بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در واحدهای ستادی

تعداد صفحه
108 صفحه
حجم
1 MB
زبان
فارسی
قابل ویرایش
بله
12,000 تومان
هدف اين پژوهش بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در واحدهای ستادی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد، می‌باشد.

بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در واحدهای ستادی(مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

چکیده

هدف اين پژوهش بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در واحدهای ستادی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد، می‌باشد. اين پژوهش بر مبناي هدف از نوع كاربردي، از حيث روش به دست آوردن داده‌ها از نوع توصيفي پيمايشي و ازنظر نوع داده‌هاي گردآوری‌شده كه به‌وسیله پرسشنامه به‌دست‌آمده‌اند، از نوع كمي می‌باشد. براي سنجش اعتماد سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. براي سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد (آلن و مایر) و ارزیابی عملکرد سازمانی از پرسشنامه (هرسی و گلد اسمیت) استفاده شد. در این پژوهش متغیر وابسته، عملکرد سازمانی است و متغیرهای مستقل، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی است. جامعة آماري تحقيق، کارکنان واحدهای ستادی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد می‌باشند که با استفاده از فرمول كوكران، تعداد 327 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گرديد اما برای اطمینان بیشتر پرسشنامه بین 400 نفر توزیع شد و 384 پرسشنامه عودت داده شد. تحليل داده‌هاي گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار lisrel و spss انجام شد و یافته‌ها نشان داد كه اعتماد و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثير مثبت و معناداري دارد. یافته‌های اين پژوهش می‌تواند به مديران اجرایی صنایع کاشی و سرامیک‌سازی در شناسايي ضعف‌ها و قوت‌های عملکرد سازمانی کارکنان و بروز رفتارها و تمايلات افراد در جهت فعالیت‌های متعهدانه و اثربخشی آن در ارتقای عملکرد کسب‌وکار كمك كند.

واژه‌های كليدي: اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، عملکرد سازمانی، صنایع کاشی و سرامیک

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف مطالعه 6
1-5- فرضیات تحقیق 7
1-6- جامعه و نمونه آماری 7
1-7- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات 8
1-8- ابزار پژوهش 8
1-9- تعریف واژه‌ها 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق 10
2-1- مقدمه 11
2-2- اهمیت و ضرورت ایجاد اعتماد و علل نیاز به آن 11
2-3- مفاهیم مشابه با اعتماد 13
2-4- تعریف اعتماد 16
2-5- رویکرد عملیاتی به اعتماد 18
2-6- ایجاد اعتماد سازمانی 20
2-7- مدل‌های مختلف اعتماد سازمانی 21
2-8- رابطه بین تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی 23
2-9- معرفی تعهد سازمانی 24
2-10- اهمیت تعهد سازمانی 26
2-11- ضرورت توجه به تعهد سازمانی 27
2-12- پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد 27
2-13- انواع تعهد 28
2-14- ابعاد تعهد سازمانی 30
2-15- انواع مدل‌های تعهد سازمانی 33
2-16- شرایط ایجاد تعهد سازمانی 35
2-17- عملکرد سازمانی 37
2-18- سنجش عملکرد سازمانی کارکنان 41
2-19- رویکردهای سنجش عملکرد 42
2-20- مدل اچيو 43
2-21- مراحل تدوين مدل اچيو 44
2-22- پیشینه پژوهش 46
2-23- مدل مفهومی تحقیق 48
فصل سوم: روش تحقیق 49
3-1- مقدمه 50
3-2- روش تحقیق 50
3-3- جامعه آماری تحقیق 52
3-4- روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه 52
3-5- روش‌ها و ابزار گردآوري داده‌ها 54
3-6- مقیاس و طیف ابزار اندازه‌گیری 55
3-7- اعتبار و پایایی ابزار سنجش 56
3-8- پایايی ابزار سنجش 58
3-9- روش‌های آماری 59
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق 66
4-1- مقدمه 67
4-2- ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان و جامعه آماری 67
4-3- تحلیل استنباطی داده‌ها 68
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 76
5-1- مقدمه 77
5-2- بحث و نتیجه‌گیری 78
5-3- پیشنهادهای منتج از تحقیق 80
5-4- پیشنهادات برای مطالعه‌های آینده 81
منابع و مآخذ 82
پیوست 91

