بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان یزد

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
185 صفحه
حجم
1 MB
10,000 تومان
هدف تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک هاهای استان یزد است.متغیر سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر مدیریت سرمایه های فکری دارد.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان یزد است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان یزد است که بر اساس آمار جمع آوري شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در بین تمام سرپرستی های بانک ها و بیمه های استان یزد انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد (1998) bontis و به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون با نرم افزارSPSS.19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.
بررسی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که متغیر سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر مدیریت سرمایه های فکری دارد .همچنین تاثیر مدیریت سرمایه فکری و ابعاد آن بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان یزد مثبت و معنادار می باشد ، نتایج آزمون فرضیه ها با توجه به متغیرهای تعدیلگر اندازه و سابقه فعالیت نشان می دهند که متغیر تعدیلگر سابقه فعالیت های مختلف رابطه بین مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها را در استان یزد تعدیل می نماید ولی این فرضیه ها در مورد متغیر تعدیلگر اندازه های مختلف مورد تایید نمی باشند .

واژگان کلیدی : سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، عملکرد مالی.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-4- اهداف تحقیق 13
1-5- چهارچوب نظری 14
1-6- فرضیه های تحقیق 15
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 16
1-7-1- عملکرد مالی 17
1-7-2- سرمایه فکری 18
1-7-2-1-سرمایه انسانی 18
1-7-2- سرمایه ساختاري 19
1-7-2-3- سرمایه مشتری/ ارتباطی 19
1-8- قلمرو تحقیق 20
فصل دوم : ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 21
2-1- مقدمه 22
بخش اول : سرمایه فکری 23
2-2- معرفي سرمايه فكري 23
2-3- اهمیت و ضرورت سرمایه های فکری 27
2-4- اجزای سرمایه فکری 29
2-5- ویژگی ها و استراتژی های سرمایه فکری 35
2-6- معرفی مدل هاي مختلف سرمایه فکري 36
2-7- نقاط قوت و ضعف و روش هاي جديد براي مديريت سرمايه هاي فكري 43
2-8- مدیریت موفق سرمایه فکري 44
2-9- رابطه سرمایه های فکری و عملکرد مالی 46
بخش دوم : عملکرد مالی 47
2-10- تشريح مفهوم عملكرد 47
2-11- مدیریت عملکرد در سطح سازمانی 49
2-12- رویکردهای سنجش عملکرد 51
2-13- اهداف ارزیابی عملکرد 54
2-14- سطوح ارزیابی عملکرد 55
2-15- مدل های ارزیابی عملکرد سازمانی 55
2-16-ارزیابی عملکرد مالی 67
2-17-رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد 68
2-18- مدل هاي ارزيابي عملكرد 71
2-19- واحدهای اندازه گيري عملكرد 73
2-20- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 74
2-21- ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد كارآمد 77
2-22-شاخص های عملکرد 77
2-23- مفهوم عملكرد در بانك 81
2-24- مفهوم عملكرد در بیمه 86
2-25-جایگاه عملکردی صنعت بیمه طبق شاخص های جهانی 88
2-26- مدل های ارزیابی عملکرد در شرکت ها بیمه 90
بخش سوم : پیشینه تحقیق 92
2-27-تحقیقات داخلی 92
2-28- تحقیقات خارجی 95
2-29-روابط بین متغیرها ومدل تحقیق 102
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 103
3-1- مقدمه 105
3-2- روش اجرای تحقیق 105
3-3- جامعه آماری 106
3-4- روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه 107
3-5- روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات 107
3-6- روایی و پایائی ابزار اندازه گیری 108
3-7- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 111
فصل چهار : تجزیه و تحلیل داده ها 112
4-1- مقدمه 113
4-2- توصیف متغیر های تحقیق 113
4-3- آزمون کلوموگروف – اسمیرنف 117
4-4- فرضيه هاي تحقيق 118
فرضیه اصلی تحقیق 118
فرضیه های فرعی تحقیق 121
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 127
5-1- مقدمه 128
5-2- نتایج آمار توصیفی 128
5-3- نتایج نهایی فرضیه ها 132
5-4-پیشنهادهای تحقیق بر اساس تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها 138
5-5- پیشنهادهای تحقیق های آتی 140
5-6-محدودیت های تحقیق 141
منابع و ماخذ 142
منابع فارسی 142
منابع لاتین 149
پیوست ها 155
1-پرسشنامه 155
2-لیست بانک ها و بیمه ها 159
3-ضریب آلفای کرونباخ 160
4-خروجی های تحقیق 163
5-کیس سامری 173

