تعریف و معیارهای تفکیک انگیزه و سوءنیت خاص در جرایم در فقه و حقوق موضوعه

قابل ویرایش
بله
زبان
فارسی
تعداد صفحه
140 صفحه
حجم
200 KB
39,000 تومان
هدف این پژوهش تحلیل و بازشناسی معیارهای تفکیک انگیزه و سونیت خاص در جرایم در فقه و حقوق موضوعه است

تعریف و معیارهای تفکیک انگیزه و سوءنیت خاص در جرایم در فقه و حقوق موضوعه

چکیده

انگیزه تقویت افراد برای دست یابی به سطوح بالای عملکرد و غلبه بر موانع برای تغییر می باشد. انگیزه، عامل کنترل کننده راهنمایی، کنترل و پایداری در رفتار انسانی است. بر اساس اهمیت انگیزه، نشان داده اند که افرادی که انگیزه شغلی زیادی دارند، تعهد شغلی بیشتری نیز خواهند داشت، از طرف دیگر، افرادی که احساس تعهد بیشتری نسبت به شغل خود دارند، حتی اگر همه چیز آن طور که می خواهند پیش نرود، اثر این مسئله کمتر می شود. و همچنین انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از؛ تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم، به نحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. انگیزه و سوءنیت عام از این جهت که عنصر معنوی می باشند شبیه یکدیگر هستند، اما تفاوت هایی با هم دارند؛ زیرا قصد مجرمانه رکنی از ارکان سه گانه جرم است اما انگیزه خارج از ارکان جرم می¬باشد و در مقام رسیدگی به جرایم باید دقت فراوان مبذول داشت تا انگیزه ارتکاب جرم با قصد مجرمانه اشتباه نشود.رابطه بین انگیزه سوء و سوءنیت خاص را می توان رابطه عموم خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانونگذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوءنیت خاص تلقی می شود. انگیزه شرافتمندانه و انگیزه ای که جزء ارکان جرم نیست با سوءنیت رابطه ای ندارد. در بسیاری از مواد قانونی که قصد خاصی برای تحقق جرم پیش بینی شده است،در حقیقت مصادیقی از انگیزه هستند، هرچند ممکن است با نام سوءنیت خاص یا نام دیگری از آنها یاد شود. لذا این پژوهش با روشی تحلیلی و توصیفی تلاش می کند تا مفهوم و معیارهای تفکیک انگیزه و سونیت خاص در جرایم در فقه و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار داده و از این رهگذر به نتایج مورد نظر دست یابد.
واژگان کلیدی: انگیزه، سوءنیت عام، سوء نیت خاص، جرم، فقه و حقوق موضوعه

بیان مساله

برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواحی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل یا ترک فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد، به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم تظاهر نیت سوء و یا خطای مجرم است، مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر ونواهی قانونگذار آگاه باشد. در این صورت می گوییم فاعل یا در ارتکاب فعل عمد داشته و یا خطا کرده است. آنچه تقصیر در معنی عام نامیده می شود یا بر پایه عمد و یا مبتنی بر خطا است.(اردبیلی،1396 :340)مسئوليت كيفري و استحقاق تحمل مجازات،بر مبناي سوء نيت و قصد مجرمانه و در واقع، غلظت عنصر رواني تعيين ميگردد؛ از سويي، عنصر رواني به معناي دقيق كلمه چيزي نيست مگر فعل و انفعالات ذهني مرتكب و تعلق آگاهانة ارادة او به ارتكاب رفتاري معارض با ارزشهاي كيفري اجتماع كه البته، با توجه به اصل بنيادين قانوني بودن امر جزايي،بايد از پيش تقنين شده باشند.تحقق عنصر روانی در جرم مادی صرف منحصر و موکول به تحقق اراده ارتکاب بوده و برای مجازات مرتکب آن کافی است که وی میل و اراده خود را برای انجام عمل مجرمانه به کار گیرد و آن را اجرا کنددر حقوق جزا “قصدمجرمانه” را به میل و خواستن قطعی به انجام یا ترک عملی می‌دانند که قانون آن را نهی کرده است و در موارد مختلفی از قانون مجازات قصد مجرمانه شمول پیدا می‌کند به عمد، اراده ی سوء‌نیت، سوء قصد، لذاسوء‌نیت در جرائم غیر عمدی قابل تصور نمی‌باشد.سوء‌نیت خاص از اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است.
در حقوق جزای ایران اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم و نوع مجازات¬ها ندارد، لیکن این اصل کلی در مواردی خاص و برای اجرای هرچه بهتر عدالت و تضمین حقوق و آزادی¬های فردی با استثنائاتی مواجه شده است، بطوری¬که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر-مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است. مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات، تأکید نموده است و غیرمستقیم از این جهت که امروزه قضات، علی¬الاصول در چارچوب قانون و به تجویز قانونگذار اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند.سوءنیت خاص یا قصد نتیجه به غایت بلاواسطه رفتار مرتکب نظر دارد،گاهی مقنن برای تحقق جرم نتیجه ای را ملاک ومعتبر می داند فرضا در بزه قتل ،ازهاق نفس(کشتن)را شرط لازم می داند،