فهرست جداول

جدول 2-1- صورت‌های ارائه‌شده از اعتماد در موضوعات ویژه 19
جدول 3-1- اطلاعات تفصیلی پرسشنامه 54
جدول 3-2- نتایج پایایی سازه‌های تحقیق 59
جدول 4-1- ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان 67
جدول 4-2- توزیع نرمال متغیرها 68
جدول 4-3- تعیین همبستگی بین سن و تعهد سازمانی 69
جدول 4-4- تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و جنسیت 69
جدول 4-5- تعیین رابطه بین عملکرد سازمانی کارکنان و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی 70
جدول 4-6- تعیین ارتباط بین اعتماد سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان 70
جدول 4-7- تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان 71
جدول 4-8- تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی 71
جدول 4-9- راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل 72
جدول 4-10- شاخص‌های برازش مدل مفهومی 73
جدول 4-11- تعیین روابط بین متغیرها در مدل 74

فهرست اشکال

شکل 2-1- نمودار مدل مفهومی تحقیق 48
شکل 4-1- نمودار جنسیت شرکت‌کنندگان 68
شکل 4-2- مدل در حالت غیراستاندارد 73
شکل 4-3- مدل در حالت استاندارد 75

منابع فارسی:

1) اسفیدانی، محمد رحیم؛ محسنین، شهریار (1392). مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل. انتشارات کتاب مهربان
2) باقری، مسلم؛ تولایی، روح الله (1389). بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان‌ها. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 31، صص 95-73
3) بايزيدي، ابراهيم (1391). تحليل داده هاي پرسشنامه اي به كمك نرم افزار Spss 19. انتشارات عابد تهران. چاپ چهارم
4) چاووشی، سید محمد حسین (1386). بررسی و مطالعه رابطه بین هوش عاطفی مدیران و میزان اعتماد زیر دستان به آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس قم، دانشگاه تهران
5) حافظ نیا، محمدرضا (1382). مقدمه‏ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، چاپ هشتم، صص 344
6) خاکی، غلامرضا (1383). روش‌های تحقیق در مدیریت. موسسه نشر ویرایش، صص 132
7) خاکی، غلامرضا (1387). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‏نویسی. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون انتشاراتی درایت، چاپ اول، صص 430
8) خسروی زاده، اسفندیار؛ خلجی، حسن؛ خواجوی، داریوش (1387). رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان‌های استان مرکزی. نشریه حرکت، شماره 37، صص 17-5
9) خنیفر، حسین؛ مقیمی، سید محمد؛ جندقی، غلامرضا؛ زروندی، نفیسه (1388). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان (در سازمان‌های جهاد کشاورزی و آموزش‌وپرورش استان قم). نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، صص 18-3
10) دانایی فرد، حسن؛ رجب زاده، علي؛ حصيري، اسد (1388). ارتقاء اعتماد درون‌سازمانی در بخش دولتي: بررسي نقش شايستگي مديريتي مديران. پژوهشهای مدیریت، سال دوم، شماره چهارم، صص 90-59
11) دلاور، علی (1383). روش‌های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. موسسه نشر ویرایش، صص74
12) رابینز (1378). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی. چاپ هشتم، دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی
13) رامین ¬مهر، حمید؛ چارستاد، پروانه (1393). روش تحقیق کمی با کاربرد مدل¬سازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل). نشر ترمه
14) رحیمی، غفور (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان. مجله تدبیر، شماره 173
15) رضاييان ، علي (1374). مديريت رفتار سازمان. انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران
