اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
114 صفحه
حجم
500 KB
7,900 تومان
ارزیابی عملکرد سازمان ها ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است. تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی برای ارزیابی بر اساس کارایی می باشد.

چکیده

ارزیابی عملکرد سازمان ها و واحد های درون سازمانی ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است.از میان مدل و تکنیک ها ی مختلفی که به منظور ارزیابی عملکرد موجود است ، تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی ای به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی می باشد. در این پایان نامه سعی شده است کارایی تکنیکی و کارایی مقیاس در بانک ها مورد محاسبه قرار گیرد. برای این کار از مدل برنامه ریزی خطی دی ای آ استفاده شده است. نمونه مورد استفاده شامل 20 بانک از 30 بانک موجود درکشور برای دوره زمانی 1387- 1391 می باشد.در این تحقیق نهاده ها شامل دارایی ثابت ، تعداد شعب ، هزینه کل ، حقوق صاحبان سهام وسپرده کل و ستانده ها شامل کل تسهیلات اعطایی ، درآمد کل و کل سرمایه گذاری بانک ها می باشد. این تحقیق با فرض وجود بازدهی نسبت به مقیاس ثابت CRS و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر VRS با ماهیت ورودی محور و با استفاده از نرم افزار DEA Frontier انجام شده و نتایج آن بر اساس متوسط کارایی در 5 سال ارائه گردیده است. ﺗﺤﺖ ﻓﺮضCRS  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي1387 ﺗﺎ1391  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ%88،45 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺗﺤﺖ ﻓﺮضVRS  ﻧﯿﺰ%90.88  اﺳﺖ. و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ورودي ﻓﻌﻠﯽ%9.12  ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ%97.17  اﺳﺖ. و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ%2.83  ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼف دارد.

کلمات کلیدی : تحلیل پوششی داده ها ، کارایی تکنیکی ، بازده به مقیاس

پیش گفتار :

مسئله ارزیابی عملکرد از دیر باز مورد توجه مدیران بوده است ، برخورد علمی با این مسئله از اواخر جنگ جهانی دوم زمانی که اولین گروه از دانشمندان برای تصمیم گیری در مسائل جنگی دعوت شدند ، شروع شد و تا کنون گسترش چشمگیری داشته است. در واقع ، می توان گفت این دانشمندان اولین پایه گذاران تحقیق در عملیات بودند. ارزیابی عملکرد سازمان ها و واحد های درون سازمانی ابزاری برای رشد و ادامه حیات آن ها است. مدل ها و تکنیک های متعددی به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های مختلف همچون کیفیت ، کارایی ، درآمد و … وجود دارد که در این میان تحلیل پوششی داده ها تکنیک ریاضی به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی است که در آن منظور از کارایی ، توانایی تولید خروجی ها یا ارائه خدمات با کمترین کیفیت سطح منابع مورد نیاز می باشد.
در ﻓﺼﻞ1 اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اهداف تحقیق ضرورت انجام تحقیق ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﻓﺼﻞ 2 ابتدا مفاهیم ابتدایی کارایی و بهره وری و اثربخشی و تفاوت آنها و تعاریف بانکی ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ابتدایی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪلﻫﺎي مختلف آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﺪل تحلیل پوششی داده ها ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺼﻞ 3 ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي روش های ﮐﺎراﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد. در ﻓﺼﻞ4 برآورد و تجزیه تحلیل نتایج ﺑﺤﺚ خواهد شد. در فصل 5 هم به ارائه پیشنهادات و نتایج اختصاص دارد.

