بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در واحدهای ستادی


در حال بارگذاری
23 دی 1396
Word
660 kb
108 صفحه
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (M.A) گرایش: استراتژیک

عنوان:
بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در واحدهای ستادی(مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

چکیده

هدف اين پژوهش بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در واحدهای ستادی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد، می‌باشد. اين پژوهش بر مبناي هدف از نوع كاربردي، از حيث روش به دست آوردن داده‌ها از نوع توصيفي پيمايشي و ازنظر نوع داده‌هاي گردآوری‌شده كه به‌وسیله پرسشنامه به‌دست‌آمده‌اند، از نوع كمي می‌باشد. براي سنجش اعتماد سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. براي سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد (آلن و مایر) و ارزیابی عملکرد سازمانی از پرسشنامه (هرسی و گلد اسمیت) استفاده شد. در این پژوهش متغیر وابسته، عملکرد سازمانی است و متغیرهای مستقل، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی است. جامعة آماري تحقيق، کارکنان واحدهای ستادی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد می‌باشند که با استفاده از فرمول كوكران، تعداد 327 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گرديد اما برای اطمینان بیشتر پرسشنامه بین 400 نفر توزیع شد و 384 پرسشنامه عودت داده شد. تحليل داده‌هاي گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار lisrel و spss انجام شد و یافته‌ها نشان داد كه اعتماد و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثير مثبت و معناداري دارد. یافته‌های اين پژوهش می‌تواند به مديران اجرایی صنایع کاشی و سرامیک‌سازی در شناسايي ضعف‌ها و قوت‌های عملکرد سازمانی کارکنان و بروز رفتارها و تمايلات افراد در جهت فعالیت‌های متعهدانه و اثربخشی آن در ارتقای عملکرد کسب‌وکار كمك كند.

واژه‌های كليدي: اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، عملکرد سازمانی، صنایع کاشی و سرامیک

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف مطالعه 6
1-5- فرضیات تحقیق 7
1-6- جامعه و نمونه آماری 7
1-7- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات 8
1-8- ابزار پژوهش 8
1-9- تعریف واژه‌ها 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق 10
2-1- مقدمه 11
2-2- اهمیت و ضرورت ایجاد اعتماد و علل نیاز به آن 11
2-3- مفاهیم مشابه با اعتماد 13
2-4- تعریف اعتماد 16
2-5- رویکرد عملیاتی به اعتماد 18
2-6- ایجاد اعتماد سازمانی 20
2-7- مدل‌های مختلف اعتماد سازمانی 21
2-8- رابطه بین تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی 23
2-9- معرفی تعهد سازمانی 24
2-10- اهمیت تعهد سازمانی 26
2-11- ضرورت توجه به تعهد سازمانی 27
2-12- پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد 27
2-13- انواع تعهد 28
2-14- ابعاد تعهد سازمانی 30
2-15- انواع مدل‌های تعهد سازمانی 33
2-16- شرایط ایجاد تعهد سازمانی 35
2-17- عملکرد سازمانی 37
2-18- سنجش عملکرد سازمانی کارکنان 41
2-19- رویکردهای سنجش عملکرد 42
2-20- مدل اچيو 43
2-21- مراحل تدوين مدل اچيو 44
2-22- پیشینه پژوهش 46
2-23- مدل مفهومی تحقیق 48
فصل سوم: روش تحقیق 49
3-1- مقدمه 50
3-2- روش تحقیق 50
3-3- جامعه آماری تحقیق 52
3-4- روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه 52
3-5- روش‌ها و ابزار گردآوري داده‌ها 54
3-6- مقیاس و طیف ابزار اندازه‌گیری 55
3-7- اعتبار و پایایی ابزار سنجش 56
3-8- پایايی ابزار سنجش 58
3-9- روش‌های آماری 59
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق 66
4-1- مقدمه 67
4-2- ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان و جامعه آماری 67
4-3- تحلیل استنباطی داده‌ها 68
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 76
5-1- مقدمه 77
5-2- بحث و نتیجه‌گیری 78
5-3- پیشنهادهای منتج از تحقیق 80
5-4- پیشنهادات برای مطالعه‌های آینده 81
منابع و مآخذ 82
پیوست 91

فهرست جداول

جدول 2-1- صورت‌های ارائه‌شده از اعتماد در موضوعات ویژه 19
جدول 3-1- اطلاعات تفصیلی پرسشنامه 54
جدول 3-2- نتایج پایایی سازه‌های تحقیق 59
جدول 4-1- ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان 67
جدول 4-2- توزیع نرمال متغیرها 68
جدول 4-3- تعیین همبستگی بین سن و تعهد سازمانی 69
جدول 4-4- تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و جنسیت 69
جدول 4-5- تعیین رابطه بین عملکرد سازمانی کارکنان و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی 70
جدول 4-6- تعیین ارتباط بین اعتماد سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان 70
جدول 4-7- تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان 71
جدول 4-8- تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی 71
جدول 4-9- راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل 72
جدول 4-10- شاخص‌های برازش مدل مفهومی 73
جدول 4-11- تعیین روابط بین متغیرها در مدل 74

فهرست اشکال

شکل 2-1- نمودار مدل مفهومی تحقیق 48
شکل 4-1- نمودار جنسیت شرکت‌کنندگان 68
شکل 4-2- مدل در حالت غیراستاندارد 73
شکل 4-3- مدل در حالت استاندارد 75

خرید

بلافاصله پس از خرید محصول شما می توانید فایل را دانلود نمایید

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.