16) رمزگویان، غلامعلی؛ حسن پور، کاووس (1392). بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی. مجله اقتصادی، سال سیزدهم، شماره های 3 و 4، صص 48-33
17) زارعی متین، حسن؛ حسن زاده، حسن (1383). اعتماد درون‌سازمانی و بررسی وضعیت موجود سازمان‌های اجرایی کشور. فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره هفتم، صص126-79
18) زارعی متین، حسن؛ طهماسبی، رضا؛ موسوي، سید محمد مهدي (1388). نقش مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازي: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE) و اعتماد. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15
19) ساروقي، احمد (1375). تعهد سازماني و رابطه آن با تمايل به ترك خدمت . فصلنامه مديريت دولتي ، شماره 35، صص 73-65
20) ساکی، رضا (1389). بررسي رابطه تعهد سازماني معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
21) سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی الهه (1388). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگه، صص410
22) سعیدی، طلعت (1378). روش تحقیق، انتشارات آسمان آبی، صص 139
23) شفقت، ابوطالب؛ زاهدی، محمد جواد؛ نازک تبار، حسین؛ نازک تبار، حسین (1392). تأثیر تعهد سازمانى بر عملكرد شرکت‌های صنعتى بر اساس الگوى می یر و همکاران (مطالعه موردی شهرک های صنعتی استان مازندران). فصلنامه بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 1، صص 85-70
24) صادقی فر، جعفر (1386). ارزش­فردی و تعهد سازمانی، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، صص 37
25) ظهوری، قاسم (1378). کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، انتشارات میر، صص 501
26) عریضی سامانی، سید حمید رضا؛ صباحی، پرویز (1388). رابطه طراحی شغل با تعهد و عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی انگیزش پیشرفت. نشریه روانشناسی، سال سیزدهم، شماره 2، صص 238-225
27) عطافر، علی؛ امیری، زینب؛ کاظمی، علی؛ امیری، یداله (1392). تأثیر رهبري معنوي اسلامی بر عملکرد سازمانی (موردمطالعه: شرکت گاز استان لرستان). دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 21، شماره 1، صص 239-219
28) فضلی، صفر؛ علیشاهی، آیدن (1391). بررسی اثر عوامل درون‌سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش. دو فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال چهارم، شماره 2، صص 99-73
29) قرباني، محمد جواد؛ باب‌الحوائجي، مجيد (1389). اعتماد سازماني؛ جوهره سرمايه اجتماعي. ماهنامه صنعت خودرو (ويژه‌نامه منابع انساني)
30) ملکی رنجبر ، بهرام (1389). بررسي تعهد سازماني بر عملکرد سازمانی کارکنان شرکت آب و فاضلاب همدان ، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان . سال دهم ، شماره 1و2، صص 57-41
31) مورهد، گريفين (1374). رفتار سازماني (ترجمه مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده). نشر مرواريد
32) نادری، عزت الله؛ بسیف نراقی، مریم (1388). روش‌های تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. نشر پدر، صص 107
33) نادي، محمدعلي؛ مشفقي، نزهت الزمان(1388). مدل يابي معادلات ساختاري روابط ادراك معلمان از ابعاد عدالت با تعهد مستمرو عاطفي به منظورارائه يك مدل مفهومي. فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي، صص 38-21
34) هرسي، پال؛ بلانچارد، كنت ايچ (1371). مديريت رفتار سازماني (استفاده از منابع انساني)؛ ترجمه قاسم كبيري. نشر جهاد دانشگاهي
35) هومن، حیدر علی (1391). مدل¬یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
36) وحدتی فر، مهناز (1389). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی در شرکت نفت و گاز پارس، پایان نامه کارشناسی ارشد