فهرست جداول

جدول 2-1- تعاريف ارائه شده از سرمايه فكري 26
جدول2-2- مفهوم سازی های سرمایه های فکری 34
جدول2-3- مقايسه ي مدل هاي متداول سنجش سرمايه فکري 42
جدول2-4- اهداف ارزیابی عملکرد سازمان(شیخ زاده،1388) 54
جدول2-5- دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد (شیخ زاده،1388) 55
جدول2-6- ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی(طبرسا، 1378) 76
جدول 2-7- ارزيابي عملكرد بانك هاي خارجي و معرفي شاخص هاي عملياتي 85
جدول2-8- صنعت بيمه كشور طي پنج سال اخير بر اساس سالنامه آمارى بيمه مركزى ج.ا.ا 1390 90
جدول 2-9- مدل های ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه 91
جدول2-10- خلاصه ای از تحقیقات انجام شده 98
جدول 3-1- صفات کمی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 108
جدول 3-2- سهم هر یک از مولفه ها و زیر سازه ها 108
جدول 3-3- ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 110
جدول 4-1- توصیف متغیر سابقه فعاليـت 114
جدول4-2- توصیف متغیر اندازه 114
جدول4-3- توصیف متغیر سرمايه فکري 114
جدول 4-4- توصیف ابعاد سرمايه فکري 115
جدول 4-5- توصیف متغیر عملکرد مالي 116
جدول4-6- آزمون کولموگروف- اسمیرنف 118
جدول 4-7- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه فکری و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان یزد ….118
جدول4-8- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه فکری و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها با سابقه های فعالیت 119
جدول 4-9- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه فکری و عملکرد مالی سرپرستی بانک¬ها و بیمه¬ها با اندازه های مختلف 120
جدول 4-10-آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه انسانی و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها با سابقه های فعالیت 121
جدول 4-11- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه انسانی و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه¬ها با اندازه¬های مختلف 122
جدول 4-12- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی سرپرستی بانک¬ها و بیمه¬ها با سابقه¬های فعالیت 123
جدول 4-13- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ارتباطی و عملکردمالی سرپرستی بانک¬ها و بیمه¬ها با اندازه¬های مختلف 124
جدول 4-14- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ساختاری و عملکرد مالی سرپرستی بانک¬ها و بیمه¬ها با سابقه¬های-فعالیت 124
جدول 4-15- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ساختاری و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها با اندازه 125
جدول 4-16- آزمون رگرسیون بین ابعاد سرمایه فکری 126
جدول 5-1- معیارهای متغیر سرمايه انسانی 129
جدول 5-2- معیارهای متغیر سرمايه ارتباطي 130
جدول 5-3- معیارهای متغیر سرمايه ارتباطي 131

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- هیستوگرام متغیر تعهد سرمايه فکري 115
نمودار 4-2- هیستوگرام متغیر عملکرد مالي 117

فهرست اشکال

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق: برگرفته از مدل( Joshi ,,cahill,sidhu 2013 ) 15
شکل 2-1- الگوی تکنولوژی بروکر ( بروکینگ ، 1996 ) 37
شکل 2-2- اجزای سرمایه فکری در الگوی اسکاندیا ( ادوینسون ، 1997 ) 38
شکل2-3- تقسيم بندي سلسله مراتبي جدول سرمايه فکري 39
شکل2-4- ارزش بازاري سازمان اسويبي 40
شکل 2-5- مدیریت عملکرد در سطح سازمانی (آرمسترانگ،1385) 50
شکل 2-6- چارچوب روش AMBITE(عفتي دارياني،1386) 58
شکل 2-7-چهار وجه کارت امتیازی متوازن(طبری و آراسته،1387،ص16) 60
شکل 2-8- وجه مشتری معیارهای اساسی (سایمونز ، 1385 ) 62
شکل 2-9- شمای کلی مدل مالکوم بالدریج (عفتی داریانی و همکارانش ، 1386) 66
شکل 2-10- مدل EFQM(حجازی و همکاران،1392،ص3) 67