فصل اول : مقدمه وکلیات

قسمتی از مقدمه فصل اول
در اقتصاد مبتنی در بازار ، نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزاي اقتصادي کشور است. بانک ها میتوانند با فراهم آوردن سرمایه مالی براي بخشهاي اقتصادي،شرایط مناسبی را براي سرمایه گذاري فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانک ها حتی با تأمین اعتبار براي متخصصان میتوانند باعث ایجاد فرصتهاي شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند.افزون بر این، بانک ها با نگهداري پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه : 2
1-2 مساله تحقیق : 4
1-3 تشریح و بیان موضوع : 5
1-4 ضرورت انجام تحقیق : 6
1-5 فرضیه های تحقیق/سوالات تحقیق : 7
1-5-1 سوالات تحقیق : 7
1-6 نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق : 7
1-7 نهادهایی که می توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند : 7
1-8 اهداف اساسی از انجام تحقیق : 8
1-9 قلمرو تحقیق : 8
1-9-1 دوره زمانی تحقیق : 8
1-9-2 مکان تحقیق : 8
1-10 جامعه آماری : 8
1-11 روش تحقیق : 8
1-12 روش های نمونه گیری : 9
فصل دوم: مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق 10
2-1 مقدمه : 11
2-2 تاریخچه بانک داری : 11
2-3 تعریف واژه بانک : 11
2-4 پیشینه : 12
2-5 تاریخچه بانک داری در ایران : 12
2-6 گونه های بانک داری : 13
2-7 انواع بانک : 13
2-7-1 بانک های تجاری : 13
2-7-2 بانک های سرمایه گذاری : 14
2-7-3 بانک تخصصی یا توسعه ای : 15
2-7-4 بانک رهنی : 15
2-7-5 بانک مرکزی : 15
2-8 حوزه فعالیت بانک ها : 16
2-9 بانک های ایرانی : 17
2-10 بانک های خصوصی در ایران : 18
2-11 برخی از بانک های ایران : 18
2-12 نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی: 26
2-13 مفاهیم اولیه کارایی ، اثر بخشی و بهره وری : 27
2-14 انواع کارایی: 28
2-14-1 کارایی فنی ( تکنیکی ) : 28
2-14-2 کارایی تخصیصی : 29
2-14-3 کارایی اقتصادی : 30
2-15 مفهوم اثر بخشی : 30
2-16 مفهوم بهره وری : 31
2-17 مقایسه کارایی و بهره وری : 32
2-19 پیشینه تحقیق : 34
2-19-1 تحقیقات داخلی : 34
2-19-2 تحقیقات خارجی : 40
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50
3-1 مقدمه : 51
3-2 انواع روش های محاسبه کارایی : 51
3-2-1 روش هاي پارامتري براي تخمین تابع تولید: 51
3-2-2 روش های ناپارامتری : 54
3-3 تحلیل پوششی داده ها (دی ای آ) : 54
3-5 برخي از مزاياي روش دی ای آ : 56
3-6 محدوديت هاي الگوي دی ای آ در مقايسه با ساير الگوها: 58
3-7 مفاهیم اولیه : 60
3-7-1 مفهوم ورودي: 60
3-7-2 مفهوم خروجی : 60
3-7-3 واحد تصمیم گیرنده دی ام یو (Decision making units) : 60
3-8 تابع تولید ، مجموعه امکان تولید و مرز کارایی : 60
3-8-1 بازده به مقیاس : 61
3-8-2 ماهیت ورودی محور و خروجی محور : 62
3-9 مدل ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده : 62
3-9-1 فرم مضربی مدل سی سی آر ( چارنز،کوپر و رودرز ) : 62
3-9-2 ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل سی سی آر : 64
3-9-3 ﻓﺮم ﻣﻀﺮﺑﯽ ﻣﺪل بی سی سی ( Banker- Cooper- Charnes ) : 67
3-9-4 ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل بی سی سی : 69
3-10 ﻣﺪل ﺟﻤﻌﯽ ( ای دی دی ): 71
3-11 دیدگاه های اﻧﺪازهﮔﯿﺮي وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫا : 72
3-11-1 دیدگاه تولیدی : 73
3-11-2 دیدگاه واسطه ای : 73
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 75
4-1 مقدمه : 76
4-2 توصیف داده ها : 76
4-3 متغیر های مدل ( ورودی ها و خروجی ها ) : 78
4-6 تجزیه کارایی تکنیکی : 85
4-7 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس (ﻗﯿﺎﺳﯽ) : 86
4-8 خلاصه نمرات کارایی : 88
4-9 پاسخ به سوالات تحقیق : 89
4-10 جمع بندی : 89
فصل پنجم خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها 76
5-1 نتیجه گیری : 91
5-2 پیشنهادات : 92
5-2-1 محدودیت های تحقیق : 93
5-2-2 زمینه های تحقیقات آتی : 93
مراجع : 94

