بررسی رابطه رضایت شغلی با جرات ورزی کارگران

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
85 صفحه
حجم
500 KB
12,000 تومان
یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و جرات ورزی کارگران رابطه معنادار وجود دارد.

بررسی رابطه رضایت شغلی با جرات ورزی کارگران

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه رضایت شغلی با جرات ورزی کارگران زن کارخانه ——– می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارگران زن کارخانه ——- می‌باشد که با برآورد تقریبی جمعیت آن‌ها 45 نفر است. اندازه نمونه یا حجم نمونه، تعداد 30 نفر که بر اساس روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و جرات ورزی کارگران کارخانه ——– رابطه معنادار وجود دارد. بین ماهیت کار و جرات ورزی کارگران کارخانه ——– رابطه معنادار وجود دارد. بین ارتقا و جرات ورزی کارگران کارخانه ——– رابطه معنادار وجود دارد. بین سرپرست و جرات ورزی کارگران کارخانه ——– رابطه معنادار وجود ندارد. بین همکار و جرات ورزی کارگران کارخانه ——– رابطه معنادار وجود ندارد. بین حقوق و جرات ورزی کارگران کارخانه ——– رابطه معنادار وجود دارد. بین شرایط کار و جرات ورزی کارگران کارخانه ——– رابطه معنادار وجود دارد.
کلید واژه ها: رضایت شغلی، جرات ورزی

بیان مسئله:

