حسابداری مسئولیت اجتماعی

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
45 صفحه
6,000 تومان
رشد و توسعه صنایع، واحدهای تجاری و کارخانه ها همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی، تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام، تحول در اخلاق، به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحد تجاری گذاشته که پیش از این، چنین تحولاتی به این شدت رسمی و قانونی نشده بود.

مقدمه

رشد و توسعه صنایع، واحدهای تجاری و کارخانه ها همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی، تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام، تحول در اخلاق، به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحد تجاری گذاشته که پیش از این، چنین تحولاتی به این شدت رسمی و قانونی نشده بود.
یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی، ظهور پیوند اقتصاد با اخلاق و سیاست و تأثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی با یکدیگر است. همچنین با توجه به پیچیده شدن ارتباط شرکتهای موجود در جامعه با یکدیگر و همچنین با دولت و افراد حاضر در جامعه شرایطی به وجود آمد که شرکتها میبایست نه تنها به ذینفعان بلکه به آحاد مردم پاسخگو باشند. بدین ترتیب مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افرایش سودآوری و تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعات دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران، رعایت کیفیت و بهای تولیدات، آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی، سیاسی، نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند.
تحت تأثیر این تحولات، چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده و از چارچوب محدود اقتصادی فراتر رفته و معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تأثیرات اجتماعی فعالیت های اجتماعی است، پدیدار شده است.
در این بین حسابداری به عنوان دانش مخاطب مدار، مسئولیت فراهم کردن اطلاعات مفید برای قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان را بعهده دارد. سیستم حسابداری فرآیندی است که حلقه ارتباطی واحدهای اقتصادی و سازمانها با محیط پیرامون محسوب می شود. هدف حسابداری مرسوم فراهم کردن اطلاعات مالی مفید برای مخاطبین مالی است. اما نقش مخاطب مداری و مسئولیت پاسخگویی حسابداری ایجاب میکند که هدفی ماورای پاسخگویی مالی برای این سیستم ترسیم شود و در حوزه گزارش دهی از مخاطبین مالی فراتر رفته و مخاطبین غیر مالی را نیز در گستره خدمت دهی خود قرار دهد.
حسابداری زیست محیطی و اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحد های تجاری و جامعه پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیح استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند.

فهرست مطالب

1- مقدمه 1
2- تاریخچه 1
3- تعریف حسابداری اجتماعی 4
4- مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی 6
5- مفاهيم حسابداري اجتماعي 7
6- مزايا و مشكلات اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي 10
6-1- مشكلات تفكيك هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي 10
6-2- مشكلات مربوط به ارتباط هزينه ها و منافع اجتماعي 11
7- ماهیت حسابداری اجتماعی 13
7-1- پيشينه بحث و آراي مطروحه 13
8- ديدگاههاي مسئوليت اجتماعي 23
9- استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري اجتماعي 25
10- اهداف حسابداری اجتماعی 26
10-1- هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی 27
11- رویکردهای مسئوليتهای اجتماعی شرکتها 28
12- مزاياي حسابداري اجتماعي و دلايل پياده سازي آن 37
13- مشكلات عملی پياده سازي حسابداري اجتماعي 37
14- سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها 38
15- روشهای گزارشگری حسابداری زیست محیطی و اجتماعی 42
15-1- گزارشگری اثرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیتهای شرکت به صورت کیفی 42
15-2- گزارش اثرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیتهای شرکت به صورت کمی و توصیفی 43
16- نتيجه گيری 44
17- منابع و ماخذ 45