فهرست اشکال

شکل 2-1 : انواع کارایی از دیدگاه فارل 30
شکل2-2 : نمای کلی کارایی، اثر بخشی و بهره وری 32
شکل 2-3 : مقایسه کارایی و بهره وری 34
شکل3 -1 : تابع تولید مرزی قطعی پارامتری 52
شکل 3-2 مرز فارل 56

فهرست جداول ونمودارها

جدول 4-1 : بانک های نمونه مورد مطالعه در تحقیق 77
جدول 4-2 : میانگین نمرات کارایی تکنیکی بانک بر اساس مدل سی سی آر 81
جدول 4-3 : میانگین نمرات کارایی تکنیکی بانک بر اساس مدل بی سی سی 83
جدول 4-4 متوسط کارایی مقیاس بانک ها 87
پیوست

مراجع :

]1[ : ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن، ﻋﺰت اﷲ و ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻧﺎدر، ”اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﻬره وری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده ها “، (1386) ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره 78، 176-153
]2[ : ﺗﻘﻮي، ﻣﻬﺪي، اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن،(1374) ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
]3[ : دروﯾﺸﯽ اﯾﻮري، ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ، ”اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﯾﺮان: ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ“،،(1390) ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن.
]4[ : توﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، اﯾﺮج، اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮑﺪاري،،(1375) ﺗﻬﺮان، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ
]5[ : رزاءﻧﮋاد، ﻣﻨﺼﻮر،ﯾﻮﺳﻔﯽﺣﺎﺟﯽآﺑﺎد، رﺿﺎ، ”ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ“،،(1388)
]6[ : شیخ زاده ، جعفری – ارزیابی کارایی بانک ها به روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی یکی از بانک های سیستان و بلوچستان) – تیر 1390
]7[ : ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﮐﺒﺮ، رﺟﺒﯽ ﭘﻮر ﻣﯿﺒﺪي، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و زارﻋﯿﺎن، ﻣﺤﻤﺪ، ”ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ها ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ دی ای آ ، (1388) ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، دوره،1 ﺷﻤﺎره 3، 99-118.
]8[ : عرب مازار- دی ای آ در مقابل سایر تکنیک های سنجش کارایی- سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها – تیر 1390
]9[ : ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺼﯿﺮي، ﻣﺮﺟﺎن، ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ،ﺑﻬﺎره، ﺳﻮري، اﻣﯿﺮرﺿﺎ و ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ”ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮپرستی های پست بانک اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﭘﺎراﻣﺘﺮي و ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي“،،(1389) ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره 2 ، 174-151.
]10 [: ﻃﯿﺒﯽ، ﺳﯿﺪ ﮐﻤﯿﻞ، اﻣﯿﺪي ﻧﮋاد، ﻣﺤﻤﺪ،ﻣﻄﻬﺮی ﻧﮋاد ﻋﺒﺎس، ”ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺎنک های دولتی به روش ﭘﺎراﻣﺘﺮي“، (1388) ﻓﺼﻞ نامه ﭘﮋوﻫﺶ های اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان، ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 41، 1-28.
] 11[ : ﻃﺎﻫﺮي، ﺷﻬﻨﺎم، ﺑﻬﺮهوري و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،،(1390) ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات اﻓﺮﻧﮓ
] 12[ : ﮐﺎﻇﻤﯽ، ﻋﺒﺎس، ﺑﻬﺮه وری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن در ﺳﺎزﻣﺎن ها ،،(1381) ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
[13] : دادﮔﺮ، ﯾﺪاﻟﻪ، ﻧﯿﮏﻧﻌﻤﺖ، زﻫﺮا، ”ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل در ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت“(1386) ، دو ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره 7، 11-54.
]14[ : اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ، ﺳﻌﯿﺪ، ﺑﯿﺪرام، رﺳﻮل، ﻋﻤﺎدزاده ﻣﺼﻄﻔﯽ، ”ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ (ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮششی دادهﻫﺎ)“، (1387) دو ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره 10، 115-136.
[15] : ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺟﻌﻔﺮ، ﻧﺼﯿﺮي ﻧﺎﺻﺮ، ”ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ“،)2831(، ﻓﺼﻞﻧﺎﻣه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره9 و 10 ،135-171
]16[ : ﻧﺎﻣﺪاري، روح اﻧﮕﯿﺰ، اﻗﺒﺎﻟﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ،ﯾﻮﺳﻔﯽ، رﺿﺎ، ”ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ های دولتی ایران با استفاده از روش دی ای آ “ ، (1389) ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره 7، 97-121.
]17[ : ﭘﯿﺮاﯾﯽ، ﺧﺴﺮو، ﮐﺎﻇﻤﯽ، ﺣﺴﯿﻦ، ”اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﺮزي ﺗﺼﺎدﻓﯽ“،،(1383) ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره.18 ، 157-178.
]18[ : جهانشاه لو، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﺣﺴﯿﻦزادهﻟﻄﻔﯽ، ﻓﺮﻫﺎد و ﻧﯿﮑﻮﻣﺮام، ﻫﺎﺷﻢ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن،،(1387) ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ-واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت.
]19[ : ﮐﻮﭘﺮ، وﯾﻠﯿﺎم، ﺳﯿﻔﻮرد، ﻟﻮرﻧﺲ و ﺗﻦ، ﮐﻮرا، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ ﻣﺪل ها و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ،1389) ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
]20[ : ﻮﺳﺎﯾﯽ، ﻣﯿﺜﻢ، ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻧﺎدر، رﻧﺠﺒﺮ داﻏﯿﺎن، رﺿﺎ، ”ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ روش ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮزی ﺗﺼﺎدﻓﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه“،،(1383) ﻓﺼﻞ نامه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره 18، (56) ،178- 157.