منابع انگلیسی

37) Allen N J and Meyer J P (1990), “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol. 63, pp. 1-18.
38) Allen, R. S., Dawson, G., Wheatley K. and White C.S (2008). Perceived Diversity and Organizational Performance, Employee Relations, Vol. 30 No. 1, pp. 20-33.
39) Alonen, L., A. SjÖberg and G. Hagglund, 2008. Discriminate validation of measures of organizational commitment, job involvement and job satisfaction among Swedish army officers. Scand. J. Psychol., 40: 49 –55.
40) Amaratunga, D. and Baldry, D (2002).Moving from performance measurement to performance management, Facilities, Vol. 20, No. 5/6, p. 217-223
41) Angle, H.L. & Perry, J (1986), Dual Commitment and Labor- Management Climates, Academy of Management Journal, 29, pp.31-50
42) Atkinson,.K. and C.J. Tarter, 2013. School mindfulness and faculty trust: Necessary conditions for each other? Educ. Admin. Q., 42: 236 – 255.
43) Bayers, w., Row, c. w.; hunsaker, p. L. (2008). management and organizational behavior. new york: McGrow Hill, euoropean edition.
44) Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 th Edition. New York: Mc GrawHill.
45) Bruhn, J. G., 2011. Trust and the Health of Organizations. Kluwer Academic / Plenum Publishers, USA.
46) Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.
47) Carole V. Wells and David Kipnis. (2012). Trust, Dependency, and Control in the Contemporary Organization, Journal of Business and Psychology, Vol. 15, No. 4, pp. 593-603
48) Celep, P., K. Ellis and R. Cesaria, 2012. Measuring organizational trust: A diagnostic survey and international indicator. Com. World. San Francisco.
49) Cetin, M. Ö., 2004. Organizational Culture and Organizational Commitment. Nobel Publishing, Ankara.
50) Chang, H. T., N. W. Chi and M. C. Miao, 2007. Testing the relationship between three – component organizational / occupational commitment and organizational / occupational turnover intention using a non – recursive model. J. vocational Beh, 70: 352-368.
51) Cheng, Y. and M.S Stockdale, 2003. The validity of the three – component model of organizational commitment in a Chinese context. J. Vocational Beh, 62: 465 – 489.
52) Cichy, R.f., Cha, J., Kim, S. (2009). The relationship between organizational commitment and contextual performance among private club leaders, International journal op hospitality management, Volume 28, Issue 1. March, pp. 53-62
53) Clarke, J., 2011 Skeleton key – Communication and Politics in Workplace. MESS Publishing, Istanbul. Cohen, l. Manion, l. & Morrison.2000. Research methods in educational
54) Clegg, J., M. Wang and M.J. Zicker, 2012. Linking the big five personality constructs to organizational commitment. Personality Individual Differences, 41: 959 – 970.
55) Cramer, D (1996), “Job Satisfaction And Organizational ContInuance commitment: A Tow- Wave Panel Stusy”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 17, NO. 4
56) Crossan, P.J. and J.E. Stets, 2009. Trust and commitment through self – verification. Soc. Psychol. Q., 62: 347 – 366.
57) Cuel, R., & Ferrario, R. (2006). The impact of technology in organizational communication processes: toward constructivism.
58) Dasgupta, Y. and M.S Stockdale, 2009. The validity of the three – component model of organizational commitment in a Chinese context. J. Vocational Beh, 62: 465 – 489.
59) Dasgupta.J. and Meyer, J.P. 2009. “Affective, continuance, and normative commitment to
60) employee performance links: The role of relational identification and self-efficacy. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 84(1), 153–172.
61) Erturk, R., 2008. Organizational Commitment of Administrators and Teachers. Nobel Publishing Ankara. employee performance links: The role of relational identification and self-efficacy
62) Everwijn et al. (1990). Commitment and competence in solving work performance problems European management Journam Valume8. Issue 4.
63) Ferres, K.M., D.S. Carlson and R.A. Brymer, 2008. Antecedents and consequences of organizational commitment: A comparison of two scales. Educ. Psychol. Measurement, 59: 976 – 994.