جرأت‌ورزی دفاع از حقوق خود و بیان افکار و احساسات خود به شیوه مستقیم، صادقانه و مناسب است. افراد قاطع برای خود و دیگران ارزش قائل هستند. آنان منفعل نیستند و اجازه نمیدهند دیگران از آنان سوء استفاده کنند و از طرف دیگر به خواستهها و نیازهای دیگران احترام می‌گذارند و به شیوهای مدبرانه و انعطافپذیر با آنان ارتباط براقرار میکنند. قاطعیت با اعتمادبه‌نفس مرتبط است و مفهوم نهایی آن وجود نگرش مثبت، صداقت و احترام به خود و دیگران است. وقتی که به خود مطمئن هستید و رفتارتان صریح است در مقابل دیگران رک و بیپرده عمل میکنید، حتی اگر عقاید آنان با دیدگاه شما مغایر باشد. با داشتن چنین خصوصیتی قادر هستید به صراحت عقیده و احساس خود را بیان نمایید و به طور مؤثری با دیگران ارتباط برقرار کنید(سراج، 1392).
جراتمندي، ابراز مستقيم، صادقانه و مناسب احساسات و عقايد شما است. با رفتار قاطعانه شما مانع از سوء استفاده ديگران شده و از تحميل شدن خواسته‌هاي ديگران برخود جلوگيري مي‌كنيد.اگر در گذشته رفتار قاطعانه را ناراحت كننده يافته‌ايد؛ شايد آن را با پرخاشگري اشتباه كرده‌ايد. پرخاشگري يك شيوه دفاع از خود است كه در آن به حقوق شخص دگير تجاوز مي‌شود.پرخاشگري به صميميت آسيب مي‌زند و شأن شما را در ديد ديگران پايين مي‌آورد، ليكن جراتمندي دفاع از خود است به گونه‌اي كه به حقوق شخص ديگر تجاوز نشود.
«رضایت شغلی » مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است; عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطی که درآن کارانجام می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود(محمدی، 1395).
رضایت از شغل مفهوم پیچیده و چند بعدی است که با عوامل مختلف روانی و اجتماعی ارتباط دارد به عبارتی دیگر عوامل مختلف نقش عمده ای در ایجاد رضایت یا عدم رضایت شغلی ایفا می کنند. عواملی مانند تغییر روحیه، بی حوصلگی که خود ناشی از عوامل مختلف می باشند ، تشدید کننده افت کارگران کارمندان در محیط های کاری می باشند که توجه به بهداشت روان در محیط های کاری می تواند در بهبود شرایط مفید واقع شود. (شعبانی، 1392).
به همین جهت توجه به مسایل معلمان در زمینه های شغلی و شخصیتی و شناسایی عواملی که موجب افزایش کارایی و رضایت شغلی و کاهش استرش شغلی آنها می گردد، موضع بسیار مهمی باشد. یکی از گرفتاریهای اصلی بشر امروزی که طبق نظر اندیشمندان زائیده تغییر و تحولات سریع اجتماعی است، موضوع استرس میباشد. فشار عصبی و روانی در زندگی روزانه افراد به وفور مشاهده میگردد. دنیای صنعتی و فراصنعتی گرفتاریهای فراوانی به بار می آورند نگرانی افراد نسبت به کار ،مشکلات اجتماعی ،وضع اقتصادی و نیازهای گوناگون انتظارات و توقعات سازمانها از کارمندان، پیشرفت تکنولوژی، نگرانی و بیم از کهنه شدن اطلاعات و معلومات و سایر عوامل همگی سبب می شود که فرد از لحظه بیداری بامداد تا هنگام آرمیدن شامگاه همواره دچار فشارهای هیجانها ، نگرانی ها، و بیم ها