[21] : Angelidis, Dimitrios, Lyroudi, Katerina, (2011), “Efficiency in the Italian Banking Industry: Data En- velopment Analysis and Neural Networks”, Journal of European Union Economics and Finance, 2, 22–32.
[22] : Fukuyama, Hirofumi ,Matousek, Roman, (2011), “Efficiency of Turkish banking: Two-stage network system: Variable returns to scale model”, Journal of International Financial Markets, In-stitutions Money, 21, 75–91.
[23] : Thoraneenitiyan, Nakhun, Avkiran, Necmi K. (2009), “ Measuring the impact of restructuring and country-specific factors on the efficiency of post-crisis East Asian banking systems: Integrating DEA with SFA, Socio-Economic Planning Sciences, 43, 240–252.
[24] : Molyneux, P., Altunbaş, Yener, Gardener, Edward P. M. (1996), “Efficiency in European Banking”, , Wiley, United States of America.
[25] : Yang, Zijiang, (2009), “Bank Branch Operating Efficiency: A DEA Approach”, , Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, 2, 2087–2092.
[26] : Mostafa, Mohamed M., (2009), “Modeling the efficiency of top Arab banks: A DEA –neural network approach”, Expert Systems with Applications, 36, 309–320.
[27] : Chen, Xiaogang, Skully, Michael, Brown, Kym, “Banking efficiency in China: Application of DEA to pre- and post-deregulation eras: 1993–2000”, (2005), China Economic Review, 16, 229 – 245.
[28] : ] Emrouznejad, Ali, Anouze, Abdel Latef, (2009), “A note on the modeling the efficiency of top Arab banks”, Expert Systems with Applications, 36, 5741–5744.
[29] : Bahiraie, Alireza, Ibrahim, Noor Akma, Azhar, A.K.M., (2011) ,“A new dynamic geometric approach for empirical analysis of financial ratios and bankruptcy”, Journal of Industrial and Man-agement Optimization, 7, 947 – 965.
[30] : Bahiraie, Alireza, Ibrahim, Noor Akma, Azhar, A.K.M., (2009),“On the Predictability of Risk Box Approach by Genetic Programming Method for Bankruptcy Prediction”, American Journal of Applied Sciences, 6 (9), 1748-1757.
[31] : Grabowski, Richard, (1988), “The Technical Efficiency of US Banks”, Journal of Banking and Finance, 28, 169–175.
[32] : Asmild, Mette, Matthews, Kent, (2012), “Multi-directional efficiency analysis of efficiency patterns in Chinese banks 1997–2008”, European Jour nal of Operational Research, 219, 434–441.
[33] : ] Kazemi Matin, Reza, Jahanshahloo, Gholam Reza, Hadi Vencheh, Abdollah, (2010),“Inefficiency evaluation with an additive DEA model under imprecise data”, European Journal of Operational Research, 204 189–198.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

114 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.