– منابع و ماخذ

الف) منابع فارسی

1- پارسائيان، علي (مترجم)(1384). تئوري حسابداري 1. چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.
2- جعفري،‌ محمدرضا(1372). “تئوري حسابدراي اجتماعي.” بررسيهاي حسابداري، شماره2، 78-89.
3- خوش طينت، محسن(1373 و 1374). “حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي.” بررسيهاي حسابداري،‌ شماره 10 و 11، 18-34.
4- خوش طينت، محسن و حميد راعي(1383). “تاثير ارائه اطلاعات حسابدار اجتماعي بر تصميم گيري سرمايه گذاران.” بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، ‌شماره37، 73-92.
5- فروغي، داريوش؛ مير شمس شهشهاني، مرتضي و سميه پور حسين(1387). “نگرش مديران درباره افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي- شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1386).” بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره52، 55-70.
6- نشريه بررسيهاي حسابداري، شماره 5، پاييز 1372، تئوري حسابداري اجتماعي: محمدرضا جعفري.
7- نشريه بررسيهاي حسابداري، شماره 10 و 11، زمستان 1373، حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي: محسن خوش طينت.
8- حسابداري منابع انساني: ترجمه دكتر ناصر ميرسپاسي، مركز آموزشي مديريت دولتي، 1374
9- حسابد1- ماهنامه تدبیر شماره 189 ، حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
10- فصلنامه بررسی های حسابداری شماره 5، تئوری حسابداری اجتماعی
11- فصلنامه بررسی های حسابداری شماره 10و11، حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
12- فصلنامه بررسی های حسابداری شماره 37، تاثیر ارایه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاراناري منابع انساني: ترجمه دكتر زهرا حسن قربان، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، پاييز
13-اشنایدر ، سوزان سی و ژان سوئی بارسو(۱۳۷۹): مدیریت در پهنة فرهنگ ها، ترجمه: سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران،پژوهشهای فرهنگی،
14-قلی پور، آرش، (۱۳۸۰): جامعه شناسی سازمان‌ها، رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت، تهران، سمت.
15-رحمان سرشت، حسین، (۱۳۷۷): تئوری های سازمان و مدیریت، جلد اول، تهران، مؤسسه انتشارات فرهنگی فن و هنر.
16-بارنارد، چستر، (۱۳۶۸): وظیفه های مدیران، ترجمه: محمدعلی طوسی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
17-هانگر جی دیوید و توماس ال ویلن (۱۳۸۴): مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمة: سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران پژوهش های فرهنگی،
18-دیوید فرد آر، (۱۳۸۲): مدیریت استراتژیک، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
19-لاوسن، آلن، (۱۳۸۱): مدیریت اخلاقی در خدمات دولتی، ترجمه: محمدرضا ربیعی مندجین و حسن کیوریان، تهران، نشر یکان.
20-دسلر ، گری، (۱۳۷۸): مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران ، دفتر پژوهش‌های فرهنگی .
21- کیائی،علی. حسابداری زیست محیطی و اجتماعی گامی به سوی حسابداری جامع.

ب) منابع لاتين

22- Cherry, Alan Abraham(1978).“Testing the Effects of Social Accountig Information on Desisio Making And Attitudes A Laboratory Expriment.” A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of philosophy (management). University of California-Los Angeles
23- Hess, David(2001). “Reguulation Corporate Social Performance- A New Look At Social Accounting. Auditing and Reporting.” Business Ethics Quarterly, Vol. 11, No. 2, pp. 307-330.
24- O’Dwyer, Brendan (2005). “Stakeholder democracy- challenges and contributions from social accounting.” Business Etفhics: A European Review, Vol. 14, No. 1, pp.28-41.
25- Richmond, Betty Jane Etal (2003). ” Social Accounting for Nonprofits-Two Models.” Nonprofit Management & Leadership, Vol. 13, No. 4, pp.308-324.
26- Hopkins willie E,(2001)» Diversity And Organizationapplreformance» ,Routledge,Ny,120-128
27- Higgins, J M. & Vincze J.W. (1993) ,” Strategic Management Concepts”, Fort Worth,Tx: Dyden.
28- Mc Namara,carter, (1999), «Complete Guide To Ethics Management»,
29- Poesche,(2002)»Agile Manufacturing Straegy& Business Ethics»,Journal Of Business Ethics 38,No.4
30- OECD Productinty Database, (2005), www.axiss.com.au/assets/document/
31- Buckly M. R. ,D s.Beu,D. D. Frink (2001)»Ethical Issues in Human Resources Systems»,Human Resource Management Review,No.11,11-29.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

45 صفحه

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حسابداری مسئولیت اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.