بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
110 صفحه
حجم
500 KB
12,000 تومان
این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

چکیده

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتوان از وقوع زیان قصوردر پرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. بر همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستيك استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلي بين شاخص رقابت در بازارمحصول و ریسک اعتباری رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بين شاخص هاي رقابت در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ريسك اعتباري رابطه منفي و معنادار و بين قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ريسك اعتباري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژه های کلیدی: رقابت در بازار محصول، ریسک اعتباری، اندازه بازار

مقدمه و بیان مساله

مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است(ابرهیمی و همکاران،1390). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد.
از طرفي ديگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ريسك خود را كاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ و به اهداف تحقيق دست يابيم. در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق وغیره ارائه می شود.
بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یاد شده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یاد شده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت قدرت بازپرداخت بدهی های بنگاهای اقتصادی را روشن می نماید چرا که در دوران ریسک اعتباری، سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است(اسپینزا و پرساد ،2010). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(بهرانی،1389).
در حال حاضر بیشتر واحد های اقتصادی با حبس بدهی های خود به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که این مهم با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها می کاهد. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است(ابرهیمی و همکاران،1390). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصور بازپرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.
از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. از این رو، کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. برای برخورداری از توان رقابتی، عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند. مهم ترین عوامل و شاخص های اصلی رقابت پذیری در دو سطح ملی و بین المللی عبارتند از: 1- استاندارد سطح زندگی 2- تجارت 3- بهره وری 4- سرمایه گذاری ترکیب این عوامل با یکدیگر، تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک کشور در بعد بین المللی است(نمازی و ابراهیمی،1391). با توجه به مقالات مرتون (1974) و للاند (1994) بسیاری از مدل های ریسک اعتباری نشان داده اند که ساختارسرمایه شرکت عامل مهم تعیین کننده ریسک اعتباری است. مایویر و سرکار (2005) و بسیاری دیگر به وضوح نشان میدهند که تامین مالی شرکت و تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته هستند. علاوه بر این، گرنادیر (2002) و اگورور (2009) مدل های واقعی گزینه ها را برای تجزیه و تحلیل اثر رقابت در بازار محصول در سرمایه گذاری شرکت و تصمیم گیری های عملیاتی ایجاد نمودن رقابت در بازار ابعاد متفاوتي دارد، از جمله مهمترين ابعاد قابليت جانشيني كالاها، حجم تقاضا، ميزان سرمايه گذاري لازم (شدت سرمايه گذاري)، نسبت تمركز صنعت و تعداد شركتهاي فعال در صنعت هستند. نخستين بعد قابليت جانشيني است .در صورت بالا بودن قابليت جانشيني كالاها گفته مي شود محصول داراي شباهتهاي زيادي با ديگر محصولات قابل جانشين است و اين محصولات مي توانند به جاي هم مصرف شوند و در اين صورت تعداد مصرف كنندگان و تعداد توليد كنندگان و حجم بازارها و در نتيجه شدت رقابت بيشتر خواهد بود (فلسان، 2009).
بعد دوم حجم تقاضاست اندازه بزرگتر بازار در نتيجه تقاضاي بيشتر ايجاد ميشود و در نتيجه تقاضاي بالا رقابت را نيز بيشتر ميكند، زيرا تا زماني كه بازار اشباع نشده، براي ورود رقباي جديد انگيزه لازم وجود دارد. سومين بعد موانع ورود است به علت اينكه منابع در اقتصاد محدود هستند، در صورتي كه براي ورود رقبا حجم بالاي سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت مورد نياز باشد، رقبا انگيزه چنداني براي ورود نخواهند داشت، زيرا هزينه فرصت سرمايه گذاري بالاست. بعد چهارم نسبت تمركز است در صورتي كه حجم عمده توليد و فروش (نسبت تمركز) در صنايعي محدود به يك يا چند بازيگر باشد، شدت رقابت در اين
| صنایع کمتر خواهد بودآخرين بعد تعداد شركتهاي فعال در هر يك از صنايع است در صورتي كه تعداد شركت ها بيشتر باشد، رقابت بين آنها نيز بيشتر خواهد بود (كارونا و پريرا، 2008).
