بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
96 صفحه
حجم
500 KB
10,000 تومان
بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر آن بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

چكيده:

بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر آن بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت بر روی کنترل عملکرد مدیریت به صورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد. لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی هشت ساله از سال 80 تا 88 بپردازیم. داده ها توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.

مقدمه:

از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت وتاثیرآن برروی عملکرد شرکتها، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب درجهت افزایش بازده عملیاتی ومالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است.
ازآنجایی که افزایش طول مدت حضور سهامداران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیری مالک (سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت و نحوه اجرای برنامه های مدیریت می شود وآشنایی بیشترآنها با ویژگی های شرکت و شناخت بیشتر فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت نسبت به سایر سهامداران با عمر مالکیت کم و موقت و اهمیت افزایش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصمیمات مدیریت و کنترل بر نامه های آن حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند. از سوی دیگر سهامداران موقتی وجود دارند که به دلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت سهام اقدام به خرید و فروش آنها میکنند و در جهت تکمیل سبد سهامشان و کنترل ریسک، مالک شرکتها می شوند، به نظر می رسد چنین سهامدارانی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده و رویه های موجود در شرکت علاقه ی زیادی نشان نمی دهند چرا که کنترل و نظارت بر فعالیت های شرکت و تصمیمات و برنامه های مدیریت نیازمند صرف زمان، هزینه، نفوذ، حضور مستمر و نهایتاً شناخت از شرکت می باشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکیت چنین سهامدارانی انجام چنین اقداماتی با صرفه نیست. مسئله از زمانی اهمیت پیدا می کند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمانها و حتی دولتها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد. (یکی از نمونه های بارز این تسهیل سازی بکارگیری اینترنت و خرید و فروش اینترنتی می باشد) به دلیل اینکه اولاً این امر باعث افزایش بیشتر و راحتتر جذب سرمایه برای شرکت ها می شود و از سوی دیگر افزایش قیمت سهام شرکت را منجر می شود و نهایتا به عنوان یک عامل در جهت افزایش بازده مالی شرکت ها می باشد، لذا این امر افزایش سهامداران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکیت کم را افزایش می دهد و مالکان با ثبات کمتر می شوند. حال مساله این است که ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران چه تاثیری می تواند روی عملکرد مالی شرکت داشته باشد یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد. لذا سعی بر این است که با دستیابی به نتیجه این تحقیق گامی موثر درجهت بهبود عملکرد مالی شرکت برداشته شود. به طور خلاصه می توان گفت منظور اصلی تحقیق بررسی تاثیر میزان ثبات سهامداران (مالکان) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برعملکرد آنها می باشد. که سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد.

فهرست مطالب

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 5
2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق 5
3-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق 6
4-1 چارچوب نظری تحقیق 7
5-1 فرضیه های تحقیق 9
6-1 اهداف تحقیق 10
7-1 حدود مطالعاتی 10
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 11
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 15
2-2 بورس اوراق بهادار 15
3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران 16
4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران 17
5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی 17
6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی 19
7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) 19
10-2 پیشینه تحقیق 22
1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 22
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 29
2-3 روش تحقیق 29
3-3 جامعه مطالعاتی تحقیق 29
4-3 دوره های مالی مورد آزمون 30
5-3 تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها 31
6-3 متغیر های وابسته 32
7-3 متغیرهای مستقل 32
8-3 متغیرهای کنترلی 33
9-3 روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق 33
10-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 34
1-10-3 تحلیل همبستگی 34
1-1-10-3 ضریب همبستگی 35
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 38
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 38
3-4 تجزيه و تحليل فرضیه های تحقيق 40
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغيرها 40
5-4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود 41
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول: 41
1- 1-5-4 فرضیه فرعی اول: 41
2-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم 43
3-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم 46
4-1-5-4 آزمون فرضیه اصلی اول 48
2-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم 49
1-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم 49
2-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم 51
3-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی ششم 53
4-2-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 55
3-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم 56
1-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول 56
2-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم 58
3-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی نهم 60
4-3-5-4 آزمون فرضیه اصلی سوم 62
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 66
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 66
1-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول 66
2-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم 69
3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم 72
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 75
4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 75
7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی 76
8-5 محدودیت های تحقیق 76
پیوست ها
جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری 78
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 81
منابع لاتین: 82