64) Ferrin, K. A., J. Driks and E.K. Kelloway, 2012. Transformational leadership or the iron cage: Which predicts trust, commitment and team efficacy? Leadership Org. Dev. J., 22:315 – 320.
65) Galford, T.Drapio, K., 2007. Understanding employee commitment in the public organization: A study of the juvenile detention center. Int. J. Public Admin., 18: 1269 – 1295.
66) Garcia.K, C.J. Tarter and L. Witkoskie, 2008. Faculty trust in colleagues: Linking the principal with school effectiveness. J. Res. Dev. Educ., 26: 38 – 45.
67) Glenny, L. (2008). Perspectives of communication in the Australian public sector. Journal of communication Management, 12, 152-168.
68) groups. Academy of Management Journal, 53(1), 90–106.
69) Guido, P., 2004. The emergence of exchange structures: An experimental study of uncertainty, commitment, and trust. Am. J. Soc., 100: 315 – 345.
70) Gültekin, Zeynep Erkan, Selim Tüzüntürk. (2011). The effect of group counseling practices on trust building among counseling trainees: From the perspective of social network analysis, Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 2415–2420
71) Hamrin V., McCarthy E.M. & Tyson V. (2010) Pediatric psychotropic medication initiation and adherence: a literature review based on social exchange theory. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing 23(3), 151–172.
72) Ho, L. (2008). what affects organizational performance? Industrial Management & Data System, 108-118.
73) Hoy, W. K.and C.G Miskel (Eds.). Information Age Publishing, Greenwich, pp: 181 – 208.
74) Hsien, B. and T. Solmus, 2006. Interpersonal Trust in a work and a life. http://www. isguc. Org /? AVC = arc – view. Phpgex = 271 &pg = m. 10.03.2007.
75) Huff and Lane Kelley. (2012). Levels of Organizational Trust in Individualist versus Collectivist Societies: A Seven-Nation Study, Organization Science, Vol. 14pp. 81-90
76) Jong, M.D. & Seydel E.R. (2007) The congruence of actual and perceived person-Organization fit. The International Journal of Human Resource Management, 18(10), 1736-1747
77) Kaneshiro,Paul. (2008). Analyzing The organizational Justice,Trust,And Commitment Relationship In A Public Organization(.Doctor Of Philosophy.) Submitted to North central University. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 84(1), 153–172.
78) Kane-Urrabazo C. (2006) Management’s role in shaping organizational culture. Journal f Nursing Management 14, 186–194.
79) Kanshirro, C.J., D Sabo and W.K. Hoy, 2008. Middle school climate, faculty trust and effectiveness. J. Res. Dev Educ., 29: 41 – 49.
80) Kee, C, 2007. Teachers and Organizational Commitment in Educational. A Publishing, Ankara.
81) Kiiji, P. A., W. K. Hoy and S.R. Sweetland, 2009. Organizational health of high schools and dimensions of faculty trust. J. School Leadership 12: 135 – 150.
82) Kinnunen U., Feldt T. & Makikangas A. (2008) Testing the effort reward imbalance model among Finnish managers: the role of perceived organizational support. Journal of Occupational Health Psychology 13, 114–127.
83) Klein H.J., Becker T.E. & Meyer J.P. (2009) Commitment in Organizations: Accumulated Wisdom and New Directions. Taylor & Francis, New York.
84) Koch, J.T., Steers, R.M. (2008), Job Attachment, Satisfiction and Turnover Comnitment Forms and Job Outcomes, Journal of Vocational Behavionr, 67, pp.
85) Kochan, R.J., D. J. McAllister and R.J. Bies, 2009. Trust and distrust new relationships and realities. Aced Manage. Rev., 23: 438 – 458.
86) Kurt T. Dirks and Donald L. Ferrin (2012), The Role of Trust in Organizational Settings, Organization Science, Vol. 12, No. 4 (Jul. – Aug., 2001), pp. 450-467
87) Lee, C, 2007. Teachers and Organizational Commitment in Educational. A Publishing, Ankara. Leadership Quarterly, 21(5), 765–782.
88) Louman, H. T., N. W. Chi and M. C. Miao, 2006. Testing the relationship between three – component organizational / occupational commitment and organizational / occupational turnover intention using a non – recursive model. J. vocational Beh, 70: 352-368.