چندین پژوهش در مورد گزینه های واقعی نشان داده اند که رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد (گرنادیر ، 2002؛ اگورور 2009). اکدوگو و ماکای (2012) به لحاظ نظری و تجربی نشان دادند که حد بالا و پایین سرمایه گذاری زمانی می تواند منطقی باشد که در یک محیط رقابتی استراتژیک شکل گیرد. پژوهش درمورد اثر رقابت روی مسائل دیگر شاخص های مالی شرکت ها نسبتا پراکنده است، اما اخیرا توجه بیشتری به این موضوع شده است. به عنوان مثال، مک کی و فیلیپس (2005) روی اهرم مالی شرکت تمرکز نمودند،گرولون و میکالی (2007) سیاست پرداخت را مورد بررسی قرار دارند، گیرود و مویلر (2008) به کاوش درمورد اداره امور شرکت ها پرداختند، و مورلک و نیکولو (2009) و فرسارد (2010) به بررسی وجه نقد شرکت ها پرداختند. والتا (2010) به بررسی چگونگی شدت رقابت پرداخت که بر هزینه وام های بانکی تاثیر میگذارد و شواهدی را فراهم می کند که بطور عقلانی بانک ها به محاسبه ساختار صنعت و رقابت در زمانی میپردازند که قراردادهای مالی قیمت گذاری میشوند.
هوانگ و لی (2013) به بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری پرداختد .آنها نشان دادند که گسترش اعتبار بطور مثبت به تعداد شرکتها در یک صنعت مربوط میشود.گسترش اعتبار زیاد (کم) در یک صنعت دارای رابطه مثبت (منفی) با شاخص هرفیندال – هیرشمن است. و اندازه نسبی شرکت در یک صنعت یک عامل مهم تعیین کننده از ریسک اعتباری است . همچنین آنها به طور کلی دریافتند که بین رقابت در بازار محصول و شاخص ریسک اعتباری رابطه منفی وجود دارد. زیرا شرکت هایی که دارای رقابت در بازار محصول بالایی هستند در نتیجه دارای ریسک ورشکستگی پایینی می باشند بر همین اساس ریسک اعتباری در این شرکت ها کاهش می یابد.
در بازاری که حاشیه سود واحد های اقتصادی به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود. بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین بررسی ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت(مویلر،2008). بر همین اساس با توجه با اینکه سهم بیشتری از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در صنعت بانکداری منعکس شده است و همچنین با توجه به اینکه افزایش ریسک اعتباری شرکت ها منجر به کاهش سهم درآمد در این صنعت گشته بنابراین پس از مطالعه تحقیقات مختلف دریافتیم که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری واحدهای اقتصادی، رقابت در بازار محصول می باشد. پس در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه و بیان مساله 2
1-2- ضرورت انجام تحقیق 5
1-3- اهداف تحقیق 5
1-3-1- اهدف علمی تحقیق 6
1-3-2- اهدف کاربردی تحقیق 6
1-4- تبیین فرضیه های تحقیق 6
1-5- قلمرو تحقیق 7
1-5-1- قلمرو موضوعی تحقیق 7
1-5-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق 7
1-5-3- قلمرو مکانی تحقیق 7
1-6- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق 7
1-7- ساختار کلی تحقیق 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق 9
2-1- مفاهيم و تعاريف ريسك 10
2-2-عوامل ریسک 12
2-3- دسته بندی ریسک 13
2-4- انواع ریسک 15
2-4-1-ریسک غیر سیستماتیک 15
2-4-2- ریسک سیستماتیک 16
2-4-3- ریسکهای ناشی از شرکت 17
2-4-4- ریسک تجاری 17
2-4-5-ریسک مالی 18
2-4-6- ریسک ورشکستگی 19
2-4-7- ریسک کاهش قیمت سهام 19
2-4-8- ریسک اعتباری 20
2-5- رقابت در بازار 34
2-6- ابعاد مدیریت بازار 35
2-6-1- بازارگرایی 35
2-6-2- بازارشناسی 35
2-6-3- بازاریابی 36
2-6-4- بازارسازی 36
2-6-5- بازارگردی 36
2-6-6- بازارسنجی 37
2-6-7- بازارداری 37
2-6-8- بازارگرمی 37
2-6-9- بازار گردانی 38
2-6-10- روشهای رقابتی 38
2-7- بخش سوم: پیشینه تحقیق 40
2-7-1- تحقیقات خارجی 40
2-7-2- تحقیقات داخلی 43
2-8- خلاصه فصل 46
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 47
3-1- روش تحقیق 48
3-2- جامعه و نمونه آماری تحقیق 49
3-3- روش نمونه گیری 49
3-4- فرضیه های تحقیق 49
3-5- بيان فرضيه هاي آماري 50
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق 50
3-7- قلمرو تحقیق 51
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق 51
3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق 51
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق 51
3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51
3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها 52
3-9-1- متغیر وابسته 52
3-9-2- متغیرهای مستقل 53
3-9-3- متغیرهای کنترلی 55
3-10- تابع آماره (ملاک آزمون کننده) 55
3-10-1- آمار توصیفی 55
3-10-2- آمار استنباطی 56
3–11- خلاصه فصل 58
فصل چهارم: تحلیل یافته ها 59
4-1- آمارتوصیفی داده ها 60
4-2- آزمون نرمال بودن داده ها 62
4-3- همبستگی بین متغیرها 63
4-4- آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش 65
4-4-1- نتایج آزمون فرضیهی اصلي 66
4-5- خلاصه نتایج تحقیق 73
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات 74
5-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 75
5-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلي اول 75
5-2- بحث و نتیجه گیری کلی 77
5-3- نتایج جانبی حاصل از تحقیق 78
5-4- پیشنهادات تحقیق 79
5-4-1- پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق 79
5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 79
5-5- محدودیتها و موانع تحقیق 79
5-6- خلاصه فصل 80
منابع و مآخذ 81
پیوست ها 86

