بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
117 صفحه
حجم
500 KB
8,000 تومان
بنا به تعريف چک نوشته ای بمنظور پرداخت مبلغي معين در حساب صادر كننده موجود و بر روي بانک كشيده مي‌شود تا در درجه يا بحواله كرد دارنده يا حامل پرداخت گردد.

بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

مقدمه

بر كسي پوشيده نيست كه بانك ها جز نهادهاي مالي هر كشور مي باشند. نهادهاي مالي دو گونه اند:
1- نهادهاي مالي سياست گذار: موسساتي كه مسئوليت پايه ريزي و تعيين خط مشي هاي اصلي مالي را عهده دارند و برنامه هاي كلي را در چهارچوب قوانين و مصوبات جاري دولت مشخص مي‌كنند پس از تكميل و تاييد سياست هاي مقرر توسط دولت اين برنامه ها براي اجرا به دستگاههاي مربوطه ابلاغ مي گردد. هدف اين مؤسسات دستيابي به راههايي است كه گردش پولي و مالي را افزايش، نقدينگي را كاهش،‌ سرمايه گذاري ها را افزايش و در نهايت به پويايي اقتصاد كشور منجر گردد.
2- نهادهاي مالي عملياتي: موسساتي هستند كه به طور مستقيم به ارائه خدمت به مردم مي پردازند مانند مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و بانك ها
اين مؤسسات ملزم به اجراي برنامه هاي اعلام شده توسط نهادهاي مالي سياست گذار هستند و در واقع بخش عملياتي و اجرا به عهده اين مؤسسات است.
هدف اصلي آنها علاوه بر اجراي برنامه هاي معين، ارائه خدمات هر چه بيشتر و بهتر در كمترين زمان ممكن به مراكز صنعتي، دولتي،‌ خصوصي و آحاد جامعه به منظور افزايش رفاه و رضايت مندي مردم و تشويق براي سپرده گذاري و سرمايه گذاري در راستاي سياست هاي معين است.
بانك ها نيز به عنوان مهمترين اين موسسات، در اين راستا پيشرو هستند.
بانك ها براي نيل به هدف هاي مذكور در شهرها و مناطق مختلف شعبي را تاسيس نموده اند حجم فعاليت شعبه متفاوت است و در بعضي شعب ازدياد براي دريافت خدمات و پرداخت هاي ضروري به قدري است كه ممكن است كاركنان را براي انجام وظايف خود با دشواري رو به رو سازد براي رفع اين مشكل و جلوگيري از دوباره كاري و اتلاف وقت و رسيدگي سريعتر و بهتر به امور مردم دوايري در شعب مشخص شده كه مهمترين اين دواير، دايره حسابداري شعب است.
اين بخش نيز مانند دواير ديگر داراي شرح وظايف خاصي است كه بايد در حيطه قوانين اجرا شود.
اين مجموعه به تفصيل به شرح فعاليت هاي شعب، به ويژه دايره حسابداري شعب و قوانين مصوب مربوط به آن پرداخته است. اميد است مفيد واقع گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 6
شرح وظايف دايره حسابداري شعب: 7
نحوه پرداخت مساعده به كاركنان: 10
چك 10
تعريف چك 10
اركان چك 11
1-2- تاريخ صدرو چك 11
2-2- مبلغ چك 12
3-2- محلي كه چك در آنجا بايد پرداخت گردد 12
4-2- نام گيرنده چك 12
5-2- امضاء صادركننده چك 12
3- انواع چك 12
1-3- چكهاي عادي 12
2-3- چك مسافرتي 13
3-3- چك بانكي 13
4-3- چك آزاد 13
چكهاي فيمابين بانكها 13
نكات قابل توجه جهت صدور چكهاي بين بانكها 13
2- نحوه صدور و پرداخت چك بين بانكها 14
3- فقدان چكهاي بين بانكها 15
توجه: 16
2-3- فقدان چك توسط بانكها 16
4- دستورهاي متفرقه 17
5- عمليات حسابداري 18
ظهر نويسي، پشت نويسي، و انتقال چك 18
مسئوليت صادر كننده چك 20
مسئوليت بانك (نحوه كنترل و پرداخت چك) 21
دستور پرداخت چك بر حسب درجات شعبه 23
نحوه پرداخت وجه چكهاي مشتريان ساير شعب 24
بنابه تقاضاي صاحب حساب (چك بر) 24
چكهاي انتقالي 28
روش وصول چكهاي انتقالي در شهرستانهاي 29
فاقد اطاق پاياپاي (كلرينگ) 29
سپرده 32
سپرده قرض‌الحسنه جاري 32
چگونگي افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري 32