و امید های گوناگون باشند که گاه با ظرفیت بدنی وعصبی و روانی وی متناسب است و گاه با آن سازگار نیست. مجموعه چنین حالات و فشارهای ناشی از آن موجب میشود تا فرد تنش را تجربه کند . بخش مهمی از زندگی که فشار فراوانی را برای انسان ها ایجاد میکند شغل آنهاست و در دهه های اخیر فشار عصبی و علل و عوارض آن در محیطهای شغلی و نیز در سازمانها یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است.(دقیقی وفرهنگی، 1388)
از آن جا که در جامعه امروزی به شخصیت افراد توجه زیادی می‌شود لازم است که محققان و دانش پژوهان در این زمینه تحقیقاتی به عمل بیاورند. لذا این تحقیق به دنبال پاسخ، شده است که آیا میان جرات ورزی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
بیان مسئله: 3
اهمیت و ضرورت پژوهش: 5
اهداف پژوهش 7
هدف کلی 7
هدف های جزئی 7
فرضیه ها یا پرسش های تحقیق 8
فرضیه کلی: 8
فرضیه های فرعی 8
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 8
تعريف مفهومي : رضایت شغلی 8
فصل دوم: پیشینه پژوهش 10
پیشینه نظری 11
الف: جرات ورزی 11
جرأتورزی چیست؟ 11
چرا جرأت ورزی مهم است؟ 11
پیش از اعلام موضع 12
اعلام موضع با جمله سه بخشی 13
تفاوت جرأت‌ورزی و پرخاشگری 15
نواع رفتار جرأت مندانه 15
هدف هاي جرأت ورزي 16
مزاياي رفتار جرأتمندانه 16
پيامدهاي منفي نداشتن جرأت 17
عوامل دوري از رفتار جرأتمندانه 18
راهكارهايي براي ابراز جرأت مندي 19
فرهنگ گفتاري در رفتار جرأتمندانه 21
انواع رفتار جرأت مندانه 22
هدف هاي جرأت ورزي 22
مزاياي رفتار جرأتمندانه 22
پيامدهاي منفي نداشتن جرأت 23
عوامل دوري از رفتار جرأتمندانه 24
ب: رضایت شغلی: 31
عوامل موثر بر رضایت شغلی 31
عوامل سازمانی 31
عوامل محیطی 32
عوامل فردی 33
غنی‌سازی شغلی 34
مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها 35
زمان کاری شناور 35
آثار وجود رضایت شغلی 36
رضایت شغلی از دیدگاه صاحب نظران 39
نظریه‌های رضایت شغلی 40
نظریه سلسله مراتب نیازها 40
نظریه انگیزش اجتماعی 41
نظریه واسطه‌ای انگیزشی 42
نظریه روابط انسانی 42
نظریه برابری 43
نظریه نقشی 43
چند بعدی بودن رضایت شغلی 44
پیامدهای رضایت شغلی 45
بعضی از شاخص‌های روحیه پایین رضایت شغلی 46
آشفتگی کارمند 46
غیبت کاری 46
تأخیر در کار 47
ترک خدمت 47
فعالیت اتحادیه 48
بازنشستگی زودرس 48
ب) پیشینه پژوهشی 49
فصل سوم: روش تحقیق روش پژوهش: 55
جامعه آماری: 56
نمونه و روش نمونه گیری: 56
ابزار پژوهش: 56
پرسشنامه جرات ورزی 56
روش‌های تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق: 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 64
مقدمه 65
آمار توصیفی 66
یافته های استنباطی 66
فرضیه اول 67
فرضیه دوم 68
فرضیه سوم 69
فرضیه چهارم 70
فرضیه پنجم 71
فرضیه ششم 72
فرضیه هفتم 73
فصل پنجم: نتیجه گیری 75
نتایج پژوهش 76
تببین نتایج پژوهش 76
پيشنهادهاي پژوهش: 78
محدوديت هاي پژوهش: 78
منابع: 80