منابع و ماخذ

منابع فارسی

1- ابزري ، مهدي . رنجبریان ، بهرام . فتحی ، سعید . قربانی، حسن ، 1388 ، “تأثیر بازاریابی داخلی بر- بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداري”، ،چشم اندازمدیریت،شماره 31 ،ص ص 42-25.
2-ابونوری،اسمعیل.سپانلو، هادی، 1384 ،” تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده بانکی”، دانشور،
شماره14، ص15-1.
3-آذر ، عادل ؛ دانشور مریم ، 1386 ، ” مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه ” ، فصلنامه صنعت بیمه ، سال بیست و دوم ، شماره 2 ، تابستان ، 1386 ، شماره مسلسل 86 ، ص ص 152-123.
4-آذر ، عادل و مؤتمني ، عليرضا ، 1383 ، ” اندازه گيري بهره وري در شركت هاي توليدي به وسيله مدل (DEA) ” ، دو ماهنانه علمي – پژوهشي دانشگاه شاهد، دي ماه ، سال يازدهم ، شماره 8،ص44.
5- آرمسترانگ ، مایکل ، 1385 ،”مدیریت عملکرد راهبردي کلیدي و راهنماي عملی” ، ترجمه :سعید صفري ، انتشارت
جهاد دانشگاهی.
6-احمدیان ، مجید ؛ قربانی ، رحیم ، 1392 ،” بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی: مورد مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ” ، مجله اقتصادی ، شماره های 11 و 12 ، بهمن و اسفند ، ص ص 130-111.
7- اسمعیل زاده مقری ، علی ؛ همت فر ، محمود ؛ زمانیان ، علیرضا ، 1389 ،” بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” ، مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم ، شماره ششم ، ص ص 12-1.
8-آشنا ، مصطفی ؛ یوسفی ، حمیدرضا ؛ صادقی ، فرزانه ، 1388 ، ” سرمایه فکری ، سرمایه ای ارزشمند و موثر در سازمان امور مالیاتی کشور ” ، فصلنامه تخصصي ماليات ، دوره جديد، شماره ششم ، ص ص 155-139.
9- افجه علی¬اکبر،قادرپور¬هانا،1389، ” بررسی تاثیر¬مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان¬” ، فصلنامه مدیریت¬دولتی¬، دوره 1، شماره 3،صص 140-113.
10- الوانی، سیدمهدي ، 1380 ، ” مدیریت عمومی” ، نشر نی، تهران، ص 119.
11- ايران زاده سليمان, برقي امير ، 1388 ،” ارزيابي عملکرد سازمان با مدل روش امتيازي متوازن (BSC) ” ، مديريت صنعتي : تابستان , دوره 4 , شماره 8 ، ص ص 86-67.
12- بابایی نیولویی ، نیلوفر ؛ رحیمی ، غلامرضا ؛ بهلولی زیناب ، نادر ، 1391 ، ” بررسی تطبیقی مدیریت سرمایه فکري در دانشگاهها ” ، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 3 ،پاییز و زمستان ، ص ص 96-53.
13-برادران حسن زاده،رسول. نژاد ايراني،فرهاد. لطف اللهي حقي،ماهرخ ، 1388 ،” بررسي تطبيقي تاثير معيارهاي عملكرد مالي بر تصميم¬گيري مديران بانك ها دولتي و غيردولتي( با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي)” ، فراسوي مديريت، سال سوم ، شماره 11،ص ص 211-185.
14-بهرنگی، محمدرضا. 1388 ، ” سازمان خلاق و نوآور یک سرمایه فکري از منظر مدیریت بر آموزش”، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکري.
15- بیاضی طهرابند ، علی ؛ عقیلی ، حسن ؛ معین نجف آبادی ، فقیهه ، 1388 ، ” مدل جامع مدیریت عملکرد سازمانها ” ، تدبیر ، آذر ، شماره 211 ، ص ص 54-49.
16- پرهیزگار ، محمد مهدی ؛ حاجی کریمی ، عباسعلی ، 1386 ، ” سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور ( مطالعه‌ی موردی، بانک ملت ) ” ، دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان ، ص ص 140-113.
17- پهلوانیان، حسین ، 1391 ، ” سرمایه فکري دارایی پنهان براي برتري در رقابت ” ، ماهنامه مهندسی مدیریت ، 5 (46 ) ، ص ص 67-64.
18- پیرویان ، افسانه ؛ زراء نژاد ، منصور ؛ 1391 ، ” بررسی ارتباط ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه در ایران ” ، تازه های جهان بیمه سال شماره 176 ، 17-4.
19-جعفري،مصطفي و ديگران ، 1384 ، ” بازنگري مدل هاي انداره گيري سرمايه فكري يك رويداد كل نگر ” ، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت تهران.
20-چوپانی ، حیدر ؛ زارع خلیلی ، مجتبی ؛ قاسمی ، عقیل ؛ غلام زاده ، حجت ، 1391 ، ” بررسی رابطه سرمایه فکری با نوآوری سازمانی ( مطالعه موردی : شرکت سهامی بیمه توسعه ) ” ، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ، دوره دوم ، شماره 1 ، صص17-1.
21-حاجی کریمی، عباسعلی و بطحایی، عطیه. 1388 ، ” مدیریت سرمایه هاي فکري (مزیت راهبردي ارزش آفرینی سازمانی ) مفاهیم و کاربردها. “، چاپ اول ، تهران: نشر بازرگانی.
22- حاجی پور،بهمن ؛ کرد،مرتضی ، 1390 ، ” اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی نو آوری و عملکرد مالی شرکت ” ، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، تابستان و پائیز – شماره 62 ، ص ص 162-143.
23- حسن پور ، داود ؛ یزدانی ، حمیدرضا ، 1391 ،” بررسي ارتباط بين ارزش افزوده سرمايه فكري و عملكرد مالي، اقتصادي و بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 19 ،
شماره 4 ، ص ص 32-15.