انگیزه و سوءنیت عام از این جهت که عنصر معنوی می¬باشند شبیه یکدیگر هستند، اما تفاوت¬هایی با هم دارند؛ زیرا قصد مجرمانه رکنی از ارکان سه¬گانه جرم است اما انگیزه خارج از ارکان جرم می¬باشد و در مقام رسیدگی به جرایم باید دقت فراوان مبذول داشت تا انگیزه ارتکاب جرم با قصد مجرمانه اشتباه نشود.رابطه بین انگیزه سوء و سوءنیت خاص را می¬توان رابطه عموم خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانونگذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوءنیت خاص تلقی می¬شود. انگیزه شرافتمندانه و انگیزه¬ای که جزء ارکان جرم نیست با سوءنیت رابطه¬ای ندارد. در بسیاری از مواد قانونی که قصد خاصی برای تحقق جرم پیش¬بینی شده است،در حقیقت مصادیقی از انگیزه هستند، هرچند ممکن است با نام سوءنیت خاص یا نام دیگری از آنها یاد شود.

 

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-بیان مساله 3
1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-3- اهداف تحقیق 7
1-4-سؤالات تحقیق 7
1-5- فرضیه ها 7
1-6- پیشینه تحقیق 8
1-7-روش شناسی تحقیق 10
1-8-جنبه نوآوری تحقیق 11
1-9-ساختار تحقیق 11
فصل دوم: مبانی و مفاهیم نظری 12
مقدمه 13
12-1- مفهوم شناسی جرم 13
2-1-1-عناصر عمومی جرم 13
2-2- ماهیت انگیزه 15
2-3-ماهیت اراده 18
2-4-گستره معنایی سوء نیت 20
2-4-1-گونه شناسی سوء نیت 21
2-4-1-1-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص 21
2-4-2-ماهیت قصد مجرمانه 23
2-4-3-وجوه اشتراک و افتراق انگیزه و سوء قصد مجرمانه (عام و خاص) 24
2-4-4-وجوه اشتراک عمد در قصد مجرمانه و انگیزه 25
2-5- مفهوم عنصر روانی جرم 26
2-5-1-تعریف لغوی عنصر روانی 26
2-5-2-تعریف اصطلاحی عنصر روانی 26
2-6-اثر حقوقی عنصر روانی در معنای محدود 31
2-7- اثر حقوقی عنصر روانی در معنای وسیع 32
2-8-تعریف عنصر روانی از دیدگاه فقها 32
فصل سوم: عنصر معنوی (یا روانی یا اخلاقی) جرم 36
3-1-شرایط عنصر معنوی (یا روانی یا اخلاقی) جرم 37
3-1-1-اراده ارتکاب فعل 37
3-2-قصد مجرمانه، داعی یا انگیزه ارتکاب جرم 40
3-3-درجات قصد مجرمانه 41
3-3-1-قصد با سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص 41
3-3-2-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد (با سبق تصمیم 42
3-4-مفهوم قصد مجرمانه و خطای جزایی در معاونت در جرم 43
3-5-سوء نیت عام و سوء نیت خاص 54
3-6-سوء نیت معین و سوء نیت نامعین 55
فصل چهارم: انگیزه و سؤنیت در گستره فقه امامیه و حقوق 60
4-1 رکن قانونی بودن جرم 62
4-1-2رکن مادی جرم 68
4-1-3رکن معنوی جرم 0 7
4-2.جایگاه انگیزه و عنصر روانی جرم در فقه امامیه 76
4-3-مصادیق رکن معنوی جرایم عمدی و غیر عمدی 80
4-3-1-اجزاء مشترک رکن معنوی جنایت های عمدی 80
4-3-1-انگیزه مرتکب 90
4-3-2-عنصر روانی یا معنوی سقط جنین یا حمل عمدی 92
4-4-2-عنصر روانی جرم 93
4-4-3-وجود عنصر روانی لازم 933
4-4-4-عنصر روانی 94
4-4-5-کیفیات مشدده و مخففه 96
4-5-عنصر روانی معاونت 97
4-6-انگیزه و سوء نیت خاص در تحقق جرائم علیه منابع طبیعی 100
4-6-1-جرایم و مجازات های قانونی و علل و انگيزه ارتكاب هر جرم 101
4-7-1-علل و انگیزه‌های درونی و فردی بزهکاری اطفال 114
4-7-1-علل و انگیزه‌های بیرونی یا محیطی بزهکاری اطفال 115
5-1. نتيجه گيری 117
5-2پیشنهادات 123
منابع 124