89) Loveller, P.M. and J.P. Cannon, 2008. An examination of the nature of trust n buyer – seller relationship. J. Market., 61: 35 – 51.
90) Lowisky, R.T., R.M. Steers and L.W. Porter, 2010. The measurement of organizational commitment. J. Vocational Behave. 14: 224 – 247.
91) Martinz, N. (2002). A model for managing Trust” international Journal of Manpower, vol. 23, No. 8.
92) Maurer, M. Ö., 2009. Organizational Culture and Organizational Commitment. Nobel Publishing, Ankara.
93) Maurer, W.K. and W.J. Kupersmith, 2009. Principal authenticity and faculty trust: Key elements in organizational behavior. Planning and Change, 15: 81-88.
94) Mayer, R.T., L.W. Porter and R.M. Steers 1995. Employee – Organizational Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. Academic Press, New York.
95) Mayyer,R.c & schoorman,d.f.(1998). “differentianting antecedents of organizational commitment: A test of march and simon model”. Journal of oaganizational behavior. Vol19. No 1
96) Mc.gariguor. and M. Tschannen – Moran, 2011. Five faces of trust: An empirical confirmation in urban elementary schools. J. School Leadership, 9: 184 – 208.
97) Meyyer,j.p & Hersvovich ,l.(2001). “commitment in the workplace, toward a general model”, human resource management review.vol 11
98) Milgan, P. (2005). The lmpact of Trust in leadership on officer commitment andin tension to leave military serrice in the united states, Air dorce.
99) Miligan, R.H., 2005. Human Management. MESS Publishing, Istanbul. Ruder, G. 2003. The Relationship among Organizational Justice, Trust, and Role Breadth Self-Efficacy. Thesis of Philosophy in Human Development.
100) Mills,P.K &.Ungson,G.R. (2003). Reassessing the limits of structural empowerment: Organisational Constitution and Trust as Controls.Academy of Management Review, 153-143, (1) 28.
101) Mowday, R.T., Porter, L.W., Steers, Richard M. (1982), Employee- Organization Linkages: The Psychology of Commitmunt, Absenteeism, and Turnover, NewYork, Academic press.
102) Neely, J.-c., Silverthorne, C., & Hung, J.-Y. (2002). Organizational communication, job stress, organizational commitment, and job performance of accounting professionals in Taiwan and America.
103) Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.
104) O’ Reilly C.A. and J. Chatman, 1986. Organizational commitment and psychological ttachment: The effects of compliance, identification and internalization on prosaically behavior. J. Applied Psychil, 71: 492– 499.
105) Pablue, J. (2003). An examination of relationship between organizational communication climate & organizational attitudinal commitment. The univesity of new haven. Personnel Psychology, 61, 793–825.
106) Portter, L. W., R.M. Steers, R.T. Mowday and P.V. Boulian, 1974. Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. J. Applied Psychol., 59: 603 – 609.
107) Ragerse., K. Barnes and D. Sabo, 2007. Organizational health and faculty trust: A view from the middle leave. Res. Mid. Lev Educ. Q., 19: 21 – 39.
108) Rakki, W.K. and M. Tschannen – Moran, 2009. The Conceptualization and Measurement of Faculty Trust in Schools: the Omnibus T – Scale. In: Studies in Leading and Organizing Schools,
109) Right, D.M. and J.P. Meyer, 2003. Side – bet theory and the three – component model of organizational commitment. J. Vocational Beh. 65: 157 – 177.
110) Roberts, Gary E. and Pavlak, T. (1996). Municipal government Personnwl Professional and Performance appraisal: Is there a consensus on the characteristics of an effective appraisal system?, Journal of Vocational Behavionr, 67, pp.
111) Roberts, Gary E. and Pavlak, T. (1996). Municipal government Personnwl Professional and Performance appraisal: Is there a consensus on the characteristics of an effective appraisal
112) Rowe, g. sher, W. pheng, S.L. (2011). Factor affecting effective communication between building clinet and maintenance contractor. 240-251.