24-حسن زاده ، حمیدرضا ؛ زارع ، محمدصادق ، 1387 ، “تبیین شاخص هاي ارزیابی عملکرد شرکت هاي بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازي متوازن با نظر خبرگان “، فصلنامه صنعت بيمه ، سال بيست وسوم ، شماره ٣ و ٤ ، پاييز و زمستان ، شماره مسلسل 91-92 ، ص ص 36-7.
25- حسن‌زاده ، رقيه ،1391، “رابطه بين كارآفريني سازماني و عملكرد شركت‌هاي عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران” ، پايان‌نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت.
26- حسيني، س.م. شيخي، ن، 1391 ،” تبيين نقش راهبردي عمليات مديريت زنجيرة تأمين در بهبود ،10، عملكرد شركت : مطالعة صنعت مواد غذايي ايران “، مطالعا ت مديري ت راهبرد ي، 3 ، 57-31.
27- خردمند ابراهيم ؛ ناظم فتاح ، 1389 ، “بررسي رابطه بين فرهنگ سارماني و عملكرد كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي”، واحد تهران شمال ، فصلنامه مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) بهار, دوره 3, شماره 12 ، ص ص181-159.
28-خاکی ، غلامرضا ، 1387 ،” روش تحقیق در مدیریت” ، انتشارات بازتاب .
29- خاوند كار، جليل؛خاوند كار، احسان؛ متقي، افشين ، 1387 ،” سرمايه فكري “، جلد اول، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، تهران.
30-دارابی ، رویا ، 1391 ،” تاثير افشاي اجزاي سرمايه فكري بر كيفيت گزارشگري مالي” ، فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايه گذاري ، سال اول، شماره چهارم، زمستان ، ص ص 131-106.
31-دانشفرد،کرم اله. وحدانی، کاوه.آغاز،عسل،1389، ” بررسي نقش پياده سازي كارت امتياز متوازن در بهبود عملكرد سازمان”، فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي ،شماره 4،سال2،ص55-72
32-دفت،ریچارد ال ،1377،”تئوری و طراحی سازمان” ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی ، دفتر
پژوهشهای فرهنگی.
33-دستگیر، محسن و محمدي، کامران ، 1388 ، “سرمایه فکري: گنج تمام نشدنی سازمان”، ماهنامه تدبیر، شماره 214 ،
ص ص 34-28.
34-رحیمی، غفور ،1385،”ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان”، مجله تدبیر، شماره 173.
35-رضایی کلیدبری ، حميدرضا ؛ گودرزی چگینی ، مهرداد ؛ علوی فومنی ، سیده فاطمه ،1393، “تأثير مديريت زنجيرة تأمين بر بهبود عملكرد صنايع توليد قطعات خودرويي از طريق مزيت رقابتي” ، مدیریت بازرگانی ، دوره 6 ، شماره 1 ، ص 88-67.
36-رهنورد، فرج اله.جویبار، منوچهر،1387، “مقايسه هوش هيجاني در ميان سطوح سه گانه مديريت”، پیام مدیریت،
شماره 26، ص181-101.
37-رياضت فرهاد،1381،”ارزيابي عملكرد بانك ها از طرح تا عمل”،صنعت بانک،پیاپی 19، ص ص 168-135.
38- سالاريان زاده ،محمدحسين ؛ يوسفيان اسپلي ،شيوا ،” استقرار نظام ارزيابي عملكرد حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه هاي علوم پزشكي “، پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت .
39-سکاران ، اوما، 1390 ،”روش هاي تحقیق در مدیریت” ، مترجمان : صائبی و شیرازي ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي.
40- سيد نقوي ،ميرعلي ؛ سپندارند ، صادق ؛ رامين مهر ، حميد ، 1391 ، “بررسي اثرات سرمايه هاي فكري بر عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش ميانجي قابليت يادگيري در شعب بانك صادرات استان تهران “، مدیریت بازرگانی ، دوره 4 ،
شماره 12 ، ص ص 70-53.
41-شجاعی ، عبدالناصر ؛ باغبانیان ، مصطفی ، 1388 ، “بررسی ارتباط فکری و عملکردی سازمانی صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی استان کردستان “، فصلنامه مدیریت¬صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد¬سنندج¬، سال¬چهارم ، شماره 9 ، پاییز ، ص ص 117-107.
42- شمس شهاب الدین،خلیلی مهدی،”بررسی رابطه سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”،چشم انداز مدیریت مالی وحسابداری،1390،شماره 1،ص ص 65-51.
43- شهائی بهنام ،خائف الهی احمد علی ، 1389 ،”بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شعب بانک سپه در تهران” ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، دوره 2،شماره 5،ص ص 90-73.
44- شهايي بهنام، قرباني محمدجواد, , موسوي سجاد, انواري رستمي علي اصغر ، 1389 ، “چشم انداز مديريت¬بازرگاني ” ، چشم انداز مديريت پيام مديريت، زمستان , دوره 10 , شماره 4 پياپي 37 ، ص ص 40-27.
45- شیخ زاده،رجب علی ، 1388 ، “الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمان های مأموریت محور” ، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی ، شماره 2 ، ص ص 84-57.
46-صالحی ، مرتضی. نیکوکار، غلامحسین. محمدی، ابوالفضل. تقی نتاج، غلامحسن،1390،” طراحي الگوي ارزيابي عملكرد شعب بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري”، مدیریت بازرگانی، دوره3،شماره7، ص 149-127.
47- صحت ، سعید ؛ نظرمند ،آسیه ؛ احسان فر گلشن ، 1390 ،” توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه: موانع و راهکارها “،