منابع:

1. آقایی، جواد(1387). اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن. پایان نامه به راهنمایی دکتر علی دلاور.
2. احمدی ، سهیلا(1388). بررسی میزان شیوع و علل کمرویی در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهریار،پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
3. انجمن روانپزشکی آمریکا(۱۹۹۴). راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی(چاپ اول). ترجمه محمدرضا نائینیان و همکاران: تهران انتشارات دانشگاه شاهد.
4. ایرجی ،فاطمه(1387).مقایسه روشهای جرأت آموزی به دانش آموزان کم جرأت دختر دبیرستانی با شیوه های مشاوره گروهی و مشاوره فردی در شهر اصفهان. پایان نامه به راهنمایی عبدالله شفیع آبادی.
5. بنیامین سادوک و هارولدکاپلان(۱۹۹۰). چکیده روانپزشکی بالینی(چاپ سوم). ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران: انتشارات آزاد.
6. بیابانگرد، اسماعیل(۱۳۷۸).روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان(چاپ پنجم) انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان.
7. بیابانگرد؛ اسماعیل(۱۳۷۰).بررسی رابطه بین مفاهیم منابع کنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستانهای تهران: پایان نامه به راهنمایی دکتر علی اکبر سیف.
8. پورافکاری، نصرت الله (1374) فرهنگ جامع روانشناسی- روان پزشکی در زمینه های وابسته؛ انتشارات فرهنگ جلد اول و دوم
9. حسینی. ملیحه السادات(1392). بررسی رابطه نگرشهای تربیتی با عزت نفس دانش آموزان. پایان نامه به راهنمایی دکتر پروین کدیور.
10. حسینی،حسین(1392). بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، جنسیت و عزت نفس. پایان نامه به راهنمایی دکتر پروین کدیور.
11. دادستان، پریرخ(۱۳۷۶). روان شناسی مرضی تحولی(چاپ سوم). تهران: انتشارات سمت.
12. دوسن. توماس(۱۳۷۳). چاره کمرویی(چاپ اول). ترجمه محمد حسین سروری.تهران: انتشارات آسیا.
13. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی،الهه(۱۳۷۶). روش های تحقیق در علوم رفتاری(چاپ اول). تهران: انتشارات آگاه.
14. سیف، سوسن؛ لطف آبادی حسین و کدیور، پروین(۱۳۷۰)روان شناسی رشد(چاپ اول). تهران: انتشارات سمت.
15. سیف، علی اکبر(1387) روش تهیه پژوهشنامه؛ انتشارات دوران
16. شفیع آبادی،عبدالله و ناصری،غلامرضا(۱۳۷۲). نظریه های مشاوره و روان درمانی(چاپ دوم). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
17. شکرکن،حسین و همکاران(۱۳۷۲). مکتبهای روان شناسی و نقد آن(جلد دوم،چاپ اول). تهران:انتشارات سمت.
18. شولتز، دوان؛ روان شناسی شخصیت؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی،انتشارات ویرایش:۱۳۷۷٫
19. شولتس، دوان؛ روانشناسی کمال؛ ترجمه گیتی خوشدل، نشر نو:۱۳۶۹٫
20. علیوند ، تفرشی، منصوره(1390).بررسی ارتباط سطح عزت نفس با رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان مدارس راهنمایی دولتی مناطق منتخب شهر تهران، پایان نامه به راهنمایی فاطمه فشندی.
21. غریب رضایزدی، عصمت(۱۳۷۲). بررسی علل و عوامل موثر در کمرویی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در استان یزد در سال تحصیلی۷۲-۷۱٫وزارت آموزش وپرورش،شورای تحقیقات.
22. کریمی،عبدالرسول(۱۳۷۵). بررسی رابطه بین عزت نفس و هویت یابی در نوجوانان۱۵ تا۱۸ ساله در شهر تهران. پایان نامه به راهنمایی شکوه نوابی نژاد.
23. کمالی ، محمود(1390).بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه گروهی از دانش آموزان متوسطه شیراز. پایان نامه به راهنمایی علی اکبر حسینی.
24. كريمي ،صغری(1384). بررسی سطوح اضطراب عزت نفس کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. پایان نامه به راهنمایی دکتر حسن احدی.
25. محمدی ، محمود؛ دادستان،پریرخ وراد،مینا(1392). لغت نامه روان شناسی(چاپ اول) تهران: انتشارات ژرف.
26. نجاریان، بهمن(۷۴-۱۳۷۵). ساخت و اعتباریابی مقدماتی پرسشنامه اضطراب امتحان و بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب معمولی و عزت نفس، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، عملکرد تحصیلی و انتظارات معلم در دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهرستان اهواز.
27. محمدی، ع وص، قربانزاده مقدم،1383. بررسی نحوه استقبال معلمان ازنوآوری وابتکاردرزمینه روش تدریس وکاربرد وسایل آموزشی، مقاله ارائه شده دردومین همایش فناوری آموزشی، تبیین رویکردهای نوین درفناوری آموزشی وجایگاه آن درنظام آموزشی، تهران. ص 27-29
28. محمدی، علی (2002) بررسی رضایت شغلی با هوش هیجانی دانشجویان، پایان نامه کارشناسی پیام نور میبد ص 85
29. نور بخش، مهوش. (1376). بررسي انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي دانشکده‌های تربيت بدني سراسر كشور بر اساس نظريه هرزبرگ، رساله دكتري، تهران، دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران.
30. نوربخش، حسین (1383) بررسي رضايت شغلي دبيران تربيت بدني شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی رشته تربیت بدنی آزاد اهواز. ص 87

31. Baba, VV and Jamal, M (1991) Routinisation of job context and job content as related to employees quality of working life: a study of psychiatric nurses. Journal of organisational behaviour. 12. 379-386.
32. Coronel, J. et al. (2003); “Qualities of Collaboration, Professional Development and Teaching Improvement: an Experience in the University Context”; Journal of Education for Teaching, Vol. 29, P. 2.
33. Frederick J Leach, Jerry D Westbrook, ” Motivation and job satisfaction in one government research and development environment “, Engineering Management Journal. Rolla: Dec 2000.Vol.12, Iss. 4; pg. 3, 6 pgs
34. Sirgy, M. J., Efraty,, D., Siegel, P & Lee, D. (2001). A new measure of quality of work life (QoWL) based on need satisfaction and spillover theories. Social Indicators Research, 55, 241-302.
35. Smithpc،kendalllm،hulincl.the measurement of satisfaction in work and retirement: a strategy for the study of attitudes: randmcnally 1969

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

85 صفحه

حجم

500 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه رضایت شغلی با جرات ورزی کارگران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.