 

منابع و مراجع

منابع فارسی
قرآن کریم
1. ابن ادریس حلّی ف محمد بن منصور بن احمد(1410)، السرائر الحاوی لتحری الفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
2. ابن زهره، حمزة بن علی حسینی (1417ق)، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
3. ابوزهره، محمد، الجریمة و العقوبة فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی.
4. ابوزهره، محمد، تاریخ مذاهب اسلامی، ترجمه علیرضا ایمانی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات
5. ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، 1386ق.
6. اُتنف، رنالد، رهیافت جرم شناختی و بزه دیده شناسی به تروریسم، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادي، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 39.
7. اردبیلی ، محمد علی (1388)، حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان.
8. اردبیلی، محمدعلی. (1386). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان.
9. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزاي عمومی، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان، 1384
10. افراسیابی، محمد اسماعل(1374)، حقوق جزای عمومی ،تهران : انتشارات فردوسی.
11. افراسیابی، محمداسماعیل؛ حقوق جزاي عمومی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوسی
12. افقهی، سید اسد الله، تحقیقی درباره علل و عوامل مولد جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ملی
13. امین، سید محسن، کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب، دارالمکتب الاسلامیه، 1952 م.
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
14. آزمایش، علی ، حقوق جزای اختصاصی 2، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی، 1373 – 1374 ش.
15. آزمایش، علی، حقوق جزای عمومی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی، 1374 – 1375 ش.
16. آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، 1385
17. آقائی‌نیا، حسین. (1392). جرایم علیه‌ی اشخاص، تهران، نشر میزان.
18. الهی‌منش، محمدرضا؛ مرادی اوجقاز، محسن. (1392). جرایم علیه‌ی اشخاص، تهران، انتشارات مجد.
19. یعقوبی بغدادي، احمد بن اسحاق، تاریخ یعقوبی، جلد 1 ،دارالاعتصام، . 1425 ه
20. باهری، محمد(بی تا)، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات علمی.
21. بخشایشى، احمد، پیدایش سکولاریسم، کتاب نقد، شماره یک، زمستان 1375.
22. پوربافرانی، حسن. (1388). جرایم علیه‌ی اشخاص، تهران، انتشارات جنگل.
23. پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، نشر دانشگاه بهشتی، 1370 ش.
24. جریس، صبري و الی لوبل، صهیونیسم در فلسطین، ترجمه منوچهر فکري رشاد، تهران، انتشارات. طوس، 1350.
25. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1386). ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
26. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1386.
27. جلالی، محمود، تروریسم از دیدگاه حقوق بین الملل با تأکید بر حادثه 11 سپتامبر، نامه مفید، سال یازدهم، شماره 52 ، اسفند 1384.
28. حائری ، سید علی بن محمد محمد طباطبایی (1418ق)، ریاص المسائل ، قم : مؤسسه آل البیت (ع).
29. حائری شاه‌باغ، سیدعلی. (1389). شرح قانون مجازات عمومی، تهران، مجمع ذخایر اسلامی.
30. حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ فخرمناب، حسین. (1384). «مقایسه‌ی عوامل موجهه‌ی جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری». مجله‌ی دادرسی، شماره‌ی 54.
31. حجازی، قدسیه، بررسی جرایم زن در ایران، تهران، انتشارات سهامی انتشار، 1341 ش.
32. حرّعاملی ، محمد بن حسن(1409)، وسائل الشیعة ف قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
33. حلبی ، ابوالصلاح تقی الدین بن نجم الدین (1403)، الکافی فی الفقه، اصفهان : کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین (ع).
34. خاطری، برهان. (1390). فرآیند تکوین جرم، تهران، انتشارات خرسندی.
35. خمینی، روح‌الله، (1335ق )تحریر الوسیلة، نجف، مطبعة الآداب.
36. خویی، سید ابوالقاسم. (1407). مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، قم، انتشارات لطفی ،دار التراث- اردار الإسلامیة.
37. دحلال، سید احمدبن زینی، فتنه وهابیت، ترجمه محمدرضا دین پرور، تهران، دفتر تبلیغات مسجد
38. دزفولی ، مرتضی بن محمد امین انصاری(ق1415)، کتاب المکاسب، قم : کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
39. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج 4، ابوالقاسم طاهري (مترجم) ، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب
40. دیلپاك، عبدالله، تروریسم، ترجمه واحد تدوین و ترجمه معاونت فرهنگی، مرکز چاپ و نشر سازمان
41. راپوپورت، دیوید، تروریسم، برگزیده مقالات سیاسی و امنیتی، جلد نخست، ترجمه پژوهشکده