تازه های جهان بیمه سال سیزدهم فروردین شماره 154 ص ص 22-5.
48-طالب نیا ، قدرت الله ؛ حسینی ، داودخان ؛ معززملاقاسم ، الهه ؛ نیکو نسبتی ، محمد ، 1391 ، “بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پژوهش های تجربی حسابداری ، سال دوم ، شماره 5 ، ص ص 66-51 .
49-طبرسا، غلامرضا ،1378، “بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی”، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و
استخدامی کشور.
50-طبری،مجتبی.آراسته،فرزاد.، 1387، ” ارزيابي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن”، (پژوهشگر) فصلنامه مديريت، سال پنجم، شماره 12 ، زمستان ،ص ص20-12.
51- عالم تبریزي اکبر،حاجی بابایی علی،رجبی فرد ایمان ، 1388 ،” سرمایه فکري”،تهران:مرکز آموزش و تحقیقات
صنعتی ایران.
52-عباسقلیپور، محسن.، 1389، “عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد بانك ها”، شماره 106، بانک و اقتصاد، ص 29-24.
53-عباسي، ابراهيم، صدقي، امان گلدي، 1389 ،” بررسي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركت ها در بورس تهران”، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي،شماره 60 ، تابستان ، ص ص63-62.
54-عفتی داریانی ، محمد علی ، 1386 ، “مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرائی” ، موسسه توسعه و بهبود مدیریت .
55-فیض ، داود ؛ احسانی ، رضا ، 1386 ،” را ه هاي ارتقاي جايگاه صنعت بيمه در بازار سرمايه “، تازه های جهان بیمه ، شماره 117 و 118 ، ص ص 12-5.
56- قلیچ لی بهروز،مشبکی اصغر ، 1385 ،” نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکري سازمان”،فصلنامه دانش مدیریت،شماره 75 ، ص ص 147-125.
57- قهرماني اقدم ،¬غلامحسن ؛¬كهن ، مهدي ، 1391 ،¬”سرمايه هاي¬فكري و مديريت منابع¬ انساني “،¬روزنامه دنياي اقتصاد ،
شماره 2798 ، صفحه 28 (انديشه اقتصاد ).
58- کریمی ، سیدمحمد ، 1392 ،” ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین چشم انداز آینده “، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی ، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت ، سال یکم، شماره 2 ، تابستان ، صفحات 202-183.
59- کورنگ بهشتی، سیامک.، 1381، “وظایف مدیران مالی بانک ها”، پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره 28 و 29،
ص 137-133.
60-مجتهدزاده ، ویدا ؛ علوی طبری ، سیدحسین ؛ مهدی زاده ، مهرناز ، 1389 ، “رابطه سرمايه فكري (انساني، مشتري و ساختاري) و عملكرد صنعت بيمه (از ديدگاه مديران ) “، بررسی¬های حسابداری و حسابرسی ، دوره 17¬، شماره 60، تابستان ، ص ص 119-109.
61-مرادی ، محسن ؛ غفوری فرد ، مهدی ، 1391 ، “رابطه بين عوامل داخلی شرکت با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار” ، فصلنامه پژوهش حسابداری ، دوره 2 ، شماره 1 ، ص ص 38-20.
62-مهر علی زاده ، یدالله ؛ شاهی ، سکینه ؛ حسینی ، شهیده ، 1390 ،” تلاشی برای تدوین شاخصهای سنجش سرمایه فکری و بررسی وضعیت این شاخصها در دانشگاه شهید چمران اهواز”،دو فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران ، سال سوم ، شماره 4 ، بهار و تابستان ، ص ص 96-65.
63- مهرنوش ، حسن ، 1391 ، “سرمایه فکری” ، ماه نوین ، ماهنامه داخلی بانک اقتصاد نوین ، شماره 39 ، اردیبهشت ،
ص ص 35-30.
64- نشریه سیگما ، 2013 ، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره 3.
65- نمازي، محمد، ابراهيمي، شهلا، 1388 ، “بررسي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي جاري و آينده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه تحقيقات مالي، زمستان ، شماره 4 ، ص 10.
66- نماميان ، فرشید ؛ قلی زاده ، حسن ؛ باقری ، فاطمه ، 1390 ، “سرمایه فکری و روش های اندازه گیری آن” ،
دومين كنفرانس مديريت اجرايي ، 1 و2 تیرماه .
67- نورالسنا، رسول ؛ كريمي قرطماني، مصطفي ؛ صبري لقايي ،كاميار ، 1391 ،” رويكردهاي موجوددرمحاسبه شاخص قابليت فرايند درپايش پروفايلها” ، هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.
68-نوری بروجردی ، پیمان ؛ محمودی ، محمد ؛ هارون کلایی ، کاظم ، 1389 ،” سنجش مدل های ارزیابی سرمایه فکری با استفاده از متغیرهای مالی” ، مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم ، شماره پنجم ، ص ص 31-43.
69- نوه ابراهيم عبدالرحيم,حمصي سميه ، 1389 ،” ارزيابي مراكز علمي- كاربردي استان مركزي با استفاده از الگوي تعالي سازماني “، رهبري و مديريت آموزشي، دوره 4 , شماره 3 ,ص ص
70- والمحمدي ، چنگيز ؛ روشن ضمير ، شروين ، 1392 ،” بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت كيفيت جامع” ، فصلنامه مطالعات مديريت (بهبود و تحول) ، سال بيست و سوم، شماره 72 ، ص ص 142-119.
71- وفایی یگانه،محمد ، 1392 ، “گزارشی از بازار بیمه ایران” ، تازه های جهان بیمه ، خرداد 1392 – شماره 180 ،
ص ص 49-45.
72-هدایتی،ع.کلهر،ع.، 1383، “عملیات بانک داری2″،تهران، انتشارات موسسه بانکداری.