منابع و مآخذ

منابع فارسی:
1- ابرهیمی کردلر، علی و مهران اعرابی.(1390).”بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی (آلتمن، فالمر، اسپرینگیت ، زیمسکی و شیراتا) در پیش بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”. تحقیقات حسابداری و حسابرسی.شماره دوزادهم
2- امید پور حیدری ،عباس غفار لو (1390)بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری
3- برهانی، حمید.(1389).” بررسی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق و راهکارهای کاهش آن” تهران. بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی
4- تهرانی،رضا. و شمس، مير فيض فلاح. (1384). “طراحي و تبيين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور”. مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز. دوره بيست و دوم، شماره دوم، تابستان. پياپي 43.ص211-191
5- کرباسی یزدی، حسین.نعامی، عبدالله.سادات میر آقایی جعفری،مهتاب.(1389).«ارتباط بین هزینه سرمایه با ریسک اجزای سود(نقدی و تعهدی) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران».پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار.سال اول.شماره1
6- تکتم محتشمی و حبیب اله سلامی (1386)،”عوامل متمايز كننده مشتريان حقوقيكم ريسك از مشتريان ريسكي بانك : مطالعه موردي بانك كشاورزي”، ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران
7- جمشيدي، سعيد(1383)،شيوه هاي اعتبارسنجي. مشتريان; پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
8-خوش سيما رضا، شهيکی تاش محمدنبی(1391). تاثير ريسک های اعتباری، عملياتی و نقدينگی بر کارايی نظام بانکی ايران. فصلنامه برنامه و بودجه; 17. 95-69. (4)
9-دهمرده، نظر و همکاران(1391)، “اعتبارسنجي مشتريان بانك با استفاده از رويكرد امتيازدهي اعتباري:مطالعه موردي شعب بانك سپه در زاهدان ” پژوهشهاي مديريت عمومي ،سال پنجم ، شماره هجدهم، زمستان 1391،- صفحه 152-135
10-رشیدیان،ساناز (1390)، مقاله ” طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی :بانک کارآفرین) “پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،دانشکده علوم انسانی –گروه مدیریت
11-صفری،سعید و همکاران (1390). مقاله “مديريت ريسك اعتباري مشتريان حقوقي در بانك هاي تجاري با رويكرد تحليل پوششي داد ه ها (رتبه بندي اعتباري) ، پژوهش هاي مديريت در ايران،دوره 14 ، شماره 4، زمستان 1389
12-عبده تبریزی، حسین. شریفیان، روح الله.(1386).«بررسي اثر ريسك نامطلوب بر عملكرد تعديل شده بر اساس ريسك، در شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».فصلنامه بورس اوراق بهادار.سال اول.شماره1.صص70-35.
13-فلاح شمسی،میرفیض و تهرانی، رضا (1384). طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. شماره 43.
14-موسوي سيدعليرضا,كشاورز حميده (1390)،”بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ويژه نامه پژوهشگر (مديريت) بهار 1390; ص19-36.
15-هندركسن،ا. و مایکل ون بردا، ترجمه علی پارسائيان،1385، “تئوریهای حسابداری”، انتشارات ترمه،جلد اول و دوم.
16- نمازی، محمد و شهلا ابراهیمی(1391). بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام. پژوهش های حسابداری مالی. سال دوم. شماره
17- نجارزاده، رضا، عبدالهی حقی، سولماز و علیرضا ناصری،1386، سنجش توان رقابتی محصولات مجتمع پتروشیمی تبریز در راستای الحاق به WTO. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43،35-61
18-هنر بخش، سمیرا. بیرجندی، حمید و مسعود بیرجندی،1391، بررسی اثر نسبی استراتژیتجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره پانزدهم
19-احمد زاده ،یونس(1390) بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در صورت های مالی میان دوره ای .دانشگاه واحدعلوم تحقیقات تهران