42. رایش، والتر، ریشه هاي تروریسم، ترجمه سید حسن محمدي نجم، تهران، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و سپاه، 1381
43. زراعت، عباس. (1386). جرایم علیه‌ی اشخاص، انتشارات فکرسازان.
44. زراعت، عباس. (1393). شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، انتشارات ققنوس.
45. زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ دوم، انتشارات جاودانه، سال ۱۳۹۳٫
46. زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ دوم، انتشارات جاودانه، سال ۱۳۱۳.
47. زهامی، محسن، مقاله ی رشد جزایی، مجله‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۵٫
48. ساکی، محمد رضا، حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری) ج دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال۱۳۹۲.
49. ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری)، ج دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۲٫.
50. السعید، ناصر، تاریخ آل سعود، الجزء الاول، دار مکه المکرمه، 1404 ق.
51. شا مبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی ۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۹۳٫
52. شابیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی ۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۹۳.
53. شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومی، جلد اول، چاپ نهم، تهران، انتشارات ژوبین، 1378
54. شیخ طوسی، محمدبن حسن. (1351). مبسوط، جلد دوم، تهران، المکتبة المرتضویة الاحیاء الآثار الجعفریه.
55. شیرودي، مرتضی، اسلام و تروریسم، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار
56. صادقی، محمدهادی. (1387). جرایم علیه‌ی اشخاص، تهران، نشر میزان.
57. صانعی، پرویز(1372)، حقوق جزای عمومی ، تهران : گنج دانش.
58. صانعی، پرویز؛ حقوق جزاي عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1372
59. صبحی محمصانی. (1386). فلسفه‌ی قانونگذاری در اسلام، ترجمه‌ی اسماعیل و مینا گلستانی، چاپ اول، تهران، خانه‌ی کتاب.
60. صدرالمتألهین شیرازی. اسفار اربعه، جلد ششم، ترجمه‌ی محمد خواجوی، تهران، انتشارات موسی، بی‌تا.
61. صدوق، محمد بن علی بن بابویه (1413ق)، من لا یحضره الفقیه ، قم : دفتر انشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
62. الطافی، رمضان، جرم شناسی ( جبر روانی )، تهران، انتشارات مولف موسسه ی انتشارات بعثت، 1372 ش.
63. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، 1393ق.
64. طباطبایى، سید محمد حسین ، بررسی هاى اسلامى، بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،. قم، 1388
65. طباطبایى، سید محمد حسین، شیعه در اسلام، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1386 .
66. طوسی ، محمد بن علی بن حمزه، (بی تا)، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
67. طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
68. طوسی، ابوجعفرف محمد بن حسن(1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجففریة .
69. عالی پور، حسن، “مفهوم نسبی بودن جرم” دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی، 1381.
70. علامه حلّی ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1413ق)، قواعد الأحکام فی معرفظ الحلال و الحرام ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
71. علامه حلّی ف حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1413ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة.
72. علی آبادی ف عبدالحسین(1367)، حقوق جنایی، تهران : انتشارات فردوسی.
73. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، چاپ 11 ، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1386
74. عوده ، عبدالقادر(1373)ف حقوق جزای اسلام، تهران: نشر میزان.
75. عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، دو مجلد، ترجمه ی عباس شیری، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی، 1372 ش.
76. غزالی، محمد. (1945). احیاء علوم الدین، ج سوم، بیروت، دارالمعرفة للطباعة و النشر.
77. غلامی، علی و حسین زاده، جمال الدین،(1393). مصادیق جرایم با انگیزه هاي مذهبی، پژوهشنامه حقوقاسلامی، سال پانزدهم، شماره اول(پیاپی 39 )، بهار و تابستان .
78. فهري، سید ابوالحسن،(1380)، فرهنگ المحیط، تهران، انتشارات یادواره کتاب.
79. فیض ، علیرضا(1373)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران : سازمان چاپ و نشر
80. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، 1369ش.
81. قاسمی، راضیه، پایان نامه ی مطالعه‌ی جرم شناختی خشونت در مدارس شهر اصفهان، دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۷٫.
82. قاسمی، راضیه، پایان‌نامه با عنوان مطالعه‌ی جرم شناختی خشونت در مدارس شهر اصفهان، دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۷.
83. قربان حسینی، علی اصغر، جرم شناسی و جرم یابی سرقت، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،قم،مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.