113) Rus, C.L; Ranas, G & Baban, A. (2012), “An analysis of environmental changes, resources and performance: an internal police organization perspective”, Procedia- social and Behavioral, vol. 33, pp. 727-731.
114) schannen-Moran, M. (2003). Fostering organizational citizenship: Transformational leadership and trust. In W.K. Hoy & C.G. Miskel, Studies in Leading and Organizing Schools (pp. 157-179). Information Age Publishing: Greenwich: CT.
115) Simmon, J. and M.A. Morrhssey, 2005. Trust in employee / employer relationships: A survey of west Michigan managers. Public Personal Manage. 19: 443 – 485.
116) Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.
117) Soo, J., & Siegel, P. 2012. Understanding the interaction between procedural and distributive justice. In R. M. Kramer & T. R. Tyler (Eds.), Trust in organizations: Frontiers of theory and research, pp. 390- 413.
118) Tabachnick B.C.& Fidell L.S. (2007) Cleaning up your act: screening data prior to analysis. In Using Multivariate Statistics, 5th edn (Tabachnick B.C. & Fidell L.S., eds), Pearson Allyn and Bacon , New York, pp. 60-114.
119) the organization: an examination of construct validity”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 49.No. 3, pp. 252-76.
120) Tschannen – Moran, M. and W.K. Hoy, 1998. Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. J. Educ. Admin., 4: 334 – 352.
121) Ugboro, I. O., 2003. Influence of managerial trust on survivors, perceptions of job insecurity and organizational commitment in a post restructuring and downsizing environment. J. Behav. Applied Manage. 4: 230 – 253.
122) Ullman J.B. (2007) Structural equation modeling. In Using Multivariate Statistics, 5th edn (Tabachnick B.C. & Fidell L.S., eds),Pearson Allyn and Bacon, New York, pp. 676-780
123) Walls, T., 2012. Trust, Culture and Organizational Reflections. In: Managerial – Organizational Behavior in Cultural Context, Erdem, R. and C.S Cukur (Eds.). Turkish Psychological Association Publishing, Ankara, pp: 231-265.
124) Walter, F., & Bruch, H. (2010). Structural impacts on the occurrence and effectiveness of transformational leadership: An empirical study at the organizational level of analysis.
125) Walumbwa, F. O., & Hartnell, C. A. (2011). Understanding transformational leadership-
126) Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., & Zhu, W. (2008). How transformational leadership weaves its influence on individual job performance: The role of identification and efficacy beliefs. Personnel Psychology, 61, 793–825.
127) Wang, G., Oh, S., Courtright, S. H., & Colbert A. E. (2011). Transformational leadership and performance across criteria and levels: A meta-analytic review of 25 years of research. Group & Organization Management, 36(2), 223–270.
128) Wang, X., & Howell, J. M. (2010). Exploring the dual-level of transformational leadership on followers. Journal of Applied Psychology, 95(6), 1134–1144.
129) Watter, W.Kand C.J. Tarter, 2002. Organizational justice in schools: No justice without trust. Int. J. Educ. Manage., 18: 250 – 259.
130) Wiener, Y., 2002. Commitment in organization a normative view Acad. Manage. Rev., 7: 418 – 428.
131) Wong, N. g. And J. P. Meyer, 2012. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. J. Occup. Psychol., 63:1-18.
132) Wu, J. B., Tsui, A. S., & Kinicki, A. J. (2010). Consequences of differentiated leadership in groups. Academy of Management Journal, 53(1), 90–106.
133) Yilmaz, K. 2008.The relationship between organizational Trust and organizational Commitment in Turkish Primary Schools. Journal of Applied Sciences, vol. 8, No. 12, pp.2293-2299.
134) Zohar, D., & Luria, G. (2005). A multilevel model of safety climate: Cross-level relationships between organization and group-level climates. Journal of Applied Psychology, 90(4), 616–628. 25. No. 3, Fall

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
تعداد صفحه

108 صفحه

حجم

1 MB

زبان

فارسی

قابل ویرایش

بله

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در واحدهای ستادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.