منابع لاتین

73- Abeysekera, I. (2006). “ The project of intellectual capital disclosures: researching the research”. Journal of Intellectual Capital, Vol. 7 No. 1,
74- Ahmadvand, Ali Mohammad; Torbati, Reza; Porreza, Amir (1391) “Designed Conceptual model of performance management and strategy formulation using BSC and EFQM”, Journal of HumanResource Management Research, University of Imam Hossein (AS),the fourth year. (In Persian)-Akbarian, M. and Najafi,
75- Ahangar Reza Gharoie , (2011) , “The relationship between intellectual capital and financial performance: An empirical investigation in an Iranian company” , African Journal of Business Management Vol. 5(1), pp. 88-95
76- Al-Ali N (2004). “Comprehensive intellectual capital management: stepby- step, John Wiley & Sons, Inc. “, Hoboken, New Jersey.
77- Allen NC, Bagade S, McQueen MB, Ioannidis JP, Kavvoura FK, Khoury MJ, Tanzi RE, Bertram L. ,(2008) , “Systematic meta-analyses and field synopsis of genetic association studies in schizophrenia: the SzGene database “, Nat Genet. 2008 Jul;40(7):827-34. doi: 10.1038/ng.171.
78- Bahrami,S. , (2009), “In Intellectual Capital in Higher Education”. Association of Higher Education. Isfahan
79- Bahrami, S. , (2011) , “An study of relationships among strategic management”, intellectual capital at universities. PhD Thesis, Isfahan University
80-Bambang Soedaryono , Murtanto , Ari Prihartini , (2012) , “Effect Intellectual Capital (Value Added Intellectual Capital) to Market Value and Financial Performance of Banking Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange” , International Conference on Business and Management 6 – 7 September, Phuket – Thailand , pp 89-106
81- Bhartesh, K. R. & Bandyopadhyay, A. K. (2005). “Intellectual Capital: Concept and its Measurement”. Finance India 19( 4): 1365- 1374.
82- Bontis, N .(1998). “Intellectual Capital: An exploratory study that develops measure and models “, Management Decision, 36.2. 63-76.
83- Bose S, Thomas K.(2007), “Applying the Balanced Scorecard for better Performance of Intellectual Capital” , Journal of Intellectual Capital;4 : 653-665.
84- Brooking, A., (1996) , “Intellectual Capital: Core Asset for Third Millennium Enterprise”, International Thomson Business Press, London.
85- Can˜ibano, L. and Sa´nchez, P., (2004), “Measurement, management and reporting on intangibles: state of the art”, Accounting and Business Review, pp. 56-68.
86-Cao, Mei. Zhang, Qingyu,(2011),” Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm Performance”, Journal of Operations Management 29 ,163–180.
87- Chang ,W, Hsieh,J,(2011),” The dynamics of intellectual capital in organizational development” African Journal of Business Management Vol. 5(6), pp.2345-2355, 18 March
88- Cheng, M., Lin, J., Hsiao, T., and Lin, T. (2010). “Invested resource, competitive intellectual capital, and corporate performance”. Journal of Intellectual Capital 11 ( 4): 433-450.
89- Chen, J., Zhu, Z., and Xie, H. Y. (2004). “ Measuring Intellectual Capital: A new Model and Empirical Study”. Journal of Intellectual Capital 5(1): 195-212.
90- Chen, Y.-S. (2008). “The Positive Effect of Green Intellectual capital on Competitive Advantages of Firms”. Journal of Business Ethics 73, 271-286.
91- Cho, J.Y., Chak, K., Andreone, B.J., Wooley, J.R., Kolodkin, A.L. (2012). “The extracellular matrix proteoglycan perlecan facilitates transmembrane semaphorin-mediated repulsive guidance”. Genes Dev. 26(19): 2222–2235.
92- Daugherty PJ, Stank TP, Ellinger, AE (1998). “Leveraging logistics/distribution capabilities: the effect of logistics services on market share”, Journal of Business Logistics, 19(2): 35-51.
93- Desheng, Wu, Zijiang, Yang, Sandra, Vela & Liang, Liang , (2006), “Simulation analysis of production and investment performance of Canadian life and health insurance companies using data envelopment analysis”, Computer & Operation Research, Article in Press.
94- Edvinsson, L& Malone, M S. , , (1997). “ Developing a model of managing in Intellectual capital”. European Management Journal 4(3).pp 356-364.
95-Gonzalez . B ,etal ,(2005) , “ Cultural vs . Opevational Market Orientation and Objective vs . Subjective performance : pevspective of production and operations “ . industrial Marketing Management , vol . 34 , pp.797-829