منابع لاتین:

1- Acharya, V.V., Naqvi, H., 2012. The seeds of a crisis: a theory of bank-liquidity and risk-taking over the business cycle. Journal of Financial Economics 106, 349–366.
2- Aguerrevere, F.L., 2009. Real options, product market competition, and asset returns. Journal of Finance 64 (2), 957–983.
3- Akdogu, E., Mackay, P., 2012. Product markets and corporate investment: Theory and evidence. Journal of Banking and Finance 36, 439–453.
4- Andrew Marshall, Leilei Tang, Alistair Milne, Variable reduction, sample selection bias and bank retail credit scoring, Journal of Empirical Finance 17(2010),501_512
5- Born Imbierowicz, Christian Rauch.(2014).” The relationship between liquidity risk and credit risk in banks.Journal of Banking & Finance Journal of Banking & Finance 40. 242–256
6- Carl Olsson, (2002), “Risk Management in Emerging Markets “, Pearson Education Limited.
7- Dermine, J., 1986. Deposit rates, credit rates, and bank capital: the Klein-Monti model revisited. Journal of Banking & Finance 10, 99–114
8- Dovern, Carsten-Patrick Meier and Johannes Vilsmeier, (2008), “How Resilient is the German Banking System to Macroeconomic Shocks?”, Kiel Institute for the World Economy, Working Paper No. 1419
9- Espinoza & Prasad, (2010), “Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects”, IMF Working Paper. wp/10/224
10- Espinoza & Prasad, (2010), “Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects”, IMF Working Paper. wp/10/224
11- Fosu.S(2013). Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa.The Quarterly Review of Economics and Finance
12- Francisco Louzada, Paulo H. Ferreira-Silva, Carlos A.R. Diniz, “On the impact of disproportional samples in credit scoring models: An application to a Brazilian bank data”, Expert Systems with Applications 39 (2012) 8071–8078.
13- Fresard, L., 2010. Financial strength and product market behavior: the real effects on corporate cash holdings. Journal of Finance 65, 1097–1122.
14- Froyland, E. and K. Larsen, (2002), “How vulnerable are financial institutions to macroeconomic changes? An analysis based on stress testing”, Economic Bulletin, 3/2002, pp. 92–98, Norges Ban
15- Gang Dang, Kin Keung Lai, Jerome Yen, “Credit scorecard based on logistic regression with random coefficients”, Procedia Computer Science 1 (2010) 2463–2468.
16- Goldstein, Morris & Turner, Philip, (1996), “Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options”, Bank for International Settlements, BIS Economic Papers, No. 46
17- Gorton, G., Metrick, A., 2011. Securitized banking and the run on repo. Journal of Financial Economics 104, 425–45
18- Grenadier, S.R., 2002. Option exercise games: an application to the equilibrium investment strategies of firms. Review of Financial Studies 15, 691–721.
19- Grullon, G., Michaely, R., 2007. Corporate Payout Policy and Product Market Competition. Working Paper. Cornell University.
20- Hansjِorg Lehmann and Michael Manz, (2006), “The Exposure of Swiss Banks to Macroeconomic Shocks – an Empirical Investigation”, Swiss National Bank
