-618
[67]. Mustafa, O., Bilal, B., Muharrem, U., Mahir, C., Cesim, D., and Metin, H. (٢٠٠٣). Relation between Machiavellianism and job satisfaction in a sample of Turkish physicians. Journal of Psychological Reports, pp.77-92
[68]. Nechel, (2000), “Auditor Judgment and Decision Making”, Jornal Of business Research.Vol. 3, PP.8-15
[69]. Proctor, Paul, (1981), “Dictionary of Contemporary English”, Longman, Germany.
[70]. Rayburn, J.M, and Rayburn,L.G , (٢٠٠٦) , Relationship between Machiavellianism and Type A Personality and Ethical-Orientation; Journal of Business Ethics.
[69]. Sakalaki, M., and Richardson, C, and Thepaut, Y( 2007). Machiavellianism and Economic Opportunism. Journal of Applied Social Psychology, No37, pp.1181-1190.
[71]. Sanusi, Z. and Iskandar, T.M. (2007), “Audit Judgment Performance: Assessing the Effect of Performance Incentives, Effort and Task Complexity” Managerial Auditing Journal, Vol.22, NO.1, PP.34-52
[72]. Schafer Brad, (2007), “Accountability and Affect in Auditor Judgment”, university of south Florida, school of accountancy.
[73]. Shome Anamitra, (1998), “Locus of Control And Going-Concern Judgment: The Mediating Effect of Non diagnostic Information and Decision Aid University”, Montreal, Quebec, Canada.
[74]. Shome, A. and Rao, H. V. (٢٠٠٩). “Machiavellianism in public accountants” Some additional Canadian evidence.Business Ethics A European Review.
[75]. Shelton Waller Sandra, (1999), “The Effect of Experience on the Use of Irrelevant Evidence in Auditor Judgment”, the accounting Review: Vol.74, No.2. pp.217-224
[76]. Sidika.N, (2010). The impact of career boundarylessness on subjective career success: The role of career competencies, career autonomy, and career insecurity. Journal of Vocational Behavior.
[77]. Skinner, N. F. (1983). “Personality Correlates of Machiavellianism” V. Machiavellianism, extraversion and toughmindedness in business. Social Behavior and Personality ,No.11, pp. 29-32
[78]. Spears R, Branscombe NR and Doosje B (2003) “Malicious Pleasure: Schadenfreude at the Suffering of Another Group”. Journal of Personality and Social Psychology, No. 84, pp.932–943.
[79]. Taylor, Eileen Z, (2006), “The In-Group Bias Effect on Auditors Evidence Evaluation: Can a Decision Aid Make a Difference?”, PhD thesis, university of south Florida, school of accountancy.
[80]. Thibodeau, Jay C, Thomas S. Clausen, and David L. Schwarzkopf (2005), “The Relative Effects of Industry and Task Experience on Auditors Sensitivity to Cues in Going-Concern Judgment: A Signal Detection Theory Approach”,Working paper.
[81]. Trotman, K.T.(1998), “Audit Judgment Research Issues Addressed, Research Methods and Futhre Directions”, Accounting and finance, vol.38No.3, pp.115-56
[82]. Turnbull, A. A. (1976). “Selling and the Salesman: Predictions of Success and Personality Change”. Psychological Reports,No.38, pp. 1175-1180.
[83]. Von Vacano D ,(2006), “The Art of Power: Machiavelli, Nietzsche and the Making of Aesthetic Political Theory”. Lanham, Lexington Books/Rowman & Littlefield.
[84]. Whitington O.R, and k .pany,(2003) “Principle of auditing and Ather Assurance Services (14 thed)”, New York: Mcgraw-hill.
[85]. William E. Shafer, Zhihong Wang, (2012) “Effects of ethical context and Machiavellianism on attitudes toward earnings management in China”, Managerial Auditing Journal, Vol. 26 Issue: 5, pp.372-392.
[86]. Rina Y. Asmara, (2017) “Analysis of Effect of Love of Money, Machiavellian and Gender Properties on Ethical Perception of Accounting Students”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 8, No: 14.
[87]. Meilda Wiguna, Nanda Fito Mela, (2017) “The Auditor Professional Commitment and Machiavellian Nature in Their Relationship to Whistleblowing Intention with Retaliation as Moderating Variable”, The 2nd International Conference on Science and Technology, Vol 2, No: 1.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

120 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.