96- Hassan Saleh Al-Dhaafri1 & Abdullah Kaid Al-Swidi , (2013) , “The Entrepreneurial Orientation and the Organizational Performance: Do Enterprise Resource Planning Systems Have a Mediating Role? A Study on Dubai Police” , Asian Social Science; Vol. 10, No. 2;
97-Holtom BC, Mitchell TR, Lee TW, Inderrieden EJ (2005). “Shocks as causes of turnover: what they are and how organizations can manage them”, Human Resource Management, 44(3): 337-352.
98-Huang CC, Luther R, Tayles M (2007). “An evidence-based taxonomy of intellectual capital”, Journal of Intellectual Capital, 8 (3): 386-408.
99- Fornell, C. , (2000) , “Customer asset management, capital efficiency, and shareholder value, Performance measurement, past, present and future Conference”, 20th July Cambridge University UK. http://www.cranfield.ac.uk/som/cbp/claeskeynote.htm.
100- Jalali Naini, S. G., Aliahmadi, A. R., & Jafari-Eskandari, M. (2011). “Designing a mixed performance measurement system for environmental supply chain management using evolutionary game theory and balanced 12 scorecard: A case study of an auto industry supply chain. Resources”, Conservation and Recycling, 55(6), 593-603.
101-Johnson W.H.A (2002). “leveraging intellectual capital through product and process management of human capital”, journal of intellectual capital, 3(4): 415-429.
102-joshi mahesh,cahill daryll, sidhu jasvinder,(2013) , “intellectual capital and financial performance: an evaluation of the Australian financial sector ,journal of intellectual capital”, pp264-285
103-Kaplan, R.S. and Norton, D.P. ,(1992), “The balanced scorecard ± measures that drives performance”, Harvard Business Review, Vol. 70, pp. 71-9.
104-Kaplan, R.S. and Norton, D.P. , (2001), “The strategy-focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment”, (Boston, MA: Harvard Business School Press).
105- Khanqah V. Taghizadeh, Khosroshahi M. Akbari, Ghanavati E. , (2012) , “ An Empirical Investigation of the Impact of Intellectual Capital on Firms’ Market Value and Financial Performance: Evidence from Iranian Companies “, Int. J. Manag. Bus. Res., 2 (1), 1- 12
106- Kurien, G. P. & Qureshi, M. N. (2011). “Study of Performance Measurement Practices in Supply Chain Management, “ International Journal of Business Management and Social Sciences,2(4), 19-34.
107-Li .Suhong, Bhanu Ragu-Nathanb, T.S. Ragu-Nathanb, S. Subba Raob‚ (2006), “ The Impact Of Supply Chain Management Practices On Competitive Advantage And Organizational Performance”‚ The International Journal Of Management Science-Omega 34 ,Pp. 107 – 124
108- Lin C.Y., Kuo, T..H.,( 2007),”The Mediate Effect Of Learning And Knowledge On Organizational Performance”, Industrial Management & Data Systems , 107(7),Pp.1066.1083.
109- Marr, Bernard & Schiuma, Gianni & Neely, Andy., , (2004), “ Intellectual capital- Defining key performance indicators for organizational knowledge assets”. Business Process Management Journal10(5).pp551-569.
110- Marr, Bernard &Starovic Danka., (2003), “Understanding corporate value: managing and reporting Intellectual capital”. Available from : W W . cimaglobal.com /cps/rde/xbcr/ SIDOAAAC5644 E569109/live/MgRptIntcap_tecrpt_Pdf.
111-Maditinos,D, Chatzoudes,D, Tsairidis,Ch, Theriou,T,(2011)، “The impact of intellectual capital on firms’ market value and financial performance”, Journal of Intellectual Capital Vol. 12 No. 1, 011pp. 132-151
112-Manuel Castelo Branco & Catarina Delgado, Cristina Sousa, Manuel Sa.(2011). “Intellectual capital disclosure media in Portugal”, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 16, No.1, p.38.
111-McElroy MW (2002). “Social innovation capital”, Journal of Intellectual Capital, 3(1):1, 30-39.
113- Meer-Kooistra, J. v. D., & Zijlstra, S. (2001). “Reporting on intellectual capital. Accounting”. Auditing& Accountability Journal 4, 456-476.
114- Mondal Amitava, “ Intellectual capital and financial performance of Indian banks”, Journal of Intellectual Capital,2012,no 4,pp515-530
115- Olarararrieta.S & Fridman.R,(2008),”Market Orientation ,Knowledge-Related Resource & Firm Performance/Journal Of Business Research/Vol:61/Pp623-630.