84. قیاسی، جلال الدین و ساریخانی، عادل و خسرو شاهی، قدرت الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزاي عمومی وبین الملل
85. کارگري، نوروز، دین و جرم با تأکید بر ارتباط اسلام و جرایم تروریستی، تعالی حقوق، سال سوم،
86. کریمی، مهدی، بزهکاری کودکان و نوجوانان (سرقت)، چاپ اول، انتشارات مجد، سال ۱۳۹۴٫
87. کریمی، مهدی، بزهکاری کودکان و نوجوانان (سرقت)، چاپ اول، انتشارات مجد، سال ۱۳۹۴.
88. کسن، موریس، اصول جرمشناسی، ترجمه میر روح الله صدیق، تهران، انتشارات دادگستر، 1385
89. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب (1429ق)، الکافی ، قم: دارالحدیث للطاباعةو النشر.
90. کی نیا، مهدی(1369)، مبانی جرم شناسی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
91. کی نیا، مهدي، مبانی جرم شناسی ، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1370 ، ج 2
92. گ.س.هاجسن، مارشال، فرقه اسماعیلیه،ترجمه فریدون بدره اي، تهران، سازمان انتشارات،1996م
93. گرجی، سید ابوالقاسم. (1373). مقالات حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
94. گلدوزیان، ایرج(1373)، حقوق جزای عمومی، تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
95. گلدوزیان، ایرج. (1391). حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
96. گیتی، خسرو، «نظم عمومی »، مجله ی حقوقی وزارت دادگستری، تهران، شماره ی سوم، 1343 ش.
97. گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه محسن چاوشیان، تهران، انتشارات نی، چاپ اول، 1374
98. لنکرانی ، محمد فاضل موحدی(1421ق)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة-القصاص، انتشارات جامع مدرسین
99. محسنی، مرتضی(1375)ف حقوق جزای عمومی ، تهران: انتشارات گنج دانش.
100محسنی، مرتضی. (1376)، دوره‌ی حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، جلد سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
101-محقق حلّی،نجم الدین جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسئل الحلال و الحرام، قم ، مؤسسه اسماعیلیان.
102-محمدزاده، رضا، « نظم عمومی در حقوق کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،1379 ش.
103-مشیرالدوله و مدرس، اصول تشکیلات عدلیه، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، 1365 ش.
104-مطالعات راهبردي، انتشارات پژوهشکده مطالعات رابردي، چاپ دوم، 1378
105-مظلومان، رضا، جرم شناسی، تهران، نشر جرم، 1353 ش، جلد2.
106-معظمی ، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، چاپ یازدهم، انتشارات دادگستر، تابستان ۱۳۹۴.
107-معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، چاپ یازدهم، انتشارات دادگستر، تابستان ۱۳۹۴٫
108-معین، محمد. (1387). فرهنگ فارسی، انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات آراد.
109-معین، محمد، فرهنگ فارسی، 1380 ،تهران، انتشارات امیرکبیر، ج 1
110-مکی عامل، زین الدین بن علی(شهیدثانی)، (1413ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام ، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
111-مکی عاملی ، محمد بن مکی (شهید اول)، (1410ق)، المعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت:
112-موسوی‌الخمینی، سید روح‌الله. تحریرالوسیله، جلد دوم، قم، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
113-میر محمد صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، 1385
114-میر محمد صادقی، حسین. (1390). جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان.
115-میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، 1386
116-میرسعیدی، سید منصور. (1390). مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
117-نجفی توانا، علی، جرمشناسی، تهران، نشر آموزش و سنجش، چاپ هجدهم، 1394
118-نجفی، محمد حسن(1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء اتراث العربی.
119-نجفی، محمدحسن. (1392). جواهر الکلام، ترجمه و شرح اکبر نایب‌زاده، جلد اول، تهران انتشارات خرسندی.
120-نجیب، حسنی. (1392). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص. قاهره، دارالنهصه العربیه.
121-نوربها، رضا(1375)، زمینه حوقق جزای عمومی، تهران: کانون وکلای دادگستری.
122-واین آر، لفیو. (1387). سببیّت و قتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران، نشر میزان.
123-ولیدی، محمد صالح (1372)، حقوق جزای عمومی،تهران : مرکز نشر داد.
124-ولیدی، محمد صالح. (1393). شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، انتشارات جنگل.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

140 صفحه

حجم

200 KB

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعریف و معیارهای تفکیک انگیزه و سوءنیت خاص در جرایم در فقه و حقوق موضوعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.