×
خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو

هدف این پژوهش بررسی تفاوت بین میزان خرسندی در زنان متاهل دانشجو و زنان متاهل غیردانشجو است

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با شیوه های فرزندپروری والدین می باشد.

خرید
رشته روانشناسی
15,000 تومان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی پرستاران

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی پرستاران بود

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان معدن

استرس شغلی و رضایت شغلی رابطه تنگاتنگ و پیچیده ای باهم دارند که نظریه های مختلف سعی کرده اند ماهیت و محتوای این رابطه را روشن سازند.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای و پرخاشگری نوجوانان

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای – ویدئویی و پرخاشگری نوجوان است.

خرید
رشته روانشناسی
10,000 تومان

بررسی رابطه بین برون گرایی و درون گرایی با میزان عزت نفس در سالمندان

هدف پژوهش، بررسي رابطه بين برون گرايي و درون گرايي با ميزان عزت نفس در سالمندان می باشد.

خرید
16,000 تومان

بررسی رابطه بین خود نظم دهی تحصیلی و خودکارآمدی در دانش آموزان

هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بین خود نظم دهی تحصیلی و خودکارآمدی در دانش آموزان دوره اول متوسطه بود.

خرید
رشته روانشناسی
12,000 تومان

بررسی رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی دانشجویان

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.

خرید
رشته روانشناسی
16,000 تومان

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت زناشویی

هدف از پژوهش حاضر بررسی عشق ورزی و رضایت زناشویی می باشد.

0