منابع

1. احمدوند،ژ .، 1385، ” بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، صفحه ، 34 ،28 ،24،11
2. جهانخانی، علی و سجادی، اصغر. 1374. «کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی». فصلنامه تحقیقات مالی، سال دوم، شماره های 5 و 6.
3. جهانخاني، علي و ظريف فرد ، احمد. 1375. «شيوه هاي مالي هدايت ديدگاه ها و عملكرد مديران در جهت افزايش ثروت سهامداران» شماره 11 و 12 ، فصلنامه تحقيقات مالي.
4. خاکی، غلامرضا. 1382، نقد و بررسی متون «روش تحقيق با رويكرد پايان‌نامه ‌نويسي. نشر بازتاب، چاپ اول.
5. زنجيردار مجيد، اميرحسيني زهرا، زماني مجيد، 1389،”بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران”، نشریه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار (مديريت پرتفوي)، دوره 1، شماره سوم ،صص 20-1 .
6. فروغی ،د، و همکاران ،1388 ،”تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” . فصانامه علمی تحقیقات حسابداری ،شماره دوم ، ص 15-1
7. فروغي داريوش، سعيدي علي، اژدر محسن، 1388،”بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرمت های پدیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران ” فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (تحقيقات حسابداري)، دوره 1، شماره 2.
8. كجباف، محمدباقر و ديگران، «هنجاريابي، پايايي، و روايي خوش بيني و بررسي رابطه‌ بين خوش‌بيني، خود تسلط‌يابي، و افسردگي در شهر اصفهان»، مطالعات روان‌شناختي، سال دوم، شماره 1-2 (پياپي 6)، بهار و تابستان 1385، ص51-65.
9. ماه آور پور،ر.،1386،”بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکته های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا تهران، صفحه،90،63،1 .
10. مظلومی ،ن.،1382،”رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” ، پایان نامه دکترا،دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبای تهران ،صفحه 43،40،39،32،27،23،22،16.
11. نمازی،م .وامیر کرمانی،1387 ،”تاثیر ساختار مالکیت بر عملکردهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “،مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 53، صفحه 86
12. نوروش،ا. و قاسم ابراهیمی کردلر.،1384 ،”بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد” بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، صفحه 124 ، 97.

13. Bhojraj,S.,Sengupta, P. ,(2003),” Effect of corporate governance on bond rating and yields: The role of institutional investors and outside directors”. Journal of business 76,455-475
14. Bushee, B,(1998),” The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior”. Accounting Review 73, 305-333
15. Bushee, B.,Noe, C,(2000),”Corporate disclosure practices, institutional investors, and stock return volatility”. Journal of Accounting Research 38,171-202.
16. Chen, K., and Chang, C.T. (2007). “A seasonal demand inventory model with variable lead time and resource on constraints”. Applied Mathematical Modelling, 31, 2433–2445.
17. Cornett, M.M, Marcus, A.J.,saunders,A., Tehranian, H,(2007),”The impact of institutional ownership on corporate operating performance”. Journal of banking and Finance 31, 1771-1794.
18. Elyas Elyasiani and Jingi jia, ,(2010),”Distribution of institutional ownership and corporate firm performance.” Journal of Banking & finance 34,PP,606-620.
19. Elyasiani, E., Jia, J., (2008),” Institutional ownership stability and BHC performance”. Journal of banking and Finance 32, 1767-1781.
20. Elyasiani, E., jia, J., Mao,C.X., ,(2003),” forthcoming. Institutional ownership stability and the cost of debt”. Journal of Financial Marlets.
21. McConnell, J., and Servaes, H., (1990). Additional evidence on equity ownership and corporate value, Journal of Financial Economics, Vol. 27, pp. 595–612.
22. McConnell, J., Muscarella, C ,(1985),” Corporate Capital expenditure decisions and the market value of the firm”. Journal of Financial Economics 14, 399-422.
23. McConnell, J.J., Servaes, H., ,(1990),” Additional evidence on equity ownership and corporate value” Journal of Financial Economics 27,595-612.
24. Shleifer, A., Vishney, R.W,(1986),”Large shareholders and corporate control”. Journal of political Economy 94,461-488.
25. Wahal, S., McConnell, J.J., ,(2000),” Do institutional investors exacerbate managerial myopia?”, Journal of Corporate Finance 6, 307-329.
26. Woidtke, T,(2002),” Agents watching agents? Evidence from pension fund ownership and firm value.” Journal of Financial Economics 63,99-131.
27. Fama, E.F. and Jensen, M.C. (1985) Organizational Forms and Investment Decisions. Journal of Financial Economics, 14, 101-119.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

96 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.