21- He, Z., Xiong, W., 2012b. Rollover risk and credit risk. Journal of Finance 67, 391–429. Holmstrِm, B., Tirole, J., 1998. Private and public supply of liquidity. Journal of Political Economy 106, 1–40.
22- Holthausen.R , and Watts , (2001) , “The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standards setting “, Journal of Accounting and Economics , 31:3-75
23- Hsing-Hua Huang, Han-Hsing Lee. (2013).” Product market competition and credit risk”. Journal of Banking & Finance 37. 324–340
24- Hussein A. Abdou, “Genetic programming for credit scoring: The case of Egyptian public sector banks”, Expert Systems with Applications 36 .(2009) 11402–11417.
25- Jiménez, Gabrial & Jesús Saurina, (2005), “Credit cycles, credit risk, and prudential regulation”, Banco de España
26- Kevin J. Stiroh and Christopher Metli, (2003), “Now and Then: The Evolution of Loan Quality for U.S. Banks”, Federal Reserve Bank of New York, Volume 9
27- Koopman, S. J. and Lucas, Andr é, (2003), “Business and Default Cycles for Credit Risk”, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI- 062/2.
28- Leland, H.E., 1994. Corporate debt value, bond covenants, and optimal capital structure. Journal of Finance 49, 1213–1252.
29- Mackay, P., Phillips, G., 2005. How does industry effect affect firm financial structure? Review of Financial Studies 18 (4), 1433–1466.
30- Mauer, D., Sarkar, S., 2005. Real options, agency conflicts, and optimal capital structure. Journal of Banking and Finance 29, 1405–1428.
31- Merton, R.C., 1974. On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. Journal of Finance 28, 449–470.
32- Morellec, E., Nikolov, B., 2009. Cash holdings and Competition. Working Paper. William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester.
33- Nekrassov, Alexandre and pervin shroff. (2008). “cost of equity and risk in earnings components”. Working paper, the University of Minnesota.
34- Samartin, M., 2003. Should bank runs be prevented? Journal of Banking & Finance 27, 977–1000.
35- Santos Silva, J.M.C., Murteira, J.M.R., (2009). Estimation of default probabilities using incomplete contracts data. Journal of Empirical Finance 16, 457–465
36- SnorreLindset, Arne-Christian Lund, Svein-Arne Persson.(2013).” Credit risk and asymmetric information”.Journal of Economic Dynamics & Control.55. 132–151
37- Standard & poors publication (2008)”Rating methodology : corporate ratings criteria”. www.standardandpoors.com ,
38- Tor Oddvar Berg and Katrine Godding Boye, (2007), “An analysis of banks’ problem loans”, Economic Bulletin, Vol 78, P.P. 65-76
39- Valta, P., 2010. Competition and the Cost of Debt. Working Paper. Swiss Finance Institute and Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland.
40- Laffond, R. and R. L. Watts. 2006. The Information Role of Conservative Financial Statements. On Line: www.SSRN.Com.
41- Lucy F. Ackert, Bryan K. Church, and Mandira Roy Sankar. (June 1998). Voluntary Disclosure under Imperfect Competition: Experimental Evidence. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper.7-98

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

110 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.