2- افتتاح حساب‌ سپرده قرض‌الحسنه جاري براي اشخاص حقيقي ايراني: 33
3- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي پزشكان 33
4- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري مشترك 34
5- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي اشخاص حقيقي خارجي 34
1-5- خارجيان مقيم ايران 34
2-5- خارجيان مقيم خارج از كشور 34
3-5- افاعنه 35
6- افتتاح حساب‌ سپرده‌قرض‌الحسنه جاري براي كسبه، بنگاه‌ها، انجمنهاي فرهنگي و خيريه 35
7- افتتاح حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاري براي اشخاص حقوقي ايراني 35
8- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي شركتهاي خصوصي 36
9- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي شركت درشرف تأسيس 37
10- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي شركتهاي تعاون شهري 38
تعريف شركتهاي دولتي: 39
12- افتتاح حساب براي دستگاههاي دولتي 40
1-12- نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي دستگاههاي دولتي 40
3-12- طريقه انسداد حسابهاي دولتي 42
4-12- ممنوعيت قبول سپرده‌ها 42
13- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري بنام شهرداريها 42
14- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي اشخاص حقوقي خارجي 43
2-14- اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از كشور 43
15- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري ارزي 43
حساب قرض‌الحسنه جاري درگير 44
بستن حساب قرض‌الحسنه جاري بتقاضاي صاحب حساب 44
بستن حساب قرض‌الحسنه جاري بتقاضاي حساب در حالت عادي 44
بستن حساب قرض‌الحسنه جاري بتقاضاي صاحب حساب 45
بدليل مفقود شدن چك يا دسته چك 45
حساب مانده‌هاي مطالبه نشده 45
فصل درگذشتگان 47
فصل ورشكستگان 48
فصل جاري راكد 48
فصل انتقالي از بستانكاران 49
حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز 50
نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز 50
انواع حسابهاي سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز 50
نحوه پرداخت 53
حساب سپرده قرض‌الحسنه ويژه 53
تعريف: 53
افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه: 54
عمليات حسابداري 56
حساب سپرده قرض‌الحسنه ويژه جوانان 57
عمليات حسابداري 60
سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت 61
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت: 62
نرخ سود و طريقه محاسبه آن: 65
سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت 65
شرايط افتتاح حساب سپرده‌ سرمايه گذاري بلند مدت 66
افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت براي شركتهاي دولتي 69
نرخ سود و طريقه پرداخت آن 70
عمليات حسابداري 70
سپرده‌هاي بيش از يكسال: 76
حوالجات 76
نحوه صدور حواله‌هاي عهده شعب 77
فقدان چكهاي بانكي 82
پرداخت چكهاي بانكي (چك حواله) و ابزار شبه پول صادره بانكها قبل از قبولي 83
حواله هاي عهده ما 85
حواله هاي عهده ما به نشاني محل اقامت 86
حواله هاي عهده ما جهت واريز به حساب 87
مسائل متفرقه پول رساني 88
صندوق امانات 90
باجه ها 92
اضافه موجودي صندوق و خزانه 101
تعديل نقدينگي و بيمه وجوه صندوق و در راه 102
تفكيك و شمارش اسكناس 106
نكات مهم قبل از بستن حسابها در پايان سال مالي: 106
دستورالعمل بستن حسابها در پايان سال مالي: 106
نحوه ارسال مدارك از طريق شعب: 112
منابع و مآخذ: 116

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

117 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.