116- Pablos, Patricia Ordonez de., (2003) , “Intellectual capital reporting in Spain: A comparative view. Journal of Intellectual Capital,. 4 (1).pp61-81.
117-Phusavat ,Kongkiti, Comepa, Narongsak, Sitko-Lutek, A., and Keng-Boon, Ooi. (2011). “Interrelationships between intellectual capital and performance”. Industrial Management & Data Systems, Vol. 111 Iss: 6, pp.810 – 829
118-Panigyrakis.G&Theodoridis.P,(2007),”Market Orientation & Performance: An Emperial Investigation In The Retail Industry In Greece “, Journal Of Retailing &Customer Service,Vol:14,Pp.134-149
119- Rahim, S. H.,And Malik, M. I. ,(2010), “Emotional Intelligence and Organizational Performance:(A CaseStudy of Banking Sector in Pakistan) “ , International Journal of Business and Management, Vol. 5,No. 10
120- Radnor. Zoe , Mary McGuire, (2004) “ Performance management in the public sector: fact or fiction? “,International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 53 Iss: 3, pp.245 – 260
121- Ramírez -Córcoles, Yolanda ,. Santos Peñalver, Jesús F & Tejada Ponce, Ángel et al. (2007). “ Intellectual Capital in Spanish University”. Journal of Intellectual Capital 4, 732-748.
31- Rodov, I & Leliaert P. (2002). “ FIMIAM: Financial Method of Intangible Assets Measurement”. Journal of Intellectual Capital 3(3): 323-336.
122- Roos, G., Roos, J. , (1997), “Measuring your Company’s Intellectual Performance” , Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, pp. 413-426.
123- Saeed Fathi , Shekoofeh Farahmand , Mahnaz Khorasani , (2013) , “ Impact of Intellectual Capital on Financial Performance” , International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences January 2013, Vol. 2, No. 1 , pp 6-17
124- Seleim A, Ashour A, Bontis N (2004). “ Intellectual capital in Egyptian software firms”, The Learning Organization, 11(4/5): 332-346.
125- Srivihok, A, (2008), “Intellectual Capital of Enterprises in Thailand:Measurement Model by Baysean Network Algorithm”. Communications of the IBIMA, Vol 3, pp 193-199.
126- Sin.L & Tse.A.C,)2005), “An Analysis Of The Relationship Between Market Orientation & Business Performance In The Hotel Industry”,Hospitaly Management,Vol:24,Pp.555-557.
127-Singh.S&Ranchod.A, , (2004) , “Market Orientation & Customer Satisfaction”, Journal Of Industrial Marketing Management,Vol:33,Pp.135-144.
128- Starovic, D., and Marr, B. , (2003), “Understanding corporate value: Managing and reporting intellectual capital”. London: Chartered Institute of Management Accountants.
129- Sveiby, K. E. , (2000) , “A Knowledge-based Theory of the Firm to Guide in Strategy Formulation .” Journal of Intellectual Capital. 2 (4): 344-358.
130- Ulrich D (1998). Intellectual capital: competence * commitment, Sloan Management Review 39(2): 15-26.
131-Tangen .Stefan, )2004), “Performance measurement: from philosophy to practice”,
International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 53 Iss: 8,
pp.726 – 737
132-Taylor .C.R , Et Al ,(2008), “Does Having A Market Orientation Lead To Higher Levels Of Relationships & Business Performance? Evidence From The Korean Robotics Industry “, Industrial Marketing Management/Pp1-8.
133-Van den Berg, H., (2002) , “A Models of intellectual capital valuation: A comparative evaluation”, Available from: http:// business queensu.ca/knowledge/consortium
134-Wang WY, Chang CF (2005). “ Intellectual capital and performance in causal models: evidence from the information technology industry in Taiwan”, Journal of Intellectual Capital, 6(2): 222-36.
135- Wagner .Stephan M. , Grosse-Ruyken .Pan Theo , Erhun. Feryal .,(2012), “The Link Between Supply Chain Fit And Financial Performance Of The Firm”,Journal Of
Operations Management, Volume 30, Issue 4, Pages 340–353.
136- Wagner Jr , Oliver M. Beckers , Amanda E. Tolle ,( 2013) , “Tradeoffs limit the evolution of male traits that are attractive to females” , Downloaded from rspb.royalsocietypublishing.org on March 29,
137- Zéghal, Anis Maaloul, (2010) , “Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 11 Iss: 1, pp.39 – 60.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

185 صفحه

حجم

1 MB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان یزد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.